Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Fredning af visse paa et omraade af Møens Klint inklusive Klinteskoven, Høvdblege, Jydelejet og Slotsbankerne voksende Plantearter.

Efter Indstilling af Naturfredningsraadet, bestemmer Justitsministeriet herved i Henhold til § 20 i Lov Nr. 245 af 8. maj 1917 om Naturfredning, at det herefter forbydes alle og enhver, hvem særlig Tilladelse af Justitsministeriet ikke er givet paa et omraade af Møens Klint der begrænses mod Nord af det sydlige Skel af Liselund Skov, mod Vest af Magleby Sogns Bivej Nr. 15 Klintevejen kaldet fra Liselunds Skovs søndre Skjel forbi Hunosøgaard til Indkørslen til Klinteskov ved Gjeddesø og derefter af Skovkanten af »Plantehaver« og »Bjærgene« til Hjørnet ved Mandemark, mod Syd af skovkanten fra Hjørnet ved Mandemark øst efter, syd om Høvdblege, videre i østlig, senere nordlig Retning til Skovfogedhuset, derefter mod sydøst, sønden om Mogensti-Bakken og videre langs Storeklinteskov til Hundevængsfald ved Østersøen og mod Øst af Østersøen fra Hundevængsfald mod Nord til Liselundshavens Sydskjel, at opgrave, afplukke eller paa anden maade borttage følgende Plantearter: Af Gøgeurter: Rubladet Gøgeurt ( Orchis Ustulatus ), Stor Gøgeurt ( Orchis purpureus ), Horndrager ( Anacamptis pyramidalis ), Rødblomstret Hullæbe ( Helleborine atropurpurea ), Hvidgus Skovlillie ( Cephalanthera alba ) Rød Skovlillie (Cephalanthera rubra ), Skov- og Koralrod, (Coralloshiza virescens ), Knælæbe ( Epipogon aphyllus ). Af andre Urter: Skovsvingel ( Festuca silvatica ), Sand- Gaasemad, ( Arabis arenosa ), Rankskulpet Hjørneklap ( Erysimum hierciefolium ), Østerrigsk Hør ( Linum austriacum ), Vaar- Potentil ( Potentilla verna ), Blære Smelde ( Silene vulgaris, var. petræa ), Kodriver- Bastarderne ( Primula elacior x vulgaris, Primula elatior x veris og Primula veris x vulgaris ).

Overtrædelse af nærværende Bekendtgørelses Bestemmelser straffes i Overensstemmelse med § 26 i Lov om Naturfredning med Bøder fra 10-1000 Kr.

Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Justitsministeriet, den 9. August 1921.

Svenning Rytter.

Jespersen.Fm.

Officielle noter

Ingen