Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udledning i havet af stoffer og materialer fra visse havanlæg


I henhold til § 32, § 42, stk. 2 og § 61 i lov nr. 130 af 9. april 1980 om beskyttelse af havmiljøet fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner, anvendelsesområde

§ 1. Ved havanlæg forstås i denne bekendtgørelse platforme og andre anlæg til brug i forbindelse med efterforskning, produktionsboring og indvinding af undersøiske mineralforekomster samt rørledninger og andre anlæg til transport af sådanne forekomster.

Stk. 2. Boreskibe betragtes også som havanlæg, når der fra disse foretages efterforskning, produktionsboring eller indvinding af undersøiske mineralforekomster.

§ 2. Ved undersøiske mineralforekomster forstås i denne bekendtgørelse kulbrinter og andre råstoffer i undergrunden under havbunden.

§ 3. Ved udledning forstås i denne bekendtgørelse enhver bortskaffelse i havet af stoffer og materialer, der er en direkte følge af efterforskning, herunder brøndtestning, og indvinding, herunder produktionsboring, af råstoffer i undergrunden under havbunden.

§ 4. Bekendtgørelsen finder anvendelse på havanlæg, der opererer på dansk søterritorium eller dansk kontinentalsokkelområde.

Kapitel 2

Ansøgning

§ 5. Udledning af stoffer og materialer fra et havanlæg må kun finde sted efter tilladelse fra miljøstyrelsen.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af havanlægget skal udarbejde en ansøgning, som lægges til grund for miljøstyrelsens tilladelse.

Kapitel 3

Efterforskning af kulbrinter

§ 6. Ansøgningen om udledningstilladelse i forbindelse med efterforskning af kulbrinter skal indeholde oplysninger om følgende forhold:

 • 1) Havanlæggets type, geografiske position og efterforskningens formål.
 • 2) Områdets økologi, herunder fysiske og kemiske forhold samt biologiske ressourcer. Oplysningerne herom kan i givet fald baseres på allerede foreliggende undersøgelsesresultater.
 • 3) Boremudderets mængde, sammensætning, nedbrydelighed i naturen, giftighed samt bortskaffelsesmetoder.
 • 4) Anvendelse af kemikalier: Mængde, sammensætning, analyse-, rensnings- og bortskaffelsesmetoder.
 • 5) Borespåner (cuttings): Mængde, den sandsynlige sammensætning, rensnings- og bortskaffelsesmetoder.
 • 6) Miljøbeskyttende foranstaltninger i forbindelse med brøndtestning.

§ 7. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for den i § 5 nævnte tilladelse.

Stk. 2. Medmindre andet fastsættes i tilladelsen, gælder denne, så længe efterforskningen på den fastsatte position er i gang, jfr. dog § 10.

Kapitel 4

Produktionsboring og indvinding af kulbrinter

§ 8. Ansøgningen om udledningstilladelse i forbindelse med produktionsboring og indvinding af kulbrinter skal indeholde oplysninger om følgende forhold:

 • 1) Havanlæggets type, geografiske position og indvindingens formål.
 • 2) Områdets økologi, herunder fysiske og kemiske forhold samt biologiske ressourcer. Oplysningerne herom kan i givet fald baseres på allerede foreliggende undersøgelsesresultater.
 • 3) Boremudderets mængde, sammensætning, nedbrydelighed i naturen, giftighed samt bortskaffelsesmetoder.
 • 4) Borespåner (cuttings): Mængde, sammensætning, rensnings- og bortskaffelsesmetoder.
 • 5) Produktionsvand og fortrængningsvand (displacement water): Mængde, sammensætning, analyse-, rensnings- og udledningsmetoder.
 • 6) Anvendelse af kemikalier: Mængde, sammensætning, analyse-, rensnings- og udledningsmetoder.

§ 9. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for den i § 5 nævnte tilladelse.

Kapitel 5

Overvågning m.v.

§ 10. Miljøstyrelsen kan, hvis den finder det påkrævet i forbindelse med efterforskning, produktionsboring eller indvinding, pålægge ejeren eller brugeren af et havanlæg at udføre undersøgelser eller iværksætte foranstaltninger til overvågning og bevaring af miljøet i det omliggende havområde. Miljøstyrelsen kan herunder pålægge havanlæggets ejer eller bruger at efterlade havområdet i miljømæssigt forsvarlig stand.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for dette arbejde, herunder om nødvendigt lade arbejdet udføre for ejerens eller brugerens regning.

§ 11. Det er forbudt at kaste værktøj, materialer og affald stammende fra efterforskning, produktionsboring eller indvinding i havet.

Stk. 2. Alt større udstyr, som bruges på havanlægget, eller som transporteres til og fra dette anlæg, skal være mærket i overensstemmelse med miljøstyrelsens nærmere bestemmelser .

§ 12. Ejeren eller brugeren af et havanlæg har pligt til at meddele miljøstyrelsen tidspunktet for ophør af efterforskning, produktionsboring eller indvinding.

Kapitel 6

Kontrol og tilbagekaldelse af tilladelsen

§ 13. Miljøstyrelsen fører kontrol med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

§ 14. Ejeren eller brugeren af et havanlæg skal meddele alle oplysninger, som er fornødne for miljøstyrelsens kontrol med dets virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse. Miljøstyrelsen kan i det omfang, det er nødvendigt til gennemførelse af kontrollen, pålægge ejeren eller brugeren af et havanlæg at indsende prøver, rådata, bearbejdningsresultater, fortolkninger og vurderinger samt tekniske og økonomiske oplysninger.

§ 15. Såfremt der sker ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen, skal havanlæggets ejer eller bruger straks meddele miljøstyrelsen dette.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde en tilladelse meddelt i henhold til denne bekendtgørelse, såfremt de i denne bekendtgørelse eller de i medfør af denne bekendtgørelse fastsatte vilkår ikke overholdes, eller såfremt der i en ansøgning om tilladelse er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller forholdene ændrer sig væsentligt.

Kapitel 7

Straf og ikrafttræden

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år den, der

 • 1) udleder stoffer og materialer fra et havanlæg uden tilladelse fra miljøstyrelsen, jfr. § 5,
 • 2) tilsidesætter vilkår, som er fastsat i tilladelsen, jfr. § 7 og § 9,
 • 3) undlader at meddele oplysninger eller afgive prøver, jfr. § 14 og § 15,
 • 4) overtræder reglerne om overvågning og oprydning efter §§ 10-12.

§ 17. For overtrædelse af de i § 16 nævnte bestemmelser kan der fastsættes bødeansvar for havanlæggets ejer eller bruger, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

§ 18. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1984 og finder anvendelse på efterforskning, produktionsboringer og indvindingsaktiviteter, hvortil der meddeles tilladelse efter denne dato. For eksisterende anlæg finder bekendtgørelsen anvendelse ved fornyelse af driftstilladelserne, dog senest 1 år fra ikrafttrædelsesdatoen.

Miljøministeriet, den 17. juli 1984

Christian Christensen

/ Peter Skak-Iversen

Officielle noter

Ingen