Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Fredning af Fuglelivet på Gamborg Inddæmning, Gamborg Sogn, Odense Amt og omliggende Arealer


Efter Indstilling fra Reservatraadet fastsætter Ministeriet for landbrug og Fiskeri herved i Henhold til § 7 i Lov Nr. 94 af 7. April 1936 om Reservater for Pattedyr og Fugle følgende Bestemmelser angaaende Fredning af Fuglelivet på Gamborg Inddæmning, Gamborg Sogn, Odense Amt, og omliggende Arealer:

Fredningen omfatter Gamborg Inddæmning, Gamborg Sogn, samt et 100 m bredt Bælte saavel af de tilstødende Landstrækninger som af de tilstødende Dele af Søterritoriet regnet fra Inddæmningens matrikulære Grænse, som er afmærket med Pæle.

Grænserne for det fredede Areal vil paa de Steder, hvor det omfatter Dele af Søterritoriet, i fornødent Omfang blive afmærket med Skilte, der bærer Paaskriften: »Statsreservat. Al Jagt på Svømme- og Vadefugle forbudt«.

Det forbydes alle og enhver paa Inddæmningen at udøve Jagt eller paa anden Maade at ombringe eller indfange Vildt eller ødelægge eller indsamle Fugleæg, ligesom det forbydes paa de til Inddæmningen stødende, foran omhandlede Landstrækninger og Dele af Søterritoriet at udøve Jagt paa Svømme- eller Vadefugle med Undtagelse af Maager.

Overtrædelser af foranstaaende Bestemmelser straffes i Medfør af § 20 i Lov om Reservater for Pattedyr og Fugle med Bøder.

Nærværende Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. August 1940.

Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, den 22. Juli 1940.

Kr. Bording.

/Dige-Petersen.

Eksp. sekr.

Officielle noter

Ingen