Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse ("dual-use")

 

I medfør af §§ 1 og 2 i lov om anvendelsen af visse af De Europæiske Fællesskabers retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande, jf. lovbekendtgørelse nr. 93 af 6. februar 1995, og efter bemyndigelse i medfør af bekendtgørelse nr. 280 af 18. april 1988 fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i bekendtgørelsen supplerer Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse.

Stk. 2. Forordningen er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 159 af 30. juni 2000.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter udførsel af de produkter med dobbelt anvendelse, der er anført i bilag I til forordningen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere udførsel af andre produkter med dobbelt anvendelse, der måtte blive omfattet af udførselskontrol efter forordningens artikel 4 eller 5.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter også overførsel inden for Fællesskabet af de produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag IV til forordningen.

Stk. 4. Ved "produkter med dobbelt anvendelse" forstås produkter, herunder software og teknologier, der kan anvendes til såvel civile som militære formål, samt alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer, jf. forordningens artikel 2, litra a.

§ 3. Erhvervsfremme Styrelsen udsteder de tilladelser, som kræves efter forordningens artikel 3, 4, 5 eller 21 til udførsel og overførsel af de produkter med dobbelt anvendelse, der er nævnt i § 2, stk. 1-3.

Stk. 2. I Danmark udøver Erhvervsfremme Styrelsen de beføjelser samt varetager de opgaver, som efter forordningen er henlagt til den enkelte medlemsstat, jf. navnlig følgende artikler: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

§ 4. De statslige told- og skattemyndigheder varetager opgaver i forbindelse med forordningens kapitel V om toldprocedurer.

§ 5. Erhvervsfremme Styrelsen fastsætter nærmere forskrifter om formkrav til ansøgninger og forskrifter om benyttelse, form og indhold af udførselstilladelser, jf. navnlig forordningens artikel 6 og 10.

§ 6. Ansvaret for, at en udførsel eller en forsendelse finder sted i overensstemmelse med forordningen og denne bekendtgørelse, påhviler "eksportøren" som fastlagt i forordningens artikel 2, litra c.

§ 7. Den, der til brug for afgørelser efter den i § 1 nævnte forordning eller efter denne bekendtgørelse giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens §§ 160-163. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, der kræves efter den i § 1 nævnte forordning eller denne bekendtgørelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens §§ 160-163.

Stk. 3. Den, der udfører produkter med dobbelt anvendelse uden at være i besiddelse af en tilladelse, som kræves efter den i § 1 nævnte retsakt eller efter bekendtgørelsen, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001 og finder anvendelse på ansøgninger, der er indgivet den 28. september 2000 eller senere. Samtidigt ophæves Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 1995 om udførsel af varer, teknologier og knowhow med dobbelt anvendelse for disse ansøgninger, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. For ansøgninger om udførselstilladelser, der er indgivet før 28. september 2000, gælder de relevante bestemmelser i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 1995 om udførsel af varer, teknologier og knowhow med dobbelt anvendelse, jf. Rådets forordning (EF) nr. 3381/94 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af varer med dobbelt anvendelse.

Erhvervsfremme Styrelsen, den 18. december 2000

Henning Steensig

/Bent Lindhardt Andersen