Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bortfald af skødepåtegninger om fredskov på markjorder under Horsens købstads retskreds.


Efter at notering i tingbogen nu er sket vedrørende de på Horsens købstads markjorder beliggende fredskovspligtige arealer, kan skøder på ejendomme under Horsens købstads markjorder anmeldes til lysning uden den i lov nr. 164 af 11. maj 1935 § 10, stk. 3 omhandlede erklæring om skovforholdene og uden skovtilsynets påtegning.

Ethvert køb af skov eller fredskovspligtig grund skal dog som hidtil straks af køberen ved anbefalet brev meddeles skovtilsynet, og før dette er sket, må køberen intet hugge eller lade hugge i skoven.

Landbrugsministeriet, den 6. november 1950.

H. Hauch.

/P. Skibsted fm.

Officielle noter

Ingen