Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udtømning af olie fra maskinrummets rendestene på skibe i særlige havområder


I henhold til § 11, stk. 3, og § 61 i lov nr. 130 af 9. april 1980 om beskyttelse af havmiljøet fastsættes:

§ 1. For alle tankskibe samt ikke-tankskibe på 400 BRT og derover må udtømning af olie fra maskinrummets rendestene på skibe i et særligt havområde kun finde sted, såfremt

  • 1) olien ikke stammer fra lastpumperumsrendestene,
  • 2) olien ikke er blandet med olie, der stammer fra lasten,
  • 3) skibet gør fart gennem vandet,
  • 4) udløbets indhold uden fortyndning ikke overstiger 15/1.000.000, og
  • 5) udtømningen finder sted under anvendelse af godkendte systemer til overvågning og kontrol af olieudtømning og til separering af olieholdigt vand samt oliefiltrering eller tilsvarende godkendte systemer.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 5, nævnte systemer skal være godkendt af statens skibstilsyn.

Stk. 3. Ved »et særligt havområde« forstås de særlige områder Middelhavs-, Østersø-, Sortehavs-, Rødehavs- og Golfområdet, der er defineret som følger:

  • a) Ved »Middelhavsområdet« forstås det egentlige Middelhav med de dertil hørende havbugter og have, således at grænsen mellem Middelhavet og Sortehavet udgøres af den 41. nordlige breddegrad og grænsen mod vest af Gibraltarstrædet ved meridianen 5 grader 36' V.
  • b) Ved »Østersøområdet« forstås i denne bekendtgørelse Østersøen, Den botniske Bugt, Den finske bugt, Sundet, Bælterne samt Kattegat indtil breddeparallellen 57 grader 44' 08'» N. gennem Skagen.
  • c) Ved »Sortehavet« forstås det egentlige Sortehav, således at den 41. nordlige breddegrad udgør grænsen mellem Middelhavet og Sortehavet.
  • d) Ved »Rødehavet« forstås det egentlige Rødehav med Suez-golfen og Aqaba-bugten, afgrænset mod syd af kompaslinien mellem Ras si Ane (12 grader 8,5' nordlig bredde, 43 grader 19,6' østlig længde) og Husn Murad (12 grader 40,4' nordlig bredde, 43 grader 30,2' østlig længde).
  • e) Ved »Golfområdet« forstås havområdet nordvest for kompaslinien mellem Ras al Hadd (22 grader 30' nordlig bredde, 59 grader 48' østlig længde) og Ras al Fasteh (25 grader 04' nordlig bredde, 61 grader 25' østlig længde).

§ 2. Den, der overtræder bekendtgørelsens § 1, stk. 1, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober 1983.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves bekendtgørelse nr. 181 af 15. april 1981 om udtømning af olie fra maskinrummets rendestene på skibe i Østersøområdet.

Miljøministeriet, den 7. september 1983

Christian Christensen

/ H. Hummelmose

Officielle noter

Ingen