Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af støj fra motoriserede plæneklippere (* 1)


I medfør af § 6, nr. 1, og 5, § 45, stk. 4, §§ 52 og 83, stk. 3 og

4, i lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24.

januar 1989 samt efter bemyndigelse fra arbejdsministeren i medfør

af § 46 i lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985 om

arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987

fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsesområde. Definitioner

§ 1. Ved bekendtgørelsen tilstræbes det gennem fastsættelse af grænseværdier og metoder til måling af disse at begrænse lydeffektniveauet for luftbåren støj i miljøet fra plæneklippere samt for plæneklippere med en skærebredde på over 120 cm desuden at begrænse lydtrykniveauet for luftbåren støj på førerpladsen.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter motoriserede plæneklippere, hvorved forstås ethvert motordrevet redskab, som ved afskæring er egnet til at vedligeholde græsarealer til rekreative, dekorative eller lignende formål.

§ 3. Bekendtgørelsen omfatter alle motoriserede plæneklippere bortset fra

 • 1) landbrugs- og skovbrugsmateriel,
 • 2) ikke selvkørende redskaber (f.eks. traktortrukne cylinderklippere) hvis skæreanordning drives af hjulene eller af en sammenbygget træk- eller bæreenhed og
 • 3) redskaber med påmonteret drivkraft, hvis største motor har en effekt på over 20 kW.

Kapitel 2

Støjgrænser, mærkning m.v.

§ 4. Motoriserede plæneklippere må kun markedsføres, såfremt deres lydeffektniveau målt efter den i bilag 2 angivne metode ikke overstiger det tilladte lydeffektniveau, som er angivet i bilag 1, og såfremt det A-vejede lydtrykniveau i dB for luftbåren støj fra plæneklippere med en skærebredde på over 120 cm målt på førerpladsen under de i bilag 1 A anførte forhold ikke overstiger et niveau på 90 dB(A).

§ 5. Fabrikanten eller importøren skal på eget ansvar for den enkelte type plæneklipper i en attest bekræfte, at plæneklipperen opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Attestens udformning er angivet i bilag 3.

Stk. 2. Plæneklipperens opfyldelse af den fastsatte støjgrænse i bilag 1 sker på baggrund af en afprøvningsrapport for hver type plæneklipper udført af et autoriseret laboratorium.

Stk. 3. Attesten skal medfølge ved salg af plæneklipperen.

Stk. 4. Attesten kan fremstå som led i brugsanvisningen eller på garantibeviset, der følger med plæneklipperen.

§ 6. Plæneklippere må kun markedsføres, såfremt de er forsynet med skiltning med følgende angivelser:

 • 1) Fabrikantens identifikationsmærke og plæneklipperens typebetegnelse.
 • 2) Det maksimale A-vejede lydeffektniveau i db i forhold til 1 pw samt for plæneklippere med en skærebredde på over 120 cm det lydtrykniveau i dB(A) i forhold til 20mPa på førerpladsen, som fabrikanten eller importøren garanterer.

Stk. 2. Skiltningen skal anbringes synligt på plæneklipperen. Skiltningen skal være holdbar og kunne modstå klimatiske påvirkninger. Skiltningen kan udformes som en pånittet plade eller selvklæbende mærkat, silketryk eller indgå som en integreret del af plæneklipperens flader.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2 finder ikke anvendelse på el-drevne plæneklippere med en skærebredde på under 30 cm, der på grund af deres konstruktion afgiver ringe støj.

Stk. 4. Modellen til den i stk. 1, pkt. 2 nævnte påskrift findes i bilag 4 og 5.

Kapitel 3

Kontrol m.v.

§ 7. Tilsyn og kontrol med overholdelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen udøves af Planstyrelsen eller den, Planstyrelsen bemyndiger hertil.

Stk. 2. Kontrol med produkternes overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser gennemføres som stikprøvekontrol.

§ 8. Fabrikanter og importører af motoriserede plæneklippere skal fremsende kopi af den i § 5 nævnte attest til Planstyrelsen, forinden den pågældende plæneklipper markedsføres.

Stk. 2. Fabrikanten og importøren er pligtige til på begæring af tilsynsmyndigheden, jf. § 7, at give alle oplysninger, som er af betydning for tilsynet.

Kapitel 4

Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder § 4,
 • 2) undlader at lade attesten medfølge efter § 5,
 • 3) undlader at mærke plæneklipperen efter § 6, eller
 • 4) undlader at afgive oplysninger efter § 8, stk. 2.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1991.

Stk. 2. Samtidig med ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse ophæves den tidligere bekendtgørelse nr. 235 af 18. april 1988 om begrænsning af støj fra motoriserede plæneklippere.

Miljøministeriet, den 12. juni 1991

Per Stig Møller

/ Ole Christiansen

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiver nr. 88/180, EF-Tidende 1988 L 81 s. 69 og nr. 88/181, EF-Tidende 1988 L 81 s. 71

Bilag 1

Maksimalt tilladeligt støjniveau for motoriserede plæneklippere

 

 -------------------------------------------------------------------- 

              Lydeffektniveau 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Plæneklipperens 

 skærebredde L i cm    Tilladeligt A-vejet lydeffektniveau i dB/pW 

 -------------------------------------------------------------------- 

    L <= 50             96 

 50 < L <= 120             100 

 120 < L                105 

 -------------------------------------------------------------------- 

Lydeffektniveauet fra motoriserede plæneklippere bestemmes som angivet i bilag 2.

Bilag 1A

Metode til måling af luftbåren støj fra plæneklippere på førerpladsen Denne målemetode gælder for plæneklippere med en skærebredde på over 120 cm og et sæde til føreren, som på passende måde er forbundet med en af plæneklipperens bærende dele.

Denne tekniske fremgangsmåde er i overensstemmelse med forskrifterne i bilag II til direktiv 79/113/EØF, ændret ved direktiv 81/1051/EØF (* 1), og bestemmelserne i nævnte bilag gælder for plæneklippere med følgende ændringer og tilføjelser:

Operatørens tilstedeværelse

En operatør skal være til stede på førerpladsen.

6.2.1 Stående operatør

Tages ikke i betragtning.

7.1 Generelt

Mikrofonens placering er den i punkt 7.3 angivne.

9.1 Generelt

Betingelserne for installation og funktion af plæneklipperen er de i punkt 6.2 i bilag I angivne.

9.2 Funktion af en plæneklipper med indstillelige anordninger

Tages ikke i betragtning.

10.2.2 Ved anvendelse af de A-vejede lydtrykniveauer, LpA

Såfremt målingen foretages med et sonometer, skal T være 5 sekunder.

Der foretages 5 målinger.

(* 1) 1) EFT nr. L. 376 af 30.12.1981, s. 49.6. Bilag 2

Målemetode til bestemmelse af luftbåren støj fra plæneklippere

Anvendelsesområde

Denne målemetode gælder for plæneklippere. Efter denne metode fastlægges afprøvningsprocedurerne til bestemmelse af plæneklipperes lydeffektniveau med henblik på udstedelse af attest om deres overensstemmelse med forskrifterne.

Denne tekniske fremgangsmåde er i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I til direktiv 79/113/EØF, med nødvendige ændringer for plæneklippere.

1. Formål

Denne metode fastlægger forskellige akustiske kriterier, der kan lægges til grund for karakterisering af en støjkilde og den måde, hvorpå disse fastsættes.

De ved denne metode registrerede værdier udgør de grundlæggende data for kontrol af plæneklipperes støjniveaus overensstemmelse med forskrifterne. Med mindre andet er angivet, er tolerancen indbefattet i de registrerede værdier.

2. Anvendelsesområde

2.1. Støjtype

Denne metode finder anvendelse på enhver støjtype fra støjkilder, der normalt anvendes udendørs.

2.2. Støjkildens dimensioner

Denne metode finder anvendelse på støjkilder af alle dimensioner, med mindre andet er bestemt.

3. Definition

3.1. Lydtrykniveau LpA

Lydtrykniveauet LpA fås ved at anvende vægtningen A på lydtrykniveauet Lp. En støjs lydtrykniveau Lp er defineret ved:

Lp = 20 log10 p/po

hvor:

p er lydtrykkets effektive værdi, målt på et bestemt sted og udtrykt i pascal, og po er det effektive referencelydtryk svarende til 20 micro pascal.

Værdien af det A-vejede lydtrykniveau LpA opnås ved at anvende vægtningen A i kæden af måleapparater.

3.2. Måleflade

Målefladen for areal S er en tænkt flade, som omslutter støjkilden, og hvorpå målepunkterne er anbragt (se punkt 6.4).

3.3. Overfladelydtrykniveau LpAm

Overfladelydtrykniveauet LpAm er det niveau, der er beregnet efter den i punkt 8.4. beskrevne metode, for den kvadratiske middelværdi for lydtrykkene målt på målefladen.

3.4. Lydeffektniveau LWA fås ved at anvende vægtningen A på lydeffektniveauet LW.

En støjkildes lydeffektniveau Lw, i decibel, er defineret ved:

Lw = 10 log10W/Wo

hvor:

W er den af støjkilden udsendte samlede lydeffekt, udtrykt i Watt, og

Wo er referencelydeffekten, svarende til 10-12W.

Værdien LWA af det A-vejede lydeffektniveau, udtrykt i decibel, fås ved at anvende vægtningen A i kæden af måleapparater.

3.5. Grænseværdi for lydeffektniveauet LWA1

Grænseværdien for det A-vejede lydeffektniveau, udtrykt i dB, er den i særdirektiverne foreskrevne værdi, som vil blive benævnt LWA1

3.6. Direktivitetsindeks (Di)

Det direktivitetsindeks, udtrykt i dB, der skal anvendes ifølge denne metode, defineres ved formlen:

Di = LpAmax-LpAm + 3

hvor:

LpAmax er det højeste af lydniveauerne ved målepunkterne (se punkt 6.4.2), beregnet i overensstemmelse med de i punkt 8.6.1, 8.6.3 og 8.6.4 opstillede almindelige principper.

LpAm er overfladelydtrykniveauet fastsat i overensstemmelse med punkt 8.4, og 3 er et tillæg ifølge traditionelle normer.

Til bestemmelse af værdierne af LpAmax og LpAm må kun de foreskrevne målepunkter tages i betragtning.

3.7. Fremmedstøj

Ved fremmedstøj forstås baggrundsstøj og parasitisk støj.

3.7.1. Baggrundsstøj

Ved baggrundsstøj forstås al støj på målepunkterne, der ikke frembringes af støjkilden.

3.7.2. Parasitisk støj

Ved parasitisk støj forstås al støj på målepunkterne, der frembringes af støjkilden, men ikke udsendes direkte af denne.

4. Kriterier, der skal benyttes til at udtrykke resultaterne

4.1. Støjkriterium for omgivelserne

Støjkriteriet for en plæneklippers omgivelser udtrykkes ved lydeffektniveauet.

5. Måleapparatur

5.1. Almindelige bemærkninger

Måleapparaterne skal være indrettet til at måle middelkvadratværdien af det A-vejede lydtrykniveau. Middelkvadratniveauet over tid for et målepunkt opnås enten direkte ved aflæsning på apparatet eller ved hjælp af beregningen ifølge punkt 11.

5.2. Måleinstrumenter

For at opfylde ovennævnte betingelse kan anvendes:

 • a) en støjmåler, som opfylder betingelserne i IEC publikation 651 Type 1, første udgave 1979. Indstillingen »langsom« (»slow«) anvendes;
 • b) en integrator, der foretager en analog eller digital integration af signalet, opløftet til anden potens, inden for et givet tidsinterval.

Bemærkning:

Hvis man til en måling anvender andre instrumenter end præcisionsstøjmåleren eller instrumentkombinationer, såsom integratorer, skal alle specifikationerne opfylde de tilsvarende krav i IEC publikation 651 Type 1, første udgave 1979.

5.3. Mikrofon og det hermed forbundne kabel

Der benyttes en mikrofon med tilhørende kabel, som er i overensstemmelse med specifikationerne i IEC publikation 651 Type 1, og som er justeret for målinger i det fri.

5.4. Filternetværk

Der anvendes et A-filternetværk, der er i overensstemmelse med specifikationerne i IEC publikation 651 Type 1, første udgave 1979.

5.5. Kontrol af måleapparatur

5.5.1. Inden afprøvningerne skal der med en standardstøjkilde, hvis præcision er mindst 0,5 dB (for eksempel en pistonfon), foretages en kontrol af det samlede apparaturs nøjagtighed (måleinstrumenter, herunder mikrofon og kabel); apparatet skal kontrolleres igen umiddelbart efter hver serie målinger.

5.5.2. Disse kontrolafprøvninger på stedet skal suppleres mindst en gang om året med mere omfattende justering i et specielt dertil udstyret laboratorium.

6. Måleforhold

6.1. Måleobjekt

6.1.1. Plæneklippere, der er konstrueret med græsfanger afprøves med græsfangeren anbragt i overensstemmelse med brugsanvisningen.

6.1.2. Skæreanordningen indstilles i en skærehøjde på 3 cm. Såfremt dette af tekniske grunde er umuligt, indstilles skæreanordningen i en højde, der ligger så nær ved 3 cm som muligt.

Plænen i prøveområdet klippes med denne indstilling af skæreanordningen, inden der foretages støjmåling.

Med henblik på støjmålingen renses plæneklipperen for alt græs, og græsfangeren skal være tom.

6.1.3. Cylinderklippere indstilles med et af fabrikanten angivet mellemrum mellem cylinder og fast kniv, således at:

- et standardiseret ark papir på 80 g/m2 (kraftpapir ISO/R4046) skæres over på mindst 50 pct. af skærebredden, eller

- mellemrummet mellem cylinderens knive og den faste kniv er mindre end eller lig med 0,15 mm på den samlede skærebredde, eller

- knivene berører hinanden, hvorefter skæremekanismen drejes tilbage indtil kontakten ophører, når cylinderen roterer med højeste omdrejningstal.

Mulighed for anvendelse af den i tredje led fastsatte prøvemetode er begrænset til el-drevne cylinderklippere med en skærebredde på under 50 cm.

Før og under målingerne smøres skæreanordningen med en olie SAE 20/50.

6.2. Støjkildens funktion under målingen

Før der foretages akustiske målinger, skal plæneklipperens motor have opnået den af fabrikanten foreskrevne temperatur.

Måling af plæneklipperens lydeffektniveau foretages principielt, når plæneklipperen er i stilstand uden betjening, og når skæreanordningen og motoren arbejder ved højeste omdrejningstal.

Hvis skæreanordningen ikke kan frakobles plæneklipperens drivhjul, foregår afprøvningerne enten ved at anbringe den på støtter eller i bevægelse med betjening under følgende betingelser:

- Plæneklipper med direkte transmission.

Plæneklipperen køres fremad med den hastighed, hvorved skæreanordningen fungerer med det af fabrikanten fastsatte højeste omdrejningstal.

- Plæneklipper med gear-transmission.

Plæneklipperen sættes i højeste gear. Den køres fremad med den hastighed, hvorved skæreanordningen fungerer med den af fabrikanten fastsatte højeste ydelse.

Radius er:

- 4 m, når skærebredden på den plæneklipper, der skal afprøves, højst udgør 1,2 m,

- 10 m, når skærebredden på den plæneklipper, der skal afprøves, er over 1,2 m.

 • a) Plæneklipper med forbrændingsmotor.

Den motorolie, som anvendes ved brug af plæneklipperen under målingerne, angives af fabrikanten. Brændstoftanken må højst være halvt fyldt op.

 • b) Plæneklipper med el-motor.

Hvis plæneklipperen får strømtilførsel fra akkumulator, må denne være maksimalt opladet.

Hvis plæneklipperen under afprøvningen får strømtilførsel fra en motorgenerator eller fra lysnettet, skal frekvensen være konstant indenfor +/- 1 Hz for så vidt angår induktionsmotorer, og spændingen skal konstant være 1 pct. af den nominelle spænding for så vidt angår plæneklippere med kommutatormotor. Frekvensen og henholdsvis spændingen specificeres af motorfabrikanten.

Forsyningsspændingen skal måles ved stikket på et ikke-aftageligt kabel eller ved indgangen, hvis der anvendes et aftageligt kabel. Bølgeformen for strøm fra en generator skal være den samme som for strøm fra lysnettet.

 • c) Svævende eller håndbårne plæneklippere:

Disse plæneklippere fastholdes eller støttes i normal arbejdsstilling. Støtteanordningerne skal være af en sådan art, at de ikke påvirker måleresultaterne.

6.3. Målested

6.3.1. Almindelige bemærkninger

Målestedet skal være i overensstemmelse med angivelserne i punkt 6.3.2, 6.3.3. eller 6.3.4.

I tilfælde af tvistemål skal målingerne udføres på et prøveområde, der er i overensstemmelse med punkt 6.3.2.

6.3.2. Måling i fri luft på kunstig belægning

Prøveområdet skal være plant og vandret. Området, herunder de placerede mikrofoners lodrette projektion, skal bestå af beton eller asfalt, som ikke er porøs, med den i bilag 2A til denne bekendtgørelse beskrevne belægning, hvis centrum er sammenfaldende med det geometriske centrum for den i punkt 6.4. anførte halvkugle. Belægningens hjørner orienteres mod de lodrette projektioner af målepunkt 2, 4, 6 og 8.

Hvis plæneklipperens hjul kan forårsage, at den kunstige belægning sammenpresses med mere end 1 cm, anbringes hjulene på støtter, så de befinder sig i højde med belægningen før sammenpresningen. Støtteanordningerne skal være af en sådan art, at de ikke påvirker måleresultaterne.

6.3.3. Måling i fri luft på græsplæne

Prøveområdet skal være plant og vandret. Området, herunder de placerede mikrofoners lodrette projektion, skal bestå af en grønsvær, som ikke er våd.

6.3.4. Målinger indendørs på kunstig belægning

1. Lydfeltet indendørs skal ligne frifeltegenskaberne, og værdien af konstanten C skal bestemmes i overensstemmelse med punkt 8.6.2. Gulvet skal være plant og vandret.

Området, herunder de placerede mikrofoners lodrette projektion, skal have samme akustiske egenskaber som beton eller asfalt, som ikke er porøs, og skal være dækket af en kunstig belægning i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 2A til denne bekendtgørelse, hvis centrum er sammenfaldende med det geometriske centrum for den i punkt 6.4. anførte halvkugle. Belægningens hjørner orienteres mod de lodrette projektioner af målepunkt 2, 4, 6 og 8.

2. Hvis plæneklipperens hjul kan forårsage, at den kunstige belægning sammenpresses med mere end 1 cm, anbringes hjulene på støtter, så de befinder sig i højde med belægningen før sammenpresningen. Støtteanordningerne skal være af en sådan art, at de ikke påvirker måleresultaterne.

6.4. Måleflade, måleafstand, placering og antal målepunkter

6.4.1. Måleflade

Den måleflade, der anvendes til afprøvningerne er en halvkugle. Halvkuglens radius er afhængig af plæneklipperens skærebredde.

6.4.2. Målepunkternes placering og antal

6.4.2.1. Almindelige bemærkninger

Ved måling af støjemission fra stillestående plæneklippere eller plæneklippere i bevægelse anvendes 6 målepunkter, dvs. punkterne 2, 4, 6, 8, 10 og 12, der anbringes i overensstemmelse med punkt 6.4.2.2. Ved målinger ved stilstand falder halvkuglens centrum sammen med det geometriske centrum nedfældet på jordoverfladen for plæneklipperen, som peger mod målepunkt 1 til 5. Ved målinger ved bevægelse går bevægelsens akse igennem målepunkt 1 og 5.

6.4.2.2. Målepunkternes anbringelse, ved benyttelse af en halvkugle med radius r

Benyttes en halvkugle, skal der i princippet være 12 målepunkter, som har følgende koordinater:

x = (x/r) r,

y = (y/r) r,

z = (z/r) r

For x/r, y/r og z tages de værdier som er indsat i følgende tabel 1:

 

              Tabel 1 

 -------------------------------------------------------------------- 

       x/r      y/r      z/r      z 

 1      1       0       -       1,5 m 

 2      0,7      0,7      -       1,5 m 

 3      0       1       -       1,5 m 

 4      -0,7      0,7      -       1,5 m 

 5      -1       0       -       1,5 m 

 6      -0,7      -0,7      -       1,5 m 

 7      0       -1       -       1,5 m 

 8      0,7      -0,7      -       1,5 m 

 9      0,65      0,27      0,71      - 

 10     -0,27      0,65      0,71      - 

 11     -0,65     -0,27      0,71      - 

 12      0,27     -0,65      0,71      - 

 -------------------------------------------------------------------- 

7. Udførelse af målingerne

7.1. Måling af afprøvningsstedets akustiske egenskaber

Inden målingen udføres, bør afprøvningsstedets miljøforhold efterprøves. Følgende faktorer skal kontrolleres:

 • a) fremmedstøj,
 • b) vindens indflydelse,
 • c) driftsforhold: f.eks. vibrationer, temperatur, relativ luftfugtighed, barometertryk,
 • d) afprøvningsarealets akustiske egenskaber,
 • e) tilbagekastninger fra genstande, der befinder sig på afprøvningsstedet, og som vil kunne ændre resultaterne af lydmålingerne.

7.1.1. Fremmedstøj

I bilagene til særdirektiverne beskrives den fremmedstøj, der skal tages i betragtning.

 • a) Måling af baggrundsstøj

Baggrundsstøjen måles på målepunkterne (se punkt 6.4.2), medens støjkilden ikke er igang (uden støjemission, se den i punkt 7.2. beskrevne metode).

 • b) Måling af parasitisk støj

Der ses bort fra måling af parasitstøj (7.1.1.b).

7.1.2. Vindstyrke og -retning

Vindstyrken og -retningen skal bestemmes i et punkt beliggende over afprøvningsarealet. Der skal tages hensyn til bestemmelserne i punkt 8.6.4.

7.1.3. Måling af temperatur, relativ luftfugtighed, barometertryk og andre forstyrrende elementer

Kun de forstyrrende elementer, der vil kunne have indflydelse på lydmålingerne, skal måles (se punkt 8.6.3).

7.1.4. Måling af afprøvningsarealets akustiske egenskaber

Afprøvningsarealets akustiske egenskaber kan bestemmes ved hjælp af den i punkt 8.6.2 definerede miljøkonstant C.

Den fremgangsmåde, der skal anvendes til at bestemme værdien C, der er defineret i punkt 8.6.2, vil blive givet andetsteds. Denne konstant gør det også muligt at bestemme, om en delvis reflekterende overflade med fuldt udbytte kan anvendes som afprøvningsareal.

7.1.5. Reflekterende genstande

Visuel kontrol i et cirkelformet område med en radius på 3 gange målehalvkuglens, hvis centrum falder sammen med halvkuglens, er tilstrækkelig til at sikre, at bestemmelserne i punkt 6.3., andet afsnit overholdes.

7.2. Måling af lydtrykniveauet LpA

Til måling af lydtrykniveauet LpA anvendes et instrument som omhandlet i pkt. 5.2. Lydtrykniveauet LpA på et givet målepunkt svarer til lydtrykkenes kvadratiske middelværdi over tid. Hvis der anvendes en støjmåler, foretages der på dette punkt en række aflæsninger, hvis tidsmæssige gennemsnit udregnes ifølge angivelserne i punkt 11.

Måletiden skal i princippet være mindst 15 sek. i hvert målepunkt. I tilfælde af en arbejdsgang, der ændres periodisk, skal målingen principielt strække sig over mindst tre fulde arbejdsgange. Hvis der anvendes en integratorstøjmåler, skal integrationstiden være lig med måletiden.

Når plæneklipperen er i bevægelse, er målingens varighed lig med den tid, som den bruger til med konstant hastighed at tilbagelægge strækningen på 2 m omkring målehalvkuglens centrum.

Lydtrykniveauet LpA skal måles mindst tre gange. Hvis de lydeffektniveauer, der opnås ved disse målinger, indbyrdes afviger med mere end 1 dB, skal der foretages nye målinger, indtil der opnås to lydeffektniveauer, som ikke indbyrdes afviger med mere end 1 dB. Det højeste af disse niveauer er plæneklipperens lydeffektniveau.

Bemærkning: Når der anvendes en lydmåler til målingerne, og plæneklipperen er i bevægelse, er LpA i de fleste tilfælde lig med det niveau, som måles, når plæneklipperen passerer halvkuglens centrum.

8. Udnyttelse af resultaterne

8.1. Beregning af de gennemsnitlige niveauer

8.1.1. Det gennemsnitlige niveau i et målepunkt

De værdier, der følger af de under punkt 7.2 omtalte målinger, er de kvadratiske tidsgennemsnit.

8.1.2. Det gennemsnitlige niveau på målefladen

Ud fra de værdier, der er opstillet ifølge den i punkt 8.1.1 beskrevne metode, beregnes det niveau, der svarer til det kvadratiske rumgennemsnit for lydtrykkene fra samtlige målepunkter.

8.2. Beregning af fremmedstøjens gennemsnitlige niveau

Fremmedstøjens gennemsnitlige niveau på målefladen fremkommer ved at anvende den i punkt 8.1.2 beskrevne metode på niveauerne for fremmedstøj bestemt på de forskellige målepunkter.

Fremmedstøjens niveau i et målepunkt er lig med niveauet for kvadratsummen af de lydtryk, der skyldes henholdsvis baggrundsstøj og parasitisk støj på dette punkt.

8.3. Beregning af målefladens areal S

Såfremt der benyttes en halvkugle, er målefladens areal S udtrykt i m2 lig med:

S = 2 pi r2

hvor r = halvkuglens radius i m.

Målefladens areal behøver kun beregnes tilnærmelsesvis. Det skal bemærkes, at en fejl på 20 pct. ved målingen heraf medfører en afvigelse på 1 dB i udtrykket (overfladeniveau):

10 log10 S/So

8.4. Beregning af overfladelydtrykniveauet LpAm

Overfladelydtrykniveauet er det, som beregnes i overensstemmelse med den i punkt 8.1.2 beskrevne metode og derefter korrigeres som angivet i punkt 8.6.1, 8.6.3 og 8.6.4.

8.5. Beregning af lydeffektniveauet LWA

Støjkildens lydeffektniveau LWA beregnes ved hjælp af følgende formel:

LWA = LpAm + 10 log10 S/So + K2

hvor:

LWA = lydeffektniveauet for den afprøvede kilde udtrykt i dB (se punkt 3.4),

LpAm = overfladelydtrykniveauet udtrykt i dB, således som defineret i punkt 3.3,

S = målefladens areal i m2 ifølge den i punkt 8.3 angivne formel

So = referenceareal (1 m2)

K2 = korrektionsfaktor vedrørende afprøvningsarealet, udtrykt i dB, svarende til nul, medmindre den under hensyntagen til bestemmelserne i punkt 8.6.2 sammenholdt med bestemmelserne i særdirektiverne skal svare til C.

Bemærkning (se punkt 6.4.1):

Hvis r = 4 m fås 10 log10 S/So = 20dB,

hvis r = 10 m fås 10 log10 S/So = 28 dB,

8.6. Korrektioner, der skal foretages i målingerne

8.6.1. Fremmedstøj

Det gennemsnitlige lydtrykniveau på målefladen, der beregnes i følge den i punkt 8.1 beskrevne metode, skal eventuelt korrigeres for at tage hensyn til den fremmedstøj, der er beregnet i overensstemmelse med den i punkt 8.2 beskrevne metode. Korrektionen K1, i dB, der skal fratrækkes det gennemsnitlige lydtrykniveau på målefladen, er anført i følgende tabel.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Forskel (i dB) mellem 

 lydtrykniveauet, beregnet 

 med støjkilden i gang, og       Korrektion K1 i dB 

 fremmedstøjens 

 lydtrykniveau alene 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Mindre end 6             ingen gyldig måling 

    6                   1,0 

    7                   1,0 

    8                   1,0 

    9                   0,5 

   10                   0,5 

 over 10                ingen korrektion 

 -------------------------------------------------------------------- 

8.6.2. Afprøvningsarealets akustiske egenskaber

Konstanten C, der giver afprøvningsarealets akustiske egenskaber, fås ved formlen:

C = LWAr - LWAs

hvor:

LWAr = det nominelle lydeffektniveau for referencekilden udtrykt i dB,

LWAs = referencekildens lydeffektniveau beregnet på afprøvningsarealet under hensyntagen til punkt 7.1. a), b) og c).

Såfremt overfladen er delvis reflekterende, skal C-værdi, der beskriver det benyttede steds akustiske egenskaber, bestemmes ved ovenstående formel.

Ved disse målinger skal konstanten C, der beregnes i henhold til punkt 8.6.2, ligge mellem 0,5 og 2 dB med K2 = 0.

Der skal desuden foretages andre korrektioner i forhold til, hvorledes støjkilden fungerer (f.eks. afprøvningsstedets beliggenhed (højde)).

8.6.3. Forstyrrelser: temperatur, luftfugtighed, afprøvningsstedets beliggenhed (højde) og andre forstyrrelser

- Måleapparatur

Man må henholde sig til oplysningerne fra fabrikanten af målemateriellet for at tage hensyn til de mulige virkninger af alle de forstyrrelser, som denne gør opmærksom på, herunder især temperatur, barometertryk, fugtighedsgrad.

- Støjkilde

Særdirektiverne giver eventuelt oplysninger om de forstyrrelser, der kan have indvirkning på målingerne, og hvorledes der skal tages hensyn hertil.

8.6.4. Vindens indflydelse

Den største tilladte hastighed er på 8m/s. Ved større hastighed end den af fabrikanten angivne skal mikrofonen beskyttes med en vindskærm. Eventuelle korrektioner af de i punkt 8.4. nævnte beregninger angives af vindskærmsfabrikanten.

9. Oplysninger der skal registreres

Principielt indsamles og registreres følgende oplysninger i en rapport, for så vidt angår samtlige målinger, der foretages ifølge forskrifterne for denne afprøvningsmetode.

9.1. Støjkilden under afprøvning

 • f) skærebredde
 • g) skærets omdrejningshastighed.

9.2. Det akustiske miljø

 • a) beskrivelse af afprøvningsstedet og af afprøvningsarealets fysiske egenskaber, plan, der viser støjkildens og de reflekterende genstandes beliggenhed på afprøvningsstedet;
 • b) de meteorologiske forhold; vejr (solrigt, skyet, regnfuldt, tåget. . .), luftens temperatur, barometertryk, vindstyrke og -retning, fugtighedsgrad;
 • c) faktor til korrektion af afprøvningsarealets akustiske egenskaber.

9.3. Måleapparatur

 • a) det udstyr, der anvendes ved målingerne, herunder apparaternes betegnelse, type, serienummer og fabrikantens navn;
 • b) den metode, der anvendes til at justere måleapparaturet, som omtalt under punkt 5.5.1;

Navnet på det laboratorium, der har foretaget den i punkt 5.5.2 krævede justering, og datoen for den seneste justering.

9.4. Akustiske data

 • a) målefladens form og dimensioner, mikrofonernes placering; målepunkternes numre og vindretningen skal anføres på den i punkt 9.2a foreskrevne plan;
 • b) værdi af 10 log10 S/So (se punkt 8.5);
 • c) lydtrykniveauet målt på målepunkterne (se punkt 8.1.1);
 • d) gennemsnitsværdien af lydtrykniveauet på målefladen (se punkt 8.1.2);
 • e) eventuelle korrektioner i decibel (se punkt 8.6.1, 8.6.3 og 8.6.4);
 • f) overfladelydtrykniveau LpAm (se under punkt 8.4.);
 • g) miljøkonstant C (se punkt 8.6.2);
 • h) lydeffektniveau (se punkt 8.5.);
 • i) direktivitetsindeks og nummer på det målepunkt, hvor LpAmax måles (se punkt 3.6.);
 • j) støjens art (se punkt 7.3.);
 • k) lydtrykniveauer på de eventuelle arbejdssteder;
 • l) sted, dato og tidspunkt for målingerne.

10. Oplysninger, der skal meddeles i den i punkt 9 omhandlede rapport

I rapporten indføres kun de data, der er registreret i overensstemmelse med punkt 9, og som er nødvendige for at udføre målingerne. I rapporten præciseres, at lydeffektniveauerne er bestemt i fuldstændig overensstemmelse med denne afprøvningsmetode. I rapporten præciseres desuden, at disse lydeffektniveauer angives som A-vejede decibel, reference lpW.

11. Beregningsmetode til fastlæggelse af det gennemsnitlige niveau, der svarer til det kvadratiske gennemsnit af forskellige lydtryk

For at fastlægge det gennemsnitlige niveau, som svarer til det kvadratiske gennemsnit af de forskellige lydtryk, der følger enten af en serie målinger, som er foretaget på et enkelt punkt (tidsmæssigt gennemsnit), eller af en serie målinger, som er foretaget på forskellige punkter på målefladen (rummeligt gennemsnit), kan følgende formel anvendes:

i = n

LpAm = LpAo + 10 log10l/n sigma gi = LpAo + 10 log10gm

i = 1

hvor:

LpAi = lydtrykniveauet ved den ieende måling

LpAo = hjælpelydtrykniveauet til forenkling af beregningen (for eksempel den mindste værdi af LpAi),

gi = er en hjælpestørrelse for den ieende måling: gi = 100,1 (LpAi-LpAo),

i=n

gm = middelværdi for gi = l/n sigma gi

i=1

VærdienQL er defineret ved:QL = LpAi - LpAo

Bilag 2A

Kunstig belægning

1. Dimensioner og materialer

1.1. Dimensioner

Den kunstige belægning skal have en størrelse på 360 x 360 cm.

1.2. Materialer

Den kunstige belægning består af et lag absorberende materiale, hvis absorptionskoefficientera, målt i overensstemmelse med ISO 354, første udgave, 1985-02-01, ligger inden for de i tabellen angivne grænser.

-------------------------------------------------------------------- Frekvens i Hz 125 250 500 1000 2000 4000

--------------------------------------------------------------------

alfa minimum 0,00 0,20 0,40 0,60 0,70 0,80

alfa maksimum 0,20 0,40 0,60 0,80 0,90 1,00

--------------------------------------------------------------------

NB: Et materiale- og konstruktionseksempel for en belægning, der opfylder disse krav, er givet i bilag 2B.

Bilag 2B

Materiale- og konstruktionseksempel (Se tegning)

20 mm tyk mineralfiber med en modstandsdygtighed over for luftstrøm på 11 kNs/m3 og en vægtfylde på 25 kg/m3.

Af bekvemmelighedsgrunde kan den kunstige belægning bygges af sammensatte flader.

Spånpladens skårne kanter må ikke være absorberende og skal være beskyttet mod fugt. Dette kan ske ved at påføre dem et lag plastmaling.

Ydersiderne kantes med aluminium U-profiler i størrelsen 3 x 20 mm.

De sammensatte flader falder i to kategorier:

 • (A) flader, som ikke skal belastes
 • (B) flader, som skal kunne bære plæneklipperen og personalet

På de i punkt (B) nævnte samlede flader anbringes aluminium T-profiler i størrelsen 3 x 20 mm som afstandsstykker.

De behandlede flader dækkes derpå med den tilskårne, absorberende beklædning.

Fladerne under punkt (A) dækkes af et trådnet med en trådtykkelse på 0,8 mm og en maskevidde på 10 mm (hønsenet).

Fladerne under punkt (B) dækkes med et trådgitter og korrugeret ståltråd med en diameter på 3,1 mm og en maskevidde på 30 mm.

Disse trådnet fastgøres til aluminium U-profilerne.

KUNSTIG BELÆGNING

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fladeopdeling. Testpladernes fordeling.

 • 1) Hønsetråd, maskevidde 10 mm, trådtykkelse 0,8 mm
 • 2) Mineraluldmåtte
 • 3) U-profiler, 3 x 20 mm aluminium
 • 4) Plastlamineret spånplade
 • 5) Trådgitter, maskevidde 30 mm, trådtykkelse 3,1 mm korrugeret ståltråd
 • 6) T-profiler, 3 x 20 mm, aluminium
   
  
   Bilag 3 
  
        Model til typeattest udstedt af fabrikanten 
  
   Undertegnede, ...................................................... 
  
            (Navn, fornavne, adresse) 
  
   attesterer, at følgende plæneklipper: 
  
   1 grader art ...................................... 
  
          (forbrændingsmotor, elektrisk, osv.) 
  
   2 grader mærke .................................... 
  
   3 grader type ..................................... 
  
   4 grader serieidentifikation ...................... 
  
   5 grader motor 
  
    - fabrikant..................................... 
  
    - type.......................................... 
  
    - omdrejningshastighed under målingerne.................. o/min 
  
   er i overensstemmelse med specifikationerne i Rådets direktiv 
  
    84/538/EØF 
  
   Garanteret lydeffektniveau................................. dB (A) 
  
   Garanteret lydtrykniveau................................... dB (A) 
  
   - skærets art..................................................... 
  
   - skærebredde.................................................. cm 
  
   - skærets omdrejningshastighed.............................. o/min 
  
   Udfærdiget i................... ,den.............................. 
  
   .............................  ................................. 
  
   (underskrift)          (stilling) 
  
   Bilag 4 
  
   Model til mærke til angivelse af lydeffektniveauet, jf. § 6, stk. 1, 
  
    nr. 2 
  
  

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 5

Model til mærke til angivelse af lydtrykniveauet på førerpladsen, jf. § 6, stk. 1, nr. 2

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen