Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende stoffer


I medfør af §§ 8, 30, 45, stk. 1, 61 og 62 i lov om kemiske stoffer

og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 9. juli 1993, samt

efter forhandling med berørte erhvervs-, forbruger- og

interesseorganisationer, arbejdsministeren og berørte statslige

myndigheder, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter følgende kemiske stoffer og disses isomere, både alene og i blanding med andre stoffer, såfremt indholdet udgør mere end 1 vægtprocent:

 • 1) Alle CFC-er (fuldt halogenerede chlorfluorcarboner), herunder
 • a) trichlorfluormethan (CFC-11),
 • b) dichlordifluormethan (CFC-12),
 • c) trichlortrifluorethan (CFC-113),
 • d) dichlortetrafluorethan (CFC-114) og
 • e) chlorpentaflourethan (CFC-115)
 • 2) Tetrachlormethan
 • 3) Trichlorethan.
 • 4) Alle haloner (fuldt halogenerede brom-

fluorcarboner, bromchlorcarboner og

 • bromchlorfluorcarboner), herunder
 • a) bromchlordifluormethan (halon-1211),
 • b) bromtrifluormethan (halon-1301) og
 • c) dibromtetrafluorethan (halon-2402).
 • 5) Alle HBFC-er (hydrobromfluorcarboner).
 • 6) Alle HCFC-er (hydrochlorfluorcarboner), herunder
 • a) chlordifluormethan (HCFC-22)
 • b) dichlortrifluorethan (HCFC-123)
 • c) dichlorfluorethan (HCFC-141)
 • d) chlordifluorethan (HCFC-142)
 • 7) Methylbromid.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke

 • 1) genvinding, salg af genvundne, genanvendelse eller destruktion af de i § 1, nr. 1, 2, 3, 6 og 7 nævnte stoffer,
 • 2) genvinding, salg af genvundne, eller destruktion af de i § 1 nr. 4 og 5 nævnte stoffer,
 • 3) fortsat drift og servicering af anlæg til varmeoverføring, når servicering sker med genvundne stoffer, og
 • 4) spraydåser til lægemidler.
 • 5) anvendelse som råmateriale til fremstilling af kemiske stoffer, der ikke er omfattet af denne bekendtgørelse.
 • 6) videresalg af produkter, der ved førstegangssalg opfyldte danske krav eller, ved førstegangssalg i udlandet, krav der sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau med hensyn til ozonlagsnedbrydende stoffer.

Kapitel 2

Anvendelsesbegrænsninger

§ 3. Erhvervsmæssig anvendelse af de i § 1 nævnte stoffer er forbudt. Erhvervsmæssig fremstilling, eksport og salg af produkter indeholdende de i § 1 nævnte stoffer, eller fremstillet ved hjælp af de i § 1, nr. 1-6 nævnte stoffer, er forbudt.

Stk. 2. Uanset forbudet i stk. 1 kan de i § 1 nævnte stoffer dog fortsat anvendes til de i bilaget nævnte produkter og processer indtil de i bilaget anførte datoer.

Kapitel 3

Kontrol, dispensation og klageadgang

§ 4. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder reglerne i bekendtgørelsens § 4, med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktie-, andels-, anpartsselskaber o.l., kan der pålægges selskabet bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 1994. Samtidig ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 909 af 16. november 1992.

Miljøministeriet, den 3. juni 1994

Svend Auken

/ Leo Larsen

Bilag

Liste over anvendelser, hvortil fortsat anvendelse af de i § 1 nævnte stoffer er tilladt, og over produkter indeholdende eller fremstillet ved hjælp af de i § 1 nævnte stoffer, hvor fortsat fremstilling, eksport og salg er tilladt uanset forbudet i § 4, stk. 1, indtil den angivne dato

Alle CFC-er

 

 1. Alle anvendelser, som ikke er nævnt nedenfor ........... 15.6.1994 

 2. Anvendelse i køleanlæg med effekt under 1 kW, bl.a. 

  husholdningskøleskabe og -frysere og tilhørende 

  automatikprodukter ..................................... 1.1.1995 

 3. Anvendelse i anlæg til varmeoverføring med effekt over 

  1 kW og tilhørende automatikprodukter, etableret eller 

  solgt før 1.1.1994 ..................................... 1.1.1995 

 4. Brug i anlæg til tøjrensning etableret før 1.1.1992 .... 1.1.1995 

 5. Forsknings-, udviklings- og laboratorieanvendelse ...... 1.1.1995 

 Tetrachlormethan 

 1. Alle anvendelser, som ikke er nævnt nedenfor ........... 15.6.1994 

 2. Forsknings-, udviklings- og laboratorieanvendelse ...... 1.1.1995 

 Trichlorethan 

 1. Alle anvendelser, som ikke er nævnt nedenfor ........... 15.6.1994 

 2. Stift integralskum ..................................... 1.1.1995 

 3. Polyurethan-isolationsskum ............................. 1.1.1996 

 4. Forsknings-, udviklings- og laboratorieanvendelse ...... 1.1.1996 

 Alle haloner 

 1. Alle anvendelser, som ikke er nævnt nedenfor ........... 15.6.1994 

 2. Påfyldning af genvundne stoffer på stationære 

  brandslukningsanlæg etableret før 1.1.1993 ............. 1.1.1999 

 3. Slukning af brande med stationære brandslukningsanlæg .. 1.1.1999 

 4. Livsnødvendige anvendelser af genvundne stoffer i skibe, 

  luftfartøjer, flyveledercentraler og forsvaret er 

  tilladt indtil videre. 

 Alle HBFC-er 

 1. Alle anvendelser ....................................... 1.9.1994 

 Alle HCFC-er 

 1. Alle anvendelser, der ikke er nævnt nedenfor ........... 1.9.1994 

 2. Fugeskum ............................................... 1.1.1996 

 3. Stift polyurethanskum undtagen isolationsskum .......... 1.1.1996 

 4. Blødt og stift polyurethan-integralskum ................ 1.1.1996 

 5. Stift polyurethan-isolationsskum til fjernvarmerør ..... 1.1.1996 

 6. Slipmiddel ............................................. 1.1.2000 

 7. Blødt polyurethanskum med rumvægt under 23 kg/m3 ....... 1.1.2000 

 8. Anvendelse i nye kommercielle og industrielle anlæg til 

  varmeoverføring og tilhørende automatikprodukter ....... 1.1.2000 

 9. Stift XPS- og polyurethan-isolationsskum til andet end 

  fjernvarmerør .......................................... 1.1.2002 

 10. Anvendelse i eksisterende husholdningsanlæg og 

   kommercielle og industrielle anlæg til varmeoverføring 

   og tilhørende automatikprodukter ...................... 1.1.2002 

 11. Forsknings-, udviklings- og laboratorieanvendelse ..... 1.1.2002 

 Methylbromid 

 1. Alle anvendelser, der ikke er nævnt nedenfor ........... 1.1.1995 

 2. Desinfektion af jord i drivhuse med tomater ............ 1.1.1996 

 3. Desinfektion af møllerier og lagre for korn, mel og lign. 1.1.1998 

 4. Desinfektion af jord i drivhuse med andre afgrøder end 

  tomater ................................................ 1.1.1998 

 5. Desinfektion af pelse .................................. 1.1.1998 

 6. Desinfektion af urter .................................. 1.1.1998 

 7. Desinfektion af importerede frø, nødder, tørret frugt 

  og råtobak ............................................. 1.1.1998 

 8. Desinfektion af luftfartøjer ........................... 1.1.1998 

 9. Karantænebehandling af træemballage til eksport ........ 1.1.1998 

 10. Bekæmpelse af rotter på skibe ......................... 1.1.1998 

 11. Bekæmpelse af træborende biller ....................... 1.1.1998 

 12. Desinfektion af museumsgenstande og historiske 

   bygninger ............................................. 1.1.1998 

Officielle noter

Ingen