Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nukleare anlæg (atomanlæg) m.m.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 278 af 27. juni 1963 om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nukleare anlæg (atomanlæg) m.m. foretages følgende ændringer:

1. I § 7, 1. pkt., ændres »sundhedsstyrelsen« til: »miljøstyrelsen«.

2. I § 7, 2. pkt., ændres »indenrigsministeren« til: »miljøministeren«.

3. I § 8, stk. 1, 1. pkt., udgår »hidrørende fra nukleart anlæg på landjorden eller i skib i dansk havn eller farvand«.

4. I § 9, stk. 1, ændres »sundhedsstyrelsen« til: »miljøstyrelsen«.

5. I § 9, stk. 2, ændres »indenrigsministeren« til: »miljøministeren«.

6. I § 9, stk. 2, indsættes efter »repræsentanter for«: »miljøstyrelsen,».

7. I § 9, stk. 3, ændres »indenrigsministerens« til: »miljøministerens«.

8. § 10 ophæves.

9. I § 11 ændres »§§ 8 og 10« til: »§ 8«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft straks.

Miljøministeriet, den 1. oktober 1974.

Holger Hansen.

/ Gertrud Goldschmidt.

Officielle noter

Ingen