Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vurdering af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan medføre et større uheld


I henhold til § 6, § 35, § 43, § 56a og § 83, stk. 3 i lov om

miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989,

og efter bemyndigelse fra justitsministeren §§ 27 og 40 i

brandloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, og med

henvisning til direktiv af 24. juni 1982 om risikoen for større

uheld i forbindelse med en række industrielle aktiviteter

 • (82/501/EØF) og direktiv af 19. marts 1987 og 24. november 1988 om

ændring af direktivet fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører forebyggelse af større uheld på virksomheder med risikobetonede aktiviteter.

§ 2. Ved en risikobetonet aktivitet forstås i denne bekendtgørelse:

 • 1) Enhver handling i anlæg, som er omfattet af bilag 1 og hvori der indgår eller kan opstå et eller flere farlige stoffer, samt intern transport eller oplagring i forbindelse hermed.
 • 2) Enhver anden form for oplagring på de i bilag 2 nævnte vilkår.

Stk. 2. Ved et farligt stof forstås i denne bekendtgørelse et stof, der sædvanligvis anses at opfylde de opstillede kriterier i bilag 4.

Stk. 3. Ved et større uheld forstås i denne bekendtgørelse en ukontrolleret hændelse af større omfang, som f.eks. udslip, brand eller eksplosion, som umiddelbart eller senere fører til alvorlig fare for personer uden for virksomheden, eller for miljøet, og hvori et eller flere farlige stoffer indgår.

§ 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke

 • 1) nukleare anlæg og anlæg, som behandler radioaktive stoffer og materialer,
 • 2) militære anlæg,
 • 3) fremstilling og separat oplagring af sprængstof, krudt og ammunition og
 • 4) udvindingsaktivitet og anden form for minedrift.

Kapitel 2

Generelle forholdsregler

§ 4. Virksomheder, der har risikobetonede aktiviteter, skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne for mennesker og miljø af sådanne uheld.

Stk. 2. Ændres en risikobetonet aktivitet på en måde, der kan have væsentlig indflydelse på risikoen for større uheld, skal virksomheden revidere de i stk. 1 nævnte forholdsregler.

Stk. 3. Virksomheden skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden, jf. § 10, kunne godtgøre, at den har klarlagt de bestående risici for større uheld, og har truffet de forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige, jf. stk. 1.

Kapitel 3

Anmeldelsespligt

§ 5. Virksomheder skal udover de i § 4 nævnte forholdsregler indgive anmeldelse, såfremt der er risikobetonede aktiviteter

 • 1) hvori der indgår eller kan opstå stoffer nævnt i bilag 3 i mindst de angivne mængder. Hertil regnes stoffer der oplagres i tilknytning til aktiviteten eller anvendes i forbindelse med aktiviteten - forarbejdede produkter, -biprodukter eller -restprodukter, eller
 • 2) som nævnt i bilag 2, del 1 og 2, i mindst de i kolonne 2 angivne mængder, eller
 • 3) som nævnt under 1 og 2 og hvor afstanden mellem aktiviteterne på samme virksomhed er mindre end ca. 500 meter og hvor mængden af et stof sammenlagt overskrider den fastsatte mængde i bilag 3.

Stk. 2. Virksomheder, der er helt eller delvist etableret før den 20. maj 1984 skal med undtagelse af de i stk. 3 og § 7 nævnte have indgivet anmeldelse pr. 1. juli 1989.

Stk. 3. Virksomheder, der er helt eller delvist etableret før 24. september 1988, skal med undtagelse af de i stk. 2 og i § 7 nævnte indgive anmeldelse inden den 1. marts 1992. Anmeldelsen skal indsendes til kommunalbestyrelsen.

§ 6. Anmeldelsen skal indeholde følgende:

 • 1) oplysninger om de i bilag 2 og bilag 3 nævnte stoffer:
 • a) de data og oplysninger, som er anført i bilag 5
 • b) på hvilket trin i aktiviteten stofferne indgår eller kan indgå,
 • c) mængden af stofferne (størrelsesorden),
 • d) stoffernes kemiske og/eller fysiske deltagelse i processen under normale anvendelsesforhold,
 • e) de former, som stofferne optræder i eller kan omdannes til i tilfælde af påregnelige uregelmæssigheder og
 • f) eventuelle andre farlige stoffer, hvis tilstedeværelse kan indvirke på den mulige fare, som er forbundet med den pågældende risikobetonede aktivitet;
 • 2) oplysninger om anlæggene:
 • a) anlæggenes geografiske beliggenhed og de fremherskende vejrforhold samt farekilder, der kan tilskrives forholdene på stedet,
 • b) en generel beskrivelse af de tekniske processer,
 • c) en beskrivelse af de dele af anlægget, der i sikkerhedsmæssig henseende er særlig betydningsfulde, af farekilderne og af de forhold, hvorunder et større uheld kan indtræde, samt af de planlagte forebyggelsesforanstaltninger og
 • d) de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at de tekniske midler, som skal betrygge en sikker funktion af anlæggene og imødegå enhver form for svigt, til enhver tid er til rådighed;
 • 3) oplysninger om eventuelle alvorlige uheldssituationer:
 • a) nødplaner, herunder sikkerhedsudstyr, alarmsystemer og hjælpemidler, der kan iværksættes inden for virksomheden i tilfælde af større uheld og
 • b) navnet på den person og dennes stedfortræder eller på den instans, der varetager de sikkerhedsmæssige opgaver, og som er bemyndiget til at sætte nødplaner i gang og underrette tilsynsmyndigheden og politiet.

Stk. 2. Virksomheden skal regelmæssigt ajourføre anmeldelsen, navnlig på grundlag af den tekniske udvikling på det sikkerhedsmæssige område og udviklingen med hensyn til mulighederne for at vurdere farerne.

§ 7. Virksomheder, der ikke var omfattet af anmeldelsespligten efter den i § 19 nævnte tidligere gældende bekendtgørelse, men som nu er omfattet, skal inden den 1. juni 1991 fremsende oplysninger til amtsrådet om følgende forhold:

 • 1) navn eller firmanavn samt fuldstændig adresse,
 • 2) virksomhedens hovedsæde samt fuldstændig adresse,
 • 3) navnet på den ansvarshavende direktør,
 • 4) aktivitetens art,
 • 5) produktionens eller lagerets beskaffenhed og
 • 6) oplysning om de anvendte stoffer eller kategorier af stoffer som anført i bilag 2 del 1 og 2 eller bilag 3.

Stk. 2. Disse virksomheder skal indgive anmeldelse efter § 6 senest den 1. juni 1994. Anmeldelsen skal indsendes til kommunalbestyrelsen.

Kapitel 4

Godkendelsespligt

§ 8. Virksomheder med aktiviteter, der er omfattet af anmeldelsespligten i § 5, stk. 1, er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, efter de herom gældende regler. Amtsrådet er godkendelsesmyndighed for den samlede virksomhed, med mindre risikoen alene vedrører følger af brand eller eksplosion i stoffer, der er omfattet af brand - eller sprængstoflovgivningen.

Stk. 2. Virksomheden skal indgive oplysninger efter § 6 som led i en ansøgning om miljøgodkendelse af risikobetonede aktiviteter omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1-3. Det samme gælder, når der søges om miljøgodkendelse af andre risikobetonede aktiviteter, der kan have indflydelse på sikkerhedsniveauet på aktiviteter omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1-3.

Kapitel 5

Miljømyndighedernes opgaver

§ 9. Miljømyndighedernes opgaver efter denne bekendtgørelse vedrører alene sådanne større uheld, som umiddelbart eller senere fører til alvorlig fare for personer uden for virksomheden, eller for miljøet, jf. § 2.

Stk. 2. Miljømyndighedernes opgaver vedrører ikke følger af brand eller eksplosion i stoffer, der er omfattet af brand- eller sprængstoflovgivningen.

§ 10. Finder tilsynsmyndigheden, jf. § 13, at virksomheden ikke har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til opfyldelse af § 4, stk. 1 og 2, skal tilsynsmyndigheden meddele virksomheden påbud om gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller kapitel 11 i bekendtgørelse af reglement om miljøbeskyttelse.

§ 11. Kommunalbestyrelsen (dog ikke København og Frederiksberg kommuner) videresender anmeldelser, jf. § 5 og § 7 til amtsrådet med eventuelle bemærkninger om sikkerhedsniveau og foranstaltninger.

Stk. 2. Amtsrådet, København og Frederiksberg kommuner fremsender kopi af anmeldelsen/oplysningerne efter § 6 til arbejdstilsynskredsen, brandmyndigheden og politimesteren.

Stk. 3. Amtsrådet, København og Frederiksberg kommuner fremsender oplysninger til Giftinformationscentralen om, hvilke stoffer omfattet af bilagene 2, 3 og 4, der findes på virksomheden.

§ 12. Ved behandlingen af en anmeldelse/oplysninger efter § 6 skal amtsrådet påse, at virksomheden har klarlagt risikoen for større uheld.

Stk. 2. På grundlag af anmeldelse efter § 5 og § 7 skal amtsrådet træffe afgørelse om, hvorvidt det er nødvendigt at meddele påbud efter miljøbeskyttelsesloven til forebyggelse og begrænsning af virkningerne af de i stk. 1 nævnte større uheld og om nødvendigt meddele sådanne påbud. Dette gøres dog ikke i de i § 9, stk. 2 nævnte tilfælde.

Stk. 3. En godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal indeholde vilkår om de sikkerhedsforanstaltninger, som virksomheden skal træffe med henblik på at forebygge og begrænse virkningen af et større uheld som nævnt i stk. 1.

§ 13. Tilsyn og kontrol med virksomheder med risikobetonede aktiviteter udøves efter bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 7.

Stk. 2. Oplysninger indhentes i forbindelse med tilsynet med risikobetonede aktiviteter skal videregives til arbejdstilsynskredsen, brandmyndigheden og politimesteren.

§ 14. Det påhviler virksomheden straks, når et større uheld har fundet sted,

 • 1) at meddele tilsynsmyndigheden følgende oplysninger:
 • a) omstændighederne ved uheldet,
 • b) hvilke af de i § 2, stk. 2 omhandlede farlige stoffer der er involveret,
 • c) alle foreliggende oplysninger til brug for en vurdering af uheldets følger for mennesker og miljø og
 • d) de nødforanstaltninger der er truffet,
 • 2) at oplyse de i § 13 nævnte myndigheder om, hvilke foranstaltninger, der overvejes med henblik på
 • a) at afhjælpe uheldets virkninger på kort og lang sigt og
 • b) at undgå en gentagelse af uheldet.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden

 • 1) påser, at der bliver truffet de nødforanstaltninger og de foranstaltninger, der på kort og lang sigt viser sig nødvendige, og
 • 2) indhenter om muligt de oplysninger, der er nødvendige for at komplettere analysen af det større uheld, og eventuelt at afgive henstillinger eller meddele påbud.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal snarest muligt underrette Miljøstyrelsen om større uheld. Underretningen skal som minimum indeholde oplysninger svarende til punkterne 1 til 7 i bilag 6.

§ 15. Miljøstyrelsen underretter snarest muligt EF-Kommissionen om større uheld.

Kapitel 6

Klage

§ 16. Kommunalbestyrelsen og amtsrådets afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Miljøstyrelsen efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

§ 17. Miljøstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Miljøankenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 12.

Kapitel 7

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 4, eller
 • 2) undlader at indgive anmeldelse efter § 5 og § 7 eller at give underretning som nævnt i § 14, stk. 1, eller
 • 3) undlader at vedligeholde det sikkerhedsudstyr, der fremgår af den til myndigheden indgivne anmeldelse og som er krævet af miljømyndigheden til sikring af personer uden for virksomheden og miljøet.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Begås en af de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 19. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 18. juli 1990. Samtidig ophæves miljøministeriets bekendtgørelse nr. 545 af 16. september 1988 om risikoen for større uheld i forbindelse med en række industrielle aktiviteter.

Miljøministeriet, den 5. juli 1990

Lone Dybkjær

/ Else Brix Knudsen

Bilag 1

Industrielle anlæg i henhold til § 2

Listen er en eksempel samling. Andre processer kan være omfattet, såfremt de udgør en risiko for større uheld.

1. - Anlæg, hvor der anvendes, fremstilles, forarbejdes eller bearbejdes organiske eller uorganiske kemiske stoffer, og hvor der bl.a. foretages:

 

  - alkylering 

  - fremstilling af aminer ved ammonolyse 

  - carbonylering 

  - kondensering 

  - dehydrogenering 

  - esterificering 

  - halogenering 

  - hydrogenering 

  - hydrolyse 

  - oxidation 

  - polymerisation 

  - sulfonering 

  - afsvovling, syntese og forarbejdning af svovlholdige 

   forbindelser 

  - nitrering og syntese af kvælstofholdige forbindelser 

  - syntese af fosforholdige forbindelser 

  - fremstilling af bekæmpelsesmidler og lægemidler 

  - destillation 

  - extraktion 

  - opløsning 

  - blanding 

2. Anlæg til destillation og raffinering eller anden videre forarbejdning af mineralolie eller mineralolieprodukter.

3. Anlæg til hel eller delvis fjernelse af faste eller flydende stoffer ved forbrænding eller kemisk dekomponering.

4. Anlæg til fremstilling, forarbejdning eller behandling af energigasser, f.eks. LPG, LNG og SNG.

5. Anlæg til tørdestillation af kul og brunkul.

6. Anlæg til vådvejsfremstilling eller fremstilling ved hjælp af elektrisk energi af metaller eller ikke-metaller.

Bilag 2

Oplagring, bortset fra oplagring af de i bilag 3 nævnte stoffer i forbindelse med de i bilag 1 omhandlede anlæg

Dette bilag finder anvendelse på oplagring af farlige stoffer og/eller præparater et hvilket som helst sted, som anvendes til oplagring, det være sig i anlæg, ved arbejdssteder, i bygninger eller i åbne områder, særskilt oplagring eller oplagring i en virksomhed, medmindre oplagringen sker i forbindelse med de i bilag 1 omhandlede anlæg, og de pågældende stoffer er anført i bilag 3.

De mængder, der er nævnt i første og anden del nedenfor, gælder for hvert enkelt lager eller for et lagerkompleks tilhørende samme fabrikant, når afstanden mellem lagrene ikke er stor nok til at udelukke øget risiko for større uheld under forudsigelige omstændigheder. Under alle omstændigheder gælder disse mængder for et lagerkompleks tilhørende samme fabrikant, såfremt afstanden mellem lagrene er mindre end 500 m.

De pågældende mængder er de maksimale mængder, som er eller kan forventes oplagret på et hvilket som helst tidspunkt.

FØRSTE DEL

Specifikke stoffer

Hvis et stof (eller en stofkategori), der er anført i første del, også henhører under en kategori i anden del, gælder de i første del fastsatte mængder.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stoffer eller              Mængder (tons) =>= 

 stofkategorier      Anvendelse af § 4    Anvendelse af § 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Acrylonitril         20          200 

 2. Ammoniak, vandfri       50          500 

 3. Chlor             10          75 

 4. Svovldioxid          25          250 

 5. Ammoniumnitrat (* 1)     350         2500 

 6. Ammoniumnitrat i form af 

   gødningsstoffer (* 2)    1250         10000 

 7. Natriumchlorat        25          250 

 8. Oxygen            200         2000 

 9. Svovltrioxid         15          100 

 10. Carbonylchlorid (Fosgen)    0,750         0,750 

 11. Hydrogensulfid         5          50 

 12. Hydrogenfluorid, vandfri    5          50 

 13. Hydrogencyanid (cyanbrinte, 

   blåsyre)            5          20 

 14. Carbondisulfid        20          200 

 15. Brom             50          500 

 16. Acetylen            5          50 

 17. Hydrogen (brint)        5          50 

 18. Ethylenoxid, Oxiran      5          50 

 19. Propylenoxid          5          50 

 20. 2-Propenal (Acrolein)     20          200 

 21. Formaldehyd (Formalin) 

   (koncentration =>= 90 %)    5          50 

 22. Brommethan (Methylbromid)   20          200 

 23. Methylisocyanat        0,150         0,150 

 24. Tetraethylbly eller 

   tetramethylbly         5          50 

 25. 1,2-Dibromethan 

   (Ethylendibromid)       5          50 

 26. Hydrogenchlorid, 

   vandfrit flydende       25          250 

 27. Diphenylmethandiisocyanat 

   (MDI)             20          200 

 28. Tolylendiisocyanat (TDI)   10          100 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Dette gælder for ammoniumnitrat og blandinger af ammoniumnitrat, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent, og vandige opløsninger af ammoniumnitrat, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 90 vægtprocent.

(* 2) Dette gælder for rene ammoniumnitratgødningsstoffer, som er i overensstemmelse med Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 20. december 1988 handel med gødning og grundforbedringsmidler m.m., og sammensatte gødningsstoffer, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent (sammensatte gødningsstoffer indeholder ammoniumnitrat sammen med phosfat og/eller kaliumcarbonat).

ANDEN DEL

Stofkategorier og præparater, der ikke udtrykkeligt er anført i første del

Mængderne af forskellige stoffer og præparater (* 1) i samme

kategori skal lægges sammen. Såfremt der er anført mere end en

kategori i samme rubrik, skal mængderne af samtlige stoffer og

præparater af de anførte kategorier i den pågældende rubrik lægges

sammen.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kategorier af stoffer             Mængder (tons) =>= 

 og præparater (* 2)          ------------------------------- 

                    Anvendelse af   Anvendelse af 

                    § 4        § 5 (* 3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Stoffer og præparater, der er 

  klassificeret som »meget giftig«    5         20 

 2. Stoffer og præparater, der er 

  klassificeret som »meget giftig«, 

  »giftig« (* 4), »brandnærende« eller 

  »eksplosiv«              10        200 

 3. Luftformige stoffer og præparater, 

  herunder sådanne, som er bragt på 

  væskeform, men er luftformige ved 

  normalt tryk, og som er klassificeret 

  som »let antændelig« (* 5)      50        200 

 4. Stoffer og præparater (bortset fra 

  luftformige stoffer og præparater, 

  der er omfattet af punkt 3 ovenfor) 

  der er klassificeret som 

  »meget letantændelig« eller 

  »yderst letantændelig«(* 6)     5000       50000 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Præparater er blandinger eller opløsninger, som er sammensat af to eller flere stoffer (lovbekendtgørelse nr. 566 af 15. august 1989 om kemiske stoffer og produkter).

(* 2) Kategorierne af stoffer og præparater er defineret i følgende bekendtgørelser og efterfølgende ændringer heraf: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 662 af 14. oktober 1987 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 724 af 18. november 1987 om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske produkter der skal anvendes som opløsningsmidler. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 725 af 18. november 1987 om klassificering, emballering og mærkning af farlige malervarer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 791 af 10. december 1987 om kemiske bekæmpelsesmidler.

Rådets direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrative eller ved lov fastsatte bestemmelser om klassificering, emballering og ettikering af farlige præparater (implementeres senest 1. juni 1991).

(* 3) § 6, stk. 1, pkt. 1 og stk. 1, pkt. 2, tredie led, anvendes i de respektive tilfælde.

(* 4) Undtagen hvis stofferne eller præparaterne er i en tilstand, der ikke giver dem egenskaber, som kan skabe risiko for større uheld.

(* 5) Herunder også letantændelige gasser, jf. bilag IV, litra c), i).

(* 6) Herunder også meget letantændelige væsker, jf. bilag IV, litra c), ii).

Bilag 3

Liste over stoffer med henblik på anvendelse af §§ 5 og 6

Nedennævnte mængder gælder for enkelte anlæg eller, når afstanden ikke er så stor, at der under forudsigelige omstændigheder består nogen øget risiko for større uheld, for en gruppe af anlæg tilhørende samme virksomhed. Under alle omstændigheder gælder disse mængder for en gruppe anlæg tilhørende samme virksomhed, såfremt afstanden mellem anlæggene er mindre end 500 m.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Direk- Betegnelse    Mængde-  CAS-nr.  EØF-nr.  Fare-  Grup- 

 tiv           grænse             symbol pe 

 nr.           for 

             anmeldel- 

             sespligt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23  Acetylen 

    (Ethyn)       50 t  74-86-2  601-015-  Fx    3 

                       00-0 

 18  Acrylonitril    200 t  107-13-1  608-003-  F+T   2 

                       00-4 

 103  Aldicarb, 

    2-Methyl-2- 

    (thiomethyl) 

    propyliden-O- 

    (methylcarbamoyl)- 

    oxim        100 kg 116-06-3  006-017-  Tx    2 

                       00-X 

 30  Allylamin     200 t  107-11-9  612-046-  F+T   2 

                       00-4 

  1  4-Aminodiphenyl   1 kg  92-67-1            1 

 51  Amiton 0,0-Diethyl- 

    S(2-diethylaminoethyl)- 

    thiophosphat     1 kg  78-53-5            1 

 22  Ammoniak vandfri  500 t 7664-41-7  007-001-  T    2 

                       00-5 

 146a  Ammoniumnitrat 

    (* 1)       2500 t 6484-52-2            3 

 146b  Ammoniumnitrat 

    i form af gødnings- 

    stoffer (* 2)   5000 t 6484-52-2            3 

 120  Anabasin,3- 

    (2-piperidinyl)- 

    (5)pyridin     100 kg 494-52-0            1 

 124  Antændelige gasser 

    i overensstemmelse 

    med bilag 4 litra c), 

    punkt i)      200 t                  5 

 125  Meget let antændelige 

    væsker i overens- 

    stemmelse med 

    bilag 4, litra c), 

    punkt ii)    50.000 t                  5 

 150  Antændelige gasser 

    i overensstemmelse 

    med bilag 4, litra c), 

    punkt iii)     200 t                  5 

 10  Arsenpentaoxid, 

    Arsen (V) syre 

    og salte heraf   500 kg            T     1 

 11  Arsentrioxid, 

    Arsen (III) 

    syrling og salte 

    heraf       100 kg            T     1 

 12  Arsin, Arsenhydrid 10 kg 7784-42-1       T     1 

 64  Azinphos-ethyl,0,0- 

    Diethyl-S-(4-oxo- 

    3H-1,2,3-benzotriazin- 

    3yl)-methyldithio- 

    phosphat      100 kg 2642-71-9  015-056-  Tx    1 

                       00-1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Direk- Betegnelse    Mængde-  CAS-nr.  EØF-nr.  Fare-  Grup- 

 tiv           grænse             symbol pe 

 nr.           for 

             anmeldel- 

             sespligt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72  Azinphos-methyl, 

    0,0-Dimethyl-S-4- 

    oxo-3H-1,2,3- 

    benzotriazin 3- 

    ylmethyldithio- 

    phosphat      100 kg  86-50-0  015-039-  Tx    1 

                       00-9 

 175  Bariumazid     50 t 18810-58-7            4 

  2  Benzidin       1 kg 92-87-5   612-042-  Tx    1 

                       00-2 

  3  Benzidin salte    1 kg                 1 

  6  Beryllium (pulver 

    og/eller 

    forbindelser)    10 kg             Tx    1 

 130  Bis(2,4,6- 

    trinitrophenyl) 

    amin(hexyl)     50 t  131-73-7  612-018-  Tx    4 

                       00-1 

  7  Bischlormethylether 

    (Dichlordimethyl- 

    ether)        1 kg 542-88-1  603-046-  Tx    1 

                       00-5 

 166  Blyazid       50 t 13424-46-9  082-003-  E+Xn   4 

                       00-7 

 167  Bly-2,4,6- 

    trinitroresorcinolat 

    (Blystyphnat)    50 t 15245-44-0  609-019-  E+Xn   4 

                       00-4 

 21  Brom        500 t 7726-95-6  035-001-  C    2 

                       00-5 

 35  Brommethan 

    (Methylbromid)   200 t  74-83-9  602-002-  Tx    2 

                       00-3 

 67  Carbofuran, 2,3- 

    Dihydro-2,2- 

    dimethyl-7- 

    benzofuranyl 

    methylcarbamat   100 kg 1563-66-2  006-026-  Tx    1 

                       00-9 

 20  Carbondisulfid 

    (svovlkulstof)   200 t  75-15-0  006-003-  Fx+T   2 

                       00-3 

 15  Carbonylchlorid 

    (fosgen)      750 kg  75-44-5  006-002-  Tx    1 

                       00-8 

 48  Carbophenothion, 

    0,0-Diethyl-S-4- 

    chlorphenylthiomethyl- 

    dithiophosph    100 kg 786-19-6  015-044-  T    1 

                       00-6 

 147  Cellulosenitrat 

    (med indhold 

    312,6% nitrogen)  100 t 9004-70-0  603-037-  E    4 

                       00-6 

 16  Chlor        25 t 7782-50-5  017-001-  T    2 

                       00-7 

 44  Chlorfenvinphos, 

    0-2-Chlor-1- 

    (2,4-dichlorphenyl) 

    -vinyl-0,0- 

    diethylp      100 kg 470-90-6  015-071-  Tx    1 

                       00-3 

 14  N-Chlorformyl- 

    morpholin      1 kg 15159-40-7            1 

 46  Chlormethyl- 

    methylether     1 kg 107-30-2            1 

 139  2-Chlor-1,3,5- 

    trinitrobenzen   50 t 28260-61-9 610-004-  E+Tx   1 

                       00-X 

 118  Cobolt i form af 

    metal, oxider, 

    carbonater og 

    sulfider 

    i pulverform     1 t                  1 

 45  Crimidin,2-Chlor- 

    4-dimethylamino-6- 

    methylpyrimidin  100 kg 535-89-7  613-004-  Tx    1 

                       00-8 

 47  Cyanphosphorsyre- 

    dimethylamid     1 t 63917-41-9            1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Direk- Betegnelse    Mængde-  CAS-nr.  EØF-nr.  Fare-  Grup- 

 tiv           grænse             symbol pe 

 nr.           for 

             anmeldel- 

             sespligt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27  2-Cyano-2-propanol 

    (Acetonecyano- 

    hydrin)      200 t  75-86-5  608-004-  Tx    2 

                       00-X 

 50  Cyanthoat,0,0- 

    Diethyl-S-N(1-cyano- 

    1-methylethyl)- 

    carbamoylmethylth 100 kg 3734-95-0  015-070   Tx    1 

                       00-8 

 73  Cychloheximid   100 kg  66-81-9            1 

 169  Cyclotetramethylen- 

    tetranitramin,1,3,5,7- 

    tetranitro-1,3,5,7- 

    tetrazolin     50 t 2691-41-0            4 

 126  Diazodinitrophenol 10 t 7008-81-3            4 

 56  Demeton (blanding af 

    Demeton-O og 

    Demeton-S)     100 kg 8065-48-3       Tx    1 

 49  Dialifor, 

    0,0-Diethyl-S- 

    (2-Chlor-1-phtalimidoethyl) 

    -dithiophosphat  100 kg 10311-84-9 015-088-  Tx    1 

                       00-6 

 123  1,2-Dibromethan 

    (Ethylenbromid)   50 t  106-93-4  602-010-  T    2 

                       00-6 

 156  Dibenzylperoxydi- 

    carbonat 

    (koncentration mindre 

    end eller lig med 

    90 pct)       50 t 2144-45-8            3 

 39  2,2-Dichlordiethyl- 

    sulfid(Sennepsgas)  1 kg 505-60-2            1 

 62  0,0-Diethyl-0,4- 

    nitrophenyl- 

    phosphat      100 kg 311-45-5            1 

 53  0,0-diethyl-S- 

    Ethylsulfinylmethyl- 

    thieophosphat   100 kg 2588-05-8            1 

 54  0,0-Diethyl-S- 

    ethylsulfonyl- 

    methylthiophosphat 100 kg 2588-06-9            1 

 58  0,0-Diethyl-S- 

    ethylthiomethyl- 

    thiophosphat    100 kg 2600-69-3            1 

 59  0,0-Diethyl-S- 

    isopropylthiomethyl- 

    dithiophosphat   100 kg  78-52-4            1 

 177  Diethyl peroxydicarbonat 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 30 pct)   50 t 14666-78-5            3 

 65  0,0-Diethyl-S- 

    propylthiomethyl- 

    dithiophosphat   100 kg 3309-68-0            1 

 160  2,2-Dihydroperoxypropan 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 30 pct)   50 t 2614-76-8            3 

 176  Di-isobutyryl peroxid 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 50 pct)   50 t 3437-84-1            3 

 115  Dimefox,N,N,N,»N,» 

    tetramethylphosphor- 

    syredia-mid- 

    fluorid      100 kg 115-26-4  015-061-00-9 Tx   1 

 13  Dimethylcarbamoyl 

    chlorid       1 kg  79-44-7            1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Direk- Betegnelse    Mængde-  CAS-nr.  EØF-nr.  Fare-  Grup- 

 tiv           grænse             symbol pe 

 nr.           for 

             anmeldel- 

             sespligt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4   Dimethylnitrosamin  1 kg 62-75-9             1 

 128  Dinitrophenol, 

    salte af      50 t       609-017-00-3  T   4 

 161  Di-n-propyl 

    peroxydicarbonat 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 80 pct)   50 t 16066-38-9            3 

 74  Diphacinon     100 kg 82-66-6             1 

 159  Di-sec- 

    butylperoxydicarbonat 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 80 pct)   50 t 19910-65-7            3 

 55  Disulfoton,0,0- 

    Diethyl-S- 

    (2(ethylthio)-ethyl)- 

    dithiophosphat   100 kg 298-04-4  015-060-00-3     1 

 157  2,2-di-(tert- 

    butylperoxy)butan 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 70 pct)   50 t 2167-23-9             3 

 158  1,1-di(tert- 

    butylperoxy) 

    cyclohexan 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 80 pct)   50 t 3006-86-8             3 

 76  EPN,o-Ethyl-0- 

    (4-nitrophenyl)- 

    phenyl- 

    thiophosphat    100 kg 2104-64-5 015-036-00-2  Tx   1 

 26  1,2 Epoxypropan,1,2 

    propylenoxid 

    (Methyloxiran)   50 t  75-56-9 603-055-00-4 Fx+Xn  3 

 172  1,2-Ethandioldinitrat, 

    Ethylenglycoldi- 

    nitrat       10 t  628-96-6 603-032-00-9 E+Tx  4 

 102  Ethion, Methylen- 

    S,S-»bis(0,0- 

    diethylendithio- 

    phosphat)     100 kg 563-12-2 015-047-00-2  T   1 

 32  Ethylenimin     50 t  151-56-4 613-001-00-1 F+Tx  2 

 25  Ethylenoxid, Oxiran 50 t  75-21-8 603-023-00-X F+Tx  3 

 173  Ethylnitrat     50 t  625-58-1 007-007-00-8  E   3 

 61  Fensulfothion,0,0- 

    Diethyl 0-4- 

    (methylsulfinyl)- 

    phenylthiophosphat 100 kg 115-90-2 015-090-00-7  Tx   1 

 89  Fluenetil,2- 

    Fluorethyl-4- 

    biphenylacetat   100 kg 4301-50-2 607-078-00-0  Tx   1 

 90  4-Fluor-2- 

    hydroxysmørsyre   1 kg                 1 

 93  4-Flour-2- 

    hydroxysmørsyre 

    amider heraf     1 kg                 1 

 92  4-Fluor-2- 

    hydroxysmørsyre 

    estere heraf     1 kg                 1 

 91  4-Fluor-2- 

    hydroxysmørsyre, 

    salte heraf     1 kg                 1 

 81  4-Fluorcrotonsyre  1 kg 37759-72-1            1 

 84  4-Fluorcrotonsyre, 

    amider heraf     1 kg                 1 

 83  4-Fluorcrotonsyre, 

    estere heraf     1 kg                 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Direk- Betegnelse    Mængde-  CAS-nr.  EØF-nr.  Fare-  Grup- 

 tiv           grænse             symbol pe 

 nr.           for 

             anmeldel- 

             sespligt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82  4-Fluorcrotonsyre, 

    salte heraf     1 kg                 1 

 77  4-Fluorsmørsyre   1 kg 462-23-7            1 

 80  4-Fluorsmørsyre, 

    amider heraf     1 kg                 1 

 79  4-Fluorsmørsyre, 

    estere heraf     1 kg                 1 

 78  4-Fluorsmørsyre, 

    salte heraf     1 kg                 1 

 33  Formaldehyd(Formalin) 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 90 pct)   50 t  50-00-0 605-001-01-2  T   2 

 132  Glyceroltrinitrat, 

    Glycerylnitrat 

    (Nitroglycerin)   10 t  55-63-0 603-034-00-X E+Tx  4 

 95  Glycolonitril, 

    Glycolsyrenitrit  100 kg 107-16-4            1 

 129  1-Guanyl-4- 

    nitrosaminoguanyl- 

    1-tetrazen     10 t  109-27-3            4 

 96  1,2,3,7,8,9- 

    Hexachlordibenzo- 

    p-dioxin      100 kg 19408-74-3            1 

 162  3,3,6,6,9,9- 

    Hexamethyl-1,2,4,5- 

    tetroxacyclononan 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 75 pct)   50 t 22397-33-7            3 

 98  Hexamethyl- 

    phosphortriamid   1 kg 680-31-9            1 

 170  2,2«,4,4',6,6'- 

    Hexanitrostilben  50 t 20062-22-0            4 

 131  Hydrazinnitrat   50 t 13464-97-6            4 

 24  Hydrogen (brint)  50 t 1333-74-0 001-001-00-9  Fx   3 

 149  Hydrogenchlorid, 

    vandfrit, flydende 250 t 7647-01-0 017-002-00-2  C   2 

 19  Hydrogencyanid 

    (cyanbrinte, 

    blåsyre)      20 t  74-90-8 006-006-00-X Fx+Tx  2 

 94  Hydrogenfluorid, 

    vandfri       50 t 7664-39-3 009-002-00-6 Tx+C  2 

 112  Hydrogenselenid   10 kg 7783-07-5            1 

 17  Hydrogensulfid   50 t 7783-06-04 016-001-00-4 F+Tx  2 

 105  Isobenzan, 

    1,3,4,5,6,7,8,8- 

    Octachlor- 

    1,3,3a,4,7,7a- 

    hexa-hydro-4,7-endo- 

    methano-eso- 

    benzoffuran    100 kg 297-78-9 602-053-00-0  Tx   1 

 97  Isodrin 

    1,2,3,4,10,10- 

    Hexachlor- 

    1,4,4a,5,8a- 

    hexahydro-1,4- 

    endo-5,8-endo- 

    dimenthano- 

    naphtalen     100 kg 465-73-6 602-050-00-4  Tx   1 

 99  Junglon, 

    5-Hydroxynaphtalen- 

    1,4-dion, 

    (hydroxy-1,4- 

    naphtachinon)   100 kg 481-39-0            1 

 168  Kviksølv(II)fulminat 

    (knaldkviksølv)   10 t 20820-45-5 

                  628-86-4 080-005-00-2 E+T   4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Direk- Betegnelse    Mængde-  CAS-nr.  EØF-nr.  Fare-  Grup- 

 tiv           grænse             symbol pe 

 nr.           for 

             anmeldel- 

             sespligt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 101  4,4'-methylen-bis 

    (2-chlor-anilin)  10 kg 101-14-4            1 

 163  Methyl ethyl 

    keton peroxid 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 60 pct)   50 t 1338-23-4        O+Xn  3 

 164  Methyl esobutyl 

    keton peroxid 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 60 pct)   50 t 37206-20-5            3 

 36  Methylisocyanat  150 kg 624-83-9 615-001-00-7 Fx+T  1 

 140  N-Methyl 

    (-2,4,6-N-tetrani- 

    troanilin) (Tetryl) 50 t  479-45-8 612-017-00-6  E+T  4 

 70  Mevinphos, 

    (2-Methoxycarbonyl- 

    1-methylvinyl)- 

    dimethylphosphat  100 kg 7786-34-7 015-020-00-5   T  1 

 85  Monofluoreddikesyre 

    (Fluoreddikesyre)  1 kg 144-49-0 607-081-00-7     1 

 88  Monofluoreddikesyre, 

    amider heraf     1 kg              Tx  1 

 87  Monofluoreddikesyre, 

    estere heraf     1 kg              Tx  1 

 86  Monofluoreddikesyre, 

    salte heraf     1 kg              Tx  1 

  5  2-Naphthylamin    1 kg  91-59-8 612-022-00-3  Tx  1 

 151  Natriumchlorat 

    (* 3)       250 t 7775-09-9 017-005-00-9  O+Xn  3 

 38  Natriumselenit   100 kg 10102-18-8            1 

 174  Natriumpicramat   50 t  831-52-7            4 

 119  Nikkel i form 

    af metal, oxider, 

    carbonater og 

    sulfider i 

    pulverform      1 t                  1 

 37  Nitrogenoxider   50 t 11104-93-1            2 

 127  2,2'- 

    Oxydiethanoldinitrat 

    (Diethylen- 

    glycoldinitrat)   10 t  693-21-0 603-033-00-4 E+Tx  4 

 52  Oxydisulfoton,0,0- 

    Diethyl-S- 

    ethylsulfinyl- 

    ethyl- 

    dithiophosphat   100 kg 2497-07-6 015-096-00-X  Tx  1 

 109  Oxygen difluorid  10 kg 7783-41-7            1 

 179  Oxygen, flydende 2.000 t 7782-44-7 008-001-00-3  O   2 

 63  Parathion 

    ,0,0-Diethyl-0-4- 

    nitrophenylthio- 

    phosphat      100 kg  56-38-2 015-034-00-1  Tx  1 

 71  Parathion- 

    methyl,0,0- 

    Dimethyl-0-4- 

    nitrophenyl- 

    thiophosphat    100 kg 298-00-0 015-035-00-7  Tx  1 

 106  Pentaboran     100 kg 19624-22-7            1 

 133  Pentaerythritol- 

    tranitrat 

    (PETN, PENTRIT)   50 t  78-11-5 603-035-00-5  E   4 

 165  Peroxyeddikesyre 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 60 pct)   50 t  79-21-0 607-094-00-8  O+C  3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Direk- Betegnelse    Mængde-  CAS-nr.  EØF-nr.  Fare-  Grup- 

 tiv           grænse             symbol pe 

 nr.           for 

             anmeldel- 

             sespligt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 152  Tert-Butyl 

    peroxy-acetat 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 70 pct)   50 t  107-71-1            3 

 153  Tert-Butyl 

    peroxyisobutyrat 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 80 pct)   50 t  109-13-7            3 

 155  Tert-Butyl 

    peroxyisopropyl- 

    carbonat 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 80 pct)   50 t 2372-21-6             3 

 154  Tert-Butyl- 

    peroxymaleat 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 80 pct)   50 t 1931-62-0             3 

 178  Tert-Butyl 

    proxypivalat 

    (koncentration mindre 

    end eller 

    lig med 77 pct)   50 t  927-07-1             3 

 57  Phorat,0,0-Diethyl- 

    S-(ethylthiomethyl) 

    dithio-phosphat  100 kg 298-02-2 015-033-00-6   Tx  1 

 40  Phosacetim,0,0-Bis 

    (4-chlorphenyl)- 

    N-acetamido-thio- 

    phosphor-amidat  100 kg 4104-14-7 015-092-00-8   Tx  0 

 68  Phosphamidon, 

    (2-Chlor-2- 

    diethylamino-1- 

    methyl-3-oxoprop- 

    1-en-yl)- 

    dimethylphosphat  100 kg 13171-21-6 015-022-00-6   Tx  1 

 34  Phosphin, 

    (fosforbrinte)   100 kg 7803-51-2             1 

 43  Promurit,3,4- 

    Dichlorphenyl- 

    azothiourinstof  100 kg 5836-73-7             1 

  8  1,3-Propansulton   1 kg 1120-71-4             1 

 29  2-Pronenol 

    (Allylalkohol)   200 t  107-18-6 603-015-00-6  F+Tx  2 

 28  2-Propenal 

    (Acrolein)     200 t  107-02-8 605-008-00-3  F+T   2 

 107  1-Proben-2-chlor- 

    1,3-diol-diacetat  10 kg 10118-72-6            1 

 108  Propylenimin, 

    2-methylaziridin  50 t  75-55-8             2 

 60  Pyrazoxon,0,0- 

    Diethyl-0-(3- 

    methyl-1H-pyrazol- 

    5-yl)phosphat   100 kg 108-34-9 015-023-00-1  Tx   1 

 111  Selenhexafluorid  10 kg 7783-79-1         T   1 

 31  Stibin, 

    Antimonhydrid   100 kg 7803-52-3             1 

 114  Sulfotep,0,0,0,0- 

    Tetraethyldithiodi- 

    phosphat      100 kg 3689-24-5 015-027-00-3  Tx   1 

 110  Svovldichlorid    1 t 10545-99-0 016-013-00-X  C   1 

 148  Svovldioxid    250 t 7446-09-05 016-011-00-9  T   2 

 180  Svovltrioxid    75 t 7446-11-9             2 

 121  Tellurhexafluorid 100 kg 7783-80-4             1 

 113  TEPP, 

    tetraethyldi- 

    phosphat      100 kg 107-49-3 015-025-00-2  Tx   1 

 104  Tetracarbonylnikkel 

    (Nikkelcarbonyl)  10 kg 13463-39-3 028-001-00-1  F+Tx  1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Direk- Betegnelse    Mængde-  CAS-nr.  EØF-nr.  Fare-  Grup- 

 tiv           grænse             symbol pe 

 nr.           for 

             anmeldel- 

             sespligt 

 --------------------------------------------------------------------- 

  9  2,3,7,8-Tetrachlor- 

    dibenzo-p-dioxin 

    (TCDD)        1 kg 1746-01-6             1 

 41  Tetraethyl bly   50 t  78-00-2         Tx   2 

 42  Tetramethyl bly   50 t  75-74-1         Tx   2 

 75  Tetramethylendi- 

    sulfotetramin    1 kg  80-12-6             1 

 69  Tirpat,2-4-Dimethyl- 

    1,3-dithiolan-2- 

    carboxaldehyd-0- 

    methyl- 

    carbamoyloxim   100 kg 26419-73-8             1 

 171  1,3,5-Triamino- 

    2,4,6- 

    Trinitrobenzen   50 t  3058-38-6             4 

 122  Trichlormethyl- 

    sulfenylchlorid  100 kg  594-42-3             1 

 116  1-Tri(cyclohexyl) 

    stannyl-1H-1,2,4- 

    triazol      100 kg 41083-11-8             1 

 117  Triethylenmelamin, 

    2,4,6-trins- 

    (1-azirinyl)- 

    1,3,5-triazin   10 kg  51-18-3             1 

 134  Trimethylentri- 

    nitramin      50 t  121-82-4             4 

 135  2,4,6- 

    Trinitroanilin   50 t 26952-42-1             4 

 136  2,4,6- 

    Trinitroanisol   50 t  606-35-9 609-011-00-0  E+Xn  4 

 137  1,3,5- 

    Trinitrobenzen   50 t 25377-32-6 609-005-00-8  E+Tx  4 

 138  2,4,6- 

    Trinitrobenzosyre 50 t 35860-50-5             4 

                  129-66-8 

 142  2,4,6-Trinitro-m- 

    cresol       50 t 28905-71-7 609-012-00-6  E+Xn  4 

 143  2,4,6- 

    Trinitrophenetol  50 t  4732-14-3             4 

 141  2,4,6- 

    Trinitrophenol 

    (Picrinsyre)    50 t   88-89-1 609-009-00-X  E+T  4 

 144  2,4,6- 

    Trinitroresorcinol 

    (stryphninsyre)  50 t   82-71-3 609-018-00-9  E+Xn  4 

 145  2,4,6- 

    Trinitrotoluen   50 t  118-96-7 609-008-00-4  E+T  4 

 100  Warfarin, 

    4-Hydroxy-3- 

    (3-oxo-1- 

    phenylbutyl)- 

    coumarin     100 kg  81-81-2 607-056-00-0   Tx  1 

 66  Zinophos, 

    Thionazin 0,0- 

    Di-ethyl-0-pyrazin- 

    2-yl-thio- 

    phosphat     100 kg  297-97-2             1 

 --------------------------------------------------------------------- 

NB: EØF-numrene svarer til numrene i direktiv 67/548/EØF, således som dette er ændret.

Gruppeinddelingen er foretaget ud fra følgende kriterier:

1. Giftige stoffer hvor mængder på 1 ton og derunder udløser anmeldelsespligt.

2. Giftige stoffer, hvor anmeldelsespligt først udløses ved mængder over 1 ton.

3. Meget reaktive stoffer.

4. Eksplosive stoffer.

5. Let antændelige stoffer.

(* 1) Dette gælder for ammoniumnitrat og blandinger af ammoniumnitrat, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent, og vandige opløsninger af ammoniumnitrat, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 90 vægtprocent.

(* 2) Dette gælder for rene ammoniumnitratgødningsstoffer, som er i overensstemmelse med direktiv 80/876/EØF, og sammensatte gødningsstoffer, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent (sammensatte gødningsstoffer indeholder ammoniumnitrat sammen med phosphat og/eller kaliumcarbonat).

(* 3) I det omfang stoffets tilstand giver de egenskaber, som kan formodes at skabe risiko for et større uheld.

Bilag 4

Vejledende kriterier

 • a) Meget giftige stoffer

- stoffer, der svarer til første linje i nedenstående tabel

- stoffer, der svarer til anden linje i nedenstående tabel, og som på grund af deres fysisk-kemiske egenskaber kan medføre risiko for større uheld svarende til dem, der kan forvoldes af de i første linje omhandlede stoffer.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

    LD 50 (or.) (* 1)  LD 50 (or.) (* 2)  LC 50 (* 3)(indånding) 

    mg/kg legemsvægt  mg/kg legemsvægt       mg/1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1   LD 50 mindre end  LD 50 mindre end   LC 50 mindre end 

    eller lig med 5   eller lig med 10   eller lig med 0,1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2   5 mindre end LD 50 10 mindre end LD 50 0,1 mindre end LC 50 

    mindre end eller  mindre end eller   mindre end eller 

    lig med 25     lig med 50      lig med 0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) LD 50 ved oral indtagelse, rotter.

(* 2) LD 50 ved optagelse gennem huden, rotter eller kaniner.

(* 3) LC 50 ved indånding (4 timer), rotter.

 • b) andre giftige stoffer:

Stoffer, for hvilke der gælder følgende værdier for akut giftighed, og som har fysisk-kemiske egenskaber, der kan medføre alvorlige uheld:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

   LD 50 (or.) (* 1)  LD 50 (or.) (* 2)  LC 50 (* 3)(indånding) 

   mg/kg legemsvægt   mg/kg legemsvægt       mg/1 

 --------------------------------------------------------------------- 

   25 mindre end LD 50 50 mindre end LD 50 0,5 mindre end LC 50 

   mindre end eller   mindre end eller   mindre end eller 

   lig med 200     lig med 400     lig med 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) LD 50 ved oral indtagelse, rotter.

(* 2) LD 50 ved optagelse gennem huden, rotter eller kaniner.

(* 3) LC 50 ved indånding (4 timer), rotter.

 • c) Letantændelige stoffer:
 • i) letantændelige gasser:

stoffer, som i luftform ved normalt tryk og blandet med luft har et antændelsesinterval, og hvis kogepunkt ved normalt tryk er 20 grader C eller derunder.

 • ii) meget letantændelige væsker:

stoffer med flammepunkt under 21 grader C, og hvis kogepunkt ved

normalt tryk er højere end 20 grader C.

 • iii) letantændelige væsker:

stoffer med flammepunkt under 55 grader C, og som forbliver flydende

under tryk, såfremt særlige procesomstændigheder såsom højt tryk og

høj temperatur kan fremkalde risiko for et større uheld.

 • d) Eksplosive stoffer:

stoffer, der i kontakt med ild kan eksplodere, eller som er mere følsomme over for stød eller gnidning end dinitrobenzen.

 • e) Brændnærende stoffer:

stoffer, der reagerer stærkt varmeudviklende i berøring med andre stoffer, især letantændelige stoffer.

Bilag 5

Data og oplysninger, der skal gives i forbindelse med den i §§ 5 og 6 omhandlede anmeldelse

Er det ikke muligt eller findes det unødvendigt at give en eller flere af de nedenfor nævnte oplysninger, skal grunden hertil oplyses.

1. BESTEMMELSE AF STOFFET

Kemisk navn

CAS-nummer

Navn i IUPAC-nomenklaturen

Andre navne

Empirisk formel

Sammensætning af stoffet

Renhedsgrad

Vigtigste urenheder og deres procentandel

Detektions- og bestemmelsesmetoder til rådighed for anlægget

Beskrivelse af de anvendte metoder eller angivelse af litteraturhenvisninger

De af virksomhedens foreskrevne metoder og sikkerhedsforanstaltninger med hentyn til håndtering og oplagring samt i tilfælde af brand

De af virksomhedens foreskrevne nødforanstaltninger i tilfælde af uforsætlig spredning

Virksomhedens midler til uskadeliggørelse af stoffet

2. KORT ANGIVELSE AF RISIKOEN

- for mennesket:

- umiddelbar

- efterfølgende

- for miljøet:

- umiddelbar

- efterfølgende

Bilag 6

Oplysninger, som Miljøstyrelsen skal meddele kommissionen i medfør af § 15

RAPPORT OM STØRRE UHELD

Medlemsstat:

Den for udarbejdelse af rapport ansvarlige myndighed:

Adresse:

1. Generelle oplysninger

Dato og tidspunkt for uheldet:

Sted for uheldet:

Adresse:

Den industrielle aktivitets art:

2. Uheldets art

Eksplosion Brand Emission af farlige stoffer

 • Emmitere(t/de) stof(fer)

3. Beskrivelse af omstændighederne ved uheldet

4. Trufne nødforanstaltninger

5. Uheldets årsag

Klarlagt

Ikke-klarlagt

Oplysninger fremkommer så hurtigt

som muligt

Hvis årsagen er klarlagt, beskriv den da venligst nærmere

6. Skadens art og omfang

 • a) Inden for virksomheden-

personskade

. . . . . dødsfald

. . . . . sårede

. . . . . forgiftede

- Antal udsatte personer

- Materielskader

- Faren består fortsat

- Faren består ikke længere

 • b) Uden for virksomheden

- Personskade

. . . . . dødsfald

. . . . . sårede

. . . . . forgiftede

- Antal udsatte personer . . . . .

- Materielskader

- Miljøskader

- Faren består fortsat

- Faren består ikke længere

7. Foranstaltninger på kort og langt sigt, især foranstaltninger med henblik på at undgå, at lignende ulykker sker igen. (Bedes meddelt, efterhånden som oplysningerne herom foreligger).

Officielle noter

Ingen