Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udtømning af olie fra maskinrumsrendestene på skibe i særlige havområder


I henhold til § 2, stk. 3, § 6, § 11, stk. 3, og § 61 i lov nr. 130 af 9. april 1980 om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven), som ændret ved lov nr. 181 af 8. maj 1985, fastsættes:

§ 1. Ved »særlige havområder« forstås i denne bekendtgørelse følgende områder:

 • 1) »Middelhavsområdet«, det vil sige det egentlige Middelhav med de dertil hørende havbugter og have, således at grænsen mellem Middelhavet og Sortehavet udgøres af den 41. nordlige breddegrad og grænsen mod vest af Gibraltarstrædet ved meridianen 5 grader 36'V.
 • 2) »Østersøområdet«, det vil sige Østersøen, Den botniske Bugt, Den finske Bugt, Sundet, Bælterne samt Kattegat indtil breddeparallellen 57 grader 44,8'N. gennem Skagen.
 • 3) »Sortehavet«, det vil sige det egentlige Sortehav, således at den 41. nordlige breddegrad udgør grænsen mellem Middelhavet og Sortehavet.
 • 4) »Rødehavet«, det vil sige det egentlige Rødehav med Suez-golfen og Aqaba-bugten, afgrænset mod syd af kompaslinien mellem Ras si Ane (12 grader 08,5'N. 43 grader 19,6'Ø.) og Husn Murad (12 grader 40,4'N. 43 grader 30,2'Ø.).
 • 5) »Golfområdet«, det vil sige havområdet nordvest for kompaslinien mellem Ras al Hadd (22 grader 30'N. 59 grader 48'Ø.) og Ras al Fasteh (25 grader 04'N. 61 grader 25'Ø.).
 • 6) »Adengolfen«, det vil sige den del af Adengolfen mellem Rødehavet og Det arabiske Hav, som er afgrænset mod vest af kompaslinien mellem Ras si Ane (12 grader 08,5'N. 43 grader 19,6'Ø.) og Husn Murad (12 grader 40,4'N. 43 grader 30,2'Ø.) og mod øst af kompaslinien mellem Ras Asir (11 grader 50'N. 51 gradert 16,9'Ø.) og Ras Fartak (15 grader 35'N. 52 grader 13,8'Ø.).
 • 7) »Det antarktiske Område«, det vil sige havområdet syd for den 60. sydlige breddegrad.

Stk. 2. Ved »olie« forstås i denne bekendtgørelse enhver form for mineralolie og blandinger heraf, herunder råolie, naturkondensat, olieslam og olieaffald, samt brændselsolie og alle andre raffinerede produkter, bortset fra petrokemikalier, der er klassificerede i henhold til § 17 i lov om beskyttelse af havmiljøet.

§ 2. I særlige havområder, jf. dog § 3, må udtømning af olie fra maskinrummets rendestene fra olietankskibe samt fra skibe på 400 BRT og derover, som ikke er olietankskibe, kun finde sted, når alle nedenstående betingelser er opfyldt:

 • 1) olien må ikke stamme fra lastpumperumsrendestene,
 • 2) olien må ikke være blandet med olie, der stammer fra lasten,
 • 3) skibet skal gøre fart gennem vandet,
 • 4) udløbets indhold uden fortyndning må ikke overstige 15/1.000.000, og
 • 5) udtømningen skal finde sted under anvendelse af systemer, som er godkendt til overvågning og kontrol af olieudtømning, separering af olieholdigt vand samt oliefiltrering, eller tilsvarende godkendte systemer.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 5, nævnte systemer skal være godkendt af Søfartsstyrelsen.

§ 3. I Det antarktiske Område er enhver udtømning af olie i havet forbudt.

Stk. 2. Ethvert skib, der besejler Det antarktiske Område, skal forinden indsejlingen i området være udstyret med tilstrækkelig kapacitet til opbevaring, så længe det opererer i området, af al slam, snavset ballast- og tankskyllevand samt andre olierester.

Stk. 3. Ethvert skib skal endvidere inden indsejlingen i Det antarktiske Område have indgået aftale om udtømning af sådanne olierester i et modtageanlæg, når skibet har forladt området.

Stk. 4. De i stk. 2 nævnte systemer skal være godkendt af Søfartsstyrelsen.

§ 4. Den, der overtræder bekendtgørelsens §§ 2-3, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 1992, bortset fra bestemmelserne nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af § 1, stk. 1, 4)-6) fastsættes af ministeren.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 426 af 7. september 1983 om udtømning af olie fra maskinrummets rendestene på skibe i særlige havområder.

Miljøministeriet, den 21. juni 1992

Per Stig Møller

/ Hans Jurgen Stehr

Officielle noter

Ingen