Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af vildt


Efter § 32, stk. 3 og § 51, stk. 3 i Lov om jagt og vildtforvaltning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 57 af 11. februar 1983 fastsættes:

§ 1. Ved konservering forstås i denne bekendtgørelse udstopning, tørring eller anden form for konservering af vildtarter (pattedyr og fugle), der forekommer fritlevende her i landet. Restaurering af allerede udstoppede eksemplarer anses ligeledes for konservering.

Stk. 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter også dele af de i stk. 1 nævnte vildtarter, som på rimelig let måde kan identificeres, herunder skeletdele og skind af de nævnte dyr, samt de nævnte fugles æg.

§ 2. Erhvervsmæssig konservering må kun foretages af virksomheder, der har opnået autorisation hertil i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Erhvervsmæssig konservatorvirksomhed må ikke påbegyndes, før autorisation er meddelt.

Stk. 3. Autorisation meddeles af Landbrugsministeriets Vildtforvaltning, Strandvejen 4, 8410 Rønde.

Stk. 4. Denne bekendtgørelse omfatter ikke:

a. bundtmager- og garverivirksomhed og

b. konservering af vildt der foretages på Naturhistorisk Museum i Aarhus og på Zoologisk Museum i København med henblik på brug i de nævnte museers samlinger.

§ 3. En virksomhed kan kun autoriseres som konservatorvirksomhed, såfremt det daglige konservatorarbejde ledes af en person, der har erhvervet uddannelsesbevis fra Dansk Zoologisk Konservatorforening eller bevis for en tilsvarende uddannelse i udlandet eller har gennemgået en uddannelse som zoologisk konservator på Naturhistorisk Museum i Aarhus eller på Zoologisk Museum i København, eller på et tilsvarende internationalt anerkendt museum i udlandet, jfr. dog §§ 4 og 13.

Stk. 2. Ansøgning om autorisation indsendes til Vildtforvaltningen med oplysning om virksomhedens beliggenhed og dens ejerforhold, endvidere om navn og bopæl på dens daglige leder samt dokumentation for dennes uddannelse.

Stk. 3. Ved autorisation tildeles virksomheden et autorisationsnummer.

Stk. 4. Flytning af en autoriseret konservatorvirksomhed skal meddeles Vildtforvaltningen, forinden flytning finder sted.

Stk. 5. Ændring i en autoriseret konservatorvirksomheds daglige ledelse medfører bortfald af autorisationen. Vildtforvaltningen underrettes snarest muligt herom. Ønskes virksomheden fortsat, skal der påny ansøges om autorisation.

§ 4. Uanset bestemmelsen i § 3, stk. 2 kan virksomheder, hvis daglige konservatorarbejde ledes af en person, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden løbende har udøvet konservatorvirksomhed siden 1. januar 1982 eller tidligere, opnå autorisation i indtil 6 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden, såfremt der inden den angivne frist indsendes ansøgning herom til Vildtforvaltningen med dokumentation for den udøvede virksomhed.

§ 5. Bilag I til denne bekendtgørelse omfatter en liste over i Danmark stærkt truede eller sjældent forekommende arter af pattedyr og fugle.

Stk. 2. De i bilag I anførte arter af pattedyr og fugle må ikke konserveres af autoriserede konservatorvirksomheder.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder dog ikke restaurering af pattedyr og fugle, der er konserveret før denne bekendtgørelses ikrafttræden samt konservering af lagervarer, råvarer m. v. samt af individer, der bevisligt er erhvervet før denne bekendtgørelses ikrafttræden og af individer, for hvilke der foreligger bevis for opdræt i fangenskab.

§ 6. Når en autoriseret konservatorvirksomhed til konservering modtager eksemplarer af pattedyr og fugle, der forekommer her i landet, og for hvilke der ikke er fastsat jagttid, skal virksomheden snarest muligt søge oprindelse og dødsårsag konstateret. Konstateres det, at eksemplaret er ulovligt aflivet og/eller er eksemplaret en af de arter, der er nævnt i bilag I, skal dette afvises.

§ 7. Autoriserede konservatorvirksomheder skal føre protokol over, hvad de modtager og afhænder af de i § 6, 1. pkt., nævnte dyr.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også for sådanne dele og produkter af de pågældende arter, herunder æg, som på rimelig let måde kan identificeres, jfr. § 1, stk. 2.

Stk. 3. Ved autorisation af en konservatorvirksomhed indføres alle registreringspligtige effekter, som virksomheden, dens ejer(e) og dens daglige leder måtte være i besiddelse af, snarest muligt i protokollen, jfr. § 12.

Stk. 4. Ophæves jagttiden på en her i landet forekommende vildtart, indføres lagre af den pågældende art i protokollen inden 6 måneder.

§ 8. Rovfugle, som er nedlagt i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om regulering af skadevoldende vildt, må kun konserveres af autoriserede konservatorvirksomheder og kun i det omfang, den pågældende virksomhed ligger inde med ordrer afgivet af undervisningsinstitutioner, der har biologi som fag. Fuglene skal rekvireres fra Naturhistorisk Museum i Aarhus eller fra Zoologisk Museum i København.

§ 9. Protokollen med tilhørende genpartspapir i 2 eksemplarer rekvireres fra Vildtforvaltningen, der forinden udleveringen forsyner protokollen med Vildtforvaltningens autorisationspåtegning. Endvidere vedlægges protokollen et skema, hvori det totale antal eksemplarer af enhver indført art årligt skal opregnes og indsendes sammen med protokollen, jfr. § 11, stk. 1. Endelig vedlægges et autoriseret bilag, som skal anvendes til de i § 7, stk. 1, nævnte protokoltilførsler i det tidsrum, protokollen er indsendt til gennemsyn. Protokoltilførsler på det autoriserede bilag indføres i protokollen senest 3 uger efter, at denne er modtaget retur fra Vildtforvaltningen.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte autoriserede bilag indsendes til Vildtforvaltningen sammen med protokollen ved første efterfølgende indsendelse af denne.

Stk. 3. I protokollerne skal virksomheden i de dertil indrettede rubrikker indføre følgende oplysninger om de modtagne effekter:

1. Registreringsnummer.

2. Art.

3. Dødsårsag (oplyst, umiddelbart konstateret samt eventuelt endeligt fastslået).

4. Lokalitet og dato for fund, herunder anden oprindelse og eventuelt løbenummer fra indførelsestilladelse.

5. Modtagelses- og udleveringsdato.

6. Leverandørens navn og adresse, eventuelt telefonnummer.

7. Modtagerens navn og adresse, eventuelt telefonnummer.

8. Bemærkninger.

Stk. 4. Indførelse i protokollen skal ske samtidig med modtagelsen af protokolpligtige effekter.

Stk. 5. Vildtarter, der er omfattet af den i § 7, stk. 1 omhandlede protokolpligt, indføres med deres danske navne.

§ 10. Protokolpligtige effekter forsynes ved modtagelsen med det i protokollen anførte registreringsnummer. Dette registreringsnummer må ikke fjernes under den videre forarbejdning og opbevaring.

Stk. 2. Færdige præparater af protokolpligtige effekter skal af virksomheden på holdbar måde forsynes med registreringsnummer.

Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte registreringsnummer må ikke fjernes fra protokolpligtige effekter.

Stk. 4. Vildtforvaltningen kan bestemme, at den i stk. 2 og stk. 3 anførte nummerering skal finde sted ved særlige af Vildtforvaltningen autoriserede mærker.

§ 11. Årligt, inden udgangen af april måned, indsendes protokollen samt de i § 9, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, nævnte skemaer til Vildtforvaltningen til gennemsyn. Vildtforvaltningen udtager de 2 genparter af protokoltilførslerne og tilstiller Fredningsstyrelsen den ene genpart.

Stk. 2. Vildtforvaltningen og Fredningsstyrelsen kan når som helst rekvirere protokollen til gennemsyn samt mod forevisning af legitimation foretage eftersyn af virksomhedens lokaler. Dette foretages så vidt muligt i normal forretningstid.

Stk. 3. Protokollens oplysninger er fortrolige og kan af Vildtforvaltningen og Fredningsstyrelsen kun anvendes til kontrol af overholdelsen af denne bekendtgørelses bestemmelser samt til brug i videnskabeligt og statistisk øjemed.

§ 12. Inden 6 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttræden skal lagre og private samlinger af danske vildtarter, for hvilke der ikke er fastsat jagttid, som virksomhedens ejer(e) og den daglige leder er i besiddelse af, indføres i protokollen og påføres registreringsnummer jfr. § 10. Bestemmelsen omfatter også de i § 1, stk. 2, nævnte dele og produkter.

Stk. 2. I forbindelse med stk. 1 finder § 7, stk. 4. og § 10, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§ 13. Vildtforvaltningen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra §§ 2, 3 og 4, § 5, stk. 2, § 7 og § 12.

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes overtrædelse af denne bekendtgørelse med bøde eller under skærpede omstændigheder hæfte eller fængsel i indtil 2 år, jfr. § 51, stk. 3, i Lov om jagt og vildtforvaltning.

Stk. 2. Grove eller gentagne overtrædelser af denne bekendtgørelse kan medføre fradømmelse af retten til at udøve erhvervsmæssig konservatorvirksomhed, jfr. § 78, stk. 2, i Straffeloven.

Stk. 3. For overtrædelse, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar.

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 1984. Samtidig ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 336 og cirkulære nr. 147 begge af 25. juli 1967 om erhvervsmæssig præparering af vildt.

Stk. 2. Ansøgning om autorisation med virkning fra bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt kan indsendes til Vildtforvaltningen fra bekendtgørelsens offentliggørelse i Lovtidende.

Landbrugsministeriet, den 21. november 1983

NIELS ANKER KOFOED

/J. Baunehøj Jørgensen

Bilag I

Pattedyr:

Odder (Lutra lutra)

Hvaler (Cetacea) undtaget marsvin (Phocoena phocoena)

Fugle:

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Sort stork (Ciconia nigra)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Rød glente (Milvus milvus)

Hedehøg (Circus pygargus)

Blå kærhøg (Circus cyaneus)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Dværgfalk (Falco columbarius)

Trane (Grus grus)

Sandterne (Gelochelidon nilotica)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Biæder (Merops apiaster)

Hærfugl (Upupa epops)

Urfugl (Tetrao tetrix)

Officielle noter

Ingen