Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., foretages følgende ændring:

§ 36, stk. 5. affattes således:

»Stk. 5. Hvis kravet om opbevaringskapacitet opfyldes ved, at der i henhold til § 8, stk. 5 foreligger skriftlige aftaler af mindst 5 års varighed om levering af husdyrgødning til fælles biogasanlæg m.v., og der senest den 31. december 1994 er indgivet forhåndsanmeldelse til kommunalbestyrelsen af samlet projekt til etablering af fælles biogasanlæg m.v. i medfør af § 29, skal kravet om opbevaringskapacitet for den del af husdyrgødningen, der leveres til anlægget, være opfyldt inden den 1. april 1996. Det er en forudsætning herfor, at det i projektet dokumenteres, at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig for hver af de landmænd, der deltager i projektet.«

§ 2

Bekendtgørelsen har virkning fra den 12. juli 1995.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. juni 1995

Svend Auken

/ Hans Henrik Christensen

Officielle noter

Ingen