Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium


I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 4 og § 89, stk. 3 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse fastsættes:

Formål

§ 1. Fredningens formål er:

 • 1) at bevare øgruppen Hirsholmene samt øen Deget og det omliggende søterritorium som et område, hvor flora og fauna kan udvikle sig uden menneskelige indgreb, der varigt påvirker det naturlige miljø, og hvor den naturlige dynamik i landskabsudviklingen ikke forstyrres unødigt,
 • 2) at beskytte områdets naturvidenskabelige og kulturhistoriske værdier og herunder afveje beskyttelsen i forhold til en bæredygtig benyttelse af øgruppen Hirsholmene, Deget og den fredede del af søterritoriet til erhvervsmæssige og rekreative formål,
 • 3) at beskytte de karakteristiske boblerev bestående af kalkstensformationer med et rigt plante- og dyreliv og udsivninger af metan fra havbunden i farvandet nordvest for øgruppen Hirsholmene og øst for øen Kølpen,
 • 4) at sikre området til naturvidenskabelig forskning, og
 • 5) at sikre opfyldelsen af Danmarks internationale forpligtelser i henhold til EF/Rådets direktiv af 21. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, Rådets direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter samt konventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning, navnlig som levested for vandfugle (Ramsarkonventionen).

Afgrænsning

§ 2. Fredningen omfatter, som angivet på kortbilag 1:

 • 1) Øgruppen Hirsholmene fra Tyvholmen i nord til Kølpen i syd samt øen Deget.
 • 2) Søterritoriet omkring øgruppen Hirsholmene og Deget:
 • a) mod øst afgrænset af en ret linie fra en position 57 grader 29,60' N. 10 grader 38,60' Ø på Hirsholm Nordøst-rev til en position 57 grader 26,10' N. 10 grader 36,30' Ø øst for Marensrev og herfra af en ret linie til positionen 57 grader 25,61' N. 10 grader 34, 65' Ø på Laursrev,
 • b) mod vest afgrænset af en ret linie fra ovennævnte position på Laursrev til positionen 57 grader 27,83' N. 10 grader 34,35' Ø på Peter Poulsens Rev og herfra af en ret linie til positionen 57 grader 30,50' N. 10 grader 34,70' Ø på Hirsholm Nordvest-rev,
 • c) mod nord afgrænset af en ret linie fra den under b. nævnte position på Hirsholm Nordvest-rev til positionen 57 grader 30,48' N. 10 grader 35,74' Ø og herfra til positionen 57 grader 29,60' N. 10 grader 38, 60' Ø på Hirsholm Nordøst-rev.
 • 3) Lokaliteter på søterritoriet med kalkstensformationer afgænses som en 300 meter zone omkring følgende koordinater: 57 grader 30,53' N. 10 grader 35,28' Ø (A), og 57 grader 28,36' N. 10 grader 37, 63' Ø (B).

Stk. 2. De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion ED50.

Færdsel

§ 3. På de ubeboede øer i øgruppen Hirsholmene er færdsel forbudt. Områderne er angivet på kortbilag 2.

Stk. 2. På søterritoriet omkring de under stk. 1 nævnte ubeboede øer i en afstand af 50 m regnet fra højeste, daglige vandstandslinie er færdsel forbudt.

Stk. 3. På den beboede ø Hirsholm er færdsel forbudt på Søndre Mole i perioden 1. april til og med 31. juli, som angivet på kortbilag 3.

Stk. 4. Indenfor de i § 2, stk. 1, nr. 3 nævnte zoner med kalkstensformationer er opankring og fiskeri med skrabende redskaber forbudt. Stk. 5. Windsurfing, sejlads med vandscootere samt brug af vandski og sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 10 knob er forbudt indenfor det i § 4, stk. 1 nævnte område.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder ikke for ejers og brugers færdsel samt offentlige myndigheders færdsel i forbindelse med administration af anlæg og lovgivning.

Stk. 7. Skov- og Naturstyrelsen kan, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af boblerev, indføre forbud mod dykning.

Jagt

§ 4. På den del af det fredede område, som er angivet på kortbilag 1, og som er beliggende nord for en ret linie fra positionen 57 grader 27,83' N. 10 grader 34,35' Ø på Peter Poulsens Rev til en position på det fredede områdes østgrænse 57 grader 28,49' N. 10 grader 37,90' Ø beliggende 1500 meter øst for Kølpen, er jagt på samt enhver form for efterstræbelse af fugle og pattedyr forbudt.

Stk. 2. På det i stk. 1 nævnte område er det forbudt at medbringe skydevåben.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for personer bosiddende på Hirsholm. Dog skal skydevåben være afladt og adskilt, når de medbringes i det i stk. 1 nævnte område.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 gælder ikke i forbindelse med aflivning af oliefugle iværksat af Skov- og Naturstyrelsen.

Forskellige foranstaltninger på øerne

§ 5. På de i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte øer må der ikke opføres bygninger. Bestemmelsen gælder tillige skure, boder, master og andre indretninger samt opstilling af campingvogne og telte.

Stk. 2. Til- og ombygning af eksisterende bygninger må ikke finde sted uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Forsvarsministeriet kan dog uden tilladelse foretage de for fyrdriften nødvendige til- og ombygninger, herunder opstilling af master og etablering af strømforsyningsledninger, såfremt karakteren af den eksisterende bebyggelse fastholdes. Til dette formål kan der, uanset bestemmelserne i § 6, stk. 1, efter forudgående aftale med Skov- og Naturstyrelsen optages sand og grus på Hirsholm.

Stk. 3. Eksisterende stendiger, brolægninger, syldstensrækker og andre bebyggelseslevn på øerne må ikke ændres eller beskadiges.

§ 6. På de i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte øer må der ikke foretages terrænændringer, herunder afgravning og planering eller udnyttelse af forekomster i undergrunden. Der må ikke borttages sand, sten og grus, og jordfaste sten må ikke fjernes eller flyttes.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan der på Hirsholm træffes de fornødne foranstaltninger til sikring af øens vandforsyning og spildevandsforhold.

Stk. 3. Affald, herunder husholdningsaffald, må ikke nedgraves eller deponeres på øerne. Midlertidig deponering af affald med henblik på senere fjernelse kan dog ske i godkendt, lukket container.

§ 7. Dyre- og plantearter må ikke fjernes fra den i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte øgruppe Hirsholmene.

Stk. 2. Udsætning af dyre- og plantearter må ikke foretages.

Stk. 3. Uden for de med stengærder indhegnede arealer må der ikke ske opdyrkning, beplantning eller opgravning af planter.

Stk. 4. Brug af gødning og kemiske samt biologiske bekæmpelsesmidler er forbudt.

Stk. 5. Det er forbudt at medbringe husdyr, herunder hunde og katte.

Forskellige foranstaltninger på søterritoriet

§ 8. Tilladelse til anlægsarbejder og etablering af klappladser på søterritoriet meddeles efter lovgivningens almindelige regler efter forhandling med Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Etablering af faste fyrafmærkninger og anden søafmærkning samt anlæg for hydrauliske målinger m.v. forudsætter ikke forhandling med Skov- og Naturstyrelsen.

§ 9. Det er forbudt at fjerne eller beskadige kalkstensformationer eller dele deraf fra boblerev.

Stk. 2. Det er forbudt at fjerne fastsiddende planter og dyr fra kalkstensformationer og havbund.

§ 10. I det fredede område må der ikke ske råstofindvinding.

Administrative bestemmelser

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-10. Dispensation sker efter forhandling med relevante ministerier og andre myndigheder.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Straf og ikrafttrædelse

§ 13. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-10 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 11, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 • 1) voldt skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1995.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 359 af 8. juli 1981 om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium samt Fredningsstyrelsens regulativ af 15. oktober 1981 for almenhedens færdsel og ophold m.v. på øen Hirsholm.

Miljø- og Energiministeriet, den 29. juni 1995

Svend Auken

/ Jens Bjerregaard Christensen

Bilag 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 2

+++KORTBILAG

Bilag 3

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Fredning efter naturbeskyttelsesloven § 51