Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn


I medfør af § 35, stk. 9, i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om

naturbeskyttelse fastsættes følgende forretningsorden for

fredningsnævn:

§ 1. Formanden for et fredningsnævn tilrettelægger nævnets arbejde, fastsætter tid og sted for nævnets møder og drager omsorg for udførelsen af nævnets beslutninger.

Stk. 2. Formanden sørger for, at der knyttes sekretærbistand til nævnet.

§ 2. Formanden kan bestemme, at beføjelserne som formand i enkelte for nævnet verserende dispensationssager og sager efter § 9 skal udøves af suppleanten for formanden, selv om formanden ikke er forhindret i at deltage i sagen.

§ 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et af formanden fastsat møde, skal medlemmet omgående underrette formanden herom.

§ 4. Angår en fredningssag et område, der ligger i flere kommuner, deltager det kommunalbestyrelsesvalgte medlem kun i beslutninger vedrørende arealer i vedkommende kommune.

Stk. 2. Angår en fredningssag et område, der ligger i flere amter, deltager det amtsrådsvalgte medlem kun i beslutninger vedrørende arealer i vedkommende amt.

§ 5. Snarest muligt efter nævnets modtagelse af et fredningsforslag, der opfylder kravene i naturbeskyttelseslovens § 36, 2. pkt., skal formanden foretage offentlig bekendtgørelse af fredningssagens rejsning og sende fredningsforslaget til de i lovens § 37, stk. 1, nævnte. Den offentlige bekendtgørelse skal foretages i Statstidende og de dagblade, der udkommer på egnen.

§ 6. Snarest muligt efter den bekendtgørelse, der er nævnt i § 5, skal nævnet afholde et offentligt tilgængeligt møde om fredningsforslaget. Under behandlingen af fredningssagen skal nævnet foretage besigtigelse af det område, som forslaget omfatter.

Stk. 2. Nævnet bestemmer, om der skal afholdes flere offentligt tilgængelige møder eller eventuelt møder med enkelte af sagens parter om særlige spørgsmål, og om der i tilslutning hertil skal foretages fornyet eller yderligere besigtigelse.

Stk. 3. Tid og sted for et offentligt tilgængeligt møde skal bekendtgøres af formanden med mindst 4 ugers varsel i de dagblade, der udkommer på egnen. Med mindst samme varsel skal formanden indbyde de i naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 4, nævnte til at deltage i mødet. De, der er indbudt til mødet, skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.

§ 7. Snarest muligt efter nævnets afgørelse i en fredningssag skal formanden foretage offentlig bekendtgørelse om afgørelsen, sende afgørelsen til de i naturbeskyttelseslovens § 40, stk. 2, nævnte og lade fredningsbestemmelserne tinglyse på de pågældende ejendomme. Afgørelsen skal endvidere sendes til Naturklagenævnet tillige med en fortegnelse over, til hvem afgørelsen er sendt, samt til Det centrale Fredningsregister.

Stk. 2. Den offentlige bekendtgørelse, der er nævnt i stk. 1, skal foretages i Statstidende og de dagblade, der udkommer på egnen.

Stk. 3. Går nævnets afgørelse ud på, at fredningen skal gennemføres, bør afgørelsen af erstatningsspørgsmål m.v. normalt udskilles til en samtidig truffet, selvstændig afgørelse.

§ 8. Under behandlingen af en ansøgning om dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse skal nævnet foretage besigtigelse og afholde møde med parter og interesserede i sagen, såfremt dette ønskes af et af nævnets medlemmer. Indbydelse til at deltage i en besigtigelse eller et møde skal så vidt muligt gives skriftligt med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 2. Hvis der ikke afholdes møde som nævnt i stk. 1, drager formanden omsorg for, at i det mindste følgende får lejlighed til at fremkomme med en skriftlig udtalelse:

  • 1) den, som har rejst fredningssagen,
  • 2) de, som i fredningsbestemmelserne er indsat eller foreslået indsat som høringsberettigede, og
  • 3) de, som i ældre fredningskendelser var tillagt påtaleret.

Stk. 3. Hvis bestemmelserne i stk. 2 fører til, at der skal gives Naturfredningsrådet lejlighed til at udtale sig, erstattes Naturfredningsrådet af Skov- og Naturstyrelsen.

§ 9. Under behandlingen af en sag om tilladelse til en plejeforanstaltninger, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og fortidsminder samt tilsyn, finder § 8, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

§ 10. Det skal fremgå af nævnets afgørelser, med hvilke stemmetal afgørelsen er truffet.

Stk. 2. Hvis et mindretal ønsker det, skal afgørelsen indeholde en begrundelse for mindretallets afvigende opfattelse. Begrundelsen affattes af formanden efter samråd med mindretallet.

Stk. 3. Nævnet bestemmer, om mindretal skal anføres med navn.

§ 11. Formanden afgiver hvert år statistiske oplysninger for det forrige kalenderår til Skov- og Naturstyrelsen. Oplysningerne afgives på et af styrelsen udsendt skema.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1992. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 617 af 1. december 1978.

Miljøministeriet, den 23. juni 1992

Per Stig Møller

/ Ann Merete Mortensen

Officielle noter

Ingen