Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere


I medfør af § 22, stk. 3, § 30, § 32, § 45, stk. 1 samt § 61 i lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, som ændret ved lov nr. 68 af 20. februar 1980, fastsættes:

Kapitel 1.

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter kemiske stoffer, som anvendes som driv- og/eller opløsningsmidler i aerosolbeholdere.

Stk. 2. Ved driv- og opløsningsmidler forstås i denne bekendtgørelse kemiske stoffer med et kogepunkt på under 168 grader C, for så vidt det enkelte stof indgår med mere end 1 vægtprocent i det færdige produkt.

Stk. 3. Ved aerosolbeholder forstås i denne bekendtgørelse en beholder med et rumindhold på højst 1,0 liter, indeholdende en væske eller fordråbet gas beregnet til udtømning via en anordning, således at indholdet udtømmes i form af faste eller flydende partikler eller i form af skum.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på driv- og/eller opløsningsmidler i aerosolbeholdere, der er fremstillet i udlandet, og som kun føres gennem landet som transitgods eller oplagres som sådant, for så vidt indholdet ikke er genstand for nogen behandling eller forarbejdning.

stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på driv- og/eller opløsningsmidler i ildslukkere og i aerosolbeholdere til lægemidler og levnedsmidler.

Stk. 3. Bekendtgørelsens § 4, stk. 1, finder ikke anvendelse på driv og/eller opløsningsmidler i aerosolbeholdere til industriel brug.

Stk. 4. Ved industriel brug forstås anvendelse i de virksomhedstyper, der er medtaget på listen over virksomheder i Danmarks Statistiks Industristatistik. Den i Industristatistikkens talmateriale anvendte afgrænsning med hensyn til beskæftigelse af mindst 6 personer finder ikke anvendelse.

§ 3. Bekendtgørelsen berører ikke de bestemmelser, der følger af anden lovgivning vedrørende aerosolbeholdere.

Kapitel 2

Anvendelsesbegrænsninger

§ 4. Aerosolbeholdere må ikke indeholde andre driv- og opløsningsmidler end de stoffer, der er nævnt i bilaget til denne bekendtgørelse og under de i bilaget fastsatte begrænsninger og betingelser.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan foretage ændringer i bilaget.

§ 5. Aerosolbeholdere, som er bestemt til industriel brug, og som ikke opfylder bestemmelserne i § 4, stk. 1, skal forsynes med påskriften »Kun til industriel brug«, og må ikke forhandles i detailleddet.

Kapitel 3

Myndighederne. Klage og dispensation

§ 6. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af kemikaliekontrollen.

§ 7. Kemikaliekontrollens afgørelser efter § 48 i lov om kemiske stoffer og produkter kan påklages til miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor sundheds- og miljømæssige forholde ikke taler herimod, tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges. Anmodninger om fravigelse fra reglerne skal behandles af miljøstyrelsen inden 45 dage.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan påklages til miljøministeren.

§ 9. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Klage indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og fremsendes herfra til klagemyndigheden, ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Kapitel 4

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 10. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes overtrædelse af § 4, stk. 1 og § 5, med bøde eller hæfte.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1985, dog træder forbudet mod anvendelse af fuldt halogenerede chlorfluorcarboner først i kraft den 1. januar 1987.

Stk. 2. Bekendtgørlsen træder dog først i kraft den 1. januar 1987 for bekæmpelsesmidler, der i henhold til tidligere lovgivning er klassificeret af Giftnævnet, eller som inden den 1. juli 1984 er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 410 af 17. september 1980 om bekæmpelsesmidler.

Stk. 3. For aerosolbeholdere, der er omfattet af § 4, stk. 1 i denne bekendtgørelse, ophæves anmærkningen »Ae« for driv- og opløsningsmidler i § 7 i bekendtgørelse nr. 349 af 16. juni 1977 om anvendelse af gifte og sundhedsfarlige stoffer, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 106 af 21. marts 1980.

Stk. 4. Med mindre andet følger af den øvrige lovgivning, må produkter, der er fremstillet eller importeret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som ikke opfylder bekendtgørelsens krav, dog omsættes indtil 1. januar 1986. Produkter, der indeholder fuldt halogenerede chlorfluorcarboner må dog omsættes indtil den 1. juli 1987.

Stk. 5. Afgørelser, der er truffet efter de hidtil gældende regler, bevarer deres gyldighed, indtil der i medfør af denne bekendtgørelse træffes ny afgørelse.

Miljøministeriet, den 29. november 1984.

Christian Christensen

/Erik Lindegaard

Bilag

Liste over stoffer, som pr. 1. juli 1985 må anvendes som driv og/eller opløsningsmidler i aerosolbeholdere i overensstemmelse med de fastsatte begrænsninger og betingelser. Stoffer, der er midlertidigt tilladte skal pr. 1. januar 1988 enten fjernes fra listen, optages på listen uden tidsbegrænsning eller fortsat være midlertidigt tilladt.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Herudover finder følgende bestemmelser anvendelse:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 17. september 1980: Klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 341 af 16. maj 1984.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 565 af 14. oktober 1983 om klassificering, emballering og mærkning af farlige malevarer.

Miljøminmisteriets bekendtgørelse nr. 566 af 14. oktober 1983 om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske produkter, der skal anvendes som opløsningsmidler.

Arbejdsministeriets bekendtgørlese nr. 443 af 19. august 1977 om EF-direktiv om aerosoler.

Officielle noter

Ingen