Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (LetLøn)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven finder anvendelse på virksomheder, arbejdsløshedskasser, offentlige myndigheder og andre, som ved udbetalinger er pligtige til at indeholde A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsopsparing og ATP-bidrag, foretage lønindeholdelse for restancer til offentlige myndigheder eller foretage indbetalinger til FerieKonto, og som tilmelder sig det indberetningssystem for oplysning om løn m.v., som oprettes i henhold til denne lov.

Indberetningssystem

§ 2. Erhvervsministeren opretter et fælles indberetningssystem for oplysning om løn m.v. Systemet omfatter et modtagecenter, et beregningsmodul og et datawarehouse, jf. §§ 3-5. Systemet administreres af Told- og Skattestyrelsen.

Stk. 2. Systemets formål er at modtage, beregne, registrere og videregive indberetninger og betalinger, som virksomheder, arbejdsløshedskasser, offentlige myndigheder og andre ved udbetaling af løn m.v. skal foretage til offentlige myndigheder eller private organisationer m.v.

Modtagecenter

§ 3. Indberetning af oplysninger og betalinger vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsopsparing, ATP-bidrag, FerieKonto og lønindeholdelse samt oplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik sker til modtagecentret, som videresender oplysningerne og betalingerne til henholdsvis de statslige told- og skattemyndigheder, Arbejdsmarkedets Tillægspension, FerieKonto, Finansstyrelsen og Danmarks Statistik. Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren bestemme, at andre oplysninger, som skal indberettes til de statslige told- og skattemyndigheder, indberettes til modtagecentret. Indberetninger og betalinger, som sker til modtagecentret, betragtes som sket til den enkelte modtager.

Stk. 2. Indberetninger og betalinger sker efter de regler og inden for de tidsfrister, der følger af lovgivningen med de undtagelser, der følger af denne lov og regler, som fastsættes i medfør af denne lov.

Stk. 3. Ved hver indberetning skal beløb, der er nævnt i stk. 1, specificeres på CPR-nummer.

Stk. 4. Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren fastsætte

1) frister for, hvornår indberetninger skal ske til modtagecentret, for at modtagecentret i fuldt omfang kan medvirke til at formidle rettidig betaling,

2) regler for, hvordan og i hvilken form oplysninger skal indberettes, herunder hvis specifikation på CPR-nummer ikke er mulig,

3) regler for, hvordan betaling kan ske, herunder at der kan foretages én samlet indbetaling til modtagecentret af beløb, der er nævnt i stk. 1, samt

4) regler om, at modtagecentret kan modtage og videresende oplysninger og betalingsinformation til modtagere, som ikke er nævnt i stk. 1.

Beregningsmodul

§ 4. Modtagecentret stiller et beregningsmodul til rådighed, der kan beregne beløb vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsopsparing, ATP-bidrag, FerieKonto-betalinger og lønindeholdelse på baggrund af modtagne indberetninger.

Stk. 2. Anvendelse af beregningsmodulet kræver særskilt tilmelding. Ved tilmelding til beregningsmodulet anses den indeholdelsespligtige for at have modtaget elektroniske skattekortoplysninger i henhold til kildeskattelovens § 48, stk. 1, 3.-5. pkt., og restancetrækkort, der er udstedt ifølge § 3, stk. 2, i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, via beregningsmodulet.

Datawarehouse

§ 5. I tilknytning til modtagecentret oprettes et datawarehouse, som samler indberettede oplysninger og stiller disse oplysninger til rådighed i elektronisk form for kommunale og statslige myndigheder, statsanerkendte arbejdsløshedskasser og andre, jf. § 6. Personer har adgang til oplysninger, der er indberettet vedrørende deres CPR-nummer. Virksomheder m.v., jf. § 1, har adgang til oplysninger, som de selv har indberettet.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter efter aftale med skatteministeren og justitsministeren nærmere regler for behandlingen af oplysninger i datawarehouse.

Videregivelse af oplysninger

§ 6. Oplysninger om løn m.v. kan stilles til rådighed for kommunale og statslige myndigheder, statsanerkendte arbejdsløshedskasser og andre, i det omfang de pågældende i henhold til anden lovgivning kan få stillet den pågældende type oplysninger til rådighed. Oplysningerne kan stilles til rådighed i elektronisk form.

Indhentning af oplysninger

§ 7. Told- og Skattestyrelsen kan i elektronisk form indhente oplysninger, der er nødvendige for at varetage indberetningssystemets opgaver, hos de i § 3, stk. 1, nævnte modtagere, Det Centrale Personregister og Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 2. De i § 3, stk. 1, nævnte modtagere er forpligtede til at meddele modtagecentret de indberetninger eller ændringer af indberetninger, der ikke sker gennem modtagecentret.

Afregning til modtagere

§ 8. Modtagecentret indgår aftaler med hver enkelt af de i § 3, stk. 1, nævnte modtagere om modtagecentrets videregivelse af indbetalinger og indberetninger til modtageren, herunder om forrentning og valørmæssige vilkår. Afregning med modtagerne kan ske ved anvendelse af Statens KoncernBetalinger.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren fastsætte regler om fordeling af betalinger, hvor det ikke klart fremgår, hvad betalingerne skal dække.

Administration m.v.

§ 9. Erhvervsministeren fastsætter efter aftale med skatteministeren nærmere regler om administrationen af systemet, herunder regler for ind- og udtræden af systemet.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter efter aftale med skatteministeren nærmere regler om adgang til at klage over administrationen af systemet, herunder regler om, at klager kan indgives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og at styrelsens afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Ikrafttræden

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2. Bestemmelserne i loven tillægges virkning fra tidspunkter, der fastsættes af erhvervsministeren efter aftale med skatteministeren.

    Stk. 3. Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren fastsætte regler, der begrænser antallet af virksomheder m.v., jf. § 1, der kan anvende henholdsvis modtagecenter og beregningsmodul, i det omfang det i en indkøringsfase er nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup