Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af patentloven og varemærkeloven

(Ændring af krav til fuldmægtig, administrativ omprøvning m.m.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 926 af 22. september 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 12 affattes således:

»§ 12. Patent- og Varemærkestyrelsen kan opfordre ansøgeren til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, som kan repræsentere ansøgeren i alt vedrørende ansøgningen. Fuldmægtigens navn og adresse skal indføres i patentregistret.«

2. § 53 a affattes således:

»§ 53 a. Sag om ugyldigkendelse, som rejses, mens en indsigelse i henhold til § 21 ikke er færdigbehandlet af patentmyndigheden, kan af retten stilles i bero, indtil der er truffet endelig afgørelse af patentmyndigheden.«

3. § 53 b affattes således:

»§ 53 b. Enhver kan over for patentmyndigheden fremsætte begæring om, at et patent, der er meddelt af patentmyndigheden eller er meddelt med virkning for Danmark efter § 75, omprøves.

Stk. 2. Begæring efter stk. 1 kan ikke indleveres, så længe indsigelse endnu kan fremsættes, eller så længe en indsigelsessag ikke er endeligt afgjort. Hvis en sag ved domstolene vedrørende et patent ikke er endeligt afgjort, kan der ikke fremsættes en begæring efter stk. 1 vedrørende det pågældende patent.

Stk. 3. Rejses sag ved domstolene om et patent, inden der er truffet endelig afgørelse om en begæring efter stk. 1 vedrørende samme patent, skal patentmyndigheden stille behandlingen af begæringen i bero, indtil sagen er endeligt afgjort, medmindre begæringen er fremsat af patenthaveren.

Stk. 4. Er begæring om omprøvning indleveret, skal patenthaveren gøres bekendt hermed og have lejlighed til at udtale sig om denne. Patentmyndigheden bekendtgør, at begæring om omprøvning er indleveret.

Stk. 5. Patentmyndigheden kan behandle en begæring om omprøvning, selv om patentet er ophørt eller ophører i henhold til §§ 51, 54 eller 96. Patentmyndigheden kan ligeledes behandle begæringen, selv om begæringen tages tilbage, eller selv om den, der har begæret omprøvningen, afgår ved døden eller mister evnen til at indgå retshandler.

Stk. 6. Med begæringen om administrativ omprøvning efter stk. 1 skal følge det fastsatte gebyr.«

4. § 53 e, stk. 1, affattes således:

»Patenthaveren selv kan på de i § 53 b, stk. 2 og 6, anførte betingelser begære sit patent begrænset ved ændring af beskrivelsen, kravene eller tegningerne. «

5. § 57, stk. 1, affattes således:

»Gør nogen indgreb i den eneret, som patent medfører (patentindgreb), og sker dette forsætligt, straffes den pågældende med bøde. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding, kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år.«

6. § 57, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

7. § 66 affattes således:

»§ 66. Patent- og Varemærkestyrelsen kan opfordre patenthaver til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, som på patenthaverens vegne kan modtage forkyndelser og andre meddelelser vedrørende patentet. Fuldmægtigens navn og adresse skal indføres i patentregistret.«

§ 2

I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 21. februar 1997, som ændret ved § 2 i lov nr. 412 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 30 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Hvis en sag ved domstolene vedrørende en varemærkeregistrering ikke er endeligt afgjort, kan der ikke fremsættes en begæring efter stk. 1 vedrørende den pågældende registrering.

Stk. 3. Rejses sag ved domstolene om en varemærkeregistrering, inden der er truffet endelig afgørelse om en begæring efter stk. 1 vedrørende registreringen, skal Patent- og Varemærkestyrelsen stille behandlingen af begæringen i bero, indtil sagen er endeligt afgjort, medmindre begæringen er fremsat af indehaveren af varemærkeregistreringen.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

2. § 33, nr. 4, affattes således:

»4) hvis der træffes beslutning eller afsiges dom om ophævelse i medfør af §§ 29, 30 eller 31.«

3. § 37 affattes således:

»§ 37. Patent- og Varemærkestyrelsen kan opfordre varemærkeindehaver til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, som på dennes vegne kan modtage søgsmål og alle forekommende meddelelser vedrørende varemærket med bindende virkning for indehaveren. Fuldmægtigens navn og adresse skal indføres i varemærkeregistret. «

4. § 42, stk. 1 og 2, affattes således:

»Forsætlig krænkelse af en varemærkeret, der er stiftet ved registrering eller brug, straffes med bøde. Under særlig skærpende omstændigheder, herunder navnlig hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding, kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, 1. pkt., påtales af den forurettede. Øvrige overtrædelser påtales af det offentlige, når den forurettede begærer det.«

5. I § 12, stk. 1 og 3, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1, § 23, stk. 1, § 27, stk. 1, 3 og 4, § 28, stk. 5, § 29, § 30, stk. 1 og 4, som bliver stk. 6, § 31, stk. 2, §§ 32 og 34, § 39, stk. 2, § 41, § 46, stk. 3, § 47, stk. 1, § 48, stk. 1 og 5, §§ 49 og 52, § 54, stk. 2, og § 56 ændres »Patentdirektoratet« til: »Patent- og Varemærkestyrelsen«, i § 21, stk. 2, § 30, stk. 4, som bliver stk. 6, og § 46, stk. 1, ændres »Patentdirektoratets« til » Patent- og Varemærkestyrelsens«, og i § 12, stk. 3, § 20, stk. 1 og 2, § 23, stk. 2, og § 27, stk. 5, ændres »direktoratet« til »styrelsen«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

§ 4

Stk. 1. Begæringer om omprøvning af et patent indgivet før denne lovs ikrafttræden færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Begæringer om ophævelse af en varemærkeregistrering indgivet før denne lovs ikrafttræden færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 2 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup