Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om skibes besætning

(Gebyr ved påtegning af udenlandske sønæringsbeviser)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret ved § 2 i lov nr. 902 af 16. december 1998 og ved bekendtgørelse nr. 833 af 10. november 1999 om ændring af tonnagegrænser for fiskeskibe, foretages følgende ændringer:

1. I § 20 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling til dækning af udgifter ved påtegning af udenlandske sønæringsbeviser, jf. stk. 5.«

2. I § 28, stk. 1, og stk. 4, 1. pkt., udgår », hæfte«, og i § 28, stk. 2, og stk. 4, 2. pkt., udgår »hæfte eller«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001. § 1, nr. 2, træder dog først i kraft den 1. juli 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup