Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F I, Almindelige bestemmelser, 1. januar 2001

 

 

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Regel 1 Anvendelsesområde *

Regel 2 Definitioner *

Regel 3 Dispensationer *

Regel 4 Ækvivalens og afprøvningsbestemmelser *

Regel 5 Reparationer, ændringer og forandringer *

Regel 6 Syn *

Regel 7 Fartstilladelse og Tilsynsbog *

 

 

 

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Regel 1 Anvendelsesområde

1 Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, finder bestemmelserne i dette regelværk anvendelse på nye erhvervsfartøjer, der har en længde L, der er mindre end 15 m og et dimensionstal, som defineret i regel 2 stk. 17, på 20 og derover, men under 100 med undtagelse af :

.1 passagerfartøjer,

.2 krigsfartøjer og troppetransportfartøjer,

.3 fritidsfartøjer,

.4 træfartøjer af primitiv konstruktion (vikingeskibe)1,

.5 fartøjer, der er erklæret bevaringsværdige.

2 Fartøjer, der ikke er passagerfartøjer, men som regelmæssigt anvendes til sejlads med op til 12 passagerer, samt lods- og redningsfartøjer, der har en størrelse, der ligger inden for ovennævnte grænse, er omfattet af dette regelværk, men skal desuden opfylde de særlige bestemmelser, der er gældende for disse fartøjstyper.

3 Et fritidsfartøj, der udlejes med fører, er et erhvervsfartøj. Når et sådant fartøj på grund af sin størrelse er omfattet af dette regelværk, kan ejeren efter ansøgning til Søfartsstyrelsens stedlige regionskontor på individuelt angivne vilkår opnå tilladelse til at anvende bestemmelserne i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 5 af 1998 om udlejningsfartøjer mv. som en ækvivalens til de konstruktive bestemmelser i dette regelværk. Det er dog en forudsætning, at fartøjet er CE-mærket, ikke anvendes i fast rutefart og højst udover føreren medfører 12 personer, der udfører de aktiviteter, der normalt udføres af fartøjets besætning.

4 Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på eksisterende fartøjer i det omfang, som bestemmelserne i andre kapitler gælder for eksisterende fartøjer.

5 Fiskefartøjer med et dimensionstal på 100 eller derover eller en længde L på 15 m eller derover skal opfylde kravene i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E.

6 Andre mindre erhvervsfartøjer med et dimensionstal på 100 eller derover eller en længde L på 15 m eller derover skal opfylde kravene i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen C eller B.

7 Fartsområderne for fartøjer omfattet af disse bestemmelser - benævnt F1 til F5 - fastsættes individuelt, idet nedennævnte principper anvendes.

.1 Åbne fartøjer kan tildeles et fartsområde inden for fartsområderne F1 og F2.

.2 Lukkede fartøjer kan tildeles et fartsområde, som er sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til fartøjet størrelse, byggemåde og konstruktion.

.3 Lukkede fartøjer med en længde op til 12 m kan normalt tildeles fartsområde inden for F3.

.4 Lukkede fartøjer med en længde op til 15 m kan normalt tildeles fartsområde inden for F4.

.5 Lukkede fartøjer med en længde på mere end 15 m kan normalt tildeles fartsområde inden for F5.

 

Regel 2 Definitioner

Ved anvendelsen af denne forskrift gælder følgende definitioner:

1 »Fartøj« betyder ethvert skib, der anvendes som transportmiddel på vandet. Definitionen fartøj omfatter også fartøjer, der normalt benævnes kutter, skib, båd, jolle eller lignende.

2 »Lukket fartøj« betyder, at et fartøj er heldækket eller overbygget. Det vil sige, at det over vandlinien ved dybeste nedlastningsvandlinie er forsynet med et gennemgående vandtæt dæk med forsvarlige, vejrtætte lukkemidler for alle åbninger.

3 »Åbent fartøj« betyder et fartøj, der ikke er et lukket fartøj. Et åbent fartøj kan være delvis overbygget, men overbygningen opfylder i så fald ikke betingelserne for vejrtæt lukning. Et åbent fartøj må ikke være forsynet med lænseporte.

4 »Vejrtæt« betyder, at vand ikke under nogen sø- og vejrforhold må kunne trænge ind i fartøjet.

5 »Nyt fartøj« er et fartøj, for hvilket:

.1 kontrakten om nybygning eller større ombygning er indgået den 1. januar 2001 eller senere,

.2 kontrakten om nybygning eller større ombygning er indgået før den 1. januar 2001, og som leveres efter den 1. januar 2002, eller

.3 hvis der ikke foreligger en byggekontrakt, anses ethvert fartøj, der gennemgår første syn den 1. januar 2001 eller senere, som et nyt fartøj.

6 »Eksisterende fartøj« betyder et fartøj, som ikke er et nyt fartøj.

7 »Fiskefartøj« betyder et fartøj, der anvendes til erhvervsmæssig fangst af fisk, hvaler, sæler, hvalrosser, skaldyr eller andre levende ressourcer fra havet, heri indbefattet fartøjer, der forarbejder deres egen fangst, eller hvis nationalitetsbevis er forsynet med havnekendingsnummer

8 »Fritidsfartøj« betyder et fartøj, der uanset fremdrivningsmidlet anvendes til sport og fritidsformål, og som ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen, om et fartøj kan anses for et fritidsfartøj. Udlejning uden fører eller professionel oplæring i lystsejlads anses ikke for erhvervsmæssig formål.

9 »Lodsfartøj« betyder et fartøj, der af et lodseri anvendes til at transportere lodser til og fra skibe, der skal lodses. Et fartøj, der kun lejlighedsvis anvendes til at transportere lods til eller fra et skib, anses ikke som et lodsfartøj.

10 »Kystredningsfartøj« betyder et fartøj, der er godkendt i overensstemmelse med Søfartsstyrelsen særlige regler for sådanne fartøjer og anvendes af kystredningstjenesten.

11 »Slæbefartøj« betyder et fartøj, der er indrettet til at slæbe eller bugsere andre fartøjer, og som er udstyret med krog, spil, pullerter eller andre tilsvarende arrangementer.

12 »Længden (L)« skal beregnes som 96 pct. af den totale længde på en vandlinie ved 85 pct. af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinien, eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinie, hvis denne længde er den største. I fartøjer med styrlastighed skal den vandlinie, på hvilken længden måles, være parallel med den tegnede vandlinie.

13 »Længden overalt (Loa)« er afstanden i lige linje mellem det forreste punkt på forstævnen og det agterste punkt på agterstævnen. I dette regelværk anvendes denne længde for fiskefartøjer, således som længden fremgår af fartøjets målebrev2) .

14 »Længden L1« er længden målt fra forkant af klædningens skæring med oversiden af dækket ved forstævnen til agterkant af klædningens skæring med dækket ved agterstævnen. På åbne fartøjer måles længden ved essingens overside. I dette regelværk anvendes denne længde for andre mindre erhvervsfartøjer end fiskefartøjer, således som længden fremgår af fartøjets målebrev3) .

15 »Længde« uden anden angivelse betyder i dette regelværk for fiskefartøjer »længden overalt« og for andre mindre erhvervsfartøjer »Længden L1«, således som længden fremgår af hvert enkelt fartøjs målebrev.

16 »Bredden B« er fartøjets største bredde, således som denne fremgår af fartøjets målebrev.2) 3)

17 »Dimensionstal« er for fiskefartøjer fartøjets længde overalt multipliceret med fartøjets bredde (Loa x B). For andre mindre erhvervsfartøjer er det længden L1 multipliceret med bredden (L1 x B).

18 »Dybden moulded« er den lodrette afstand målt midtskibs fra køllinien til overkant af dæksbjælker på arbejdsdæk i borde.

I fartøjer, hvor forbindelsen mellem skibssiden og dæk er afrundet, skal dybden moulded måles til skæringspunktet mellem dækkets og klædningens forlængelse, idet linierne forlænges, som om dæk og klædning var udført i rette linier.

 

Såfremt arbejdsdækket er indrettet med trin, og den løftede del af dækket strækker sig hen over det punkt, hvor dybden moulded skal bestemmes, skal dybden moulded måles til en linie, der forlænges fra den laveste del af dækket parallelt med den løftede del.

19 »Dybeste nedlastningsvandlinie« er den vandlinie, der svarer til den største tilladelige dybgang under anvendelsen.

20 »Let vandlinie« er den vandlinie, hvor fartøjet befinder sig uden last, personer, is og fiskeredskaber, men med stores og 10 % bunker.

21 »Midtskibs« er midtpunktet af længden Loa for fiskefartøjer og L1 for andre mindre erhvervsfartøjer.

22 »Middelspant« er det tværsnit i skroget, der går gennem midtskibs og bestemmes af skæringslinien mellem skrogets konstruktionslinie og et lodret plan vinkelret på vandlinie- og centerlinieplanerne.

23 »Køllinie« er linien parallelt med kølens hældning, som midtskibs løber gennem:

.1 overkant af kølen eller skæringslinien mellem indersiden af yderklædningen og kølen, hvis en skinnekøl træder frem over denne linie i et fartøj med yderklædning af metal, eller

.2 yderkant af spundingen ved kølen af et fartøj med yderklædning af træ eller kompositskrog, eller

.3 skæringen mellem en jævn fortsættelse af yderklædningens udvendige overflade ved bunden og centerlinien i et fartøj med en yderklædning af andet materiale end træ og metal.

24 »Basislinie« er en vandret linie, der midtskibs skærer køllinien.

25 »Fribordet« er den lodrette afstand målt midtskibs på klædningen fra dybeste nedlastningsvandlinie til overkant af arbejdsdæk i borde.

26 »Arbejdsdæk« er det dæk, fra hvilket fiskeriet foregår, og normalt det laveste fuldstændige dæk over den dybeste nedlastningsvandlinie. I fartøjer med to eller flere fuldstændige dæk kan Søfartsstyrelsen godkende et lavere dæk som et arbejdsdæk, forudsat at dækket er beliggende over den dybeste nedlastningsvandlinie.

27 »Vejrdæk« er et dæk, der er udsat for vejr og sø fra oven og fra mindst 1 side.

28 »Overbygning« er den overdækkede opbygning på arbejdsdækket, som strækker sig fra side til side af fartøjet, eller hvis sider ikke befinder sig mere end 0,04B inden for yderklædningen.

29 »Lukket overbygning« er en overbygning med:

.1 aflukkende begrænsningsskotter af forsvarlig konstruktion;

.2 eventuelle adgangsåbninger i sådanne skotter, udstyret med permanent anbragte vejrtætte døre af en styrke svarende til den ikke-gennembrudte del af konstruktionen, og som kan betjenes fra begge sider; og

.3 andre åbninger i overbygningens sider eller ender, udstyret med effektive, vejrtætte lukkemidler.

En bro eller poop skal ikke anses som lukket, medmindre den giver adgang for besætningen til at nå frem til maskineri og andre arbejdspladser inden for sådanne overbygninger ad alternative veje, som er tilgængelige til enhver tid, når skotåbningerne er lukkede.

30 »Overbygningsdæk« er det fuldstændige eller delvise dæk, der udgør overdelen af en overbygning, dækshus eller anden opbygning, anbragt i en højde af mindst 1,8 meter over arbejdsdækket. Såfremt denne højde er under 1,8 meter, skal overdelen af sådanne dækshuse eller andre opbygninger behandles på samme måde som arbejdsdækket.

31 »Højde af en overbygning eller anden opbygning« er den mindste lodrette afstand, målt i borde fra overkanten af en overbygnings eller en opbygnings dæksbjælker til det øverste af arbejdsdækkets bjælker.

32 »Paune« er et rum eller beholder til opbevaring af fangst eller redskaber. Paunerne kan bestå af permanente eller transportable støtter og transportable brædder eller sideplader.

33 »Binge« er et rum eller beholder til at placere fangsten i, når den tages om bord. En binge kan være et fast indbygget rum i skroget eller være indrettet som en paune.

 

34 »Vandtæt« betyder, at være i stand til at forhindre, at vand trænger igennem strukturen i nogen retning under et vandtryk svarende til det, den omgivende struktur er beregnet til.

35 »Konkret vurdering« betyder at Søfartsstyrelsen på planlægningsstadiet og om nødvendigt ved et efterfølgende syn har godkendt den anvendte fremgangsmåde, udførelse, udformning eller anvendelsen af det pågældende materiale.

36 »Godkendt« betyder godkendt af Søfartsstyrelsen eller godkendt i overensstemmelse med Rådets Direktiv nr. 96/98/EF, som ændret ved Kommissionens Direktiv nr. 98/85/EF.

37 »Besætning« betyder skibsføreren og alle personer, der er ansat eller beskæftiget om bord på et fartøj i forbindelse med fartøjets virksomhed.

38 »Passager« betyder enhver person om bord ældre end et år bortset fra skibsføreren og den øvrige besætning.

39 »Passagerfartøj« er et fartøj, der transporterer flere end 12 passagerer.

40 »GRP« betyder glasfiberforstærket polyester (Glassfibre Reinforced Polyester), og er den normalt anvendte forkortelse på dansk for glasfiberfartøjer.

41 »Klassifikationsselskab« er en af Søfartsstyrelsen anerkendt organisation i overensstemmelse med bestemmelserne Rådets Direktiv nr. 94/57EF, som ændret ved Kommissionen Direktiv nr. 97/58/EF, og som udfører opgaver vedrørende vurdering af skibes sikkerhed på Søfartsstyrelsens vegne.

42 »Fartsområde« er det farvandsområde fartøjet er bygget, udrustet og udstyret til at besejle.

43 »Fartsområde F1« er fart inden for 2 sømil fra nærmeste kyst inden for linierne Skagen-Vinga, Falsterbo-Darsserort samt langs Jyllands vestkyst og ved Bornholm.

44 »Fartsområde F2« er fart inden for 10 sømil fra nærmeste kyst inden for linierne Skagen-Vinga, Falsterbo-Darsserort samt langs Jyllands vestkyst og ved Bornholm.

45 »Fartsområde F3« er fart inden for 30 sømil fra nærmeste kyst inden for linierne Skagen-Vinga, Falsterbo-Darsserort samt langs Jyllands vestkyst og ved Bornholm.

46 »Fartsområde F4« er fart inden for linierne øst for 6° østlig længde i Nordsøen og syd for 58° nordlig bredde i Østersøen.

47 »Fartsområde F5« er fart i Østersøen, Nordsøen og Den engelske Kanal øst for linierne Start Point - Cape de la Hague og de mellemliggende farvande samt ved Orkneyøerne, Shetlandsøerne, Færøerne og på Færø Banke.

 

Regel 3 Dispensationer

Søfartsstyrelsen kan undtage et fartøj helt eller delvist fra bestemmelserne i dette regelværk. Ethvert sådant fartøj skal dog opfylde de sikkerhedskrav, som efter en konkret vurdering foretaget af Søfartsstyrelsen er tilstrækkelige for den fart, fartøjet er bestemt for, og som kan garantere fartøjets almindelige sikkerhed.

 

Regel 4 Ækvivalens og afprøvningsbestemmelser

1 Denne forskrifts bestemmelser skal ikke forhindre, at man om bord benytter andet udstyr, materiale, udrustninger, apparater m.v. eller gennemfører andre foranstaltninger, som repræsenterer mindst den samme grad af sikkerhed som efter denne forskrift.

2 Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

 

Regel 5 Reparationer, ændringer og forandringer

1 Et fartøj, der er genstand for reparationer, ændringer eller forandringer, skal vedblive med at opfylde mindst de krav, der i forvejen var gældende for fartøjet.

2 Reparationer, ændringer og forandringer af større omfang og udrustning i forbindelse dermed skal kun opfylde kravene til nye fartøjer for så vidt angår det af reparationen, ændringerne og forandringerne omfattede, og i det omfang Søfartsstyrelsen anser det for rimeligt og praktisk.

 

3 Et fartøj, der gennemgår en ændring eller ombygning, der medfører, at fartøjet ikke længere er omfattet af dette regelværk, skal for den nye del af fartøjet opfylde kravene til et nyt fartøj, i det regelværk fartøjet nu er omfattet af. I det omfang Søfartsstyrelsen anser det for rimeligt og praktisk, skal den eksisterende del af det ombyggede fartøj opfylde de bestemmelser, som fartøjet skulle have opfyldt, hvis det oprindeligt havde haft dets ny størrelse, da det blev køllagt.

 

Regel 6 Syn

1 Ethvert fartøj skal underkastes syn, som nedenfor angivet:

.1 Et første syn før fartøjet sættes i fart, enten som nybygget eller som indkøbt fra udlandet. Dette første syn skal foretages, før den i regel 7 foreskrevne fartstilladelse udstedes første gang. Synet skal omfatte en fuldstændig undersøgelse af fartøjets konstruktion, stabilitet, maskineri, arrangementer og materialer, herunder ydersiden af skibsskroget og inder- og ydersiden af kedler og udstyr, i det omfang fartøjet er omfattet af dette regelværk. Synet skal udføres således, at det giver sikkerhed for, at konstruktion, materiale og materialedimensioner af skrog, kedler og andre trykbeholdere med tilbehør, hoved- og hjælpemaskineri, elektriske anlæg, radioanlæg inklusive de, der anvendes i redningsmidlerne, brandsikring, brandvisnings- og brandslukningsanlæg, redningsmidler og -arrangementer, fartøjets navigationsudstyr, nautiske publikationer og andet udstyr fuldt ud opfylder kravene i dette regelværk. Synet skal endvidere give sikkerhed for, at den håndværksmæssige udførelse af alle dele af fartøjet og dets udrustning er tilfredsstillende i enhver henseende, og at fartøjet er udstyret med de lanterner, midler til afgivelse af lydsignaler og nødsignaler, som kræves ifølge dette regelværk og de gældende Internationale Søvejsregler.

.2 Et fartøj, der har fået udskiftet hovedmotoren eller gennemgået større reparationer, ændringer eller forandringer, som beskrevet i regel 5.2, såsom forandringer der medfører ændringer i de i fartøjets målebrev anførte hoveddimensioner eller væsentlige ændringer af fartøjets tyngdepunkt eller i fartøjets indretning, skal forinden fartøjet går i fart have udarbejdet nye stabilitetsoplysninger, jf. Kapitel III regel 9.2 og gennemgå syn.

 

.3 Fartøjer, som anvendes til særligt formål, eller som har tilladelse til sejlads i fartsområde F5, skal gennemgå fornyelsessyn med mellemrum af højst 48 måneder regnet fra sidste syn.

2 Inspektion og syn af fartøjer skal, for så vidt angår håndhævelsen af bestemmelserne i disse forskrifter samt meddelelse af undtagelser herfra, foretages af Søfartsstyrelsen. Det påhviler ejeren, eventuelt gennem værft eller konsulent, at anmelde fartøjet til syn hos Søfartsstyrelsen lokale regionskontor, samt at få foretaget måling hos en autoriseret måler. Søfartsstyrelsen kan overdrage inspektion og syn til dertil udpegede tilsynsførende eller til anerkendte organisationer.

3 En udpeget tilsynsførende eller anerkendt organisation, der konstaterer, at et fartøj eller dets udrustning ikke i alt væsentligt svarer til oplysningerne i dets certifikatet, eller at et fartøj er i en sådan stand, at det ikke er egnet til at gå til søs uden fare for fartøjet eller de ombordværende personer, skal øjeblikkeligt drage omsorg for, at der tages skridt til en udbedring af forholdene, og skal straks underrette Søfartsstyrelsen. Hvis der ikke tages skridt til en udbedring af forholdene skal det pågældende fartøjs fartstilladelse inddrages, og Søfartsstyrelsen øjeblikkeligt underrettes; befinder fartøjet sig i en fremmed havn, skal vedkommende myndigheder i denne havne ligeledes underrettes øjeblikkeligt.

4 For at sikre at fartøjet i enhver henseende fortsat vil være egnet til at gå til søs uden fare for fartøjet eller de ombordværende personer, skal fartøjet og dets udrustning til enhver tid vedligeholdes, således at det opfylder bestemmelserne i disse forskrifter.

5 Efter afslutningen af et syn i henhold disse regler må der ikke uden Søfartsstyrelsens tilladelse foretages nogen ændring i konstruktionsmæssige forhold, maskineri, udrustning eller andre forhold, der er omfattet af synet. Dog kan godkendt udrustning og udstyr udskiftes med tilsvarende godkendt udrustning og udstyr.

6 Når fartøjet rammes af et ulykkestilfælde, eller der opdages en defekt, og ulykkestilfældet eller defekten berører fartøjets sikkerhed eller dets redningsmidlers eller anden udrustnings effektivitet eller komplette tilstand, skal fartøjets fører eller ejer snarest muligt foretage indberetning til Søfartsstyrelsen, den udpegede tilsynsførende eller den anerkendte organisation, der har ansvaret for udstedelsen af fartstilladelsen, som skal sørge for, at der iværksættes undersøgelser for at konstatere, om det er nødvendigt at afholde et syn, som krævet i disse regler. Hvis fartøjet befinder sig i en fremmed havn, skal føreren eller ejeren ligeledes straks indberette forholdet til vedkommende myndigheder i denne havn, og den udpegede tilsynsførende eller anerkendte organisation skal forvisse sig om, at en sådan indberetning er sket.

 

Regel 7 Fartstilladelse og Tilsynsbog

1 For fartøjer omfattet af disse bestemmelser, udstedes efter foretaget syn en fartstilladelse med angivelse af fartøjets fartsområde. Fartstilladelsen skal sammen med fartøjets målebrev opbevares om bord.

2 Fartøjer omfattet af disse bestemmelser, skal have en af Søfartsstyrelsen eller en dansk udenrigsrepræsentation autoriseret Tilsynsbog. Tilsynsbogen, der udgives af Søfartsstyrelsen, skal føres i overensstemmelse med den i bogen trykte vejledning og opbevares om bord.

3 Fartøjer omfattet af disse bestemmelser, skal efter en konkret vurdering foretaget af Søfartsstyrelsen være forsynet med skilte, opslag og afmærkning i et omfang, der er tilpasset det enkelte fartøjs størrelse og fartsområde.

 

 

Officielle noter

2) Jf. Rådets forordning 2930/86/EØF af 22. september 1986 om fiskefartøjers karakteristika som ændret ved Rådets forordning 3259/94/EØF af 22. december 1994.

3) Jf. BEK nr. 845, 1. december 1998 om måling af mindre skibe.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".