Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F III, Stabilitet og sødygtighed, 1. januar 2001

KAPITEL III

Stabilitet og sødygtighed

Regel 1 Almindelige bestemmelser *

Regel 2 Stabilitetskriterier *

Regel 3 Fyldning af fiskelastrum *

Regel 4 Særlige arbejdsmetoder *

Regel 5 og 6 Anvendes ikke *

Regel 7 Driftskonditioner *

Regel 8 Overisning *

Regel 9 Krængningsprøve *

Regel 10 Stabilitetsoplysninger *

Regel 11 Transportable fiskelastrumsopdelinger *

Regel 12 Bovhøjde *

Regel 13 Største tilladelige dybgang under drift *

 

 

 

KAPITEL III

Stabilitet og sødygtighed

Dette kapitel finder anvendelse på nye fartøjer, som defineret i kapitel I, regel 2.

 

Regel 1 Almindelige bestemmelser

1 Fartøjer skal konstrueres og bygges således, at bestemmelserne i dette kapitel kan opfyldes i de i regel 7 beskrevne driftskonditioner. Beregninger af kurverne for den oprettende arm skal udføres til Søfartsstyrelsens tilfredshed1)1) .

 

Regel 2 Stabilitetskriterier

1 Følgende minimumsstabilitetskriterier skal være opfyldt, medmindre Søfartsstyrelsen finder, at erfaringer2)  fra fartøjets anvendelse berettiger afvigelser herfra:

.1 Arealet under kurven for den oprettende arm (GZ kurven) må ikke være mindre end 0,055 radianmeter op til en krængningsvinkel på 30°, og ikke mindre end 0,09 radianmeter op til en krængningsvinkel på 40° eller indstrømningsvinklen Q f, hvis denne vinkel er mindre end 40°. Endvidere må arealet under kurven for den oprettende arm (GZ kurven) mellem krængningsvinklerne 30° og 40° eller mellem 30° og Q f, hvis denne vinkel er mindre end 40°, ikke være mindre end 0,030 radianmeter. Q f er den krængningsvinkel, hvorved åbninger i skrog, overbygninger eller dækshuse, som ikke hurtigt kan lukkes vejrtæt, begynder at være under vand. Ved anvendelsen af disse kriterier skal små åbninger, gennem hvilke fortsat fyldning ikke kan finde sted, ikke betragtes som åbne.

.2 Den oprettende arm GZ skal være mindst 200 mm ved en krængningsvinkel, der er større end eller lig med 30°. For

fiskefartøjer kan dette krav til GZ reduceres med 2x(24-L)%.

.3 Den maksimale oprettende arm GZmax skal forekomme ved en krængningsvinkel, der helst er større end 30°, men ikke er mindre end 25°.

.4 Metacenterhøjden GM må ikke være mindre end 350 mm.

2 Såfremt andre midler end slingrekøle er til rådighed for at begrænse rulningsvinklerne, skal det godtgøres over for Søfartsstyrelsen, at de i regel 2.1 krævede stabilitetskriterier stadig er opfyldt i alle driftskonditioner.

3 Hvor ballast er anvendt for at opfylde stabilitetskriterierne i regel 2.1, skal ballastens art og anbringelse være til Søfartsstyrelsens tilfredshed.

 

Regel 3 Fyldning af fiskelastrum

1 Den krængningsvinkel, ved hvilken en fortsat fyldning af fiskelastrum kan indtræffe gennem lugeåbninger, der står åbne under fiskeriet og ikke hurtigt kan lukkes, skal mindst være 20°, medmindre stabilitetskriterierne i regel 2.1 kan opfyldes med de pågældende fiskelastrum delvis eller helt fyldte.

 

Regel 4 Særlige arbejdsmetoder

1 Fartøjer, der anvender særlige arbejdsmetoder, hvorunder fartøjet udsættes for forøgede ydre påvirkninger under arbejdet, skal opfylde stabilitetskriterierne i regel 2.1 til Søfartsstyrelsens tilfredshed, om fornødent med forøgede krav.

2 Fartøjer, hvorpå der er monteret laste- og losseudstyr, må i de relevante driftskonditioner ikke krænge mere end 10° under den maksimale arbejdsbelastning, når udstyret er i den mindst gunstige position.

3 Bomtrawlere med et maksimalt pæletræk på L2 x 0,015 tons eller derover, hvor pæletrækket måles direkte ved fysisk prøve ved hovedmotorens fulde effekt, skal opfylde følgende forøgede krav:

.1 Kravene i regel 2.1.1 til arealet under kurven for den oprettende arm GZ skal forøges med 20 %.

.2 Kravet i regel 2.1.2 til den oprettende arm GZ skal forøges med 20 %.

.3 Kravet i regel 2.1.4 til metacenterhøjden GM skal forøges til 500 mm.

4 Lukkede fiskefartøjer skal have en oprettende arm GZ, der er mindst 100 mm ved krængningsvinkler mellem 40° og 65°, og som er positiv op til en krængning på 70°, når alle lukkemidler antages at være lukkede.

5 Slæbefartøjer med en fremdrivningseffekt på mere end 150 kW, der er konstrueret til at slæbe andre fartøjer, og som er udstyret med krog, spil, pullert eller tilsvarende anordninger, skal i slæbekonditioner have et areal mellem kurverne for den oprettende arm (GZ kurven) og den krængende arm på mindst 0,001 radianmeter op til en krængningsvinkel på 40°. Den krængende arm beregnes efter følgende formel:

k: Krængende arm i m.

C: 4 gange l/L, dog højst 1,0

L: Slæbefartøjets længde mellem perpendikulærerne i m.

l: Den vandrette afstand mellem angrebspunktet og agterperpendikulæren i m.

T: Slæbefartøjets statiske pæletræk i kN.

h: Angrebspunktets højde over vandlinjen i m.

Q : Slæbefartøjets krængningsvinkel.

r: Afstanden i m fra slæbefartøjets centerlinje til krogens angrebspunkt, når trækket er tværskibs.

d: Slæbefartøjets middeldybgang i m.

D : Slæbefartøjets vægtdeplacement i tons.

Regel 5 og 6 Anvendes ikke

 

Regel 7 Driftskonditioner

1 Antallet og typen af de driftskonditioner, der skal tages i betragtning, skal opfylde Søfartsstyrelsens krav og skal, såfremt det er relevant, omfatte følgende:

 

Fiskefartøjer:

.1 Afgang mod fiskeplads med 100 % bunkers, stores, is, fiskeredskaber etc.

.2 Afgang fra fiskeplads med fuld fangst.

.3 Ankomst til havn med fuld fangst og 10 % stores, bunkers etc.

.4 Ankomst til havn med 10 % stores, bunkers etc. uden fangst.

Lastfartøjer:

.5 Afgang uden last, men med personer og 100 % stores, bunkers etc.

.6 Ankomst uden last, men med personer og 10 % stores, bunkers etc.

.7 Afgang med fuld last, personer og 100 % stores, bunkers etc.

.8 Ankomst med fuld last, personer og 10 % stores, bunkers etc.

2 I tillæg til de i regel 7.1 angivne særlige driftskonditioner skal Søfartsstyrelsen være overbevist om, at de stabilitetskriterier, der er foreskrevet i regel 2, også er opfyldt i alle andre i praksis forekommende driftskonditioner, inklusive dem, som giver de laveste værdier af de stabilitetsparametre, der indgår i kriterierne. Søfartsstyrelsen skal også være overbevist om, at specielle forhold, som skyldes en ændring af fartøjets anvendelse eller fartsområde, og som berører de i dette kapitel omhandlede stabilitetskrav, er taget i betragtning.

3 Med hensyn til de i regel 7.1 omhandlede driftskonditioner skal beregningerne omfatte følgende:

.1 Tillæg for vægten af våde fiskenet, redskaber og lignende på dækket.

.2 Tillæg for overisning, hvis dette er forudsat i henhold til bestemmelserne i regel 8.

 

.3 Ensartet fordeling af fangsten og lasten, medmindre dette ikke svarer til praksis.

.4 Fangst og last på dækket, hvis dette er forudsat i driftskonditionerne i regel 7.1.2, 7.1.3, 7.1.7 og 7.1.8 og i regel 7.2.

.5 Vandballast, hvis den medføres enten i tanke specielt beregnet til dette formål, eller i andre tanke, der ligeledes er indrettet til transport af vandballast.

.6 Korrektion for frie væskeoverflader samt, hvis det er relevant, for frie overflader af fangsten.

 

Regel 8 Overisning

1 For fartøjer, der har fartstilladelse i områder3), hvor overisning ofte forekommer, skal der i stabilitetsberegningerne medtages følgende tillæg for is:

.1 30 kg pr. m2 på udsatte vejrdæk og løbebroer. For fartøjer, der har fartstilladelse i området nord for 63° N og mellem 28° V og 11° V, forøges istillægget til 40 kg/m 2.

.2 7,5 kg pr. m2 på det projicerede lateralareal over vandlinien i begge sider af fartøjet. For fartøjer, der har fartstilladelse i området nord for 63° N og mellem 28° V og 11° V, forøges istillægget til 10 kg/m2.

.3 De projicerede lateralarealer af diskontinuerte overflader af gelændere, rundholter (undtagen master) og rigning på fartøjer, der ikke fører sejl, og det projicerede lateralareal af andre mindre genstande skal indregnes ved at forøge det samlede projicerede lateralareal af kontinuerte overflader med 5 % og dette areals statiske moment med 10 %.

2 Fartøjer, der har fartstilladelse i områder, hvor overisning kan forekomme, skal være:

.1 Konstrueret således, at overisning minimeres.

.2 Udstyret med sådanne midler til fjernelse af is, som Søfartsstyrelsen måtte kræve4).

 

Regel 9 Krængningsprøve

1 Ethvert fartøj skal, når det er færdigbygget, underkastes en krængningsprøve5), og det faktiske deplacement og beliggenheden af tyngdepunktet bestemmes for letskibs kondition.

2 Hvis der i et fartøj foretages forandringer, der påvirker dets letskibs kondition og beliggenheden af tyngdepunktet, skal fartøjet, hvis Søfartsstyrelsen anser det for nødvendigt, underkastes en ny krængningsprøve, og stabilitetsoplysningerne revideres.

3 Søfartsstyrelsen kan tillade, at krængningsprøve for et bestemt fartøj undlades, når der foreligger stabilitetsoplysninger fra en krængningsprøve foretaget med et søsterfartøj, og det godtgøres over for Søfartsstyrelsen, at pålidelige stabilitetsoplysninger for det undtagne fartøj kan udledes af disse oplysninger.

4 Krængningsprøven og fastlæggelsen af den kondition, der kræves i henhold til regel 9.1, skal foretages mindst hvert tiende år.

5 Søfartsstyrelsen kan, når der ikke findes en anvendelig opmåling af skroget, tillade, at krængningsprøve for et bestemt fartøj undlades, når der foreligger resultater fra en såkaldt dynamometerprøve5), og det godtgøres over for Søfartsstyrelsen, at pålidelige stabilitetsoplysninger for det undtagne fartøj kan udledes af disse resultater, samt at stabilitetskriterierne er opfyldt i den værste i praksis forekommende driftskondition.

 

Regel 10 Stabilitetsoplysninger

1 Passende stabilitetsoplysninger skal udarbejdes på dansk for at sætte skibsføreren i stand til let og sikkert at bedømme fartøjets stabilitet i forskellige driftskonditioner. Oplysningerne skal omfatte særlige instruktioner til skibsføreren, der advarer om de driftskonditioner, som på uheldig måde kan påvirke fartøjets sta-

bilitet eller trim. Stabilitetsoplysningerne skal fremsendes til Søfartsstyrelsen med henblik på godkendelse5).

2 De godkendte stabilitetsoplysninger skal opbevares om bord. De skal til enhver tid være let tilgængelige, og de skal inspiceres ved syn af fartøjet for at sikre, at de er godkendt for den faktiske anvendelse af fartøjet.

3 Såfremt der foretages ændringer ved et fartøj, der påvirker dets stabilitet, skal reviderede stabilitetsberegninger foretages og fremsendes til Søfartsstyrelsen med henblik på godkendelse 6). Hvis Søfartsstyrelsen finder, at stabilitetsoplysningerne skal revideres, skal de nye oplysninger udleveres til skibsføreren, og de tidligere oplysninger fjernes.

Regel 11 Transportable fiskelastrumsopdelinger

1 Fangsten skal omhyggeligt sikres mod forskydning, som kan give fartøjet et farligt trim eller krængning. Eventuelle transportable fiskelastrumsopdelingers materialedimensioner skal opfylde Søfartsstyrelsens krav7). Endvidere skal større fiskecontainere være forsvarligt fastgjort.

 

Regel 12 Bovhøjde

1 Bovhøjden skal i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens krav8) være tilstrækkelig til at hindre, at fartøjet tager urimeligt meget vand over, og skal være fastsat under hensyntagen til årstidens vejrforhold, de søtilstande, som fartøjet vil arbejde i, fartøjstypen og dens anvendelse.

 

Regel 13 Største tilladelige dybgang under drift

Den største tilladelige dybgang under drift skal godkendes af Søfartsstyrelsen, og den tilsvarende driftskondition skal opfylde stabilitetskriterierne i dette kapitel samt kravene i kapitlerne II og VI.

Officielle noter

1) Jf. Søfartsstyrelsens seneste vejledning om godkendelse af stabilitet.

2) Søfartsstyrelsen anser stabilitetskriterierne for offshore supply vessels, IMO Resolu-
tion A.469(XII), regel 2.5.2.1 - .4 for ækvivalente med regel 2.1.1 - .3.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".