Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr i henhold til lov om miljø og genteknologi


I medfør af §§ 19 og 27 i lov nr. 356 af 6. juni 1991 om miljø og

genteknologi fastsættes:

Gebyr for godkendelse

§ 1. Gebyr erlægges ved indgivelse af ansøgning om godkendelse efter lovens §§ 8, stk. 1, 9, stk. 1 og stk. 2, og 10, stk. 1.

Stk. 2. Undtaget fra erlæggelse af gebyr efter stk. 1 er:

  • 1) godkendelse til produktion, der foregår i volumener på 10 liter kultur eller derunder i laboratorier godkendt eller klassificeret efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø og Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af forskning, storskalaforsøg, udstilling og informationsformidling m.v. efter lov om miljø og genteknologi, og
  • 2) salg og lignende af genetisk modificerede organismer til forskningsbrug, hvis det foregår indbyrdes mellem de i nr. 1 nævnte laboratorier.

Stk. 3. Gebyr erlægges, uanset om godkendelse kan gives eller ej.

Stk. 4. Gebyret udgør 150.000 kr. For sager om udsætning af genetisk modificerede organismer efter lovens § 9, stk. 1 og stk. 2, udgør gebyret 200.000 kr.

Stk. 5. Gebyret kan nedsættes, hvis sagsbehandlingen er mindre ressourcekrævende.

Gebyr for tilsyn

§ 2. Tilsynsmyndigheden opkræver et gebyr for udøvelse af tilsynet.

Stk. 2. Tilsynsgebyret omfatter lønudgifter for tilsynsmedarbejderen i forbindelse med den enkelte tilsynsopgave samt et tillæg på 80 pct. af denne lønudgift til dækning af de administrative omkostninger forbundet med tilsynet.

Stk. 3. Undersøgelser og konsulentbistand i forbindelse med den enkelte tilsynsopgave kan iværksættes efter underretning af virksomheden, og udgifterne hertil afregnes separat ud fra de til den enkelte undersøgelse eller konsulentopgave påløbne udgifter.

Øvrige bestemmelser

§ 3. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Dog kan afgørelser efter § 1, stk. 5, truffet af et amtsråd eller af kommunalbestyrelsen i Københavns eller Frederiksberg kommuner indbringes for Miljøstyrelsen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. oktober 1991.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 315 af 22. maj 1987 om gebyr i henhold til lov om miljø og genteknologi.

Miljøministeriet, den 11. oktober 1991

Per Stig Møller

/ Annette Samuelsen

Officielle noter

Ingen