Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F V, Brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning, 1. januar 2001

 

KAPITEL V

Brandsikring,
opdagelse af brand og brandslukning

Regel 1 Anvendelse *

Regel 2 Definitioner *

Regel 3 Brandisolering *

Regel 4 Fast installerede brandmelde- og brandslukningsanlæg til motorrum *

Regel 5 Transportable ildslukkere *

Regel 6 Komfurinstallationer *

Regel 7 Installationer til opvarmning *

 

 

 

KAPITEL V

Brandsikring,
opdagelse af brand og brandslukning

Regel 1 Anvendelse

1 Dette kapitel finder anvendelse på nye fartøjer som defineret i kapitel I, regel 2, dog finder regel 4, stk. 2 i dette kapitel også anvendelse på eksisterende fartøjer.

 

Regel 2 Definitioner

1 »Apteringsrum«: Alle rum der anvendes til personers ophold.

2 »Motorrum«: Rum, der indgår i fartøjets konstruktion, og hvor der er installeret forbrændingsmotorer og/eller oliefyr til central opvarmning.

3 »Motorkasse«: Rum, hvor sider og top er i forbindelse med fri luft, og hvor der er installeret forbrændingsmotorer og/eller oliefyr til central opvarmning.

4 »Klasse B-15«: Som defineret i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B.

5 »Ikke-brændbart materiale«: Som defineret i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B.

 

Regel 3 Brandisolering

1 Motorrummets skotter og dæk inklusive døre og lemme samt motorkassers sider og top skal brandisoleres til klasse B-15.

2 I fartøjer af aluminium og fartøjer af brændbart materiale skal eventuelle skibssider i motorrummet brandisoleres til klasse B-15 til 300 mm under mindste dybgang.

3 Brandisolering skal i almindelighed anbringes på motorsiden, i stålfartøjer er placeringen dog valgfri.

4 Olie- og lænsevandstanke af aluminium, som er anbragt i motorrummet eller hvis sider støder op til motorrummet, skal brandisoleres til klasse B-15 eller påføres ekspanderende brandisolerende maling med tilsvarende isolationsværdi. Tanksiderne mod skroget kræves ikke isoleret.

5 Olie-og lænsevandstanke af GRP-materiale må kun anbringes i motorrum eller motorkasser, hvis de indgår i fartøjets konstruktion, tanktoppen er under let vandlinie og frie sider mod motorrum eller motorkasse isoleret til B-15.

6 Olie-og lænsevandstanke af GPR-materiale anbragt uden for motorrum skal isoleres som under stk. 5, hvis placeringen nær kabys, oliefyr, radiatorer eller lignende gør, at de kan blive udsat for samme ydre varmepåvirkning, som hvis de var anbragt i et motorrum.

7 Isoleringsmaterialer i motorrum og motorkasser skal være dækket af en ikke brændbar overflade, hvor olie og oliedampe ikke kan trænge igennem.

8 Rør-, kabel- og slangegennemføringer til eller fra motorrum og motorkasser skal være lige så brandsikre som skottet/dækket/
siderne.

9 Materialer, der let nedbrydes ved varmepåvirkning, må ikke anvendes i forbindelse med søforbindelser anbragt under fartøjets dybeste nedlastningsvandlinie.

10 Alle isoleringsmaterialer i apteringsrum herunder styrehus skal være ikke brændbare.

 

Regel 4 Fast installerede brandmelde- og brandslukningsanlæg til motorrum

1 Motorrum skal være beskyttet af et fast installeret brandvisnings- og brandslukningsanlæg. Brandvisningen, som skal være med visuel og akustisk alarm, skal anbringes ved styrepladsen og centralt i opholdsrum. Anlæggets energiforsyning skal være anbragt uden for det beskyttede rum.

2 Eksisterende fartøjer forsynet med køjer skal, senest et år efter dette regelværk er trådt i kraft, være forsynet med et brandmeldeanlæg for overvågning af motorrum, som anført under stk. 1.

 

3 Nedennævnte krav gælder for brandslukningsanlæg med kultveilte (CO2-anlæg). Andre godkendte slukningsmidler med tilsvarende slukningseffekt, så som systemer med vand1) eller blandede atmosfæriske luftarter2) , tillades også anvendt.

4 CO2-anlæg må kun kunne udløses manuelt. Udløserfunktionen (to greb) skal være anbragt hensigtsmæssigt og beskyttet uden for motorrummet og rum med brændstoftanke. Anvisning på hvordan anlægget udløses samt forholdsregler efter anvendelsen skal være anbragt ved udløserstedet.

5 CO2-Flaskerne skal anbringes uden for motorrummet og være beskyttet mod mekanisk overlast og temperaturer over 40° C.

6 Fordelerrør med dyser skal sikre, at slukningsmidlet fordeles jævnt i rummet. CO2-mængde og udstrømningstid skal afpasses, således at en effektiv brandslukning i rummet sikres.

7 Mængden af CO2 skal være 1,5 kg/m3, idet der skal regnes med motorrummets bruttovolumen, dog er 2 kg den mindst tilladte mængde. Den halve fyldningsgrad skal opnås på højst 10 sekunder.

8 Ventilationsåbninger med lukkemidler skal placeres i motorrummets øverste del og udført således at skadeligt overtryk i forbindelse med slukkemidlets udløsning til rummet undgås.

9 Motorrum samt rum eller skab for CO2-flasker skal være således udført, at CO2 ikke i forbindelse med lækager eller udløsning kan trænge ind i rum, hvor personer opholder sig. Rum eller skab til CO2-flasker skal have egen separat ventilation til frit dæk.

10 CO2 -anlæg må ikke installeres i fartøjer af træ.

11 Faste brandslukningsanlæg og brandmeldeanlæg skal efterses hvert 2. år af et autoriseret firma eller person. Eftersynet skal indføres i fartøjets tilsynsbog med angivelse af dato og sted.

12 Trykflasker skal trykprøves mindst hvert 10. år.

Regel 5 Transportable ildslukkere

1 Ved styrepladsen skal der være anbragt en godkendt ABC-ildslukker på mindst 5 kg.

2 I fartøjer med aptering skal der endvidere være anbragt en godkendt ABC-ildslukker på mindst 5 kg i umiddelbar nærhed af indgangen til apteringen.

3 Søfartsstyrelsen kan tillade, at fartøjer er forsynet med ildslukkere, ud over dem som er nævnt i stk. 1 og 2.

4 Ved komfurinstallationer skal der være opsat et brandtæppe, som opfylder standarden EN1869.

5 Søfartsstyrelsen kan efter en konkret vurdering kræve, at fartøjer til specielle formål er forsynet med ildslukkere eller andet transportabelt ildslukningsudstyr, udover det der nævnt i stk. 1 og 2.

6 Håndildslukkere skal efterses, genoplades og trykprøves i henhold til retningslinierne i DS 2320 af et autoriseret firma eller person.

 

Regel 6 Komfurinstallationer

1 Bestemmelserne i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 2 af 13. marts 1989 om gasapparater, spritapparater og petroleumsbrændere finder tilsvarende anvendelse på alle fartøjer, som er omfattet af dette regelværk.

 

Regel 7 Installationer til opvarmning

1 Alle installationer til opvarmning skal udføres på en for Søfartsstyrelsen forsvarlig måde. Der skal især tages hensyn til den personlige sikkerhed og sikkerheden i forbindelse med forebyggelse af brand.

 

 

Officielle noter

2) Der henvises til Søfartsstyrelsens vejledning nr. 4 af 9. Juni 1994 om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".