Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhed m.v. på havanlæg


I medfør af § 5, stk. 1, § 6, stk. 4, § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, 3 og 4, § 11 og § 21, stk. 2 og 3 i lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg fastsættes:

Almindelige regler

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på havanlæg som omhandlet i havanlægslovens § 1.

Stk. 2. Et »fast havanlæg« anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for ethvert havanlæg, der indrettes og indgår som en indvindingsforanstaltning efter § 10 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, samt rørledninger og andre anlæg til transport af råstoffer fra undergrunden under havbunden.

Stk. 3. Et »flytbart havanlæg« anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for ethvert havanlæg, som ikke er omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Såfremt anlægget anvendes til andre formål, end det er bestemt for, og forholdene i det enkelte tilfælde taler herfor, kan tilsynsmyndigheden bestemme, at regler og procedurer foreskrevet for flytbare eller faste havanlæg helt eller delvis skal finde anvendelse på henholdsvis faste eller flytbare anlæg. Senest samtidig med, at der gives tilladelse til en indvindingsforanstaltning efter § 10 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller for flytbare anlæg tilladelse til ibrugtagning, skal tilsynsmyndigheden i så fald meddele, hvilke regler der skal finde anvendelse for anlægget.

Stk. 5. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på boreskibe og andre skibe, medens der fra disse udøves efterforsknings- eller indvindingsvirksomhed af råstoffer i undergrunden under havbunden.

Stk. 6. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at regler og procedurer foreskrevet for flytbare eller faste havanlæg helt eller delvis skal finde anvendelse på de i stk. 5 omhandlede skibe.

§ 2. Tilsynsmyndigheden er henholdsvis Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen således som fastsat i retningslinier fra Energiministeriet.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan efter forinden at have indhentet en udtalelse fra det efter havanlægsloven nedsatte koordinationsudvalg fastsætte nærmere tekniske forskrifter om forhold omfattet af § 14 og §§ 24-32 i denne bekendtgørelse.

§ 3. På ethvert havanlæg skal der efter tilsynsmyndighedens nærmere bestemmelse findes en tilsynsbog eller anden tilsvarende dokumentation for tilsynsmyndighedens inspektioner, påbud og andre meddelelser om sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

Almindelige pligter

Rettighedshaver - Operatør

§ 4. Rettighedshaverne skal sørge for, at et havanlæg er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres på forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende krav. Rettighedshaverne skal tillige sikre, at operatøren har mulighed for at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham.

Stk. 2. Operatøren skal, ved udførelsen af den daglige ledelse af virksomheden, sørge for, at rettighedshavernes virksomhed foregår på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende krav.

Operatøren skal bl.a. på rettighedshavernes vegne sørge for, at der gives de fornødne instruktioner af sikkerheds-, sundheds- og miljømæssig betydning, at der føres tilsyn med arbejdets forsvarlige udførelse og at arbejdet til fremme af sikkerhed og sundhed samordnes, herunder at de foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed, der udføres af flere forskellige arbejdsgivere, samordnes, og for at havanlæggets chef har mulighed for at opfylde de særlige forpligtelser, der påhviler ham.

§ 5. Havanlæggets chef skal påse, at anlægget drives i overensstemmelse med gældende krav, og at arbejdet på anlægget tilrettelægges sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt.

Entreprenører- underentreprenører og andre arbejdsgivere

§ 6. Enhver, der som selvstændig virksomhed udfører eller lader udføre arbejde for rettighedshaverne eller andre, der udfører eller lader udføre arbejde for disse, til brug for virksomhed, som omhandlet i havanlægslovens § 1, skal påse, at det udførte arbejde er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med de forpligtelser, der påhviler ham. Foregår arbejdet på et havanlæg, er han endvidere forpligtet til at påse, at arbejdet foregår under sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige forhold.

§ 7. Bestemmelserne i § 4, stk. 2, og § 6, fritager ikke rettighedshaverne eller operatøren for de pligter, der påhviler dem efter henholdsvis § 4, stk. 1, og stk. 2.

§ 8. Bestemmelserne i §§ 4 og 6 fritager ikke andre arbejdsgivere for de pligter, der påhviler disse efter § 4 i lov om visse havanlæg.

Ledere - ansatte m.v.

§ 9. Den, der leder et arbejde, skal indenfor sit arbejdsområde ved instruktion og tilsyn sikre, at arbejdet udføres på forsvarlig måde under hensyn til ulykkes- og sundhedsrisikoen og sørge for, at de ansatte er tilstrækkeligt beskyttet mod ulykkestilfælde og sundhedsfarlig påvirkning.

Stk. 2. Bliver den, der leder arbejdet, bekendt med forhold, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal vedkommende sørge for at afværge faren. Kan faren ikke afværges ved indgriben på stedet, skal arbejdslederen straks gøre sin arbejdsgiver bekendt med forholdet.

§ 10. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed virker efter deres hensigt.

§ 11. Det påhviler enhver på anlægget, at respektere de sikkerhedsforanstaltninger, som træffes på anlægget af hensyn til dettes og de ombordværendes sikkerhed.

Leverandører m.v.

§ 12. Enhver, der overdrager eller overlader havanlæg eller dele heraf samt tekniske hjælpemidler til brug for virksomhed som omhandlet i havanlægslovens § 1, skal sørge for, at disse ved afleveringen er konstrueret og indrettet således, at de kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og er forsynet med nødvendigt beskyttelsesudstyr. Nødvendige og helt forståelige anvisninger om transport, opstilling, betjening og vedligeholdelse skal følge med ved leveringen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis et teknisk hjælpemiddel fremstilles efter bestillerens skriftlige, udførlige anvisninger.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også leverandører m.fl. af stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed.

§ 13. Anerkendte normer og standarder i det nordvesteuropæiske område af sikkerheds-, sundheds- eller miljømæssig betydning for forhold omfattet af havanlægsloven skal følges. Med sigte på at anlægget til enhver tid kan være i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling, skal der så vidt muligt ved konstruktion af havanlæg og udstyr hertil samt ved ændringer heraf tages rimeligt hensyn til den forventede udvikling, f.eks. ved anvendelse af ny teknologi.

Kontrolordninger

§ 14. For faste havanlæg skal der etableres et egenkontrolsystem, der sikrer og dokumenterer, at havanlægget projekteres og bygges i overensstemmelse med sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige krav fastsat i eller i medfør af gældende love og forskrifter.

Stk. 2. For faste havanlæg skal der endvidere foreligge et egenkontrolsystem eller anden lignende ordning, der sikrer og dokumenterer at havanlægget, dets tilstand, brug og arbejdets udførelse i øvrigt er i overensstemmelse med sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige krav fastsat i eller i medfør af gældende love og forskrifter.

Stk. 3. Certifikater udstedt af et af tilsynsmyndigheden anerkendt klassifikationsselskab, kan delvist træde i stedet for den i stk. 1-2 foreskrevne ordning.

Stk. 4. For flytbare havanlæg skal der foreligge et system af certifikater og procedurer for anlægget, der sikrer og dokumenterer, at anlægget, dets tilstand, brug og arbejdets udførelse i øvrigt opfylder gældende love og forskrifter samt nationale og internationale standarder om sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige forhold. De nævnte certifikater skal enten være udstedt af et af tilsynsmyndigheden anerkendt klassifikationsselskab eller af en af tilsynsmyndigheden anerkendt myndighed.

Stk. 5. Det påhviler enhver, for hvem der udføres arbejde, personligt, ved ansatte eller entreprenører, eller underentreprenører at påse, at de i stk. 1, 2 og stk. 4 foreskrevne systemer eller anden lignende ordning følges.

Stk. 6. De i § 14, stk. 1, 2 og stk. 4 nævnte systemer eller anden lignende ordning skal på selvstændig måde revideres regelmæssigt og systematisk under ledelsens overordnede ansvar.

Godkendelse m.v.

§ 15. Inden projekteringen af et fast havanlæg iværksættes skal en fyldestgørende, overordnet beskrivelse af anlægget og det udstyr, som planlægges benyttet, godkendes af Energiministeriet. Ansøgningen om godkendelse skal indsendes i god tid inden projekteringen planlægges iværksat. Beskrivelsen af anlægget skal bl.a. være ledsaget af en sikkerhedsmæssig analyse og vurdering samt tidsplaner for projekteringens og byggeriets gennemførelse. Samtidig skal en beskrivelse af de overordnede principper for egenkontrolsystemet for anlæggets projektering og bygning forelægges Energiministeriet, jf. § 14.

§ 16. Med tilsynsmyndighedens tilladelse kan bygning af et fast havanlæg eller dele heraf iværksættes, når den tilhørende projektering m.v. er gennemført og opfylder de foreskrevne krav. Endvidere skal en beskrivelse af egenkontrolsystemet herfor være forelagt tilsynsmyndigheden, jf. § 14.

§ 17. Forinden udbringelse, installering og sammenbygning af et fast havanlæg eller dele heraf iværksættes, skal tilsynsmyndighedens tilladelse hertil være indhentet. Endvidere skal en beskrivelse af egenkontrolsystemet herfor være forelagt tilsynsmyndigheden, jf. § 14. Der skal herved lægges vægt på, at anlægget eller anlægsdelene opfylder foreskrevne krav, og at udbringelse, installering og sammenbygning vil ske på betryggende måde.

§ 18. Forinden havanlæg - såvel faste som flytbare - eller dele heraf tages i brug, skal tilsynsmyndighedens tilladelse hertil være indhentet, ligesom der skal foreligge en godkendt bemandings- og organisationsplan jf. havanlægslovens § 6, stk. 3. Endvidere skal en beskrivelse af de i § 14, stk. 2 og 4 foreskrevne systemer eller anden lignende ordning for anlægget, dets tilstand, brug og arbejdets udførelse iøvrigt være forelagt tilsynsmyndigheden.

Stk. 2 For flytbare havanlæg kan tilladelsen og godkendelsen efter stk. 1 gives for en periode af højst 5 års varighed.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, ved meddelelse af en ibrugtagningstilladelse eller et forhåndstilsagn herom, jf. § 20, bestemme, at et havanlæg eller bestemte dele heraf skal underkastes periodisk syn, herunder de for opretholdelse af eventuelle certifikater foreskrevne syn.

§ 19. De i §§ 16, 17 og 18, stk. 1, jf. § 14 nævnte beskrivelser skal bl.a. omfatte ansvarsforhold, rapporteringsrutiner, revisions- og kontrolprocedurer. Ændringer heri skal forelægges tilsynsmyndigheden.

§ 20. Efter anmodning herom kan tilsynsmyndigheden med henblik på senere meddelelse af ibrugtagningstilladelse for et flytbart havanlæg i henhold til § 18 meddele et forhåndstilsagn herom af højst 5 års gyldighed.

§ 21. Forinden et havanlæg, for hvilket den i henhold til § 18 givne ibrugtagningstilladelse ønskes opretholdt, ombygges eller ændres, skal tilsynsmyndighedens tilladelse hertil være indhentet, medmindre den pågældende ændring er åbenbart uden sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning. Forinden den berørte del af anlægget atter tages i brug, skal tilsynsmyndighedens tilladelse til ibrugtagning være indhentet. Planer for større reparationsarbejder af væsentlig sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning skal forelægges eller meddeles tilsynsmyndigheden, inden arbejdet påbegyndes.

§ 22. De i §§ 15-21 nævnte tilladelser og godkendelser kan begrænses til enkelte dele af anlægget og iøvrigt gøres betinget af vilkår.

§ 23. Ansøgning om de i §§ 15-21 nævnte tilladelser og godkendelser skal underbygges med fornøden dokumentation for, at anlægget og dets dele er i overensstemmelse med krav fastsat i eller i medfør af gældende love, forskrifter, normer og standarder. Ansøgningen skal endvidere indeholde en udførlig beskrivelse og vurdering af de sikkerhedsmæssige forhold.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan anerkende et klassifikationsselskab til med ansvar overfor tilsynsmyndigheden at foretage syn på nærmere angivne dele af havanlæg.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at bestemte dele af et havanlæg skal undergives syn, der foretages af et klassifikationsselskab, et rådgivende institut eller af konsulenter.

Konstruktion og udstyr

§ 24. Et havanlæg skal være sådan konstrueret og have en sådan stabilitet samt ved placering på havbunden være sådan funderet, at sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige hensyn er sikret fuldt forsvarligt og således, at det til enhver tid er egnet til det formål, det er bestemt for.

Stk. 2. Havanlægget skal konstrueres sådan, at det kan tåle de vejr-, vind-, bølge- og strømforhold, som det kan forventes udsat for.

§ 25. Et havanlæg skal være forsynet med det til opfyldelsen af anlæggets formål fornødne udstyr. Udstyret, herunder redningsudstyr, el-anlæg, løfteanordninger, kommunikationsudstyr, brandslukningsudstyr, udstyr til overførsel af personel og last, skal være placeret, indrettet og kunne anvendes således, at sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige hensyn er varetaget fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Havanlægget skal med hensyn til brand- og eksplosionsfare inddeles i områder efter faregraden. Anlægget og udstyret skal konstrueres og anvendes i overensstemmelse med den foretagne områdeinddeling.

§ 26. Ved konstruktion af et havanlæg skal indkvarteringen i videst mulig udstrækning adskilles fra hovedaktiviteterne boring, produktion og hjælpesystemer for at begrænse følgerne af de med disse aktiviteter forbundne risici.

Stk. 2. Havanlæggets arbejdssteder, opholdsrum og soverum m.v. skal være indrettet således, at der tages mest muligt hensyn til sikkerheds- og sundhedstilstanden om bord samt de ombordværendes velbefindende, herunder deres beskyttelse mod støj og andre skadelige påvirkninger.

Stk. 3. Indkvarteringsforholdene skal være afpasset efter det antal personer, som må forventes at opholde sig på havanlægget.

Arbejdets udførelse m.v.

§ 27. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt er fuldt forsvarligt, ligesom der skal føres effektivt tilsyn hermed.

Stk. 2. Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og en samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller på langt sigt kan have skadelig indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Stk. 3. Arbejdsprocesser, som på kort eller på langt sigt virker fysisk eller psykisk skadelige eller belastende, skal under rimelig hensyntagen til den teknologiske udvikling mekaniseres og automatiseres med henblik på at opnå det bedst mulige sikkerheds- og sundhedsniveau.

Stk. 4. Der skal anvendes fornødne personlige værnemidler for at sikre, at arbejdet på anlægget udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, såfremt det ikke er muligt at sikre dette ved foranstaltninger som nævnt i stk. 3 eller ved anvendelsen af andre hensigtsmæssige tekniske løsninger.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt abejdet indebærer en særlig fare for ansatte, der arbejder alene, kræve, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at faren imødegås eller, såfremt dette ikke er muligt, at den ansatte ikke arbejder alene.

§ 28. Det skal påses, at de ansatte er instrueret og har en uddannelse og erfaring, der sikrer, at arbejdsfunktionerne på havanlægget kan varetages på fuldt sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, herunder at der foreligger fornøden dokumentation for, at de ansatte besidder de kvalifikationer og den erfaring, som er nødvendig for varetagelsen af arbejdsfunktionerne.

Stk. 2. Mandskabet skal forinden arbejdet påbegyndes gennemgå de nødvendige sikkerhedskurser samt være tilstrækkeligt uddannet til på fuldt sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde at varetage opgaverne efter den godkendte beredskabsplan.

Stk. 3. Unge mennesker under 18 år må ikke uden tilsynsmyndighedens tilladelse anvendes til erhvervsmæssigt arbejde på anlægget.

Stk. 4. En tilladelse efter stk. 3 kan gøres betinget af vilkår, herunder om arbejdets art samt hvile- og friperiodens varighed.

§ 29. Der skal føres tilsyn med, at dykkerarbejde, der udføres i forbindelse med havanlæggets bygning eller drift samt det hertil benyttede udstyr, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og koordineret med øvrige aktiviteter.

§ 30. Overførsel af personale og last skal foregå fuldt forsvarligt og under særlig hensyntagen til vejr-, vind-, bølge- og strømforhold. Det skal samtidig sikres, at der under overførslen er kontinuerlig kommunikationsforbindelse mellem skib og laste/losseoperatør, og at der er mulighed for hurtig afbrydelse af arbejdet.

§ 31. Det skal påses, at de sundhedsmæssige forhold på anlægget er fuldt forsvarlige herunder, at der føres jævnlig kontrol med de sundhedsmæssige forhold på anlægget.

Stk. 2. På ethvert permanent bemandet havanlæg skal det sikres, at mandskab med fornøden sundhedsmæssig uddannelse til stadighed er tilstede med henblik på varetagelse af såvel forebyggende som behandlende sundhedsmæssige opgaver.

Stk. 3. Ved organisering af sundhedstjenesten skal der bl.a. sikres adgang til hurtig og effektiv evakuering af syge eller tilskadekomne med henblik på, at disse undergives den fornødne lægebehandling, som et lægeligt skøn, herunder ved kontakt med en læge i land, tilsiger.

§ 32. For arbejde, der er forbundet med fare for de ansattes sundhed, kan tilsynsmyndigheden bestemme, at de ansatte skal lægeundersøges før og under ansættelsen, og at der skal foretages arbejdsmedicinske, arbejdshygieiniske eller andre undersøgelser af sundhedsforholdene på arbejdsstedet eventuelt ved regelmæssige undersøgelser.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at tilsvarende undersøgelser skal foretages til vurdering af, om et arbejde kan medføre fare for sundheden.

Hvile- og friperiode

§ 33. Ved arbejdets tilrettelæggelse skal det sikres, at der under hensyn til arbejdsperiodens varighed gives den ansatte rimelige muligheder for hvile- og friperioder, der er afpasset efter arbejdspladsens og mandskabets særlige forhold med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 34. Inden for hvert døgn, regnet fra normal arbejdstids begyndelse, skal der gives den ansatte en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer.

Stk. 2. Tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 16 timer.

Stk. 3. En friperiode skal mindst bestå af 3 sammenhængende døgn. Arbejdsperioden mellem to friperioder må højst være 14 dage.

§ 35. Det kan aftales mellem vedkommende arbejdsgiverpart og arbejdstagerorganisation, at den daglige hvileperiode i et begrænset omfang kan udskydes eller nedsættes til 8 timer.

Stk. 2. Det kan endvidere aftales, at friperioden kan omlægges. Der må dog ikke være mere end 28 døgn mellem 2 friperioder.

Stk. 3. Aftaler efter stk. 1 og 2 skal indsendes til Energistyrelsen.

§ 36. Aftaler mellem vedkommende arbejdsgiverpart og arbejdstagerorganisation om afvigelse i videre omfang end nævnt i § 35 af bestemmelserne om hvile- og friperiode er kun gyldige, hvis de godkendes af Energistyrelsen.

Stk. 2. På anlæg, der beskæftiger arbejdstagere, som ikke er omfattet af kollektive overenskomster eller aftaler, er aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om fravigelse af bestemmelserne om hvile- og friperiode kun gyldig, hvis den godkendes af Energistyrelsen.

Stk. 3. Aftaler om fravigelse af bestemmelserne i § 34 stk. 1-3 om hvileperiode og friperiode er kun gyldige, hvis de er indgået skriftligt.

§ 37. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder hvor særlige arbejdsformer eller arbejdsoperationer samt hvor arbejdspladsens og mandskabets særlige forhold gør det nødvendigt, tillade fravigelser fra bestemmelserne om hvile- og friperiode. Hvileperioden skal dog mindst være 8 timer.

Stk. 2. På flytbare havanlæg kan bestemmelserne om hvile- og friperiode endvidere fraviges, såfremt der for disse anlæg gælder eller følges en anden ordning, der indebærer en lignende sikring af, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. En sådan anden ordning forelægges Energistyrelsen til godkendelse.

Stk. 3. Ved fravigelse af bestemmelserne om hvile- og friperiode skal den i § 34, stk. 3 fastsatte friperiode ved en omlægning af arbejdsperioden ændres forholdsmæssigt.

Stk. 4. For arbejde, der i særlig grad kan bringe sikkerhed eller sundhed i fare, kan Energistyrelsen fastsætte regler om begrænset arbejdstid for sådant arbejde.

§ 38. Når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift, kan bestemmelserne i § 34 og § 35 fraviges i det omfang, det er nødvendigt, indtil regelmæssig drift er genoprettet. Fravigelser skal registreres.

§ 39. Bestemmelserne i §§ 34-37 omfatter ansatte, medmindre disse udelukkende eller hovedsagelig udfører arbejde af ledende art og ikke er forpligtet til arbejdstidsmæssigt at følge dem, de skal lede, eller følge en forud fastlagt arbejdsturnus.

Beredskab

§ 40. For ethvert havanlæg skal der opretholdes et beredskab, som i tilfælde af uheld på anlægget kan foretage de nødvendige rednings- eller bekæmpelsesforanstaltninger.

§ 41. Forinden et havanlæg eller dele heraf tages i brug, skal en plan for beredskabet være godkendt af tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. I planen skal der redegøres for alarm- og kommunikationssystemer og procedurer herfor, beredskabets organisation med angivelse af beredskabsledelse, bemanding, ansvarsfordeling og iværksættelsesprocedurer, det til rådighed værende materiel og mandskab, forskrifter for materiellets indsats og for rednings- og bekæmpelsesforanstaltninger samt uddannelses- og øvelsesvirksomhed.

Stk. 3. Planen skal være samordnet med det statslige beredskab og i videst muligt omfang med beredskabsplaner udarbejdet af øvrige rettighedshavere samt beredskabsplaner for tilgrænsende områder.

Stk. 4. Planen skal holdes ajour, og ændringer løbende meddeles tilsynsmyndigheden.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid påbyde ændringer i planen.

§ 42. Tilsynsmyndigheden skal i god tid varsles om afholdelse af beredskabsøvelser af mere omfattende karakter, og skal efter sådanne øvelser have tilsendt en rapport om forløbet heraf.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan pålægge personer omfattet af §§ 4-12 i denne bekendtgørelse at medvirke ved beredskabsøvelser, der afholdes af myndighederne.

§ 43. For ethvert havanlæg skal der føres en fortegnelse over de personer, der til enhver tid opholder sig på eller er på vej til eller fra havanlægget henholdsvis fra eller til dettes basishavn eller et andet havanlæg. Fortegnelsen skal til enhver tid forefindes tilgængelig i land for tilsynsmyndigheden.

Skadesrapportering

§ 44. Enhver personskade på et havanlæg skal registreres.

Stk. 2. Enhver personskade, der medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen, og enhver ikke ubetydelig skade på anlæggets konstruktion eller udstyr, samt hændelser, der indebærer væsentlig fare for sådanne skaders indtræden, skal snarest og inden 9 dage efter skadens henholdsvis den farevoldende begivenheds indtræden anmeldes til Energistyrelsen.

Stk. 3. Enhver personskade, der nødvendiggør, at den tilskadekomne omgående bringes i land, skal straks anmeldes til Energistyrelsen eller anden myndighed efter Energistyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 4. Anmeldelsen skal senest 9 dage efter skadens indtræden efterfølges af en skriftlig indberetning, der bl.a. skal indeholde kortfattet oplysning om, hvilke foranstaltninger der som følge af skaden er eller vil blive truffet for at undgå gentagelser.

Stk. 5. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere regler for skadesanmeldelse.

§ 45. Den, som under udøvelse af offentlig tjeneste eller hverv får kendskab til forhold, der strider mod havanlægsloven eller denne bekendtgørelse eller mod regler udstedt i henhold hertil, skal underrette tilsynsmyndigheden herom.

Stk. 2. En læge, der konstaterer eller får mistanke om, at en person har været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal underrette tilsynsmyndigheden.

Stk. 3. Enhver, der kommer til skade under arbejdet, skal snarest muligt anmelde det til ledelsen eller på andet fastsat sted og må ikke genoptage arbejdet, før skaden har været underkastet fornøden behandling.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet

§ 46. Arbejdet til fremme af sikkerhed og sundhed skal på en hensigtsmæssig måde organiseres i en sikkerheds- og sundhedstjeneste på havanlægget med medvirken af repræsentanter for mandskabet og ledelsen.

Stk. 2. Sikkerheds- og sundhedstjenesten skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Sikkerheds- og sundhedstjenesten skal registrere de arbejdsmiljømæssige problemer, rådgive, og orientere om samt føre kontrol med sikkerheds- og sundhedsarbejdet på anlægget.

Stk. 3. Sikkerheds- og sundhedstjenesten skal løbende holdes orienteret om eventuelle påbud fra tilsynsmyndigheden, den for anlægget udarbejdede beredskabsplan samt anmeldelser til Energistyrelsen i henhold til § 44, samt inddrages i planlægningen vedrørende forhold af betydning for mandskabets sikkerhed og sundhed, herunder de i § 14, stk. 2 og 4 dertil sigtende systemer eller anden lignende ordning.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden skal ved besøg i virksomheden jævnligt træde i forbindelse med repræsentanterne i anlæggets sikkerheds- og sundhedstjeneste.

§ 47. Medlemmerne af sikkerheds- og sundhedstjenesten på anlægget skal have den efter forholdene nødvendige tid til rådighed til at varetage deres pligter i sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Stk. 2. Medlemmerne af sikkerheds- og sundhedstjenesten på anlægget skal have lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

§ 48. Mandskabets repræsentanter i sikkerheds- og sundhedstjenesten på anlægget er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Stk. 2. Uoverensstemmelser om beskyttelse efter stk. 1, herunder spørgsmål om, hvilke regler der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne, afgøres ved fagretlig behandling jf. § 22 i lov om Arbejdsretten.

§ 49. Såfremt ledelsens repræsentant i sikkerheds- og sundhedstjenesten på anlægget afskediges efter udløbet af en eventuel prøvetid, og det af en af parterne gøres gældende, at afskedigelsen er begrundet i sikkerhedsmæssige forhold, kan hans ansættelsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før spørgsmålet har været undergivet organisationsmæssig forhandling efter reglerne indenfor det pågældende overenskomstområde eller behandlet i overensstemmelse med funktionærlovens regler om forhandling og mægling. Forhandlingen og mæglingen skal fremmes mest muligt.

Dispensation og klageadgang

§ 50. Direktøren for tilsynsmyndigheden kan i enkelttilfælde, og hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelser i forskrifter, der er udstedt i henhold til havanlægsloven, herunder i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt.

§ 51. Afgørelser truffet af tilsynsmyndigheden i henhold til havanlægsloven eller forskrifter, der er udstedt i henhold hertil, kan påklages til Energiministeriet.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen blev meddelt den pågældende.

Stk. 3. Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiministeriet bestemmer andet.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan Energiministeriet behandle en klage, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af den i stk. 2 nævnte frist.

Sanktionsbestemmelse

§ 52. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der

1. iværksætter bygning, udbringelse, installering og sammenbygning af et fast havanlæg eller dele heraf samt tager et havanlæg eller dele heraf i brug, forinden godkendelse hertil foreligger,

2. overtræder §§ 3-12, § 14, stk. 5, § 24, § 25, §§ 27-30, § 31, stk. 1 og 2, § 40, § 41, stk. 1 og 4, § 42, § 43, § 44, stk. 1, 2, 3 og 4, § 45 stk. 2 og 3, og § 46, stk. 1 og 3,

3. lader arbejde udføre i strid med §§ 33-39, eller den der leder, udfører eller fører tilsyn med sådant arbejde,

4. undlader at efterkomme et påbud om reglernes overholdelse.

Stk. 2. For overtrædelse af § 4, § 6, § 8, § 14, stk. 5, § 27, stk. 1, 2, og 4, §§ 28-30, § 31, stk. 1 og 2, § 40, og § 52, stk. 1, nr. 3 kan der pålægges rettighedshaverne og operatøren bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes dem som forsætlig eller uagtsom. Overtrædes de i 1. punktum nævnte bestemmelser under samme omstændigheder indenfor andre arbejdsgiveres respektive arbejdsområder, pålægges vedkommende arbejdsgiver bødeansvar som nævnt i 1. punktum. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 53. I forskrifter, der udstedes i henhold til denne bekendtgørelse, kan der fastsættes straf for overtrædelse af bestemmelser i disse efter § 21, stk. 2, i lov om visse havanlæg.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 54. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Godkendelser og tilladelser givet før denne bekendtgørelses ikrafttræden finder, i det omfang disse ikke er i modstrid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, fortsat anvendelse.

Stk. 3. I Energiministeriets bekendtgørelse nr. 592 af 30. december 1981 om hidtil gældende regler om sikkerhedsmæssige forhold på havanlæg, som med visse ændringer forbliver i kraft efter lov om visse havanlægs ikrafttræden, ophæves § 3, nr. 1 og 2 samt § 4 litra A, nr. 14, 16 og 46.

Energiministeriet, den 16. november 1987

SVEND ERIK HOVMAND

/Peter Helmer Steen

Officielle noter

Ingen