Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske produkter, der skal anvendes som opløsningsmidler


I medfør af § 20, stk. 1 og 3, § 21, § 22, stk. 2 og 3, § 43, §45, stk. 1 og § 61 i lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 26. august 1987 og under henvisning til De Europæiske Fællesskabers Råds Direktiv af 4. juni 1973 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (opløsningsmidler) fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.m.

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører klassificering, emballering og mærkning af farlige produkter, der skal anvendes som opløsningsmidler, jfr. dog lovens § 7, stk. 1.

§ 2. Ved opløsningsmidler forstås i denne bekendtgørelse

- kemiske produkter , der skal anvendes som opløsningsmidler, og som indeholder enten to eller flere af de farlige kemiske stoffer, der er optaget i bilag 1, eller blandinger af et eller flere af disse kemiske stoffer med andre kemiske stoffer, der efter reglerne i den i § 3, stk. 1 omtalte klassificeringsbekendtgørelse enten ikke klassificeres som farlige eller klassificeres som yderst let antændelige, let antændelige eller antændelige,

- kemiske produkter , der skal anvendes som opløsningsmidler, og som udover ovennævnte stoffer indeholder urenheder og tilsætningsstoffer, som defineret i § 14.

Stk. 2. Opløsningsmidler, som opfylder de i kapitel 2 fastsatte kriterier, betegnes som farlige.

§ 3. Ved klassificeringsbekendtgørelsen forstås i denne bekendtgørelse Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 662 af 14. oktober 1987 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter.

Stk. 2. Ved listen over farlige stoffer forstås i denne bekendtgørelse Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 601 af 18. september 1987.

§ 4. De faresymboler med tilhørende fareklasser, der skal anvendes ved mærkningen af opløsningsmidler, er optaget i bilag 2.

Stk. 2. De risikoangivelser (R-sætninger), der skal anvendes ved mærkningen af opløsningsmidler, skal anføres med de standardpåskrifter, som fremgår af bilag 4 i klassificeringsbekendtgørelsen.

Stk. 3. De sikkerhedsforskrifter (S-sætninger), der skal anvendes ved mærkningen af opløsningsmidler, skal anføres med de standardpåskrifter, som fremgår af bilag 5 i klassificeringsbekendtgørelsen.

§ 5. Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag.

§ 6. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i forbindelse med

 • a) transport,
 • b) opløsningsmidler, der er fremstillet i udlandet, for så vidt de ikke er genstand for nogen behandling eller forarbejdning, men kun føres gennem landet som transitgods eller oplagres som sådant,
 • c) eksport.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på kemiske produkter omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 380 af 11. juli 1984 om kosmetiske produkter, som senest ændret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 95 af 1. januar 1987.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på kemiske produkter omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 725 af 18. november 1987 om klassificering, emballering og mærkning af farlige malevarer.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på kemiske produkter omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 410 af 17. september 1980 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 28. januar 1986.

§ 7. Reglerne i kapitel V og VI i klassificeringsbekendtgørelsen om henholdsvis salg og opbevaring finder også anvendelse på opløsningsmidler.

Kapitel 2

Klassificering

§ 8. Farlige opløsningsmidler klassificeres i følgende fareklasser med tilhørende faresymboler.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fareklasser          Faresymboler 

 a) giftig (T) ....................  dødningehoved på korslagte 

  knogler 

 b) sundhedsskadelig (Xn) .........  andreaskors 

 c) ætsende (C) ...................  reagensglas med ætsende væske 

 d) lokalirriterende (Xi) .........  andreaskors 

 e) yderst let antændelig (Fx) ....  flamme 

 f) let antændelig (F) ............  flamme 

 g) antændelig ....................  intet faresymbol 

 --------------------------------------------------------------------- 

§ 9. Klassificeringen af et opløsningsmiddel i fareklasserne giftig, sundhedsskadelig, ætsende og lokalirriterende sker på basis af klassificeringen af de stoffer, der indgår i opløsningsmidlet.

Stk. 2. Stoffer, som er klassificeret som meget giftig og giftig, er i bilag 1 opført som stoffer i klasse I/a, I/b og I/c, og stoffer, som er klassificeret som sundhedsskadelig, er i bilag 1 opført som stoffer i klasse II/a, II/b, II/c og II/d.

Hver klasse tildeles et tal, I1, som kaldes indextal for klassificering som giftig, og et tal, I2, som kaldes indextal for klassificering som sundhedsskadelig. Indextallene fremgår af nedenstående tabel.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      I1     I2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 meget giftig      I/a       500     500 

 og giftig        I/b       100     100 

             I/c        25     25 

 --------------------------------------------------------------------- 

              II/a       5     20 

 sundhedsskadelig     II/b       2      8 

              II/c       1      4 

              II/d      0,5      2 

 --------------------------------------------------------------------- 

Stk. 3. For stoffer, som er klassificeret som ætsende i bilag 1, er fastsat koncentrationsgrænser, der angiver, ved hvilke koncentrationer forekomsten af dette stof alene medfører klassificering af et opløsningsmiddel som henholdsvis ætsende og lokalirriterende.

Stk. 4. For stoffer, som er klassificeret som lokalirriterende i bilag 1, er ligeledes fastsat koncentrationsgrænser, der angiver, ved hvilke koncentrationer forekomsten af dette stof alene medfører klassificering af et opløsningsmiddel som lokalirriterende.

Stk. 5. Klassificeringen af et opløsningsmiddel i fareklasserne yderst let antændelig, let antændelig og antændelig sker på basis af undersøgelser udført på opløsningsmidlet.

§ 10. Et opløsningsmiddel klassificeres som giftig , såfremt summen af de tal, der fås ved at gange vægtprocenterne (P) af de forskellige meget giftige, giftige og/eller sundhedsskadelige stoffer, der indgår i opløsningsmidlet, med de respektive indextal I1, er større end 500, det vil sige såfremt:

sigma (P x I1) større end 500

§ 11. Et opløsningsmiddel, der ikke kan klassificeres som giftig, jfr. § 10, klassificeres som sundhedsskadelig , såfremt summen af de tal, der fås ved at gange vægtprocenterne (P) af de forskellige meget giftige, giftige og/eller sundhedsskadelige stoffer, der indgår i opløsningsmidlet, med de respektive indextal I2 er større end 100, det vil sige såfremt:

sigma (P x I2) større end 100

§ 12. Et opløsningsmiddel klassificeres som ætsende

 • a) såfremt det indeholder et eller flere stoffer i koncentrationer, der hver for sig medfører en klassificering af opløsningsmidlet som ætsende i henhold til bilag 1, eller
 • b) såfremt det indeholder flere stoffer i koncentrationer, der hver for sig ikke overstiger den i bilag 1 fastsatte grænse for klassificering af opløsningsmidlet som ætsende, og når summen af de tal, der fås ved at dividere vægtprocenterne (Pc) af de forskellige ætsende stoffer, der indgår i opløsningsmidlet med de tilhørende referenceværdier (Rc), er større end 1, det vil sige såfremt:
   
  
      Pc 
  
   sigma ---- større end 1 
  
      Rc 
  
  

Stk. 2. Referenceværdien (Rc) er lig med den i bilag 1 fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som ætsende.

§ 13. Et opløsningsmiddel klassificeres som lokalirriterende ,

 • a) såfremt det indeholder et eller flere stoffer i koncentrationer, der hver for sig medfører en klassificering af opløsningsmidlet som lokalirriterende i henhold til bilag 1 eller
 • b) såfremt det indeholder flere stoffer i koncentrationer, der hver for sig ikke overstiger den i bilag 1 fastsatte grænse for klassificering af opløsningsmidlet som lokalirriterende, og når summen af de tal, der fås ved at dividere vægtprocenterne (Pxi) af de forskelige ætsende og/eller lokalirriterende stoffer, der indgår i opløsningsmidlet med de tilhørende referenceværdier (Rxi) er større end 1, det vil sige såfremt:
   
  
      Pxi 
  
   sigma ----- større end 1 
  
      Rxi 
  
  

Stk. 2. Referenceværdien (Rxi) for lokalirriterende stoffer er lig med den i bilag 1 fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende.

Stk. 3. Referenceværdien (Rxi) for ætsende stoffer er lig med den i bilag 1 fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende.

§ 14. Ved beregningerne i §§ 10-13 medregnes stoffer, der ikke findes i bilag 1, når de forekommer som urenheder og tilsætningsstoffer, og såfremt de skal klassificeres som meget giftig, giftig, sundhedsskadelig, ætsende og/eller lokalirriterende i henhold til klassificeringsbekendtgørelsen, jfr. stk. 2-6 og § 15.

Stk. 2. Ved en urenhed forstås et stof, som forekommer i et opløsningsmiddel uden at være bevidst tilsat.

Stk. 3. Ved et tilsætningstof forstås et til et opløsningsmiddel bevidst tilsat stof, hvis tilstedeværelse er nødvendig af hensyn til opløsningsmidlets fysiske eller kemiske stabilitet, eller såfremt det er tilsat med hjemmel i anden lovgivning.

Stk. 4. Urenheder og tilsætningsstoffer klassificeret som meget giftig eller giftig betragtes som stoffer i klasse I/a ved beregninger efter § 10 og § 11. Urenheder og tilsætningsstoffer klassificeret som sundhedsskadelig betragtes som stoffer i klasse II/a ved beregninger efter § 10 og § 11.

Stk. 5. Ved beregninger efter § 12, stk. 1 b) er referenceværdien for ætsende urenheder og tilsætningsstoffer 5 vægt pct., medmindre anden koncentrationsgrænse fremgår af listen over farlige stoffer.

Stk. 6. Ved beregninger efter § 13, stk. 1 b) er referenceværdien for lokalirriterende urenheder og tilsætningsstoffer 5 vægt pct. og for ætsende urenheder eller tilsætningsstoffer 1 vægt pct., medmindre anden koncentrationsgrænse fremgår af listen over farlige stoffer.

Stk. 7. Stoffer, som indgår i beregningerne i medfør af § 14, stk. 1, og som ikke er optaget på listen over farlige stoffer, skal meddeles til miljøstyrelsen i overensstemmelse med klassificeringsbekendtgørelsens § 7.

§ 15. Ved beregningerne efter §§ 10-13 medtages stofferne ikke, når deres koncentration er under

0,2 vægt pct. for stoffer klassificeret som meget giftig og giftig,

1 vægt pct. for stoffer klassificeret som sundhedsskadelige og ætsende,

2 vægt pct. for stoffer klassificeret som lokalirriterende.

§ 16. Et opløsningsmiddel klassificeres som yderst let antændelig , hvis det har et flammepunkt under 0 grader C og et kogepunkt under 35 grader C.

§ 17. Et opløsningsmiddel klassificeres som let antændelig , hvis det har et flammepunkt under 21 grader C.

§ 18. Et opløsningsmiddel klassificeres som antændelig , hvis det har et flammepunkt, der ligger mellem 21 grader og 55 grader C, begge incl.

Stk. 2. Dog skal opløsningsmidler i aerosolbeholdere klassificeres som antændelig, hvis de har flammepunkt mellem 21 grader C og 100 grader C, begge incl., jfr. § 22, stk. 2 og 3.

§ 19. Opløsningsmidler skal klassificeres som yderst let antændelige, let antændelige eller antændelige, jf. § 16-18, i overensstemmelse med resultaterne af de i direktiv 84/449/EØF anførte prøver.

Kapitel 3

Emballering

§ 20. Emballagen til farlige opløsningsmidler skal opfylde følgende krav:

 • 1) emballagen skal være således udformet og fremstillet, at indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud,
 • 2) det materiale, som emballagen og lukningen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette,
 • 3) emballagen skal i alle dele være så solid og stærk, at den med sikkerhed kan tåle den behandling, som den erfaringsmæssigt udsættes for,
 • 4) emballager med lukkeanordning, der gør det muligt at lukke emballagen igen, skal være konstrueret således, at emballagen kan lukkes gentagne gange, uden at indholdet utilsigtet kan trænge ud,
 • 5) emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.

Stk. 2. Emballagen skal iøvrigt, såfremt den sælges en detail til offentligheden, have en sådan udformning, at der ikke kan opstå mulighed for, at det farlige opløsningsmiddel forveksles med ufarlige stoffer og/eller produkter.

Stk. 3. Emballager, der er standardiserede som emballage til farlige stoffer eller produkter, må ikke anvendes til andre formål.

§ 21. Emballager med et rumindhold på 3 liter eller derunder indeholdende farlige opløsningsmidler, som sælges en detail til offentligheden, skal være forsynet med børnesikrede lukninger og følbare advarsler, såfremt dette er foreskrevet i klassificeringsbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Mærkning

§ 22. Emballagen til farlige opløsningsmidler skal være forsynet med en etiket, jfr. dog §§ 29 og 30, med følgende angivelser:

 • 1) Handelsnavn
 • 2) Det kemiske navn på det eller de meget giftige og giftige stoffer, som findes i et opløsningsmiddel i en koncentration større end 0,2 vægt pct. samt procentdelen eller det procentvise indhold indenfor følgende intervaller:
   
  
        konc. mindre/=  1 vægt pct. 
  
    1 mindre konc. mindre/=  5 vægt pct. 
  
    5 mindre konc. mindre/= 20 vægt pct. 
  
   20 mindre konc. mindre/= 50 vægt pct. 
  
        konc. større  50 vægt pct. 
  
  

Det er dog ikke nødvendigt at angive det kemiske navn eller procenten eller procentdelen, hvis opløsningsmidlet ikke skal klassificeres som giftig eller sundhedsskadelig.

- det kemiske navn på det eller de sundhedsskadelige stoffer, som findes i et opløsningsmiddel i en mængde, der overstiger:

 

 3 vægt pct. for stoffer i klasse II/a 

 6 vægt pct. for stoffer i klasse II/b 

 10 vægt pct. for stoffer i klasse II/c 

 20 vægt pct. for stoffer i klasse II/d 

Det er dog ikke nødvendigt at angive det kemiske navn, hvis opløsningsmidlet ikke skal klassificeres som giftig eller sundhedsskadelig.

- det kemiske navn på det eller de ætsende stoffer, som findes i et opløsningsmiddel i en koncentration, der overstiger den laveste grænse i bilag 1. Når et opløsningsmiddel klassificeres på baggrund af bestemmelsen i § 12, stk. 1 b) eller § 13, stk. 1 b), skal det kemiske navn på det eller de ætsende stoffer angives, når koncentrationen er større end 1 vægt pct.

- det kemiske navn på det eller de lokalirriterende stoffer, som findes i et opløsningsmiddel i en koncentration, der overstiger den i bilag 1 fastsatte grænse. Når et opløsningsmiddel klassificeres på baggrund af bestemmelsen i § 13, stk. 1 b), skal det kemiske navn på det eller de lokalirriterende stoffer, der er forsynet med R-sætningerne 42, 43 eller 42/43, angives, når koncentrationen er større end 2 vægt pct. For øvrige lokalirriterende stoffer er det tilstrækkeligt at angive betegnelsen »lokalirriterende opløsningsmidler«. Denne betegnelse er kun nødvendig, hvis produktet ikke skal klassificeres som ætsende.

- det kemiske navn på de yderst let antændelige stoffer skal angives, hvis opløsningsmidlet skal klassificeres som yderst let antændelig.

Det kemiske navn skal være angivet ved en af de betegnelser, der er anført i listen over farlige stoffer eller for stoffer, der ikke er optaget der, i overensstemmelse med international anerkendt nomenklatur.

 • 3) Producentens eller importørens navn og firmaadresse.
 • 4) Fareklasser og faresymboler jfr. § 4, stk. 1, § 8 og § 23.
 • 5) Risikoangivelser jfr. § 4, stk. 2 og § 24 og § 25.
 • 6) Sikkerhedsforskrifter jfr. § 4, stk. 3, § 24 og § 25.

Stk. 2. Yderst let antændelige og let antændelige opløsningsmidler i aerosolbeholdere skal kun forsynes med faresymboler og antændelige opløsningsmidler i aerosolbeholdere skal kun forsynes med R-sætningen 10 (»brandfarlig«), såfremt indholdet af brændbare bestanddele udgør mere end 45 pct. eller overstiger 250 g, jfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 443 af 19. august 1977 om EF-direktiv om aerosoler.

Stk. 3. Aerosolbeholdere skal iøvrigt mærkes efter reglerne i Arbejdsministeriets ovennævnte bekendtgørelse.

§ 23. Faresymbolerne skal trykkes i sort på orangegul baggrund og skal udfærdiges som angivet i bilag 2. Hvert symbol skal optage mindst 1/10 af etikettens overflade. Fareklassen skal altid angives under symbolet.

Stk. 2. Såfremt et opløsningsmiddel i medfør af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal klassificeres i flere fareklasser, er det tilstrækkeligt at mærke med et faresymbol, som angiver sundhedsfaren, og et faresymbol, som angiver brandfaren, og således at

faresymbolet for fareklassen »T« går forud for faresymbolerne i fareklasserne »C«, »Xn« og »Xi«,

faresymbolet for fareklassen »C« går forud for faresymbolerne for fareklasserne »Xn« og »Xi«,

faresymbolet for fareklassen »Xn« går forud for faresymbolet for fareklassen »Xi«.

§ 24. Ved mærkningen er det ikke påkrævet at angive mere end fire R-sætninger og fire S-sætninger. Kombinationssætningerne, der skal benyttes, jfr. bilag 4 og 5 i klassificeringsbekendtgørelsen, betragtes i den forbindelse som enkelte sætninger.

Stk. 2. De R- og S-sætninger, som skal benyttes ved mærkningen udvælges således, at de angiver de væsentligste risici ved opløsningsmidlet og forholdsregler til imødegåelse af disse risici.

Stk. 3. Opløsningsmidler, der indeholder et stof med en eller flere af R-sætningerne 39, 40, 42 og/eller 43, skal altid forsynes med disse sætninger, når stoffet forekommer i opløsningsmidlet i en koncentration større end:

 

 meget giftig ........................................ 0,2 vægt pct. 

 giftig .............................................. 0,2 vægt pct. 

 sundhedsskadelig .................................... 1  vægt pct. 

 ætsende .............................................. 1  vægt pct. 

 lokalirriterende .................................... 2  vægt pct. 

Såfremt stoffet er optaget på bilag 1 med angivelse af særlig koncentrationsgrænse, skal sætningerne angives, når stoffet overskrider de laveste grænser i bilaget.

Stk. 4. S-sætningen 2 »opbevares utilgængeligt for børn« skal altid benyttes til opløsningsmidler, der sælges en detail til offentligheden.

Stk. 5. Såfremt et opløsningsmiddel på grund af bestemmelserne i § 23, stk. 2 ikke nødvendigvis skal forsynes med et givet faresymbol, skal den pågældende virkning ved opløsningsmidlet udtrykkes i valget af R- og S-sætninger.

§ 25. Såfremt emballagens rumfang er på 125 ml eller derunder, er mærkning med risikoangivelser og sikkerhedsforskrifter ikke påkrævet, hvis opløsningsmidlet er klassificeret som lokalirriterende, let antændelig eller antændelig.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for sundhedsskadelige opløsningsmidler, som ikke sælges en detail til offentligheden.

§ 26. Den i § 22 anførte etiket skal mindst have følgende format:

 

 Emballagens rumindhold            Format (i mm) 

 - 3 liter eller derunder ....................... 52 x 74 

 - over 3 liter og mindre end 

  eller lig med 50 liter ....................... 74 x 105 

 - over 50 liter og mindre end 

  eller lig med 500 liter ...................... 105 x 148 

 - over 500 liter ............................... 148 x 210 

Det foreskrevne mindsteareal for etiketten må kun anvendes til de i denne bekendtgørelse påbudte oplysninger samt eventuelle supplerende hygiejne- eller sikkerhedsforskrifter.

§ 27. Etiketten skal fastgøres på emballagen, således at teksten kan læses vandret, når emballagen er anbragt på sædvanlig måde. Etiketten skal med hele sin overflade være fastklæbet på den emballage, som umiddelbart indeholder opløsningsmidlet og på en sådan måde, at den forbliver på emballagen, indtil indholdet er opbrugt.

Stk. 2. Såfremt et opløsningsmiddel sælges i dobbelt salgsemballage, skal begge emballagens dele være forsynet med de krævede angivelser.

Stk. 3. Etiketter eller rester af sådanne fra emballagens tidligere anvendelse skal være fjernet.

§ 28. Etikettens tekst skal være affattet på dansk. Etikettens - eller i de i § 30 nævnte tilfælde emballagens - farve og udseende skal sikre, at faresymbolet og dets orangegule baggrund træder klart frem. Teksten skal være let læselig og må ikke let kunne udviskes.

§ 29. Mærkningen kan anføres på en særskilt mærkeseddel, såfremt emballagen er af en så begrænset størrelse, at det ikke er muligt at anvende en etiket af størrelsen 52 * 74 mm, og teksten ikke kan udtrykkes tydeligt på en mindre etiket. Særskilt mærkeseddel kan ligeledes anvendes, såfremt emballagen er af en sådan art, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende en etiket. Mærkesedlen skal i øvrigt opfylde de stillede krav vedrørende format, tekst og farve og skal fastgøres således, at den forbliver på emballagen, indtil indholdet er opbrugt.

Stk. 2. Såfremt der anvendes en mindre etiket, jfr. stk. 1, må faresymbolet ikke være mindre end 1 cm2.

§ 30. En etiket er ikke påkrævet, når angivelserne er tydeligt anført på selve emballagen i overensstemmelse med de foranstående regler.

§ 31. Emballagen må ikke forsynes med etiketter eller påskrifter, herunder brugsanvisninger og lignende, der virker vildledende eller dominerer i en sådan grad, at opmærksomheden bortledes fra den mærkning, der er foreskrevet i de foranstående bestemmelser.

§ 32. Kravene i denne bekendtgørelse med hensyn til mærkning anses for opfyldt:

 • 1) når en transportemballage omslutter en eller flere indvendige emballager, der er mærket i overensstemmelse med bekendtgørelsen, såfremt transportemballagen som minimum er mærket i overensstemmelse med de internationale bestemmelser om transport af farlige stoffer, eller
 • 2) når der anvendes en enkelt transportemballage, såfremt denne er mærket i overensstemmelse med internationale bestemmelser om transport af farlige stoffer samt i overensstemmelse med § 22, nr. 1, 2, 3, 5 og 6.

§ 33. Ved import af farlige opløsningsmidler påhviler det importøren umiddelbart efter hjemtagelsen på lager at emballere og mærke efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Farlige opløsningsmidler, der ikke hjemtages på lager, men transporteres direkte fra udlandet til importørens danske kunde, skal forinden udlevering til kunden være emballeret og mærket efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 5

Myndighederne, klage og dispensation

§ 34. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne bistår Miljøstyrelsen ved tilsyn og kontrol med overholdelse af mærkningsreglerne hos detailhandlere o.lign.

§ 35. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan påklages til miljøministeren, bortset fra afgørelser efter bekendtgørelsens kapitel 3 og 4, som ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 36. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lovens § 48 kan påklages til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 37. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Klage indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og fremsendes herfra til klagemyndigheden ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Kapitel 6

Straf

§ 38. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller hæfte overtrædelse af §§ 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 33.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 33 kan der pålægges en producent eller importør bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelse, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1987. Samtidig ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 14. oktober 1983 om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske produkter, der skal anvendes som opløsningsmidler.

Miljøministeriet, den 18. november 1987

CHRISTIAN CHRISTENSEN

/Erik Lindegaard

 

                                Bilag 1 

                Forord 

   til listen over visse farlige bestanddele i opløsningsmidler 

Brug af listen Stofferne er i listens 1. kolonne nævnt i alfabetisk rækkefølge, idet det dog skal bemærkes:

at stoffer, som ikke findes under K, kan være optaget under C ,

at stoffer, som ikke findes under F, kan være optaget under Ph ,

at stoffer, som ikke findes under Æ, kan være optaget under E .

I 2. kolonne er angivet med hvilket nummer, stoffet er optaget i den senest reviderede udgave af bilaget til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer som senest ændret ved Rådets direktiv 87/432/EØF af 3. august 1987 om 8. tilpasning til den tekniske udvikling af direktiv 67/548/EØF. Med hensyn til stoffernes kemiske formler henvises hertil.

I kolonne 3 er angivet den særlige underklasse for giftige og sundhedsskadelige opløsningsmidler, til hvilken der er knyttet et indextal i bekendtgørelsens § 9.

I de to sidste kolonner er det for ætsende og lokalirriterende stoffer angivet med hvilket symbol, de enkelte stoffer skal mærkes, jfr. bilag 2, samt den koncentration (i pct.) af stoffet, som vil medføre klassificering af produktet i den pågældende fareklasse. Ved »pct.« forstås, når intet andet er angivet, vægtprocent.

Der er ikke på denne liste angivet de krævede risikosætninger og sikkerhedsforskrifter samt særlige anmærkninger. Disse kan ses i listen over farlige stoffer (Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 601 af 18. september 1987).

Mærkning

Stoffets navn skal anføres på etiketten med enten den betegnelse, hvormed det er optaget i denne stofliste, eller med en af de betegnelser, hvormed det er optaget med fuld klassificering på listen over farlige stoffer (Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 601 af 18. september 1987).

Organiske stoffer kan forekomme i handelen som klart definerede isomere eller som en blanding af flere isomere. I stoflisten anvendes undertiden en flertalsform f.eks. »Xylener«.

I disse tilfælde skal det klart angives på etiketten, om det drejer som om en bestemt isomer eller om blandinger af isomerer, f.eks.

 • a) »ortho-xylen«
 • b) »Xylen(blanding af isomere)».

Anmærkninger til listen

 • a) I dette særlige tilfælde er den koncentration som anvendes ved beregningen, jfr. beregningsreglerne i kapitel 2, koncentrationen af n-hexan i præparatet.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                           Koncentrationen 
  
                           ved hvilken 
  
        Navn         EF-Nr.   Klasse produktet betegnes 
  
                           ved det 
  
                           anførte symbol 
  
                           ------------------- 
  
                            C %   Xi % 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Acetal, 
  
   se 1,1-Diethoxyethan 
  
   Acetaldehyddiethylacetal, 
  
   se 1,1-Diethoxyethan 
  
   Acetonitril........     608-001-00-3  I/c 
  
   Acetylacetone, 
  
   se 2,4-Pentadion 
  
   Acetylentetrabromid, 
  
   se 1,1,2,2-Tetrabromethan 
  
   Amylalkohol, 
  
   se Pentanol 
  
   Amylchlorid, 
  
   se Monochlorpentan 
  
   Anilin ................... 612-008-00-7 I/a 
  
   Benzen ................... 601-020-00-8 I/a 
  
   Benzol, 
  
   se Benzen 
  
   Benzylalkohol ............ 603-057-00-5 II/c 
  
   Bis (2-chlorethyl)ether, 
  
   se 2,2«-Dichlordie- 
  
   thylether 
  
   2,5-Bis(hydroxymethyl) 
  
   oxolan.................... 603-062-00-2        større/= 10.0 
  
   2,5-Bis(hydroxymethyl) 
  
   tetrahydrofuran, 
  
   se 2,5-Bis(hydroxymethyl) 
  
   oxolan 
  
   1-Brompropan ............. 602-019-00-5 I/c 
  
   Butanol med undtagelse 
  
   af tert-butanol .......... 603-004-00-6 II/d 
  
   Tert.-butanol,       603-014-00-0 II/b 
  
   se 2-Methyl-2-propanol 
  
   2-Butoxyethanol .......... 603-014-00-0 II/b 
  
   2-Butoxyethylacetat ...... 607-038-00-2 II/d 
  
   1-Butoxy-2-propanol ...... 603-052-00-8        større/= 25 
  
   1-(2-Butoxypropoxy) 
  
   -2-propanol .............. 603-050-00-7 II/d 
  
   Butylalkohol, 
  
   se Butanol 
  
   Tert-Butylalkohol, 
  
   se 2-Methyl-2-propanol 
  
   Butylglycol, 
  
   se 2-Butoxyethanol 
  
   Butylglycolacetat, 
  
   se 2-Butoxyethylacetat 
  
   Carbondisulfid ........... 006-003-00-3 I/a 
  
   Carbontetrachlorid, 
  
   se Tetrachlormethan 
  
   Chlorbenzen .............. 602-033-00-1 II/a 
  
   2-Chlorethanol ........... 603-028-00-7 I/a 
  
   1-Chlor-1-nitropropan .... 610-007-00-6 II/a 
  
   Chloroform, 
  
   se Trichlormethan 
  
   Chlorpropan, 
  
   se Monochlorpropan 
  
   Cresoler ................. 604-004-00-9 I/b 
  
   Cumen, 
  
   se 2-Phenylpropan 
  
   Cumol, 
  
   se 2-Phenylpropan 
  
   Cyclohexanol ............. 603-009-00-3 II/d 
  
   Cyclohexanon ............. 606-010-00-7 II/c 
  
   Cyclohexylalkohol, 
  
   se Cyclohexanol 
  
   Diacetonealkohol, 
  
   se 4-Hydroxy-4-methyl 
  
   2-pentanon 
  
   1,2-Dibromethan .......... 602-010-00-6 I/a 
  
   Dibrommethan ............. 602-003-00-8 II/b 
  
   Di-n-butylether .......... 603-054-00-9        større/= 10 
  
   1,2-Dichlorbenzen ........ 602-034-00-7 II/a 
  
   ortho-Dichlorbenzen, 
  
   se 1,2-Dichlorbenzen 
  
   2,2'-Dichlordiethylether . 603-029-00-2 I/b 
  
   1,1-Dichlorethan ......... 602-011-00-1 II/b 
  
   1,2-Dichlorethan ......... 602-012-00-7 II/a 
  
   1,1-Dichlorethen ......... 602-025-00-8 II/b 
  
   1,2-Dichlorethen ......... 602-026-00-3 II/b 
  
   1,1-Dichlorethylen, 
  
   se 1,1-Dichlorethen 
  
   1,2-Dichlorethylen, 
  
   Dichlormethan ............ 602-004-00-3 II/d 
  
   Dichlorpropan ............ 602-020-00-0 II/b 
  
   1,1-Diethoxyethan ........ 605-015-00-1        større/= 10 
  
   Diisobutylketon, 
  
   se 2,6-Dimethyl 
  
   4-heptanon 
  
   N,N,-Dimethylacetamid .... 616-011-00-4 II/b 
  
   Dimethylbenzener, 
  
   se Xylener 
  
   Dimethylcarbonat ......... 607-013-00-6 II/c 
  
   N,N-Dimethylformamid ..... 616-001-00-X II/b 
  
   2,6-Dimethyl-4-heptanon .. 606-005-00-x        større/= 
  
   1,4-Dioxan ............... 603-024-00-5 II/a 
  
   Dipenten, 
  
   se 1,8(9)-para-Menthadien 
  
   EDA, 
  
   se 1,2-Ethandiamin 
  
   Eddikesyreanhydrid ....... 607-008-00-9     større 
  
                           end 20 8 - 20 
  
   1,2-Ethandia -min ......... 612-006-00-6     større 
  
                           end 10 2 - 10 
  
   1,2-Ethandiol ............ 603-027-00-1 II/d 
  
   Ethenylbenzen, 
  
   se Styren 
  
   2-Ethenyltoluen, 
  
   se 2-Methylstyren 
  
   2-Ethoxyethanol ......... 603-012-00-x        større/= 25 
  
   2-Ethoxyethylacetat ...... 607-037-00-7 II/d 
  
   Ethylbenzen .............. 601-023-00-4 II/c 
  
   2-Ethylbutanol ........... 603-051-00-2 II/c 
  
   Ethylenbromid, 
  
   se 1,2-Dibromethan 
  
   Ethylenchlorhydrin, 
  
   se 2-Chlorethanol 
  
   Ethylendiamin, 
  
   se 1,2-Ethandiamin 
  
   Ethylendichlorid, 
  
   se 1,2-Dichlorethan 
  
   Ethylenglycol, 
  
   se 1,2-Ethandiol 
  
   Ethylenglycolmonobutylether, 
  
   se 2-Butoxyethanol 
  
   Ethylenglycolmonoisopropylether, 
  
   se 2-Isopropoxyethanol 
  
   Ethylenglycolmonomethylether, 
  
   se 2-Methoxyethanol 
  
   Ethylglycol, 
  
   se 2-Ethoxyethanol 
  
   Ethylglycolacetat, 
  
   se 2-Ethoxyethylacetat 
  
   Ethylidenchlorid, 
  
   se 1,1-Dichlorethan 
  
   Fenol, 
  
   se Phenol 
  
   2-Furaldehyd ............. 605-010-00-4 I/b 
  
   Furfural, 
  
   se 2-Furaldehyd 
  
   Furfurylalkohol .......... 603-018-00-2 II/a 
  
   2-Furylmethanal, 
  
   se 2-Furaldehyd 
  
   2-Furylmethanol, 
  
   se Furfurylalkohol 
  
   Glycol, 
  
   se 1,2-Ethandiol 
  
   2-Heptanon ............... 606-024-00-3 II/d 
  
   Hexalin, 
  
   se Cyclohexanol 
  
   Hexan- Blanding af 
  
   isomere,der indeholder 
  
   mere end 50/0 n-Hexan. (a) 601-007-01-4 II/a 
  
   1-Hexanol ................ 603-059-00-6 II/d 
  
   2-Hexanon ................ 606-030-00-6 I/c 
  
   Hexylenglycol, 
  
   se 2-Methyl-2,4-pentandiol 
  
   2-Hydroxymethylfuran, 
  
   se Furfurylalkohol 
  
   2-Hydroxymethyloxolan .... 603-061-00-7        større/= 10 
  
   4-Hydroxy-4-methyl- 
  
   2-pentanon ............... 603-016-00-1        større/= 10 
  
   Isophoron, 
  
   se 3,5,5-Trimethyl- 
  
   2-cyclohexen-1-on 
  
   Isopropenylbenzen, 
  
   se 1-Methyl-1-phenylethen 
  
   2-Isopropoxyethanol ...... 603-013-00-5 II/d 
  
   Isopropylbenzen, 
  
   se 2-Phenylpropan 
  
   Isopropylglycol, 
  
   se 2-Isopropoxyethanol 
  
   1,8(9)-para-Menthadien ... 601-029-00-7        større/= 25 
  
   Mesitylen ................ 601-025-00-5        større/= 25 
  
   Mesityloxid, 
  
   se 4-Methyl-3-penten-2-on 
  
   Methanol ................. 603-001-00-X I/c 
  
   2-Methoxyethanol ......... 603-011-00-4 II/c 
  
   2-Methoxyethylacetat ..... 607-036-00-1 II/d 
  
   Methylalkohol, 
  
   se Methanol 
  
   Methylamylalkohol, 
  
   se 4-Methyl-2-pentanol 
  
   Methylbenzen, 
  
   se Toluen 
  
   2-Methyl-2-butanol ....... 603-007-00-2 II/d 
  
   Methylbutylketon, 
  
   se 2-Hexanon 
  
   Methylchloroform, 
  
   se 1,1,1-Trichlorethan 
  
   2-Methylcyclohexanol ..... 603-010-00-9 II/d 
  
   2-Methylcyclohexanon ..... 606-011-00-2 II/c 
  
   Methylenbromid, 
  
   se Dibrommethan 
  
   Methylenchlorid, 
  
   se Dichlormethan 
  
   Methylendichlorid, 
  
   se Dichlormethan 
  
   Methylglycol, 
  
   se 2-Methoxyethanol 
  
   Methylglycolacetat, 
  
   se 2-Methoxyethylacetat 
  
   5-Methyl-3-heptanon ...... 606-020-00-1        større/= 10 
  
   Methylisobutylcarbinol, 
  
   se 4-Methyl-2-pentanol 
  
   2-Methyl-2,4-pentandiol .. 603-053-00-3        større/= 10 
  
   4-Methyl-2-pentanol ...... 603-008-00-8        større/= 25 
  
   4-Methyl-3-penten-2-on ... 606-009-00-1 II/a 
  
   Methylphenoler, 
  
   se Cresoler 
  
   1-Methyl-1-phenylethen ... 601-027-00-6        større/= 25 
  
   2-Methyl-2-propanol ...... 603-005-00-1 II/d 
  
   N-Methyl-2-pyrrolidon .... 606-021-00-7        større/= 10 
  
   a-Methylstyren, 
  
   se 1-Methyl-1-phenylethen 
  
   2-Methylstyren ........... 601-028-00-1 II/c 
  
   Monochlorbenzen, 
  
   se Chlorbenzen 
  
   Monochlorpentan .......... 602-022-00-1 II/c 
  
   Monochlorpropan .......... 602-018-00-X II/c 
  
   Nitrobenzen .............. 609-003-00-7 I/a 
  
   Nitrobenzol, 
  
   se Nitrobenzen 
  
   Nitroethan ............... 609-035-00-1 II/b 
  
   Nitromethan .............. 609-036-00-7 II/b 
  
   1-Nitropropan ............ 609-001-00-6 II/a 
  
   2-Nitropropan . .......... 609-002-00-1 II/a 
  
   Pentachlorethan .......... 602-017-00-4 I/a 
  
   2,4-Pentadion ............ 606-029-00-0 II/c 
  
   tert-Pentanol, 
  
   se 2-Methyl-2-butanol 
  
   Pentanol med undtagelse 
  
   af tert-pentanol ......... 603-006-00-7 II/d 
  
   Pentylalkohol, 
  
   se Pentanol 
  
   Per, 
  
   se Tetrachlorethen 
  
   Perchlorethylen, 
  
   se Tetrachlorethen 
  
   Phenol ................... 604-001-00-2 I/b 
  
   Phenylethen, 
  
   se Styren 
  
   Phenylmethan, 
  
   se Toluen 
  
   Phenylpropan og 
  
   2-Phenylpropan ........... 601-024-00-X        større/= 25 
  
   Piperidin ................ 613-027-00-3 I/b 
  
   2-Propenol ............... 603-015-00-6 I/a 
  
   Propionsyreanhydrid ...... 607-010-00-X     større større/= 10 
  
                           end 25 
  
   Propylbenzen, 
  
   se Phenylpropan 
  
   Propylbromid, 
  
   se 1-Brompropan 
  
   Propylenglycol- 
  
   n- butylether, 
  
   se 1-Butoxy-2-propanol 
  
   Pyridin .................. 613-002-00-7 II/a 
  
   Stenkulsnafta, 
  
   se Benzen 
  
   Styren ................... 601-026-00-0        større/= 25 
  
   Svovlkulstof, 
  
   se Carbondisulfid 
  
   Terpentinolie, 
  
   vegetabilsk terpentin .... 650-002-00-6 II/c 
  
   1,1,2,2,-Tetrabromethan .. 602-016-00-9 I/a 
  
   1,1,2,2-Tetrachlorethan .. 602-015-00-3 I/a 
  
   Tetrachlorethen .......... 602-028-00-4 II/b 
  
   Tetrachlorethylen, 
  
   se Tetrachlorethen 
  
   Tetrachlorkulstof, 
  
   se Tetrachlormethan 
  
   Tetrachlormethan ......... 602-008-00-5 I/a 
  
   Tetrahydrofuran .......... 603-025-00-0        større/= 25 
  
   Tetrahydrofurfurylalkohol, 
  
   se 2-Hydroxymethyloxolan 
  
   Tetrahydrothiophensulfon, 
  
   se Thiolansulfon 
  
   Thiolansulfon ............ 016-031-00-8 II/d 
  
   Toluen ................... 601-021-00-3 II/c 
  
   Toluol, 
  
   se Toluen 
  
   1,1,1-Trichlorethan ...... 602-013-00-2 II/c 
  
   1,1,2-Trichlorethan ...... 602-014-00-8 II/a 
  
   Trichlorethen ............ 602-027-00-9 II/b 
  
   Trichlorethylen, 
  
   se Trichlorethen 
  
   Trichlormethan ........... 602-006-00-4 II/a 
  
   1,3,5-Trimethylbenzen, 
  
   se Mesitylen 
  
   3,5,5-Trimethyl-2- 
  
   cyclohexen-1-on .......... 606-012-00-8        større/= 25 
  
   Vinylidenchlorid, 
  
   se 1,1-Dichlorethen 
  
   2-Vinyltoluen, 
  
   se 2-Methylstyren 
  
   Xylener .................. 601-022-00-9 II/c 
  
   Xyloler, 
  
   se Xylener 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
Officielle noter

Ingen