Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klassificering, emballering og mærkning af farlige malevarer


I medfør af § 20, stk. 1 og 3, § 21, § 22, stk. 2 og 3, § 43, § 45, stk. 1 og § 61 i lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 26. august 1987 og under henvisning til De europæiske Fællesskabers Kommissionsdirektiv 86/508/EØF af 7. oktober 1986 om anden tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 77/728/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farver, maling, lakker, lim og klister, trykfarver og dermed beslægtede varer, som ændret ved Rådets direktiv 83/265/EØF, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.m.

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører klassificering, emballering og mærkning af farlige malevarer, jævnfør dog lovens § 7, stk. 1.

§ 2. Ved malevarer forstås i denne bekendtgørelse

- kemiske produkter , der skal anvendes som farver, maling, lakker, trykfarver, strygemidler, klæbestoffer, tætnings- og spartelmasser, kit, fugemasser, grundere, maling- og lakfjernere, affedtningsmidler, kunstnerfarver, slipmidler samt overfladebeskyttelsesmidler og træbejdse,

- kemiske produkter , der sælges eller importeres med henblik på fremstilling af ovennævnte produkter.

Stk. 2. Malevarer, som opfylder de i kapitel 2 fastsatte kriterier, betegnes som farlige.

§ 3. Ved klassificeringsbekendtgørelsen forstås i denne bekendtgørelse Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 662 af 14. oktober 1987 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter.

Stk. 2. Ved opløsningsmiddelbekendtgørelsen forstås i denne bekendtgørelse Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 724 af 18. november 1987 om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske produkter, der skal anvendes som opløsningsmidler.

Stk. 3. Ved listen over farlige stoffer forstås i denne bekendtgørelse Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 601 af 18. september 1987.

§ 4. Visse af de farlige kemiske stoffer, der forekommer i malevarer, er optaget på bilag 1.

Stk. 2. De faresymboler med tilhørende fareklasser, der skal anvendes ved mærkningen af en malevare, er optaget i bilag 2.

Stk. 3. De risikoangivelser (R-sætninger), der skal anvendes ved mærkningen af en malevare, skal anføres med de standardpåskrifter, som fremgår af bilag 4 i klassificeringsbekendtgørelsen.

Stk. 4. De sikkerhedsforskrifter (S-sætninger), der skal anvendes ved mærkningen af en malevare, skal anføres med de standardpåskrifter, som fremgår af bilag 5 i klassificeringsbekendtgørelsen.

§ 5. Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag. Bilag 2

FARESYMBOLER

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

§ 6. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i forbindelse med

 • a) transport,
 • b) malevarer, der er fremstillet i udlandet, for så vidt de ikke er genstand for nogen behandling eller forarbejdning, men kun føres gennem landet som transitgods eller oplagres som sådant,
 • c) eksport.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på kemiske produkter omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 380 af 11. juli 1984 om kosmetiske produkter, som senest ændret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 95 af 1. januar 1987.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på kemiske produkter omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 410 af 17. september 1980 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 28. januar 1986.

§ 7. Reglerne i kapitel V og VI i klassificeringsbekendtgørelsen om henholdsvis salg og opbevaring finder også anvendelse på malevarer.

Kapitel 2

Klassificering

§ 8. Farlige malevarer klassificeres i følgende fareklasser med tilhørende faresymboler:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Fareklasser           Faresymboler 

 a) giftig (T) ................... dødningehoved på korslagte knogler 

 b) sundhedsskadelig (Xn) ........ andreaskors 

 c) ætsende (C) .................. reagensglas med ætsende væske 

 d) lokalirriterende (Xi) ........ andreaskors 

 e) brandnærende (O) ............. flamme over en cirkel 

 f) yderst let antændelig (Fx) ... flamme 

 g) let antændelig (F) ........... flamme 

 h) antændelig ................... intet faresymbol 

 --------------------------------------------------------------------- 

§ 9. Klassificeringen af en malevare i fareklasserne giftig, sundhedsskadelig, ætsende, lokalirriterende og brandnærende sker på basis af klassificeringen af de stoffer, der indgår i malevaren.

Stk. 2. En malevare må kun importeres eller sælges såfremt malevaren mindst er klassificeret på baggrund af de stoffer, der er optaget på bilag I til bekendtgørelsen og bilag I og/eller II til opløsningsmiddelbekendtgørelsen og listen over farlige stoffer jfr. stk. 1 i §§ 10-14.

Stk. 3. Producenten eller importøren skal skaffe sig oplysning om hvilke øvrige stoffer, der indgår i malevaren og på forlangende oplyse tilsynsmyndigheden herom. Om disse stoffers egenskaber og virkninger skal producenten eller importøren endvidere skaffe sig sådanne oplysninger, at det kan vurderes om stoffet er farligt i henhold til klassificeringsbekendtgørelsen.

Stk. 4. Hvis stoffet må anses for farligt jfr. stk. 3 skal producenten eller importøren meddele Miljøstyrelsen stoffets navn i overensstemmelse med internationalt anerkendt nomenklatur, samt hvilken fareklasse og hvilke R- og S-sætninger, der er valgt, jfr. klassificeringsbekendtgørelsen. Endvidere skal de oplysninger, der danner grundlaget for klassificeringen fremsendes.

Stk. 5. De under stk. 4 omhandlede stoffer kan inddrages i klassificeringen af malevaren jfr. stk. 2 i §§ 10-14.

§ 10. En malevare klassificeres som giftig

 • a) såfremt den indeholder et eller flere stoffer i klasserne I og/eller II på bilag 1 til opløsningsmiddelbekendtgørelsen i en koncentration, der medfører en klassificering som giftig i henhold til § 10 i opløsningsmiddelbekendtgørelsen, eller
 • b) såfremt den indeholder et eller flere stoffer i koncentrationer, der hver for sig medfører klassificering af malevaren som giftig i henhold til bilag 1,
 • c) såfremt den indeholder et eller flere stoffer, som hverken er anført under a) eller b), men som på listen over farlige stoffer er klassificeret som meget giftig eller giftig samtidig med at den samlede koncentration af disse stoffer i malevaren overstiger 1 pct. (eller den lavere grænse, der eventuelt måtte fremgå af listen). Ved beregningen tages kun hensyn til hvert enkelt stof, såfremt dets koncentration overstiger 0,2 pct.

Stk. 2. En malevare kan desuden klassificeres som giftig, hvis den indeholder et eller flere stoffer, som ikke er anført under stk. 1, men som i henhold til meddelelse efter § 9, stk. 4, foreslås klassificeret som meget giftig, eller giftig samtidig med at den samlede koncentration af disse stoffer samt eventuelle stoffer omfattet af stk. 1 c) i malevaren overstiger 1 pct. Ved beregningen tages kun hensyn til hvert enkelt stof, såfremt dets koncentration overstiger 0,2 pct.

§ 11. En malevare skal klassificeres som sundhedsskadelig

 • a) såfremt den indeholder et eller flere stoffer, der er optaget i klasserne I og/eller II på bilag 1 til opløsningsmiddelbekendtgørelsen i en koncentration, der medfører en klassificering som sundhedsskadelig i henhold til § 11 i opløsningsmiddelbekendtgørelsen, eller
 • b) såfremt den indeholder et eller flere stoffer i koncentrationer, der hver for sig medfører klassificering af malevaren som sundhedsskadelig i henhold til bilag 1,
 • c) såfremt den indeholder et eller flere stoffer, som hverken er anført under a) eller b), men som på listen over farlige stoffer er klassificeret som sundhedsskadelig, samtidig med at den samlede koncentration af disse stoffer i malevaren overstiger 10 pct. (eller den lavere grænse der eventuelt måtte fremgå af listen). Ved beregningen tages kun hensyn til hvert enkelt stof, såfremt dets koncentration overstiger 1 pct.

Stk. 2. En malevare kan desuden klassificeres som sundhedsskadelig, hvis den indeholder et eller flere stoffer, som ikke er anført under stk. 1, men som i henhold til meddelelse efter § 9, stk. 4 foreslås klassificeret som sundhedsskadelig samtidig med at den samlede koncentration af disse stoffer samt eventuelle stoffer omfattet af stk. 1 c) i malevaren overstiger 10 pct. Ved beregningen tages kun hensyn til hvert enkelt stof, såfremt dets koncentration overstiger 1 pct.

§ 12. En malevare skal klassificeres som ætsende

 • a) såfremt den indholder et eller flere stoffer, der er optaget på bilag 1 til opløsningsmiddelbekendtgørelsen i en koncentration, der medfører en klassificering af malevaren som ætsende i henhold til § 12 i opløsningsmiddelbekendtgørelsen, eller
 • b) såfremt den indeholder et eller flere stoffer i koncentrationer, der hver for sig medfører klassificering af malevaren som ætsende i henhold til bilag 1, eller
 • c) såfremt den indeholder et eller flere stoffer, som hverken er anført under a) eller b), men som på listen over farlige stoffer er klassificeret som ætsende, samtidig med at den samlede koncentration af disse stoffer i malevaren overstiger 5 pct. (eller den lavere grænse der eventuelt måtte fremgå af listen). Ved beregningen tages der kun hensyn til hvert enkelt stof, såfremt dets koncentration overstiger 1 pct.

Stk. 2. En malevare kan desuden klassificeres som ætsende, hvis den indeholder et eller flere stoffer, som ikke er anført under stk. 1, men som i henhold til meddelelse efter § 9, stk. 4 foreslås klassificeret som ætsende, samtidig med at den samlede koncentration af disse stoffer samt eventuelle stoffer omfattet af stk. 1 c) i malevaren overstiger 5 pct. Ved beregningen tages kun hensyn til hvert enkelt stof, såfremt dets koncentration overstiger 1 pct.

§ 13. En malevare skal klassificeres som lokalirriterende

 • a) såfremt den indeholder et eller flere stoffer, der er optaget på bilag 1 til opløsningsmiddelbekendtgørelsen i en koncentration, der medfører klassificering af malevaren som lokalirriterende i henhold til § 13 i opløsningsmiddelbekendtgørelsen,
 • b) såfremt den indeholder et eller flere stoffer i koncentrationer, der hver for sig medfører klassificering af malevaren som lokalirriterende i henhold til bilag 1, eller
 • c) såfremt den indeholder et eller flere stoffer, som hverken er anført under a) eller b), men som på listen over farlige stoffer er klassificeret som lokalirriterende, samtidig med at den samlede koncentration af disse stoffer i malevaren overstiger 5 pct. (eller den lavere grænse der eventuelt måtte fremgå af listen). Ved beregningen tages der kun hensyn til hvert enkelt stof, såfremt dets koncentration overstiger 2 pct.

Stk. 2. En malevare kan desuden klassificeres som lokalirriterende, hvis den indeholder et eller flere stoffer, som ikke er anført under stk. 1, men som i henhold til meddelelse efter § 9, stk. 4 foreslås klassificeret som lokalirriterende samtidig med at den samlede koncentration af disse stoffer samt eventuelle stoffer omfattet af stk. 1 c) i malevaren overstiger 5 pct. Ved beregningen tages der kun hensyn til hvert enkelt stof, såfremt dets koncentration overstiger 2 pct.

§ 14. En malevare skal klassificeres som brandnærende

 • a) såfremt den indeholder et eller flere brandnærende stoffer i koncentrationer, der hver for sig medfører en klassificering af malevaren som brandnærende i henhold til bilag 1 eller
 • b) såfremt den indeholder et eller flere stoffer som ikke er optaget på bilag 1, men som i henhold til listen over farlige stoffer skal klassificeres som brandnærende, samtidig med at den samlede koncentration af disse stoffer i malevaren overstiger 25 pct.

Stk. 2. En malevare kan desuden klassificeres som brandnærende, hvis den indeholder et eller flere stoffer som ikke er anført under stk. 1, men som i henhold til meddelelse efter § 9 stk. 4, foreslås klassificeret som brandnærende, samtidig med at den samlede koncentration af disse stoffer samt eventuelle stoffer omfattet stk. 1 b) i malevaren overstiger 25 pct.

§ 15. En malevare klassificeres som yderst let antændelig , hvis den forekommer i flydende form og har et flammepunkt under O grader C og et kogepunkt under 35 grader C.

§ 16. En malevare klassificeres som let antændelig , hvis den forekommer i flydende form og har et flammepunkt under 21 grader C.

§ 17. En malevare klassificeres som antændelig , hvis den forekommer i flydende form og har et flammepunkt, der ligger mellem 21 grader C og 55 grader C, begge incl.

Stk. 2. Dog skal en malevare i aerosolbeholder klassificeres som antændelig, hvis den forekommmer i flydende form og har et flammepunkt, der ligger mellem 21 grader C og 100 grader C, begge incl., jfr. § 21, stk. 2 og 3.

§ 18. Malevarer skal klassificeres som yderst let antændelige, let antændelige eller antændelige, jf. § 15-17, i overensstemmelse med resultaterne af de i direktiv 84/449/EØF anførte prøver.

Kapitel 3

Emballering

§ 19. Emballagen til farlige malevarer skal opfylde følgende krav:

 • 1) emballagen skal være således udformet og fremstillet, at indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud,
 • 2) det materiale, som emballagen og lukningen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med denne,
 • 3) emballagen skal i alle dele være så solid og stærk, at den med sikkerhed kan tåle den behandling, som den erfaringsmæssigt udsættes for,
 • 4) emballager med lukkeanordning, der gør det muligt at lukke emballagen igen, skal være konstrueret således, at emballagen kan lukkes gentagne gange, uden at indholdet utilsigtet kan trænge ud,
 • 5) emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.

Stk. 2. Emballagen skal iøvrigt, såfremt den sælges en detail til offentligheden, have en sådan udformning, at der ikke kan opstå mulighed for, at den farlige malevare forveksles med ufarlige stoffer og/eller produkter.

Stk. 3. Emballager, der er standardiserede som emballage til farlige stoffer eller produkter, må ikke anvendes til andre formål.

§ 20. Emballager med et rumindhold på 3 l eller derunder indeholdende farlige malevarer, som sælges en detail til offentligheden, skal være forsynet med børnesikrede lukninger og følbare advarsler, såfremt dette er foreskrevet i klassificeringsbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Mærkning

§ 21. Emballagen til farlige malevarer skal være forsynet med en etiket, jfr. dog §§ 28 og 29, med følgende angivelser:

 • 1) handelsnavn
 • 2) det kemiske navn på det eller de farlige stoffer, som findes i malevaren i overensstemmelse med følgende:

Stoffer, der er optaget på bilag 1 skal angives på etiketten, når de forekommer i en koncentration, der overstiger de laveste grænser i bilaget.

Stoffer, der er optaget på bilag 1 til opløsningsmiddelbekendtgørelsen skal angives på etiketten i overensstemmelse med § 22 i opløsningsmiddelbekendtgørelsen.

Stoffer, der er optaget på listen over farlige stoffer skal angives på etiketten ved en af de betegnelser der er anført i listen, når de forekommer i en koncentration større end:

 

 meget giftig ........................................ 0,2 vægt pct. 

 giftig .............................................. 0,2 vægt pct. 

 sundhedsskadelig .................................... 1  vægt pct. 

 ætsende .............................................. 1  vægt pct. 

 lokalirriterende .................................... 2  vægt pct. 

Er malevaren klassificeret ud fra de i § 9, stk. 4 omhandlede stoffer angives det kemiske navn på etiketten, når disse stoffer forekommer i koncentrationer som angivet ovenfor.

For lokalirriterende opløsningsmidler, som ikke er forsynet med risikosætning 42, 43 eller 42/43, er det tilstrækkeligt at angive betegnelsen »lokalirriterende opløsningsmidler«. Betegnelsen skal kun anføres, såfremt malevaren ikke indeholder meget giftige, giftige, sundhedsskadelige og/eller ætsende stoffer.

Det kemiske navn skal være angivet ved en af de betegnelser, der er anført i listen over farlige stoffer eller for stoffer, der ikke er optaget der, i overensstemmelse med international anerkendt nomenklatur.

 • 3) producentens eller importørens navn og firmaadresse
 • 4) fareklasse(r) og symbol(er) jfr. § 4, stk. 2, § 8 og § 22
 • 5) risikoangivelser (R-sætninger) jfr. § 4, stk. 3, § 23 og § 24
 • 6) sikkerhedsforskrifter (S-sætninger) jfr. § 4, stk. 4, § 23 og § 24.

Stk. 2. Yderst let antændelige og let antændelige malevarer i aerosolbeholdere skal kun forsynes med faresymboler, og antændelige malevarer i aerosolbeholdere skal kun forsynes med R-sætningen 10 (»brandfarlig«), såfremt indholdet af brændbare bestanddele udgør mere end 45 pct. eller overstiger 250 g, jfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 443 af 19. august 1977 om EF-direktiv om aerosoler.

Stk. 3. Aerosolbeholdere skal udover reglerne i denne bekendtgørelse mærkes efter reglerne i Arbejdsministeriets ovennævnte bekendtgørelse.

§ 22. Faresymbolerne skal trykkes i sort på orangegul baggrund og skal udfærdiges som angivet i bilag 2. Hvert symbol skal optage mindst 1/10 af etikettens overflade. Fareklassen skal altid angives under symbolet.

Stk. 2. Såfremt en malevare i medfør af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal klassificeres i flere fareklasser, er det tilstrækkeligt at mærke med et faresymbol, som angiver sundhedsfaren, og et faresymbol, som angiver brandfaren, og således at

faresymbolet for fareklassen »T« går forud for faresymbolerne for fareklasserne »C«, »Xn« og »Xi«,

faresymbolet for fareklassen »C« går forud for faresymbolerne for fareklasserne »Xn« og »Xi«,

faresymbolet for fareklassen »Xn« går forud for faresymbolet for fareklassen »Xi«.

§ 23. Ved mærkningen er det ikke påkrævet at angive mere end fire R-sætninger og fire S-sætninger. Kombinationssætningerne, der skal benyttes, jfr. bilag 4 og 5 i klassificeringsbekendtgørelsen, betragtes i den forbindelse som enkelte sætninger.

Stk. 2. De R- og S-sætninger, som skal benyttes ved mærkningen, udvælges således, at de angiver de væsentligste risici ved malevaren og forholdsregler til imødegåelse af disse risici.

Stk. 3. Malevarer, der indeholder et stof med en eller flere af R-sætningerne 39, 40, 42 og/eller 43, skal altid forsynes med disse sætninger, når stoffet forekommer i malevaren i en koncentration større end:

 

 meget giftig ......................................... 0,2 vægt pct. 

 giftig ............................................... 0,2 vægt pct. 

 sundhedsskadelig ..................................... 1  vægt pct. 

 ætsende ............................................... 1  vægt pct. 

 lokalirriterende ..................................... 2  vægt pct. 

Såfremt stoffet er optaget på bilag 1 til opløsningsmiddelbekendtgørelsen eller på bilag 1 til denne bekendtgørelse med angivelse af særlig koncentrationsgrænse, skal sætningerne angives, når stoffet overskrider de laveste grænser i disse bilag.

Stk. 4. Malevarer, som er bestemt til at påføres ved sprøjtning, skal altid forsynes med S-sætningerne 23 og 38.

Stk. 5. S-sætningen 2 »opbevares utilgængeligt for børn« skal altid benyttes til malevarer, der sælges en detail til offentligheden.

Stk. 6. Såfremt en malevare på grundlag af bestemmelserne i § 22, stk. 2, ikke nødvendigvis skal forsynes med et givet faresymbol, skal den pågældende virkning ved malevaren udtrykkes i valget af R- og S-sætninger.

§ 24. Såfremt emballagens rumfang er på 125 ml og derunder, er mærkning med risikoangivelser og sikkerhedsforskrifter ikke påkrævet, hvis malevaren er klassificeret som lokalirriterende, let antændelig, antændelig eller brandnærende.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for sundhedsskadelige malevarer, som ikke sælges en detail til offentligheden.

Stk. 3. Stk. 1 og stk. 2 gælder dog ikke for de i §§ 33-35 omhandlede malevarer.

§ 25. Den i § 21 anførte etiket skal mindst have følgende format:

 

 Emballagens ruminhold              Format (i mm) 

 - 3 liter eller derunder ......................   52 x 74 

 - over 3 liter og mindre end 

  eller lig med 50 liter ......................   74 x 105 

 - over 5o liter og mindre end 

  eller lig med 500 liter .....................   105 x 148 

 - over 500 liter ..............................   148 x 210 

Det foreskrevne mindsteareal for etiketten må kun anvendes til de i denne bekendtgørelse påbudte oplysninger samt eventuelle supplerende hygiejne- eller sikkerhedsforskrifter.

§ 26. Etiketten skal fastgøres på emballagen, således at teksten kan læses vandret, når emballagen er anbragt på sædvanlig måde.

Etiketten skal med hele sin overflade være fastklæbet på den emballage, som umiddelbart indeholder malevaren og på en sådan måde, at den forbliver på emballagen, indtil indholdet er opbrugt.

Stk. 2. Såfremt en malevare sælges i dobbelt salgsemballage, skal såvel indre som ydre emballage være forsynet med de krævede angivelser.

Stk. 3. Etiketter eller rester af sådanne fra emballagens tidligere anvendelse skal være fjernet.

§ 27. Etikettens tekst skal være affattet på dansk. Etikettens - eller i de i § 29 nævnte tilfælde emballagens - farve og udseende skal sikre, at faresymbolet og dets orangegule baggrund træder klart frem. Teksten skal være let læselig og må ikke let kunne udviskes.

§ 28. Mærkningen kan anføres på en særskilt mærkeseddel, såfremt emballagen er af en så begrænset størrelse, at det ikke er muligt at anvende en etiket af størrelsen 52 * 74 mm, og teksten ikke kan udtrykkes tydeligt på en mindre etiket. Særskilt mærkeseddel kan ligeledes anvendes, såfremt emballagen er af en sådan art, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende en etiket. Mærkesedlen skal i øvrigt opfylde de stillede krav vedrørende format, tekst og farve og skal fastgøres således, at den forbliver på emballagen, indtil indholdet er opbrugt.

Stk. 2. Såfremt der anvendes en mindre etiket, jfr. stk. 1, må faresymbolet ikke være mindre end 1 cm2.

§ 29. En etiket er ikke påkrævet, når angivelserne er tydeligt anført på selve emballagen i overensstemmelse med de foranstående regler.

§ 30. Emballagen må ikke forsynes med etiketter eller påskrifter, herunder brugsanvisninger og lignende, der virker vildledende eller dominerer i en sådan grad, at opmærksomheden bortledes fra den mærkning, der er foreskrevet i de foranstående bestemmelser.

§ 31. Kravene i denne bekendtgørelse med hensyn til mærkning anses for opfyldt:

1. når en transportemballage omslutter en eller flere indvendige emballager, der er mærket i overensstemmelse med bekendtgørelsen, såfremt transportemballagen som minimum er mærket i overensstemmelse med de internationale bestemmelser om transport af farlige stoffer, eller

2. når der anvendes en enkelt transportemballage, såfremt denne er mærket i overensstemmelse med internationale bestemmelser om transport af farlige stoffer samt i overensstemmelse med § 21, nr. 1, 2, 3, 5 og 6.

§ 32. Ved import af farlige malevarer påhviler det importøren umiddelbart efter hjemtagelsen på lager at emballere og mærke efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Farlige malevarer, der ikke hjemtages på lager, men transporteres direkte fra udlandet til importørens danske kunde, skal forinden udlevering til kunden være emballeret og mærket efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 5

Særlige mærkningsbestemmelser

§ 33. Klæbestoffer, der fremstilles på cyanoacrylatbasis, skal på emballagen være forsynet med en etiket med følgende tekst:

»Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn«.

§ 34. Malevarer, som beregnet i henhold til ISO-norm 6503-1984 indeholder mere end 0,25 pct. bly (udtrykt i metallets vægt) beregnet af produktets samlede vægt, skal være forsynet med følgende påskrift:

»Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutter på«.

§ 35. Malevarer, som indeholder isocyanater, skal være forsynet med følgende påskrift:

»Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger«.

§ 36. De i §§ 33-35 omhandlede produkter skal i øvrigt mærkes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4.

Kapitel 6

Myndighederne, klage og dispensation

§ 37. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne bistår Miljøstyrelsen ved tilsyn og kontrol med e/overholdelse af mærkningsreglerne hos detailhandlere o.lign.

§ 38. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan påklages til miljøministeren, bortset fra afgørelser efter bekendtgørelsens kapitel 3, 4 og 5, som ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 39. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lovens § 48 kan påklages til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 40. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende:

Stk. 2. Klage indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og fremsendes herfra til klagemyndigheden ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Kapitel 7

Straf

§ 41. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller hæfte overtrædelser af §§ 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35 og 36.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35 og 36 kan der pålægges en producent eller importør bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1987. Samtidig ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 565 af 14. oktober 1983 om klassificering, emballering og mærkning af farlige malevarer.

Stk. 2. Farlige malevarer, som ikke opfylder bekendtgørelsens bestemmelser, men som opfylder de hidtil gældende bestemmelser, kan dog omsættes indtil den 1. juni 1988.

Miljøministeriet, den 18. november 1987

CHRISTIAN CHRISTENSEN

/Erik Lindegaard

Bilag 1

 

                Forord 

    til listen over visse farlige stoffer i maling, lak m.v. 

Brug af listen

Stofferne er i listens 1. kolonne nævnt i alfabetisk rækkefølge, idet det dog skal bemærkes:

at stoffer, som ikke findes under K, kan være optaget under C ,

at stoffer, som ikke findes under F, kan være optaget under Ph ,

at stoffer, som ikke findes under Æ, kan være optaget under E .

I 2. kolonne er angivet med hvilket nummer stoffet er optaget i den senest reviderede udgave af bilag 1 til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, som senest ændret ved Rådets direktiv 87/432/EØF af 3. august 1987 om 8. tilpasning til den tekniske udvikling af dir. 67/548/EØF. Med hensyn til stoffernes kemiske formler henvises hertil.

I de følgende 4 kolonner er det med et (eller to) bogstav(er) angivet med hvilke(t) symbol(er), de enkelte stoffer skal mærkes, jfr. bilag 2, samt den koncentration af stoffet, som vil medføre klassificering af produktet i den/de pågældende fareklasse(r).

Der er ikke på denne liste angivet de krævede risikosætninger og sikkerhedsforskrifter samt særlige anmærkninger. Disse kan ses i listen over farlige stoffer (Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 601 af 18. september 1987).

Mærkning

Stoffets navn skal anføres på etiketten enten med den betegnelse, hvormed det er optaget i denne stofliste, eller med en af de betegnelser, hvormed det er optaget med fuld klassificering på listen over farlige stoffer (Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 601 af 18. september 1987).

Stoffer med en ensartet struktur udvisende de samme risici er i listen optaget med en almen betegnelse, f.eks. »blyalkyler«.

I sådanne tilfælde skal producenten eller importøren på etiketten angive det med den korresponderende kemiske formel korrekte kemiske navn, f.eks. tetraethylbly.

Mange stoffer (syrer, baser osv.) kommer i handelen i forskellige koncentrationer, der ikke rummer de samme farer, og de skal derfor forsynes med forskellige mærkninger. F.eks. angives:

»svovlsyre med mere end 15 pct. H2SO4«

»svovlsyre med 5-15 pct. H2SO4«

Ved »pct.« forstås, når intet andet er angivet, vægtprocent. På etiketten skal ligeledes angives koncentrationen i pct., evt. som et procentinterval.

Organiske stoffer kan forekomme i handelen som klart definerede isomere eller som en blanding af flere isomere. I stoflisten anvendes undertiden en almenbetegnelse f.eks. »diaminobenzen«.

I disse tilfælde skal det klart angives på etiketten, om det drejer sig om en bestemt isomer eller om blandinger af isomere, f.eks.

 • a) »ortho-diaminobenzen«
 • b) »diaminobenzen (blanding af isomere)».

Anmærkninger til listen

 • (1) De anførte koncentrationer er vægtprocenter og refererer til præparatets samlede vægt.
 • (2) De anførte koncentrationer er vægtprocenter af det i præparatet forekommende metalliske grundstof og refererer til præparatets samlede vægt.
 • (3) De anførte koncentrationer af isocyanat er vægtprocenter af forekommende fri monomere og refererer til præparatets samlede vægt.
 • (4) De anførte koncentrationer er vægtprocenter af de CrO4-ioner, som er opløselige i vand og refererer til præparatets samlede vægt.
 • (5) Stoffer, der er kendetegnet på denne måde, er i direktiv 67/548/EØF anført som vandige opløsninger. For så vidt angår nærværende bilag, er de angivne koncentrationer derimod vægtprocenter af det omhandlede rene stof og refererer til præparatets samlede vægt.
 • (6) Kontrollen med koncentrationsgrænsen, således som den her er anført, baseres på ISO-normen 6713/1984. Denne koncentrationsgrænse kan ændres som en konsekvens af ændring af omtalte ISO-norm.
 • (7) Forbindelser af tungmetaller opløselige i 0.07 m saltsyre.
 • (8) Det skal bemærkes, at der med anmærkning (3) om »forekommende fri monomer« i dette tilfælde også menes homologe, hvor n=0-4, sml. strukturformlen i direktiv 81/957/EØF, EF-tidende, 7/12 1981, side 43.
 • (9) Der undtages således de forbindelser, der er optaget med en særlig klassificering på bilag til bekendtgørelse nr. 147 af 16. marts 1981 (listen over farlige stoffer).
 • (10) Det skal bemærkes, at 2,2'-Bis(4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl)propan (reaktionsprodukt), homologe med middelmolekylvægt 700 kan indeholde mere end 1 pct. monomer (bisphenol-A-diglycidylether) (målt i forhold til præparatets samlede vægt) og skal da mærkes som denne.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen