Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne samt den omliggende del af fiskeriterritoriet (* 1)

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 4 og 89, stk. 3 i lov nr.

9 af 3. januar om naturbeskyttelse fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Fredningens formål er:

 • 1) At bevare Vorsø og omkringliggende holme som et område, hvor flora og fauna kan udvikle sig uforstyrret.
 • 2) At sikre de naturvidenskabelige interesser i området, således at den dermed forbundne naturvidenskabelige forskning kan fortsætte.
 • 3) At sikre Vorsø med omliggende vandarealer som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Kapitel 2

Afgrænsning af det fredede område

§ 2. Fredningen omfatter som angivet på kortbilag:

 • 1) Øen Vorsø, holmene Vorsø Kalv og Langøer, matr. nr. 1 Langøerne, Søvind.
 • 2) Den del af Horsens Fjord omkring de i nr. 1 nævnte øer, der afgrænses

- mod syd af en ret linie mod øst fra det sydøstligste punkt på kysten ved Brakør Skov, matr. nr. 1 a Stensballegård Hdg., Vær, til position 10 grader 01'76 E og 55 grader 51'55 N 1200 meter vest for Alrø, og

- mod øst af en ret linie mod nordøst fra denne position til et punkt på kysten syd for Ærthøj udfor skellet mellem matr. nr. 2 a og 3 a Brigsted By, Søvind.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 2, nævnte del af fiskeriterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Kapitel 3

Færdsel og jagt

§ 3. Færdsel og ophold er forbudt på de i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte øer og holme.

Stk. 2. Færdsel, herunder sejlads, og ophold er forbudt i perioden 1. februar til 31. august indenfor den del af det fredede vandområde, der afgrænses som angivet på kortbilag:

 • 1) Fra et punkt 100 meter nordøst for det nordøstligste punkt på Vorsø i en bredde af 100 meter øst om Langøerne til et punkt 100 meter sydøst for det sydøstligste punkt på Vorsø.
 • 2) Herfra mod vestsydvest i en ret linie til et punkt 100 meter syd for det sydligste punkt på Vorsø Kalv.
 • 3) Vest om Vorsø Kalv i en bredde af 100 meter til et punkt 100 meter nordvest for det nordvestligste punkt på Vorsø Kalv.
 • 4) Herfra i en ret linie tilbage til punktet 100 meter nordvest for Vorsø.

Stk. 3. Den i stk. 2, nr. 1-4 nævnte afstand udmåles fra højeste, daglige vandstandslinie.

§ 4. På det fredede vandområde er det forbudt at sejle med højere hastighed end 5 knob. Brætsejlads, sejlads med vandscootere, jetski og lignende fartøjer er forbudt.

§ 5. På det fredede område er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke jagt fra opankret pram i den vestligste del af Haldrup Vig afgrænset, som angivet på kortbilag, mod øst af en ret linie fra retningsfyret (8m) i bunden af Haldrup Vig mod syd til den nordsyd gående rende mellem Brakør Nakke og Vorsø Kalv og herfra følgende midten af renden til fredningens sydgrænse.

Stk. 3. Al færdsel med ladt skydevåben på vildtreservatets område udenfor det i stk. 2 nævnte område er forbudt.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 6. På de i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte øer og holme må der ikke foretages indgreb eller ændringer i dyre- og plantesamfund, herunder opdyrkning, beplantning, fældning af træer eller opgravning af planter.

§ 7. På øer og holme må der ikke foretages terrænændringer, og udnyttelse af forekomster i undergrunden må ikke finde sted. Afgravning og planering er ikke tilladt. Der må ikke borttages sand og sten. Jordfaste sten må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes.

§ 8. På det fredede vandområde må der ikke optages sten, grus eller sand. Der må ikke foretages dumpning af fyld eller affald.

Kapitel 5

Administrative bestemmelser

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 3-8, såfremt dette ikke er i strid med formålet med fredningen.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 3-8 kan Skov- og Naturstyrelsen på øen Vorsø opretholde en økologisk feltstation med de dertil hørende bygninger og aktiviteter.

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-8 eller af vilkår der er fastsat i en dispensation i medfør af § 10, straffes med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på de interesser som lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2 tilsigter at beskytte, eller fremkalder fare derfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1994.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 229 af 30. juli 1934, som ændret ved Statsministeriets bekendtgørelse nr. 279 af 8. december 1936 om fredning af øen Vaarsø med Småholmene Vaarsø Kalv og Langøerne.

Miljøministeriet, den 26. august 1994

Svend Auken

/ Karen Westerbye Juhl

Kortbilag over

Vorsø naturreservat

Officielle noter

(* 1) Fredning efter naturbeskyttelsesloven (§ 51)