Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. (* 4)

I medfør af §§ 35, stk. 2, 39, stk. 1, og 43 i lov om miljøbeskyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, som ændret ved lov nr. 329 af 4. juni 1986, fastsættes følgende:

Kapitel 1

OMRÅDE

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører godkendelse efter lovens § 35, jfr. §§ 36-38 af særligt forurenende virksomheder, dvs. virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget i bilaget til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Såfremt en udvidelse eller ændring vil medføre en overskridelse af den kvantitative grænse, der er fastsat for virksomhedskategorien, indtræder der pligt til at søge godkendelse for virksomheden som helhed, forinden udvidelsen eller ændringen foretages.

Stk. 3. For de virksomheder, der er mærket med en stjerne i bilaget, er det ikke nødvendigt at indhente godkendelse efter lovens § 35, såfremt virksomheden anlægges i et område, der ifølge en gyldig lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til erhvervsformål, herunder erhverv med tilladelse til nødvendige boliger for ejer, forpagter, portner eller lignende uden mulighed for en udskillelse fra erhvervsvirksomheden. Dog skal der indhentes godkendelse, såfremt det område, der er udlagt til erhvervsformål, alene omfatter den pågældende virksomhed.

Stk. 4. Såfremt en stjernemærket virksomhed omfatter en godkendelsespligtig bivirksomhed, der ikke er stjernemærket, betragtes bivirksomheden ikke som omfattet af stjernemærkningen, men er undergivet almindelig godkendelsespligt.

Kapitel 2

MYNDIGHEDERNE I GODKENDELSESSAGER

§ 2. Ansøgning om godkendelse indsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor virksomheden er beliggende eller agtes anlagt. Kommunalbestyrelsen videresender ansøgningen til amtsrådet (hovedstadsrådet), i de tilfælde, hvor godkendelsen skal meddeles af amtsrådet (hovedstadsrådet), jfr. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Afgørelse om godkendelse træffes af kommunalbestyrelsen eller af amtsrådet (hovedstadsrådet). Amtsrådet træffer afgørelse om godkendelse af virksomheder, der er mærket med (a) på bilaget til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Amtsrådet træffer endvidere afgørelse om godkendelse af:

 • 1) Virksomheder, der er omfattet af § 10 i lov nr. 288 af 4. juni 1986 om miljø og genteknologi.
 • 2) Virksomheder med udledning af spildevand direkte til vandløb, søer eller havet, medmindre spildevandet udelukkende er husspildevand, tagvand, vand fra befæstede arealer, drænvand fra bygge- og anlægsarbejder eller spildevand fra dyrehold, jfr. J 1-5 samt J 7 i bilaget.
 • 3) Virksomheder med nedsivning af processpildevand eller udledning eller udsprøjtning af processpildevand på jordoverfladen, som kræver amtsrådets tilladelse.

Stk. 4. Såfremt en (a)-mærket virksomhed indgår som bivirksomhed i en virksomhed, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, er kommunalbestyrelsen godkendelsesmyndighed for hele virksomheden. Såfremt en virksomhed, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, indgår som bivirksomhed i en (a)-mærket virksomhed, er amtsrådet godkendelsesmyndighed for hele virksomheden.

Stk. 5. Såfremt der i en virksomhed, som ikke er optaget på listen over særligt forurenende virksomheder, indgår en bivirksomhed, som er optaget på listen, er denne bivirksomhed godkendelsespligtig efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse. Såfremt der i en virksomhed, som er optaget på listen over særligt forurenende virksomheder, indgår en bivirksomhed, som ikke er optaget på listen, skal hele virksomheden betragtes som optaget på listen.

Stk. 6. Såfremt en godkendelsespligtig virksomhed omfatter virksomhed, der vedrører forskellige punkter på listen, behandles hele virksomheden under det punkt på listen, hvorunder hovedvirksomheden hører.

§ 3. Tvivlsspørgsmål om en virksomhed skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet forelægges miljøstyrelsen til endelig afgørelse.

Kapitel 3

ANSØGNINGENS INDHOLD

§ 4. Ansøgning om godkendelse skal være skriftlig og ledsages af følgende oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for den godkendende myndigheds bedømmelse af virksomhedens forurening af omgivelserne, dog med de afvigelser, som følger af det ansøgtes og den enkelte virksomheds karakter:

 • A) PLANER OVER VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED. 1) Plan i passende målestok (f.eks. 1:4.000), der angiver ejendommens matr.nr. samt viser virksomhedens placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til tilstødende eller omliggende grunde. 2) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:500), der viser den SAMLEDE virksomheds placering på ejendommen. 3) Oplysninger om den stedfundne fysiske planlægning for det område, hvor ejendommen er beliggende, og tilgrænsende områder.
 • B) OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ETABLERING. 4) De forventede tidspunkter for bygge- og anlægsarbejders påbegyndelse og afslutning, samt for påbegyndelse af virksomhedens drift.
 • C) OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT. 5) Plan i passende målestok, der viser produktions- og lagerlokalers placering, og som eventuelt angiver ubebyggede arealers anvendelsesformål. Forureningskilder, såsom støjkilder, skorstene, spildevandsafløb og andre steder for udsendelse af stoffer fra filtre, rensnings-, ventilations- og udsugningsanlæg m.v., skal angives og nummereres på planen. 6) Art og forbrug af råvarer og hjælpestoffer. Oplysning om intern transport og oplagringer, som kan give anledning til forurening. 7) Skematisk fremstilling (flow-sheet) af virksomhedens procesforløb med angivelse af samtlige emitterende anlæg, jfr. nr. 12. De emitterende anlæg skal nummereres i overensstemmelse med den under nr. 5 nævnte plan. 8) Oplysninger om det valgte projekts forhold til de på området eksisterende alternative teknologier samt oplysninger om de afledte økonomiske virkninger med henblik på en begrænsning af forureningen i omgivelserne. 9) Oplysning om driftsforstyrrelser eller uheld, som vil kunne medføre væsentligt forøget forurening.
 • 10) Tidspunkterne for den daglige driftstid, såvel for enkelte særligt forurenende anlæg og maskiner, herunder støjkilder, som for virksomheden som helhed, samt oplysning om eventuel drift på lørdage og søn- og helligdage.
 • 11) Såfremt virksomhedens drift er af midlertidig karakter, oplyses det forventede tidspunkt for virksomhedens ophør.
 • D) OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS FORURENING.
 • 12) Sammensætning og mængde af emissioner fra de anlæg, der er angivet på den under nr. 7 nævnte skematiske fremstilling, herunder også oplysninger om emissioner ved de under nr. 9 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.
 • 13) Særlige støjkilder, der kan indebære ulemper for omgivelserne, jfr. nr. 7.
 • 14) Angivelse af immissionsberegninger (beregninger af koncentrationer af visse af de under nr. 12 omtalte stoffer i omgivelserne).
 • 15) Angivelse af det skønnede støjniveau, som virksomheden vil påføre omgivelserne.
 • E) OPLYSNINGER OM FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER.
 • 16) Beskrivelse af rensningsanordninger med angivelse af de stoffer, der tilføres, og rensningsgraden for de enkelte stoffer, jfr. nr. 7 og nr. 12.
 • 17) Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger, såvel for enkelte særligt støjfremkaldende anlæg og maskiner, som for virksomheden som helhed.
 • 18) Beskrivelse af foranstaltninger til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld, jfr. nr. 9.
 • F) OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS AFFALD M.V.
 • 19) Sammensætning og mængde af virksomhedens affald, herunder specielt oplysninger om den årlige mængde af olie- og kemikalieaffald.
 • 20) Metode og sted for bortskaffelse af affald, herunder oplysning om affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.
 • G) SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM DYREBRUG.
 • 21) Oplysninger om dyreart, antal af dyreenheder med beregningsgrundlaget herfor og antal af dyr/ pladser ved etablering eller før og efter en udvidelse.
 • 22) Oplysning om det areal, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning, herunder både egne arealer og arealer, der kan disponeres over i medfør af gødningsleveringsaftaler og aftaler om forpagtning.
 • 23) Produktion af husdyrgødning (mængde/ typer). Angivelse af overskudsgødning samt kontrakter om afsætning heraf.
 • 24) Gødningsopbevaringsanlæg (type, størrelse og kapacitet).

H. SÆRLIGE OPLYSNINGER EFTER MILJØMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 204 AF 1. MAJ 1984 OM RISIKOEN FOR STØRRE UHELD I FORBINDELSE MED EN RÆKKE INDUSTRIELLE AKTIVITETER.

 • 25) Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal afgive oplysninger til opfyldelse af bekendtgørelsens § 4, stk. 2.
 • 26) Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsens § 5, skal indgive anmeldelse med det i § 6 krævede indhold.

§ 5. Såfremt ansøgningen ikke indeholder de efter godkendelsesmyndighedens skøn nødvendige oplysninger, skal godkendelsesmyndigheden skriftligt meddele ansøgeren en frist til at fremsende yderligere oplysninger samt tilkendegive, at ansøgningen anses for bortfaldet, såfremt oplysningerne ikke er modtaget inden fristens udløb.

Kapitel 4

GODKENDELSENS INDHOLD

§ 6. Godkendelsen skal indeholde en redegørelse for og vurdering af de oplysninger, som virksomheden har givet i ansøgningen, jfr. lovens § 41, stk. 1, herunder de hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen. Desuden skal godkendelsen indeholde selve godkendelsesafgørelsen samt de fastsatte vilkår for virksomhedens etablering og drift, herunder den kontrol, som virksomheden selv skal foretage.

Stk. 2. I godkendelsen kan fastsættes en frist for den tidligste eller seneste udnyttelse af godkendelsen.

Stk. 3. Godkendelsen kan tidsbegrænses. Dette gælder såvel godkendelsen som helhed som enkelte dele af godkendelsen.

Kapitel 5

OVERGANGS- OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1987. Samtidig ophæves miljøministeriets bekendtgørelse nr. 176 af 29. marts 1974 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. og miljøministeriets bekendtgørelse nr. 290 af 28. juni 1978 om ændring af liste over virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af miljøbeskyttelsesloven samt de dertil hørende ændringsbekendtgørelser, nr. 16 af 24. januar 1986, nr. 500 af 29. juli 1986 og nr. 562 af 26. august 1986. For virksomheder, der skal godkendes efter denne bekendtgørelse, men ikke var godkendelsespligtige efter de hidtil gældende regler, finder reglerne om godkendelsespligt først anvendelse fra den 1. juli 1987.

Stk. 2. Ansøgninger om godkendelse, der verserer for kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, men hvor godkendelse skal meddeles af en anden myndighed efter denne bekendtgørelse, afgøres efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Verserende sager om godkendelse af virksomheder, anlæg og indretninger, der før denne bekendtgørelses ikrafttræden er undergivet godkendelsespligt, men som ikke skal godkendes efter bekendtgørelsen, bortfalder ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Det samme gælder sager vedrørende godkendelse af virksomheder m.v., der i denne bekendtgørelse er stjernemærket, for så vidt betingelserne for fritagelse for godkendelse i øvrigt er til stede, medmindre virksomheden begærer sagen færdigbehandlet. Verserende sager vedrørende påbud eller forbud over for virksomheder m.v., der hidtil har været optaget på bilaget til bekendtgørelse om særligt forurenende virksomheder, men ikke optaget på bilaget til denne bekendtgørelse, afgøres fra bekendtgørelsens ikrafttræden efter de regler, der herefter gælder for virksomheden.

Stk. 4. Klager til miljøstyrelsen over afgørelser om påbud eller forbud over for virksomheder m.v., der hidtil har været optaget på bilaget til bekendtgørelse om særligt forurenende virksomheder, men som ikke er omfattet af bilaget til denne bekendtgørelse, færdigbehandles efter de herefter gældende regler. Sager, der pr. 1. januar 1987 er indbragt for miljøankenævnet, eller afgørelser, som er truffet før 1. januar 1987, men som indenfor klagefristens udløb indbringes for miljøankenævnet efter 1. januar 1987, færdigbehandles dog efter de hidtil gældende regler.

Stk. 5. Klager over påbud eller forbud over for virksomheder, som er optaget på bilaget til denne bekendtgørelse, men som ikke tidligere har været det, færdigbehandles efter lovens kapitel 5.

Stk. 6. Afgørelser om godkendelse af eller påbud eller forbud over for virksomheder m.v., der er endelig meddelt ved bekendtgørelsens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed, uanset om godkendelse ikke kræves efter denne bekendtgørelse, eller virksomheden ikke er optaget på bilaget til bekendtgørelsen. Afgørelser om godkendelse bortfalder dog, såfremt virksomheden foretager udvidelser eller ændringer, der ville være omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 35, stk. 1, hvis virksomheden var optaget i bilaget til denne bekendtgørelse. Indtil sådanne udvidelser eller ændringer gennemføres, finder reglerne i miljøbeskyttelseslovens §§ 42 og 44, stk. 1-4, fortsat anvendelse. På det tidspunkt, hvor miljøbeskyttelseslovens § 44, stk. 5, ville være anvendelig, træffes afgørelser om påbud eller forbud dog efter de regler, der gælder for virksomheder, som ikke er optaget i bilaget til denne bekendtgørelse.

MILJØMINISTERIET, DEN 21. NOVEMBER 1986

CHRISTIAN CHRISTENSEN

/Erik Lindegaard

Bilag

Liste over virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5

A. FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF JERN, STÅL ELLER METALLER

1. Jernværker, stålværker og stålvalseværker. (* 1)

2. Jernstøberier, stålstøberier, metalstøberier, metalraffinaderier og metalsmelterier. (* 1)

3. Virksomheder og anlæg for overfladebehandling af emner af jern, stål eller metal, herunder virksomheder og anlæg for overfladebehandling med farve eller lak med forbrug på mere end 6 kg opløsnings- og fortyndingsmidler pr. time.

4. Virksomheder og anlæg for overfladebehandling af emner af jern, stål eller metal med farve eller lak med et forbrug på eller under 6 kg opløsnings- og fortyndingsmidler pr. time. (* 2)

5. Stålskibsværfter og flydedokke.

6. Maskinfabrikker og maskinværksteder med et nettoproduktionsetageareal på mere end 100 kvm.

7. Sænksmedjer, blikvarefabrikker og trådspinderier.

8. Kedelsmedjer, beholderfabrikker og rørfabrikker.

9. Elektrotekniske virksomheder bortset fra akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker. (* 2)

10. Akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker. (* 1)

11. Metallisering af plastgenstande.

B. UDVINDING OG FORARBEJDNING AF KALK, LER, STEN, GRUS, KUL OG LIGN.

1. Cementfabrikker, kalkværker og molerværker. (* 1)

2. Glasværker, glasuldfabrikker og mineraluldsfabrikker. (* 1)

3. Mørtelværker, teglværker, grusværker eller stenknuserier bortset fra virksomheder placeret ved indvindingsstedet samt virksomheder for fabrikation af klinker, glaserede rør, vejmaterialer eller kalcinering af flint.

4. Cementstøberier og betonblanderier.

5. Virksomheder til fabrikation af porcelæn, fajance eller lervarer (herunder kaolinslemmerier) med en produktion på over 200 kg/døgn.

6. Virksomheder for fabrikation af gipsplader, asbestcementplader eller andre bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer.

7. Anlæg for udvinding eller oparbejdning af salte fra undergrunden. (* 1)

8. Virksomheder for fremstilling af gasbeton, slaggebeton eller kalksandsten.

C. INDVINDING OG BEHANDLING AF MINERALOLIE, MINERALOLIEPRODUKTER, ASFALT, NATURGAS OG KUL

1. Anlæg for indvinding og/ eller raffinering af mineralolie. (* 1)

2. Anlæg for indvinding, behandling eller oparbejdning af naturgas. (* 1)

3. Gasværker og koksværker.

4. Anlæg for tilberedning af asfalt og anlæg til fremstilling af vejmaterialer. (* 1)

5. Tagpapfabrikker.

6. Anlæg for oparbejdning eller destruktion af spildolie eller andet affald af raffinaderiprodukter. (* 1)

7. Lagre over 100 kbm af flydende gas (kulbrinter).

8. Formbrændselsfabrikker.

9. Overjordiske oplag over 10.000 kbm af mineralolie eller flydende mineralolieprodukter.

10. Tjæredestillationsanlæg. (* 1)

D. KEMISK FABRIKATION M.V.

1. Anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter eller kemikalier samt oplag af organiske eller uorganiske grundkemikalier bortset fra saltpladser, saltlader og kalklader. (* 1)

2. Petrokemisk industri. (* 1)

3. Kunstgødningsfabrikker. (* 1)

4. Medicinalvarefabrikker. (* 1)

5. Anlæg for fremstilling af farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer til bl.a. levnedsmiddelindustrien.

6. Anlæg for fremstilling af pesticider. (* 1)

7. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker.

8. Farvefabrikker og lakfabrikker.

9. Fotografisk industri og fotografiske laboratorier for fremkaldelse af mere end 1.000 kvm film pr. år eller for fremstilling af mere end 4.000 kvm papirbilleder pr. år.

10. Anlæg for oparbejdning eller destruktion af affald af kemikalier, opløsningsmidler eller rensemidler og anlæg for destruktion af affald i øvrigt fra kemisk industri. (* 1)

11. Virksomheder for aftapning eller pakning af kemikalier eller produkter, jfr. D. 1-10.

12. Virksomheder for presning, ekstrudering, fiberarmering af plastvarer og belægning med plast.

13. Limfabrikker.

14. Fabrikker til fremstilling af skumplast og andre polymere materialer. (* 1)

E. OPARBEJDNING AF VEGETABILSKE RÅVARER

1. Cellulosefabrikker, papirfabrikker og papfabrikker. (* 1)

2. Træimprægneringsanstalter. (* 1)

3. Rotations-, offset-, silke- og bogtrykkerier. (* 2)

4. Papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker. (* 2)

5. Savværker, anlæg for fremstilling af finerplader eller fiberplader, møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsetageareal på mere end 200 kvm.

6. Gummivarefabrikker med en produktion på mere end 100 t/ år.

7. Tekstilblegerier og tekstilfarverier.

8. Væverier, spinderier, trikotagefabrikker, konfektionsfabrikker og rebslagerier. (* 2)

9. Renserier og erhvervsmæssigt drevne vaskerier.

10. Anlæg for raffinering eller anden behandling af vegetabilske olier.

11. Virksomheder for behandling eller forarbejdning af korn, frø eller foderstoffer, herunder grønttørring og halmludning. (* 1)

12. Møllerier.

13. Engrosbagerier (herunder brødfabrikker). (* 2)

14. Bryggerier, maltfabrikker og mineralvandsfabrikker.

15. Spritfabrikker og gærfabrikker.

16. Kartoffelmelsfabrikker og stivelsesfabrikker.

17. Udg.

18. Udg.

19. Sukkerfabrikker. (* 1)

20. Virksomheder for fremstilling af frugtkonserves, frugtsaft, grøntsagskonserves, dybfrosne frugter eller dybfrosne grøntsager med en produktion på mere end 1.000 tons pr. år. (* 2)

21. Anlæg til vask eller rensning af mere end 1.000 tons grøntsager pr. år. (* 2)

22. Eddikefabrikker og sennepsfabrikker. (* 2)

23. Udg.

24. Udg.

F. OPARBEJDNING AF ANIMALSKE RÅVARER

1. Slagterier og tarmrenserier af enhver art. (* 1)

2. Kødfoderfabrikker (destruktionsanstal- ter), benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker, fjermelsfabrikker og limfabrikker. (* 1)

3. Garverier, pelsberederier. (* 1)

4. Talgsmelterier, fedtsmelterier og anlæg for raffinering af animalske olier eller fedtstoffer.

5. Virksomheder for fremstilling af kødkonserves eller dybfrosne kødvarer med en produktion på mere end 2.000 tons pr. år.

6. Røgerier, kødvarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg/ dag. (* 2)

7. Mejerier, virksomheder for fremstilling af ost eller ostepulver samt konsumisfabrikker og tørmælkfabrikker.

8. Margarinefabrikker.

9. Virksomheder for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en produktion på mere end 2.000 tons pr. år.

10. Anlæg for tørring eller formaling af østersskaller eller muslingeskaller.

11. Foderstoffabrikker, herunder fremstilling af minkfoder.

12. Lædervarefabrikker og skotøjsfabrikker. (* 2)

G. OPLAGRING, DEPONERING ELLER BEHANDLING AF AFFALD I ØVRIGT

1. Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder fyldpladser, lossepladser og specialdepoter til slam eller slagger, modtagestationer eller modtagepladser for olieaffald eller kemikalieaffald samt affaldsforbrændingsanlæg. (* 1)

2. Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald, herunder omlastningsstationer, formalingsanlæg, komposteringsanlæg og bilophugningspladser.

H. KRAFT- OG VARMEPRODUKTION

1. Kraftværker og varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på 30 MW og derover. (* 1)

2. Kraft- og/ eller varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt mellem 5 MW og 30 MW, hvor der fyres med olie eller gas.

3. Kraft- og/ eller varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt mellem 120 kW (100.000 kcal/ h) og 30 MW, hvor der fyres med andet end olie eller gas.

4. Gasturbinekraftanlæg. (* 1)

5. Vindmøller med en afgiven effekt på mere end 150 kW eller en vingediameter større end 20 m. (* 1)

6. Vindmølleparker med fælles elproduktion og en samlet afgiven effekt på mere end 200 kW. (* 1)

I. ANLÆG FOR MOTORKØRETØJER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER

1. Motorbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg bortset fra lukkede øvelsespladser, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (* 1)

2. Lufthavne og flyvepladser. (* 1)

3. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer. (* 2)

4. Virksomheder og anlæg for service for eller reparation af motordrevne køretøjer - bortset fra knallerter - når disse virksomheder eller anlæg udfører overfladebehandling med farve eller lak med et samlet afkast til omgivelserne af opløsnings- og fortyndingsmidler på mere end 6 kg pr. time, eller når disse virksomheder og anlæg udfører støvfrembringende overfladebehandling, der nødvendiggør udsugningskapacitet på over 3.000 kbm/ time.

J. DYREHOLD SAMT OPLAGRING ELLER BEHANDLING AF HUSDYRGØDNING

1. Fjerkræfarme med plads til mere end 20.000 slagtekyllinger eller 10.000 stk. andet fjerkræ.

2. Pelsdyrfarme for mere end 10.000 avlstæver.

(* 3) 3. Husdyrbrug for mere end 120 dyreenheder, heri ikke medregnet pelsdyr.

(* 3) 4. Husdyrbrug for mere end 15 dyreenheder (heri ikke medregnet pelsdyr) når de tilhørende stalde eller gødningsopbevaringsanlæg ligger nærmere end 50 m fra nabobeboelse eller nærmere end 100 m fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der er udlagt til boligformål eller til blandet bolig og erhverv. Afstanden beregnes mellem de nærmeste punkter på bygningerne, anlæggene eller f.s.v. angår de nævnte områder disses afgrænsning. 5. Dyrehospitaler, dyreklinikker, stalde for forsøgsdyr og rideskoler. 6. Dambrug. (* 1) 7. Erhvervsmæssige hundehandeler, hundekenneler og hundepensioner. 8. Anlæg for oplagring, behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, herunder komposteringsanlæg og biogasanlæg, med en daglig tilførsel på mindst 30 tons.

K. ANDRE VIRKSOMHEDER

1. Krematorieanlæg.

2. Skydebaner.

3. Forlystelsesparker.

4. Protein-, pektin- og enzymfabrikker med en produktionskapacitet på 500 tons om året eller mere. (* 1)

5. Virksomheder omfattet af anmeldelsespligten i § 5 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 204 af 1. maj 1984 om risikoen for større uheld etc. (* 1)

Officielle noter

(* 1) se foran § 2, stk. 2.

(* 2) se foran § 1, stk. 3.

(* 3) En dyreenhed er en beregningsenhed, der modsvarer en malkeko af stor race uden opdræt. Omregning mellem forskellige dyrearter sker på grundlag af gødningsproduktionen.

Redaktionel note
 • (* 4) For virksomheder, der skal godkendes efter denne bekendtgørelse, men ikke var godkendelsespligtige efter de hidtil gældende regler, finder reglerne om godkendelsespligt først anvendelse fra den 1. juli 1987.