Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kemiske bekæmpelsesmidler


I medfør af § 6, § 20, stk. 1 og 3, § 22, stk. 2 og 3, § 23, § 24, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, § 31, stk. 1, § 33, stk. 1, 2, 3 og 5, § 34, stk. 2 og 3, § 35, stk. 1, 2, 3 og 5, § 36, § 43, § 44, § 45, stk. 1, § 46, stk. 2, § 56, stk. 2, § 59, § 60, § 61 og § 62 i lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, som ændret ved lov nr. 68 af 20. februar 1980 og lov nr. 285 af 13. maj 1987 og under hensyn til de Europæiske Fællessskabers kommissionsdirektiv af 18. april 1984 om tilpasning af Rådets direktiv af 26. juni 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider) fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter kemiske bekæmpelsesmidler, der skal godkendes efter kapitel 7, jf. bilag 1, i lov om kemiske stoffer og produkter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i forbindelse med

 • 1) transport af bekæmpelsesmidler, jf. dog § 19,
 • 2) bekæmpelsesmidler, der forhandles mellem producenter og importører eller mellem producenter indbyrdes, jf. dog § 20,
 • 3) eksport af bekæmpelsesmidler, jf. dog § 26 og § 27, stk. 1, om opbevaring, som også gælder ved eksport.

Kapitel 2

Godkendelse

§ 2. Bekæmpelsesmidler må ikke sælges, importeres eller anvendes, før godkendelse hertil er meddelt af Miljøstyrelsen. For bekæmpelsesmidler, der er klassificeret af Giftnævnet efter lov nr. 118 af 3. maj 1961 gælder dog reglen i § 4.

Stk. 2. Ansøgning om førstegangsgodkendelse indsendes af producenten eller importøren til Miljøstyrelsen på de i bilag 4 indeholdte ansøgningsskemaer.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde

 • 1) et ansøgningsskema vedrørende det formulerede middel,
 • 2) et ansøgningsskema vedrørende hvert af de virksomme stoffer, som indgår i midlet,
 • 3) rapporter over de undersøgelser, der er foretaget til belysning af midlets og de indgående aktivstoffers egenskaber og virkninger med henvisning til det relevante punkt i ansøgningsskemaet,
 • 4) et bilag med resumee af hver af de foretagne undersøgelser, jf. nr. 3.

Stk. 4. De i stk. 3, nr. 1 og 2 nævnte skemaer skal indeholde svar på alle de i skemaerne anførte spørgsmål.

Stk. 5. Det i stk. 3, nr. 4 nævnte bilag skal indeholde et kort resumee af hver enkelt undersøgelse. For hver undersøgelse skal resumeeet angive følgende:

a. Henvisning til det eller de punkter i ansøgningsskemaet, hvor undersøgelsen omtales eller refereres,

b. udførende institution,

c. dato for undersøgelsens udførelse,

d. metodebeskrivelser, eventuelt ved angivelse af anvendt guideline samt eventuelle afvigelser fra OECD-guidelines,

e. angivelse af, om der er foretaget særlige foranstaltninger til sikring af undersøgelsens validitet, f.eks. angivelse af om OECD's principper for Good Laboratory Praxis er overholdt,

f. forsøgsdesign, herunder angivelse af antal replikater og undersøgte dyr,

g. statistisk metode og signifikansniveau samt

h. undersøgelsens resultater med angivelse af konfidensinterval.

§ 3. Godkendelse meddeles for en periode af 8 år. For bekæmpelsesmidler i fareklasserne »meget giftig« og »giftig« meddeles godkendelse dog for en periode af 4 år.

Stk. 2. Ansøgning om fornyet godkendelse indsendes til Miljøstyrelsen senest 1 år før godkendelsesperiodens udløb.

Stk. 3. Ansøgning indsendes af producenten eller importøren på et af Miljøstyrelsen udfærdiget ansøgningsskema.

Stk. 4. Såfremt Miljøstyrelsen ikke rettidigt har modtaget en ansøgning, jf. stk. 2, træffes der afgørelse om, at retten til salg og import på de hidtil gældende vilkår ophører efter en nærmere fastsat frist.

Stk. 5. Såfremt Miljøstyrelsen rettidigt har modtaget en ansøgning, jf. stk. 2, træffes der afgørelse om

 • 1) fornyelse af godkendelsen på hidtil gældende vilkår,
 • 2) fornyelse af godkendelsen på ændrede vilkår eller
 • 3) at godkendelse ikke kan meddeles.

Stk. 6. I de i stk. 5, nr. 2 og 3 nævnte afgørelser træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, at retten til salg og import på de hidtil gældende vilkår ophører efter en nærmere fastsat frist.

§ 4. Hvis bekæmpelsesmidler, der er klassificeret af Giftnævnet efter lov nr. 118 af 3. maj 1961 fortsat ønskes markedsført, skal producenten eller importøren indsende ansøgning om godkendelse inden de i bilag 5 angivne frister.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse indsendes af producenten eller importøren til Miljøstyrelsen på det i bilag 4 indeholdte ansøgningsskema.

Stk. 3. Ansøgningen skal opfylde de krav, der er angivet i § 2, stk. 3-5.

Stk. 4. Såfremt Miljøstyrelsen ikke rettidigt har modtaget en ansøgning, jf. stk. 1, træffes der afgørelse om, at retten til salg og import på de hidtil gældende vilkår ophører efter en nærmere fastsat frist.

Stk. 5. Såfremt Miljøstyrelsen rettidigt har modtaget en ansøgning, jf. stk. 1, træffes der afgørelse om

 • 1) godkendelse på de hidtil gældende vilkår,
 • 2) godkendelse på ændrede vilkår, eller
 • 3) at godkendelse ikke kan meddeles.

Stk. 6. I de i stk. 5, nr. 2 og 3 nævnte afgørelser træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, at retten til salg og import på de hidtil gældende vilkår ophører efter en nærmere fastsat frist.

§ 5. Nye oplysninger og undersøgelsesresultater, der er indsendt i forbindelse med en ansøgning om godkendelse af et bekæmpelsesmiddel, hvorom der endnu ikke er truffet afgørelse, kan ikke danne grundlag for vurderingen af en ansøgning om godkendelse fra andre producenter eller importører.

§ 6. Miljøstyrelsen udarbejder kriterier for, hvornår godkendelse af et bekæmpelsesmiddel skal nægtes under henvisning til, at bekæmpelsesmidlet anses for særlig farligt for sundheden eller særlig skadeligt for miljøet, jf. lovens § 35, stk. 1.

Stk. 2. Oplysning om de til enhver tid gældende kriterier, kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen.

§ 7. Godkendelse af et bekæmpelsesmiddel skal endvidere nægtes, hvis der findes stoffer, produkter eller metoder med samme anvendelsesområde, som er eller på grundlag af foreliggende undersøgelser eller erfaringer formodes at være væsentligt mindre farlige for sundheden eller væsentligt mindre skadelige for miljøet, jf. lovens § 35, stk. 2.

Stk. 2. Ved den i stk. 1 nævnte vurdering er det en forudsætning, at de nævnte alternative midler eller metoder kan anvendes med samme effekt på skadevolderen uden væsentlige økonomiske og arbejdsmæssige ulemper for brugeren.

Stk. 3. I det omfang det er nødvendigt for at foretage den i stk. 1 nævnte vurdering, kan Miljøstyrelsen indhente yderligere oplysninger hos producenten eller importøren, herunder dokumentation for midlets effektivitet og virkninger ved forskellige doseringer.

§ 8. Miljøstyrelsen kan betinge en godkendelse af, at producenten eller importøren inden en fastsat frist foretager længerevarende undersøgelser til belysning af midlets sundheds- og miljømæssige egenskaber.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan kræve prøver af det rene virksomme stof og det virksomme stof i den renhedsgrad, der anvendes ved formuleringen, samt prøve af det formulerede middel.

Kapitel 3

Klassificering

§ 9. Farlige bekæmpelsesmidler klassificeres af Miljøstyrelsen i følgende fareklassser med tilhørende faresymboler:

 

 1)  meget giftig (faresymbol: Tx), 

 2)  giftig (faresymbol: T), 

 3)  sundhedsskadelig (faresymbol: Xn), 

 4)  ætsende (faresymbol: C), 

 5)  lokalirriterende (faresymbol: Xi), 

 6)  eksplosiv (faresymbol: E), 

 7)  brandnærende (faresymbol: O), 

 8)  yderst let antændelig (faresymbol: Fx), 

 9)  let antændelig (faresymbol: F) og 

 10)  antændelig (intet faresymbol). 

Stk. 2. Kriterier for indplacering i fareklasserne »meget giftig«, »giftig« og »sundhedsskadelig« er anført i bilag 3. Indplacering i de øvrige fareklasser sker i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter.

Kapitel 4

Emballering

§ 10. Bekæmpelsesmidler må kun sælges, såfremt den anvendte emballage opfylder følgende krav:

 • 1) emballagen skal være således udformet og fremstillet, at indholdet ikke kan trænge ud,
 • 2) det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indhold eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette,
 • 3) emballagen skal i alle dele være så solid og stærk, at den med sikkerhed kan tåle den behandling, som den erfaringsmæssigt udsættes for,
 • 4) emballager med lukkeordning, der gør det muligt at lukke emballagen igen, skal være konstrueret således, at emballagen kan lukkes gentagne gange, uden at indholdet kan trænge ud,
 • 5) emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.

Stk. 2. Emballagen skal af producenter eller importører være forseglet på en sådan måde, at denne forsegling ødelægges endeligt ved den første åbning af emballagen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan bestemme, at prøver af salgsemballagen inden godkendelsen skal indsendes til Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Emballage indeholdende bekæmpelsesmidler, som sælges en detail til offentligheden, skal være forsynet med børnesikrede lukninger og følbare advarsler, i det omfang det fremgår af Miljøministeriets regler herom.

Kapitel 5

Mærkning

§ 11. Emballagen skal være forsynet med en etiket med følgende angivelser:

 • 1) midlets handelsnavn,
 • 2) navn og adresse på indehaveren af godkendelsen,
 • 3) angivelse af midlets art efterfulgt af produktets registreringsnummer samt sætningen: »Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kemiske bekæmpelsesmidler«,
 • 4) navnene på og indholdet af virksomme stoffer i midlet angivet særskilt for hvert virksomt stof

- i vægtprocent for bekæmpelsesmidler, der er faste stoffer, aerosoler, flygtige væsker (kogepunkt maks. 50 graderC) eller tyktflydende væsker (nedre grænse 1 Pa. s. ved 20 graderC),

- i vægtprocent og i g/l ved 20 graderC for andre væsker,

- i rumfangsprocent for luftarter,

- i g/enhed for imprægnerede genstande,

 • 5) navnet på alle meget giftige, giftige, sundhedsskadelige og ætsende stoffer, som ud over de virksomme stoffer forekommer i midlet i en koncentration, der overstiger 0,2 pct. for meget giftige og giftige stoffer, 5 pct. for sundhedsskadelige stoffer og 5 pct. for ætsende stoffer. For så vidt angår opløsningsmidler skal der tages hensyn til de koncentrationsgrænser, der er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske produkter, der skal anvendes som opløsningsmidler,
 • 6) midlets nettoindhold,
 • 7) partiets fabrikationsnummer eller -dato,
 • 8) eventuel holdbarhedsangivelse,
 • 9) fareklasse(r), jf. § 9, stk. 1, og faresymbol(er) som angivet i bilag 1, såfremt midlet er omfattet af § 9, stk. 1, nr. 1-9,
 • 10) risikoangivelser og sikkerhedsforskrifter,
 • 11) forskrifter for anvendelse og opbevaring,
 • 12) for meget giftige, giftige og sundhedsskadelige bekæmpelsesmidler skal sætningen: »Emballagen må ikke genanvendes«, anføres på emballagen, med mindre beholderen er beregnet til at blive genanvendt eller genpåfyldt af producenten eller importøren, og
 • 13) eventuelle andre særlige angivelser, der har til formål at beskytte sundheden og miljøet.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 4 og 5 nævnte angivelser skal være i overensstemmelse med nomenklaturen i Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen over farlige stoffer, eller, såfremt stoffet ikke er optaget på listen, i overensstemmelse med en af Miljøstyrelsen anerkendt nomenklatur.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 10, 11 og 13 nævnte angivelser fastsættes af Miljøstyrelsen i forbindelse med godkendelsen.

§ 12. Faresymbolerne skal trykkes med sort på orangegul baggrund. Hvert symbol skal optage mindst 1/10 af etikettens overflade, det må dog ikke være mindre end 1 cm2. Fareklassen skal angives under symbolet.

§ 13. Etiketten skal være så stor, at de i § 11, stk. 1 nævnte angivelser kan anføres tydeligt. Den skal mindst have følgende format:

 

 Emballagens rumindhold Format (i mm) 

 - 3 l og derunder ................  52 x 74 

 - over 3 l og højst 50 l .........  74 x 105 

 - over 50 l og højst 500 l ....... 105 x 148 

 - over 500 l ..................... 148 x 210 

§ 14. Etiketten skal fastgøres på emballagen, således at teksten kan læses vandret, når emballagen er anbragt på sædvanlig måde. Etiketten skal med hele sin overflade være fastklæbet på den emballage, som umiddelbart indeholder midlet, og på en sådan måde, at den forbliver på emballagen, indtil midlet er opbrugt. Såfremt midlet sælges i dobbelt salgsemballage, skal begge emballagens dele være forsynet med de krævede angivelser.

§ 15. Etikettens tekst skal være affattet på dansk. Etikettens - eller i de i § 16 nævnte tilfælde emballagens - farve og udseende skal sikre, at faresymbolet og dets orangegule baggrund træder klart frem. Teksten skal være let læselig og må ikke kunne udviskes.

§ 16. En etiket er ikke påkrævet, når angivelserne er tydeligt anført på selve emballagen i overensstemmelse med de foranstående regler.

§ 17. Foruden den i §§ 11-16 omhandlede etiket skal bekæmpelsesmidler være forsynet med brugsanvisning. Bestemmelserne i §§ 14-16 finder tilsvarende anvendelse for brugsanvisningen.

§ 18. Forinden salg skal etiketten og brugsanvisningen godkendes af Miljøstyrelsen.

§ 19. Kravene til mærkning af en transportemballage anses for opfyldt, såfremt transportemballagen som minimum er mærket i overensstemmelse med de internationale bestemmelser om transport af farlige stoffer samt de i § 11, stk. 1, nr. 1, 7, 10 og 12 omhandlede angivelser.

§ 20. De i § 1, stk. 2, nr. 2 nævnte bekæmpelsesmidler skal tydeligt være mærket med navn og pct. af virksomt stof, angivet særskilt for hvert stof, producentens eller importørens navn og adresse samt følgende tekst: »Må ikke udleveres til forbrugere. Kun til viderefabrikation (ompakning)». Midlerne skal desuden mærkes efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter.

Kapitel 6

Salg m.v.

§ 21. Meget giftige bekæmpelsesmidler må kun sælges af

 • 1) indehaveren af godkendelsen for det pågældende middel og
 • 2) den, der på nærmere fastsatte vilkår har fået tilladelse hertil af Miljøstyrelsen efter høring af kommunalbestyrelsen. En tilladelse omfatter eet udsalgssted og kan tilbagekaldes af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Meget giftige bekæmpelsesmidler må kun sælges til og kun købes af den i stk. 1, nr. 2 nævnte samt den, der i medfør af § 29, stk. 1, nr. 1 har fået særlig tilladelse til at anvende disse midler. Forhandleren har pligt til at sikre sig, at køberen er berettiget til at købe meget giftige bekæmpelsesmidler. Salg til brugere må kun finde sted mod forevisning af legitimation udstedt af Miljøstyrelsen i forbindelse med den i § 29, stk. 1, nr. 1 nævnte tilladelse og mod egenhændig kvittering fra køberen.

§ 22. Enhver, der sælger meget giftige bekæmpelsesmidler, skal føre bog over ethvert køb og salg af disse midler. Bogføringen skal foretages straks efter, at dispositionen har fundet sted, med angivelse af dato, køberens navn og adresse, midlernes handelsnavn samt antal og størrelse af pakningerne. Såfremt salg sker til brugere, skal endvidere anføres løbenummeret på den i § 21, stk. 2 nævnte legitimation.

Stk. 2. Bogføringen skal i øvrigt ske på en sådan måde, at forhandlerens beholdning af disse midler til enhver tid klart fremgår af bogen eller af en specificeret udskrift af forhandlerens normale bogholderi, der kan godkendes af Miljøstyrelsen. Bogen med bilag skal efter at være udskrevet opbevares i 5 år.

§ 23. Giftige bekæmpelsesmidler må kun sælges af

 • 1) indehaveren af godkendelsen for det pågældende middel,
 • 2) den i § 21, stk. 1, nr. 2 nævnte, og
 • 3) den, der på nærmere fastsatte vilkår har fået tilladelse hertil af Miljøstyrelsen efter høring af kommunalbestyrelsen. En tilladelse omfatter eet udsalgssted og kan tilbagekaldes af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Giftige bekæmpelsesmidler må kun sælges til og kun købes af de i stk. 1, nr. 2 og 3 samt § 30, stk. 1, nr. 1-3 nævnte. Forhandleren har pligt til at sikre sig, at køberen er berettiget til at købe giftige bekæmpelsesmidler.

§ 24. Bekæmpelsesmidler må kun sælges i den ubrudte originalpakning, hvori varen er leveret fra producent eller importør.

Stk. 2. Åbnede originalpakninger af bekæmpelsesmidler må ikke forefindes i forretningslokaler, lagerlokaler og andre lokaler, hvor bekæmpelsesmidler opbevares med henblik på salg, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for indehaveren af godkendelsen for det pågældende middel.

§ 25. Bestemmelserne i § 25 og § 26, stk. 3 i lov om kemiske stoffer og produkter gælder ikke for bekæmpelsesmidler omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Opbevaring

§ 26. Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Stk. 2. Producenter, importører og forhandlere skal opbevare meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler i særskilt og aflåset skab eller rum (aflukke), der tydeligt er mærket med advarselstavle som angivet i bilag 2. I et sådant giftskab eller giftrum må ikke anbringes andet end meget giftige og giftige kemiske stoffer og produkter, herunder bekæmpelsesmidler. Under et giftskab må ikke anbringes varer.

Stk. 3. Den i stk. 2 omhandlede advarselstavle trykkes med sort kant på gul baggrund. Den gule baggrund skal dække mindst 50 pct. af tavlens overflade. Tavlens tre sider skal hver være mindst 16 cm. Under tavlen skal anføres ordene »giftige stoffer«.

§ 27. Andre bekæmpelsesmidler end de i § 26 nævnte skal overalt opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Stk. 2. Forhandlere skal opbevare sundhedsskadelige og ætsende bekæmpelsesmidler således, at kunder ikke har direkte adgang til midlerne.

§ 28. Rester af bekæmpelsesmidler samt tom brugt emballage er omfattet af bestemmelserne i § 26, stk. 1 og § 27, stk. 1.

Stk. 2. Brugere må kun opbevare bekæmpelsesmidler i den oprindelige emballage.

Stk. 3. De af bekæmpelsesmidler tilberedte sprøjtevæsker og lignende må ikke efterlades uden tilsyn.

Kapitel 8

Anvendelse

§ 29. Meget giftige bekæmpelsesmidler må kun anvendes af

 • 1) den, der af Miljøstyrelsen har fået særlig tilladelse hertil, og
 • 2) medhjælpere hos den i nr. 1 nævnte.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1 nævnte tilladelse gives på nærmere fastsatte vilkår og er betinget af, at vedkommende har gennemgået et af Miljøstyrelsen foranstaltet eller anerkendt giftkursus. Tilladelsen kan tilbagekaldes af Miljøstyrelsen.

St. 3. Miljøstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af grupper af meget giftige bekæmpelsesmidler.

§ 30. Giftige bekæmpelsesmidler må kun anvendes af

 • 1) den i § 29, stk. 1, nr. 1 nævnte,
 • 2) den, der har en erhvervsmæssig interesse i midlernes anvendelse i egen bedrift,
 • 3) den, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre og
 • 4) medhjælpere hos de i nr. 1-3 nævnte.

§ 31. Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler må ikke anvendes i private haver, i de for publikum tilgængelige områder af offentlige anlæg og lignende, på arealer omkring boligbyggeri, børneinstitutioner og lignende, eller til behandling af beplantninger i skel mod offentlige veje eller private haver.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er anvendelse af meget giftige og giftige midler til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe under forudsætning af, at bekæmpelsen udføres af personer, der har Miljøstyrelsens tilladelse til at anvende meget giftige bekæmpelsesmidler.

Kapitel 9

Forsøgsmæssig afprøvning

§ 32. Ved forsøgsmæssig afprøvning forstås undersøgelser af bekæmpelsesmidlers anvendelighed foretaget uden for laboratorium af andre end Landbrugsministeriets forsøgsinstitutioner eller institutioner autoriseret af Statens Tekniske Prøvenævn.

§ 33. Uanset bekendtgørelsens øvrige bestemmelser kan Miljøstyrelsen tillade, at bekæmpelsesmidler anvendes til forsøgsmæssig afprøvning. Midlerne skal i så fald udleveres vederlagsfrit.

Stk. 2. Ansøgning herom indsendes af producenten eller importøren til Miljøstyrelsen på et særligt ansøgningsskema og skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) midlets sammensætning samt akut toksicitet for de(t) virksomme stof(fer),
 • 2) midlets anvendelsesområde,
 • 3) de forhold, hvorunder afprøvningen skal finde sted, herunder angivelse af de foranstaltninger, der vil blive truffet til imødegåelse af eventuel fare for sundheden og miljøet,
 • 4) navn og adresse på den ejer eller bruger, hvis arealer, afgrøder eller husdyr benyttes ved afprøvningen og
 • 5) navn og adresse på den, der forestår afprøvningen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger og fastsætte nærmere vilkår for afprøvningen.

Kapitel 10

Særlige bestemmelser

§ 34. Bekæmpelsesmidler skal være således fremstillet, at de virksomme stoffer i midlet er ensartet fordelt eller fordeler sig ensartet ved omrystning eller omrøring. Såfremt omrystning eller omrøring er nødvendig, skal dette være angivet på etiketten eller emballagen.

§ 35. Af hensyn til fabrikations- og analyseusikkerhed tillades følgende tolerancer for virksomme stoffer:

Angiven vægtprocent

af virksomt stof

 

 i midlet          Tolerancer 

 Over 50 ............... plus/minus 2,5 procent (absolut) 

 50 - 25 ............. plus/minus 5 procent (relativ) 

 25 - 10 ............. plus/minus 6   - 

 10 -  2,5 ........... plus/minus 10   - 

 2,5- 0 .............. plus/minus 15   - 

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan ved godkendelsen af det enkelte middel fastsætte andre tolerancer.

§ 36. Annoncer, brochurer, etiketter m.v. må ikke indeholde urigtige eller vildledende oplysninger. Det er ikke tilladt at reklamere med, at et bekæmpelsesmiddel er »ugiftigt«, »miljøvenligt« eller lignende, ligesom det ikke er tilladt at reklamere med, at et bekæmpelsesmiddel indeholder eller har virkning som plantenæringsstof.

Kapitel 11

Afgifter og regnskaber

§ 37. Den, der har fået Miljstyrelsens godkendelse af et bekæmpelsesmiddel, skal for hver godkendelse betale

 • 1) en afgift på 500 kr. pr. kalenderår,
 • 2) en afgift på 3 pct. af omsætningen (excl. moms) uden fradrag af kontantrabat.

Stk. 2. Senest den 1. februar hvert år skal godkendelsesindehaveren indsende en årsopgørelse for det umiddelbart foregående kalenderår til Miljøstyrelsen efter dennes nærmere anvisning.

Stk. 3. De i stk. 1 omhandlede afgifter forfalder til betaling 1. marts og skal indbetales til Miljøstyrelsen inden 1. april. Afgifter, der indbetales efter denne dato, forrentes med 2 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Afgifterne er tillagt udpantningsret.

§ 38. Den, der har fået Miljøstyrelsens godkendelse for et bekæmpelsesmiddel, skal føre regnskab over virksomhedens omsætning af hvert bekæmpelsesmiddel for sig efter forskrifter fastsat af Miljøstyrelsen. Regnskabet skal bl.a. indeholde oplysning om den solgte mængde og dennes værdi.

Stk. 2. Regnskabet skal føres måned for måned for hvert enkelt middel og pakningsstørrelse i en form, som kan godkendes af Miljøstyrelsen. Årsopgørelsen til Miljøstyrelsen, jf. § 37, stk. 2 skal påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor, med mindre Miljøstyrelsen i det enkelte tilfælde meddeler fritagelse for revisorattestation.

§ 39. Den, der har fået tilladelse til forhandling af meget giftige bekæmpelsesmidler, og den, der har fået tilladelse til forhandling af giftige bekæmpelsesmidler, skal for hvert udsalgssted tilladelsen omfatter, betale en afgift på henholdsvis 1.000 kr. for meget giftige midler og 500 kr. for giftige midler for det pågældende kalenderår.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede afgifter forfalder til betaling 1. januar og skal indbetales til Miljøstyrelsen inden 1. februar i det pågældende kalenderår. Afgifter, der indbetales efter denne dato, forrentes med 2 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

§ 40. Såfremt indehaveren af en godkendelse af et bekæmpelsesmiddel eller indehaveren af en tilladelse til salg af meget giftige eller giftige bekæmpelsesmidler inden 1. februar anmoder Miljøstyrelsen om, at godkendelsen eller tilladelsen tilbagekaldes, betales afgift for det påbegyndte kalenderår kun, såfremt salg finder sted i det pågældende kalenderår.

Kapitel 12

Myndighederne

Klage og dispensation

§ 41. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bistår Miljøstyrelsen ved tilsyn og kontrol med overholdelsen af mærknings- og opbevaringsreglerne hos detailhandlere og lignende.

§ 42. I spørgsmål om bekæmpelsesmidler bistås Miljøstyrelsen af et af ministeren nedsat bekæmpelsesmiddelråd.

Stk. 2. Landbrugsministeriets forsøgsinstitutioner bistår Miljøstyrelsen ved vurderingen af bekæmpelsesmidlers effektivitet.

§ 43. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i denne bekendtgørelse fraviges.

§ 44. Miljøstyrelsens afgørelser efter § 2, stk. 1, § 3, stk. 4, 5 og 6 og § 4, stk. 4, 5 og 6 kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende, påklages til Miljøankenævnet. Eventuel klage indgives til Miljøankenævnet.

Stk. 2. Miljøstyrelsen har den endelige administrative afgørelse i sager, der ikke kan indbringes for Miljøankenævnet.

Kapitel 13

Straf

§ 45. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år den, der

 • 1) overtræder § 10, stk. 1 og 2, § 14, § 17, §§ 19-23, § 24, stk. 1 og 2, §§ 26-28, § 29, stk. 1, § 30, § 31, §§ 34-36 og § 38,
 • 2) undlader at indhente godkendelse efter § 2, stk. 1, § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 og § 18,
 • 3) undlader at efterkomme bestemmelse om ophør af retten til salg eller import af et bekæmpelsesmiddel i medfør af § 3, stk. 4 og 6 samt § 4, stk. 4 og 6,
 • 4) undlader at indhente tilladelse efter § 33,
 • 5) tilsidesætter vilkår knyttet til en godkendelse eller tilladelse efter § 2, stk. 1, § 4, stk. 1, § 7, stk. 4, § 21, stk. 1, nr. 2, § 23, stk. 1, nr. 3, § 29, stk. 1, nr. 1 og § 33,
 • 6) tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation efter § 43,
 • 7) overtræder forskrifter bekendtgjort på emballagen til et bekæmpelsesmiddel, jf. § 11, stk. 1, nr. 11 eller
 • 8) overtræder regler fastsat i medfør af § 29, stk. 3.

Stk. 2. For overtrædelse af § 2, stk. 1, § 4, stk. 1, § 7, stk. 4, § 10, stk. 1 og 2, § 14, §§ 18-23 og §§ 26-27 kan der pålægges producent, importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 14

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1988. Samtidig ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 410 af 17. september 1980 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 29 af 28. januar 1986.

§ 47. Regler, der er fastsat af Giftnævnet i henhold til Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 289 af 25. september 1961 om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr samt om midler til regulering af plantevækst med senere ændringer forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne eller anden bekendtgørelse. Overtrædelse af sådanne regler straffes efter hidtil gældende regler.

Stk. 2. Afgørelser truffet efter de regler, der er nævnt i stk. 1, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne eller anden bekendtgørelse eller efter regler fastsat i henhold til denne eller anden bekendtgørelse træffes ny afgørelse. Overtrædelse af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 48. For de af Giftnævnet klassificerede bekæmpelsesmidler betales der afgift efter reglerne i denne bekendtgørelse fra 1. januar 1988.

§ 49. Tilladelse til anvendelse af bekæmpelsesmidler i fareklasse X bevarer deres gyldighed indtil udløbet af den i tilladelsen angivne tidsfrist. Tilladelsen gælder også for anvendelse af meget giftige bekæmpelsesmidler, der alene indeholder de virksomme stoffer, som tilladelsen omfatter.

Miljøministeriet, den 10. december 1987

Christian Christensen

/Erik Lindegaard

Bilag 1

FAREKLASSER OG FARESYMBOLER

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 2

ADVARSELSTAVLE

Advarselstavle til giftskab eller giftrum, jfr. § 26, stk. 2 og 3.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 3

Bilag 3 består af:

Bilag 3.1. Kriterier for indplacering i fareklasserne meget giftig, giftig og sundhedsskadelig.

Bilag 3.2. Fortegnelse over aktive stoffer med angivelse af de vedtagne LD50- og LC50-værdier.

Bilag 3.1.

Kriterier for indplacering af fareklasserne meget giftig, giftig og sundhedsskadelig

Stk. 1. Bekæmpelsesmidler klassificeres af Miljøstyrelsen ved bestemmelse af midlets akutte toksicitet udtrykt ved den hos rotten konstaterede LD50-værdi ved oral eller kutan tilførsel eller LC50-værdi ved indånding.

 • a) For så vidt angår LD50-værdien ved oral tilførsel gælder følgende referenceværdier:

1. for faste stoffer (med undtagelse af lokkemidler og bekæmpelsesmidler i form af tabletter)

5 mg/kg legemsvægt og derunder: »meget giftig«,

over 5, men højst 50 mg/kg : »giftig«,

over 50, men højst 500 mg/kg : legemsvægt: »sundhedsskadelig«,

2. for væsker (samt lokkemidler og bekæmpelsesmidler i form af tabletter)

25 mg/kg legemsvægt og derunder : »meget giftig«,

over 25, men højst 200 mg/kg : legemsvægt: »giftig«,

over 200, men højst 2.000 mg/kg : legemsvægt: »sundhedsskadelig«.

 • b) For luftformige bekæmpelsesmidler eller for bekæmpelsesmidler, der forhandles i form af flydende luftarter, samt for rygemidler og aerosoler tjener som reference følgende LC50-værdier, konstateret på rotten ved inhalationsprøver af en varighed på fire timer:

0,5 mg/l luft og derunder: »meget giftig«,

over 0,5 mg/l luft, men højst 2 mg/l luft: »giftig«,

over 2 mg/l luft, men højst 20 mg/l luft: »sundhedsskadelig«.

For pulverformige bekæmpelsesmidler, hvor partikeldiameter af hovedfraktionen ikke overstiger 50 mikron, bestemmes værdierne ved inhalationsprøver. Når disse bekæmpelsesmidler i forvejen er markedsført, kan de dog klassificeres efter de bestemmelser, der gælder for de ovenfor under litra a omhandlede bekæmpelsesmidler i flydende form.

 • c) For bekæmpelsesmidler, der kan absorberes gennem huden, og hvis kutane LD50-værdi er sådan, at den ville medføre klassificering i en mere restriktiv fareklasse end den, den orale LD50-værdi eller LC50-værdien på grundlag af inhalationsprøven ville indicere, gælder følgende referenceværdier, konstateret ved kutane prøver på rotten og/eller, hvor Miljøstyrelsen kræver det, på kaninen:

1. for faste stoffer (med undtagelse af lokkemidler og bekæmpelsesmidler i form af tabletter) 10 mg/kg legemsvægt og derunder: »meget giftig«, over 10, men højst 100 mg/kg : legemsvægt: »giftig«, over 100, men højst 1.000 mg/kg : legemsvægt: »sundhedsskadelig«,

2. for væsker (samt lokkemidler og bekæmpelsesmidler i form af tabletter) 50 mg/kg legemsvægt og derunder: »meget giftig«, over 50, men højst 400 mg/kg : legemsvægt: »giftig«, over 400, men højst 4.000 mg/kg : legemsvægt: »sundhedsskadelig«.

De foreskrevne prøver skal gennemføres i henhold til internationalt anerkendte metoder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Miljøstyrelsen klassificere bekæmpelsesmidler på grundlag af beregning,

 • a) når klassificeringen som meget giftig, giftig eller sundhedsskadelig er indlysende i betragtning af midlets bestanddele, eller
 • b) når det godtgøres, at et bekæmpelsesmiddel i sin sammensætning udviser stor lighed med et allerede klassificeret bekæmpelsesmiddel, og dettes toksikologiske data er tilstrækkeligt kendte.

Der må i så fald være begrundet sandsynlighed for, at den på grundlag af beregning opnåede klassificering ikke afviger væsentligt fra den, der ville blive resultatet ved gennemførelse af de i stk. 1 omhandlede forsøg.

Såfremt midlet kun indeholder eet virksomt stof, samt et eller flere inaktive bære- og/eller hjælpestoffer, anvendes ved beregning følgende formel:

 

 L x 100 

 ---------- A 

  C 

hvor

L = LD50 af det virksomme stof ved oral tilførsel hos rotten

C = koncentrationen af det virksomme stof i vægtprocent

A = den værdi, der skal lægges til grund for klassificeringen af bekæmpelsesmidlet i overensstemmelse med stk. 1, litra a.

Hvis et aktivt stof er opført på fortegnelsen i bilag 3.2., skal den i nævnte bilag anførte LD50-værdi anvendes ved beregningen.

Såfremt midlet indeholder to eller flere virksomme stoffer, kan tilsvarende beregningsmetode anvendes.

Stk. 3. Der kan lægges yderligere toksikologiske data til grund for klassificeringen af bekæmpelsesmidlet, når:

 • a) omstændighederne giver grund til at formode, at det ved regelret anvendelse er farligt for mennesker, eller
 • b) det påvises, at rotten ikke er det bedst egnede dyr til forsøg med et bestemt bekæmpelsesmiddel, men at en anden dyreart f.eks. afgjort er mere følsom eller udviser reaktioner, der ligner menneskets mere, eller
 • c) når den orale eller kutane LD50-værdi ikke egner sig som grundlæggende kriterium for klassificeringen (dette gælder f.eks. i visse tilfælde aerosoler, andre særlige præparater, pulverformige præparater og rygemidler).

Hvis det derimod kan påvises, at et bekæmpelsesmiddel er mindre giftigt eller sundhedsskadeligt, end det skulle forventes i betragtning af toksiciteten af dets bestanddele, tages der ved klassificeringen også hensyn hertil.

Bilag 3.2.

Fortegnelsen over aktive stoffer med angivelse af de vedtagne LD50- og LC50-værdier.

Bemærkninger

1. De kursiverede tal er dem, der skal benyttes ved anvendelse af formlen i bilag 3.1., stk. 2.

De øvrige tal er medtaget til orientering med henblik på at bestemme, hvilke supplerende sætninger til angivelse af arten af særlige risici (R-sætninger) og vejledende sikkerhedsforskrifter (S-sætninger), der skal findes på etiketten.

 • 2) NR (ikke relevant). Dette vil sige, at tallene foreligger, men hverken har betydning for klassificeringen eller etiketteringen, f.eks. at den kutane LD50-værdi er større end de i bilag 3.1., stk. 1, omhandlede grænseværdier.
   
  
                        Vedtagne værdier 
  
   EØF-Nummer    Stoffer       Orl. LD50 Cut. LD50 ihl. LC50 
  
                       mg/kg   mg/kg  mg/1/4h 
  
   015-079-00-7 Acephat          945     NR 
  
   605-008-00-3 2-Propenol (Acrolein     46     562 
  
         Alachlor         1 200     NR 
  
   602-048-00-3 Aldrin            46     98 
  
   006-025-00-3 Allethrin          920     NR    NR 
  
   616-004-00-6 Allidochlor         700     360 
  
   603-015-00-6 2-Propenol          64     90 
  
   613-011-00-6 Amitrol          2 000 
  
   613-010-00-0 Ametryn          1405     NR    NR 
  
   015-080-00-2 Amidithion         600 
  
   612-052-00-7 2-Aminobutan        380    2 500 
  
   006-018-00-5 Aminocarb          50     275 
  
   006-008-00-0 Antu             2 
  
   015-056-00-1 Azinphos-ethyl        12     250 
  
   015-039-00-9 Azinphos-methyl       16     250 
  
   006-020-00-6 Barban          1 300     NR    NR 
  
         Barium karbonat       650 
  
   015-083-00-9 Bensulid          770    3 950 
  
   613-012-00-1 Bentazon         1 100     NR 
  
   006-036-00-3 Benzthiazuron       1 280 
  
   609-024-00-1 Binapacryl         421     720 
  
   609-032-00-5 Bromophenoxim       1 217     NR 
  
         Bromophos         1 600    2 181 
  
   015-064-00-5 Bromophos-ethyl       71    1 000 
  
   608-006-00-0 Bromoxynil         190 
  
   602-044-00-1 Camphechlor         80    1 075 
  
   006-011-00-7 Carbaryl          300     NR 
  
   006-026-00-9 Carbofuran          8     120 
  
   015-044-00-6 Carbophenothion       32     27 
  
   602-047-00-8 Chlordan          460     700 
  
   606-019-00-6 Chlordecon         114     475 
  
   650-007-00-3 Chlordimeform        340     640 
  
   607-074-00-9 Chlorfenac         575    3 160 
  
   603-049-00-1 Chlorfenethol        930 
  
   607-075-00-4 Chlorfenprop-methyl      1     190 
  
   015-071-00-3 Chlorfenvinphos       10     108 
  
   606-014-00-9 Chlorophacinon        2     200 
  
   015-085-00-X Chlorphonium        178     750 
  
   015-084-00-4 Chlorpyrifos        135     202 
  
   616-005-00-1 Chlorthiamid        757 
  
   607-057-00-6 Coumachlor         900 
  
   015-038-00-3 Coumaphos          16     860 
  
   607-059-00-7 Coumatetralyl        17 
  
   015-086-00-5 Coumithoat          67 
  
         Crotoxyphos         74     202 
  
   613-004-00-8 Crimidin           1,25 
  
   015-074-00-X Crufomat          770    2 000 
  
   613-013-00-7 Cyanazin          182     NR 
  
   015-087-00-0 Cyanophos          610     800 
  
         Cycloheximid         2 
  
   015-070-00-8 Cyanthoat           3,2    105 
  
   050-002-00-0 Cyhexatin          540    2 200 
  
   607-039-00-8 2,4-D            375    1 500 
  
   613-008-00-X Dazomet           640 
  
   607-083-00-8 4-(2,4-Dichlorphenoxy) 
  
         smørsyre          700     800 
  
   602-045-00-7 DDT             113    2 510 
  
   015-028-00-9 Demeton-O           1,7 
  
   015-030-00-X Demeton-O-methyl      180 
  
   015-029-00-4 Demeton-S           1,7 
  
   015-031-00-5 Demeton-S-methyl       40     302 
  
   015-078-00-1 Demeton-S-methylsulfon    37 
  
   613-007-00-4 Desmetryn         1 390    1 000 
  
   015-088-00-6 Dialifor           5     145 
  
   006-019-00-0 Diallat           395 
  
   015-040-00-4 Diazinon          300     900 
  
   602-021-00-6 1,2-Dibrom-3-chlorpropan  170    1 420 
  
   015-068-00-7 Dichlofenthion       270     NR 
  
   606-018-00-0 Dichlon          1 300 
  
   602-012-00-7 1,2-Dichlorethan      670    2 800 
  
   607-045-00-0 Dichlorprop         800    1 400 
  
   015-019-00-X Dichlorvos          56     107 
  
   603-044-00-4 Dicofol           690    1 870 
  
   015-073-00-4 Dicrotophos         22     181 
  
   602-049-00-9 Dieldrin           38     10 
  
   015-061-00-9 Dimefox            1      5 
  
   006-010-00-1 Dimetan           120 
  
   015-051-00-4 Dimethoat          425 
  
   006-040-00-5 Dimetilan          47     600 
  
   006-028-00-X Dinobuton          140     NR 
  
   609-025-00-7 Dinoseb           58     200 
  
   609-023-00-6 Dinocap           980     NR 
  
   609-026-00-2 Salte og estere af dinoseb  60 
  
   609-030-00-4 Dinoterb           25 
  
   609-031-00-X Salte og estere af dinoterb 25 
  
   006-029-00-5 Dioxacarb          90    3 000 
  
   015-063-00-X Dioxathion          23     63 
  
   616-007-00-2 Diphenamid         970 
  
   015-060-00-3 Disulfoton          2,6    20 
  
   613-021-00-0 Dithianon          640 
  
   609-020-00-X DNOC             25     200 
  
   607-076-00-X Dodin           1 000     NR 
  
   650-008-00-9 Drazoxolon         126 
  
   602-052-00-5 Endosulfan          80     359 
  
   607-055-00-5 Endothal-Na         51     750 
  
   015-049-00-3 Endothion          30     400 
  
   602-051-00-X Endrin            7     60 
  
   015-036-00-2 EPN             14     25 
  
   006-030-00-0 EPTC           1 652    3 200 
  
   607-077-00-5 Erbon           1 120 
  
   015-047-00-2 Ethion           161     915 
  
   015-089-00-1 Ethoat-methyl        340    1 000 
  
         Ethoprophos         62     26 
  
   611-003-00-7 Fenaminosulf         60    1 000 
  
   613-015-00-8 Fenazaflor         283     700 
  
   015-052-00-X Fenchlorphos       1 740    2 000 
  
   015-054-00-0 Fenitrothion        503 
  
   607-047-00-1 Fenoprop          650 
  
   015-090-00-7 Fensulfothion        3,5     3,5 
  
   015-048-00-8 Fenthion          190    1 680 
  
   050-003-00-6 Fentin-acitat        125     500 
  
   050-004-00-1 Fentin-hydroxid       108 
  
   607-078-00-0 Fluenetil           6      4 
  
   616-002-00-5 Monofluoracetamid      13     80 
  
   015-091-00-2 Fonofos            8     25 
  
   015-057-00-7 Formothion         365 
  
         Hexachloroacetone     1 550    2 980 
  
         Heptachlor epoxide      34 
  
   602-046-00-2 Heptachlor         100     159 
  
   613-017-00-9 8-Hydroxyquinolinsulfat  1 200 
  
   608-007-00-6 Ioxynil           110     809 
  
         Ioxynil-octanote      390 
  
   602-053-00-0 Isobenzan           4,8     4 
  
   006-009-00-6 Isolan            11      5,6 
  
   607-079-00-6 Kelevan           240     314 
  
   602-043-00-6 Lindan            88     900 
  
         Malathion med over 
  
         1,8% isomalathion      885 
  
         Malathion med 1,8% eller 
  
         derunder isomalathion   2 000 
  
   607-051-00-3 MCPA            700 
  
   607-052-00-9 Salte og estere af MCPA   700 
  
   607-053-00-4 MCPB            680 
  
   607-054-00-X Salte og estere af MCPB   680 
  
   015-045-00-1 Mecarbam           36 
  
   607-049-00-2 Mechlorprop         930     900 
  
   015-094-00-9 Mephosfolan          9      9,7 
  
   006-023-00-2 Mercaptodinethur       35     400 
  
   080-003-00-1 Kviksølv(I)chlorid     210 
  
   605-005-00-7 Metaldehyd         630 
  
   015-095-00-4 Methamidophos         7,5    110 
  
   015-069-00-2 Methidathion         25    1 546 
  
   615-002-00-2 Methylisothiocyanat     175    2 780 
  
         Methomyl           17     NR 
  
         Mevinphos           4      4 
  
         Molinate          720 
  
         Monuron          1 480 
  
   015-072-00-9 Monocrotophos        14     112 
  
   006-032-00-1 Monolinuron        1 800 
  
   613-018-00-4 Morfamguat         325 
  
   006-014-00-3 Nabam            395 
  
   015-055-00-6 Dibrom           430     800 
  
   614-001-00-4 Nicotin           50     50 
  
   650-004-00-7 Norbormid           4,4 
  
   015-066-00-6 Omethoat           50     700 
  
   015-034-00-1 Parathion           2      6,8 
  
   015-035-00-7 Parathion-methyl       6     67 
  
   006-034-00-2 Pebulat          1 120 
  
   604-002-00-8 Pentachlorphenol       27     105 
  
   015-097-00-5 Phenthoat          400     700 
  
   015-033-00-6 Phorat            2      2,5 
  
   015-101-00-5 Phosmet           230    1 150 
  
   015-022-00-6 Phosphamidon         17     374 
  
         Phospholan          9     23 
  
   015-100-00-X Phoxim          1 845     NR 
  
   015-099-00-6 Pirimiphos-ethyl      140    1 000 
  
   006-037-00-9 Promecarb          74 
  
   616-009-00-3 Propanil         1 400     NR 
  
         Propargite        1 500 
  
         Promurik           0,28 
  
   006-016-00-4 Propoxur           95     NR 
  
   015-032-00-0 Prothoat           8     14 
  
   015-026-00-8 Schradan           9     15 
  
   614-003-00-5 Strychnin           5 
  
   006-038-00-4 Sulfallat          850 
  
   015-027-00-3 Sulfotep           5     20 
  
   607-041-00-9 2,4,5-T           500 
  
   607-042-00-4 Salte og estere af 2,4,5-T 500     NR 
  
   015-025-00-2 TEPP             1,1     2,4 
  
   015-050-00-9 Thiometon          120     700 
  
         Thionazin          12     11 
  
   006-039-00-X Triallat         1 700 
  
   015-098-00-0 Trichloronat         16     135 
  
   613-020-00-5 Tridemorph         650    1 350 
  
         Trifenmorph        1 400 
  
         2,3,6-TBA         1 500 
  
   006-005-00-4 Thiram           560    2 000 
  
   015-024-00-7 Triamiphos          20     48 
  
   015-021-00-0 Trichlorfon         560     NR 
  
   015-059-00-8 Vamidothion         103    1 160 
  
   607-056-00-0 Warfarin           3 
  
   006-012-00-2 Ziram           1 400 
  
   602-008-00-5 Tetrachloromethan (* 1)    0,4 
  
   602-002-00-3 Brommethan (* 1)       0,4         0,004 
  
   006-003-00-3 Carbondisulfid (* 1)     0,4 
  
   015-004-00-8 Aluminiumphospid (* 1)    0,4         0,004 
  
   015-006-00-9 Zinkphosphid (* 1)      0,4         0,004 
  
   602-010-00-6 1,2-Dibromethan (* 1)     0,4 
  
   603-023-00-X Ethylnoxid (* 1)                  0,004 
  
   016-010-00-3 Natriumpolysulfider (* 2) 
  
   016-007-00-7 Kaliumpolysulfider (* 2) 
  
   016-008-00-2 Ammoniumpolysulfider (* 2) 
  
   016-005-00-6 Calciumpolysulfider (* 2) 
  
   016-003-00-5 Bariumpolysulfider (* 2) 
  
   616-006-00-7 Dichlofluanid (* 2) 
  
   Bilag 4 
  
   Fareklasse   Gruppe   Godkendelsesdato 
  
   Udfyldes af miljøstyrelsen 
  
   ANSØGNING 
  
   til miljøstyrelsen 
  
   om godkendelse af bekæmpelsesmiddel 
  
   i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse 
  
   om kemiske bekæmpelsesmidler. 
  
   ANSØGNINGSSKEMA VEDRØRENDE DET FORMULEREDE MIDDEL 
  
   ---------------------------------------------------------------- 
  
   A 1 
  
   1.1 Ansøgerens navn (firma), 
  
     adresse og telefon samt SE nr. 
  
   ---------------------------------------------------------------- 
  
   1.2 Navn/firmanavn og adresse 
  
     på fremstilleren af midlet 
  
   ---------------------------------------------------------------- 
  
   1.3 Midlets navn (handelsbetegnelse) 
  
     samt kodebetegnelse                Bilag side 
  
   ---------------------------------------------------------------- 
  
   A 2 OPLYSNINGER OM MIDLET 
  
   ---------------------------------------------------------------- 
  
   2.1 Bekæmpelses-   Her anføres f.eks. insekticid.herbicid... 
  
     middeltype    (Brug ISO-betegnelser). 
  
   ---------------------------------------------------------------- 
  
   2.2. Midlets virke-  Her angives virkemåde, f.eks. systematisk, 
  
     virkemåde    kontakt- eller mavegift etc. 
  
   ---------------------------------------------------------------- 
  
   Reg. nr. ........... 
  
   J.nr. ..... 19 
  
   Udfyldes af miljøstyrelsen      (yderligere eksemplarer af 
  
                      ansøgningen kan rekvireres 
  
                      hos miljøstyrelsen) 
  
  

2.3 Midlets virksomme stoffer (art og procent)

Her anføres hvert virksomt stofs deklarationsnavn eller kemiske betegnelse og mængden i vægtprocent samt for flydende midler g/1.

2.4 Midlets fyldstoffer

Her anføres type, kemisk betegnelse og procentindhold af hvert af de i midlet indgående opløsningsmidler, spredemidler, amilgeringsmidler og lign. i henhold til IUPAC eller CA samt CAS nr.

2.5 Midlets tilstandsform

Her anføres, om midlet fremtræder som væske, sprøjtepulver, pudder, rygepulver, imprægneret genstand (arten), aerosol eller lignende.

A 3 MIDLETS ANVENDELSE

3.1 Midlets anvendelsesområde

Her angives hvilke plantesygdomme, skadedyr m.v. midlet i overensstemmelse med den vedlagte eller påtænkte brugsanvisning agtes anvendt mod, i hvilken afgrøde eller på hvilket materiale el.lign. det agtes anvendt, og om midlet skal anvendes indenfor land- og havebrug, frugtavl etc., i lukkede rum (væksthuse, stalde, hønsehuse, levnedsmiddelvirksomheder, lagre, køkkener, beboelsesrum etc.) og lign.

3.2. Midlets dosering og brugskoncentration

For hvert anvendelsesområde anføres den anbefalede dosering, f.eks. som kg virksomt stof pr. ha eller g virksomt stof pr. enhed, samt den brugsstyrke, der påtænkes anbefalet i brugsanvisninger etc. Styrken angives som det procentuelle indhold af midlet i den brugsfærdige fortynding (opløsning) og i væskemængde pr. ha.

3.3 Midlets udbringning

Anbefalet udbringningsmetode, udbringningshyppighed, udbringstidspunkt. For midler til udsprøjtning angives sprøjtetryk. Hvis tilsætningsstoffer anbefales, angives art og mængde.

3.4 Midlets blandbarhed

Her anføres oplysninger om midlets blandbarhed eller mangel på sådan med andre bekæmpelsesmidler/andre stoffer. Hvis midlet specielt anbefales til udsprøjtning sammen med andre bekæmpelsesmidler, angives dette.

3.5 Effektivitet

Træbeskyttelsesmidler:

Her anføres resultater af forsøg gennemført under standardiserede betingelser.

De udførte undersøgelser skal have relation til den påtænkte anvendelse af midlet og det behandlede træ.

Prøvningsmetode

Art af svamp eller insekt

Grænseværdi

Andre midler:

Laboratorie-, klimakammer- og væksthusforsøg. Her anføres resultater af forsøg gennemført under standardiserede betingelser og i flere doseringer, samt under forhold der er relevante for midlets anvendelse i praksis.

Feltforsøg. Her anføres resultater af forsøg udført under klimatiske, jordbrugsmæssige og øvrige forhold, der er sammenlignelige med dem, hvorunder midlet skal anvendes i Danmark i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Uønskede virkninger (eller sidevirkninger). Fytotoksicitet. Her anføres relevante undersøgelser over virkning på kulturplanter og eftervirkninger på senere afgrøder.

Gener og virkning på materialer, indbo, husdyr og hobbydyr, stueplanter m.v.

A 4 MIDLETS EMBALLAGE

4.1 Forslag til etiket og brugsanvisning

4.2. Midlets emballage

Her anføres vægten (eller rumfanget for flydende midler) af de pakningsstørrelser, hvori midlet agtes bragt i handelen, samt emballagens art. Emballagens art angives for hver pakningsstørrelse, f.eks. 1 kg i blikdunke med skrueprop og 50 kg i jerntromler.

N.B. Det bemærkes herved, at midlet kun må sælges i de til miljøstyrelsen anmeldte pakningsstørrelser og emballagearter, hvortil etiketten er godkendt.

A 5 TOKSIKOLOGISKE DATA FOR MIDLET

Forsøgene skal principielt udføres efter OECD-guidelines. Hvis disse ikke er fulgt angives dette.

5.1. Akut oral toksicitet LD50, mg/kg dyreart

Iagttagne virkninger, herunder organskader.

Er resultatet fremkommet ved afprøvning af midlet eller ved beregning. (Udregning bedes i så fald anført).

 

 Var dyrene fastende    ja  eller nej 

 5.2 Akut dermal toksicitet 

    LD50, mg/kg    dyreart 

 Iagttagne virkninger, herunder organskader. 

 5.3 Akut toksicitet ved inhalation 

     koncentra-     varighed    LC50     dyreart 

     tion (mg/1)    (timer) 

      aktuel 

      nominel 

Iagttagne virkninger, herunder organskader.

5.4 Irritation af huden

Angiv værdien for »primary irritation index«.

5.5. Irritation af øjnene

Angiv værdien for »primary irritation index«.

5.6 Andre toksikologiske data for midlet, som er ansøgeren bekendt

5.7 Toksikologiske data for ikke-virksomme bestanddele, som er ansøgeren bekendt

A 6 ØKOTOKSIKOLOGISKE UNDERSØGELSER AF MIDLET

6.1 Indeholder midlet stoffer, der er farlige for bier

ja eller nej

6.2 Andre økotoksikologiske virkninger

6.3 Økotoksikologiske virkninger ved ikke-virksomme bestanddele, som er ansøgeren bekendt

A 7 MIDLETS FYSISKE, KEMISKE OG TEKNISKE EGENSKABER

7.1 Fri aciditet eller alkalinitet

pH ønskes angivet.

7.2 Massefylde (for væsker)

7.3 Partikelstørrelse (for pulvere og puddere)

7.4 Suspensions- eller emulgeringsegenskaber

7.5 Lafringsholdbarhed, herunder kuldestabilitet

7.6 Korroderende egenskaber

7.7 Damptryk

7.8 Flammepunkt

7.9 Egenskaber ved opvarmning og brand

7.10 Eventuelle andre relevante oplysninger

A 8 YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL BRUG FOR KLASSIFICERING OG MÆRKNING

8.1 Klassificering for brandfarlighed

I overensstemmelse med definitionerne i miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering og mærkning m.v.

8.2 Klassificering ved transport

A 9 Destruktionsmetode

Kemiske eller anden metode til destruktion af midlet og dets emballage.

A 10 Analysemetode

Metoder til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af de virksomme stoffer i midlet.

A 11 OPLYSNINGER TIL BRUG FOR ARBEJDSTILSYNET

11.1 Beskyttelsesudstyr

Forslag til beskyttelsesudstyr ved håndtering af det koncentrerede middel samt ved anvendelse af det evt. fortyndede middel.

11.2 Forholdsregler ved brand, herunder forslag til egnede slukningsmidler

 

 ............den ............19....  ..................... 

                     Underskrift 

ANSØGNINGSSKEMA VEDRØRENDE DET AKTIVE STOF

Hvor intet andet er anført, skal undersøgelser være foretaget under anvendelse af den tekniske vare.

Midlets navn

Krav til undersøgelser.

Alle toksikologiske undersøgelser (pkt. 7-15) skal udføres efter OEDC-guidelines eller tilsvarense anerkendte guidelines.

Desuden skal alle økotoksikologiske undersøgelser udføres efter anerkendte guidelines, såsom BBA-Richtlinien fur die amtliche Prufung von Pflanzenschutzmitteln, OECD-guidelines eller EPA-guidelines.

Hvor disse guidelines ikke er fulgt angives dette tydeligt i både ansøgningsskema og resumee.

1. Ansøgerens navn og adresse.

2. Oplysninger om det virksomme stofs identitet.

2.1. Navn i henhold til IUPAC-nomenklaturen 2.2. Andre betegnelser (ISO-betegnelser, handelsnavn, kodebetegnelse).

2.3. Handelsnavne på andre kemiske produkter, som indeholder stoffet, for så vidt de er ansøgeren bekendt.

2.4. Stoffets CAS-nr.

2.5. Bruttoformel.

2.6. Strukturformel.

2.7. Molvægt.

3. Oplysninger om det virksomme stof som teknisk vare.

3.1. Renhed i vægtprocent.

3.2. Kemisk betegnelse og mængde (vægtprocent) af betydende urenheder, herunder isomere, syntesebiprodukter, nedbrydningsprodukter o.lign. (se f.eks. FAO Model Specifications) i henhold til IUPAC eller CA samt CAS nr.

3.3 Art og mængde af eventuelle tilsætningsstoffer, stabilisatorer, inhibitorer eller andre tilsætningsstoffer i % eller p.p.m.

4. Oplysninger vedrørende bestemmelse af det virksomme stof.

4.1. Spektraldata (UV, IR, NMR, MS og lign.).

4.2. Påvisnings- og bestemmelsesmetoder. Beskrivelse af brugelige kontrolmetoder til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af stoffet i kemiske produkter (bekæmpelsesmidler), i jord, i vand, i luft, i biologisk materiale (plante- og animalsk væv, urin, fæces og evt. mælk).

5. Oplysninger vedrørende det virksomme stofs oprindelse og fremstilling.

5.1 Navn/firmanavn og adresse på leverandøren af det virksomme stof.

5.2. Skitse af det virksomme stofs fremstillingsproces.

6. Det virksomme stofs fysisk-kemiske egenskaber.

Oplysninger om tilstandsform, refraktionsindeks, smeltepunkt, kogepunkt, damptryk, massefylde og opløselighed skal gives såvel for den tekniske vare, der er anvendt ved formuleringen, som for det kemisk rene stof.

6.1. Beskrivelse af stoffet

6.1.1. Tilstandsform

teknisk vare:

rent stof:

6.1.2. Farve, lugt, etc.

6.2. Refraktionsindeks

teknisk vare:

rent stof:

6.3. Smeltepunkt (sublimationspunkt, dekomponeringstemperatur)

 

 teknisk vare:             grader C 

 rent stof:               grader C 

 6.4. Kogepunkt 

 teknisk vare:             grader C 

 rent stof:               grader C 

         20 

 6.5. Massefylde D 

          4 

 teknisk vare: 

 rent stof: 

 Hvis stoffet er en luftart, angives massefylde ved 0 grader C i 

  forhold til massefylde ved 0 grader C af atmosfærisk luft 

 teknisk vare: 

 rent stof: 

 6.6. Damptryk af teknisk vare eller rent stof 

               Pa ved  grader C 

               Pa ved  grader C 

 Eventuelt damptrykkurve. 

 6.7. Overfladespænding    N/m (   grader C) 

 6.8.1. Vandopløselighed 

 teknisk vare:        mg/l (   grader C) 

 rent stof:         mg/l (   grader C) 

 6.8.2. Styrke konstant (dissociationskonstant) for stoffer med syre- 

  eller baseegenskaber. 

 PKA .....PKB .....      (v.   grader C) 

 6.9. Fedtopløselighed 

 teknisk vare:      mg/100 g (   grader C) 

 rent stof:       mg/100 g (   grader C) 

 Arten af anvendt olie. 

 6.10. Fordelingskoefficient n-octanol/vand temperatur:  grader C 

 Ved syre- eller baseegenskaber angiv pH. 

 6.11. Opløselighed i methanol 

      hexan 

      dichlormethan 

Koncentration skal angives for mindst et opløsningsmiddel.

Opløselighed i andre organiske opløsningsmidler.

6.12. Hydrolyse stabilitet (halveringstid eller lign., temp. og pH-område angives) i:

6.12.1. Vand

6.12.2.Syre (koncentrationen angives)

6.12.3. Alkali (koncentrationen angives)

6.13. Stabilitet

Angiv betingelser, temperatur, bølgelængde.

6.13.1. Fotostabilitet

6.13.2. Termostabilitet

 

 6.14. Flammepunkt       grader C åben digel 

               grader C lukket digel 

6.15. Antændelighed

(i overensstemmelse med definitionerne i miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering og mærkning m.v.).

6.16.1. Brandnærende egenskaber

(i overensstemmelse med definitionerne i miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering og mærkning m.v.).

6.16.2. Eksplosionsfare.

6.17. Spaltning eller anden reaktion ved opvarmning (ophedning), forbrænding eller slag.

6.18. Andre karakteristika, som ansøgeren måtte have kendskab til.

7. Akut toksicitet.

7.1. Peroralt

 

           LD50    mg/kg 

           LD50    mg/kg 

           LD50    mg/kg 

           LD50    mg/kg 

           LD50    mg/kg 

 Iagttagne virkninger, herinder organskader. 

 Var dyrene fastende    ja   nej 

 7.2. Perkutant 

           LD50    mg/kg 

           LD50    mg/kg 

 Iagttagne virkninger, herunder organskader. 

 7.3. Inhalation 

 angiv nominel og aktuel koncentration 

 antal timer     LC50    mg/1 

 Iagttagne virkninger, herunder organskader. 

 7.4. Andre indgivelsesmåder, f.eks. intravenøst, intraperitonealt 

           LD50    mg/kg 

           LD50    mg/kg 

           LD50    mg/kg 

7.5. Irritation af huden

angiv værdi for »primary irritation index«

7.6. Irritation for øjnene

angiv værdi for »primary irritation index«

7.7. Hudsensibiliserende virkning

metodeangivelse

8. Sub-kronisk toksicitet.

8.1. 90 dages undersøgelse på rotter

NOEL ........ ppm og mg/kg 8.2. 3 eller 6 måneders undersøgelse på en ikke gnaver (anden art end rotte og mus) ....... ppm og mg/kg

8.3 Evt. undersøgelser med andre applikationsmåder, dyr eller tidsrum

NOEL ........ ppm og mg/kg

9. Kronisk toksicitet.

Fodringsforsøg på mindst 2 pattedyrearter,

NOEL ........ ppm og mg/kg

10. Karcinogenicitet.

Undersøgelse på mindst 2 pattedyrearter.

11. Mutationsfremkaldende virkning.

Stoffet ønskes undersøgt for:

 • 1) genmutationer, in vitro og in vivo (f.eks. Ames test, Bananfluetest, pattedyrceller i kultur)
 • 2) chromosomforandringer (f.eks. dominant letal test, mikrokerne test, søsterkromatid ombytning m.fl.)

12. Andre mutagenicitetsundersøgelser.

Hvis en eller flere af ovennævnte tests er positive, vil en test for påvirkning af kønsceller blive krævet.

13. Reproduktionsundersøgelser.

Som minimum kræves forsøg over 2 generationer med 2 kuld pr. generation

14. Teratogenicitetsundersøgelser.

Undersøgelse på mindst 2 pattedyrearter.

15. Neurotoksicitet.

Er antidot givet? ja nej

16. Giftighed af eventuelle metabolitter, nedbrydningsprodukter og urenheder.

17. Metabolisme i dyr.

17.1. Absorption, distribution og udskillelse i pattedyr.

a. ved eengangstilførsel

b. ved flere tilførsler

17.2. Biotransformation i pattedyr

17.3. Andre undersøgelser på pattedyr

(hæmatologi, lever- og nyrefunktionsundersøgelser, enzympåvirkning etc.)

17.4. Evt. absorption, distribution og udskillelse hos andre dyrearter

17.5. Formodet toksisk virkningsmekanisme

18. Toksicitet overfor mennesker.

Eventuelle erfaringer, gjort under produktionsprocessen, ved praktisk anvendelse eller i forbindelse med forgiftningstilfælde. Modforanstaltninger ved forgiftning.

19. Metabolisme og persistens i eller på planter.

Optagelse, transport, art og mængde af nedbrydningsprodukter.

20. Undersøgelser af restkoncentrationer i relevante spiselige plantedele samt i produkter af animalsk oprindelse.

Nedbrydningskurver og halveringstid for det aktive stof og væsentlige metabolitter (mindst 3 prøvetagninger).

21. I jord.

21.1. Omdannelse og nedbrydning.

Herunder fotolyse på jordoverfladen.

Under aerobe betingelser undersoges metabolismen i 1 jordtype.

Nedbrydningshastigheden undersøges under aerobe betingelser i 3 jordtyper.

I 1 jordtype undersøges nedbrydningshastigheden ved 2 temperaturer med en forskel på mindst 10 grader C.

I 1 jordtype undersøges nedbrydningshastighedens afhængighed af fugtindholdet i jorden. Dette gøres ved 2 fugtighedsprocenter, hvoraf den ene vælges, så der gives mikroorganismerne optimale forhold (ca. 60% af markkapaciteten) og den anden væsentligt lavere.

I 1 jordtype undersøges nedbrydningshastigheden i steril jord.

I 1 jordtype undersøges nedbrydningshastigheden ved 2 forskellige doseringer, f.eks. normaldosering og 1/10 af normaldoseringen.

Under anaerobe betingelser undersøges nedbrydningshastigheden i 1 jordtype.

De 3 jordtyper, der undersøges skal være repræsentative for de områder, hvor midlet vil finde anvendelse.

Der vil typisk være tale om en leret jordtype, en sandet jordtype og en blandingstype. Indholdet af organisk kulstof skal i een jordtype være mindre eller lig 1% og i een jordtype være større eller lig 2%.

21.2 Transport og bevægelighed.

Udvaskningsforsøg i jordsøjle foretages med aktivt stof i 3 jordtype samt med ældet aktivt stof i 1 jordtype.

Hvis søjleforsøget udviser uacceptabel udvaskning, skal denne undersøges ved lysimeter- eller markforsøg.

21.3. Adsorption/desorption.

21.4. Akkumulering i jord.

Her angives om akkumulering af aktivt stof eller væsentlige metabolitter i jord er undersøgt eller beregnet.

21.5. Fordampning fra jord.

Hvis det aktive stof i væsentligt omfang fordamper ønskes dette belyst ved måling eller beregning.

22. I vand.

22.1. Nedbrydning, biotisk, Mindst BOD-værdien og forholdet BOD/COD skal bestemmes.

22.2. Adsorption til organisk materiale (svæv og sediment), akkumulering i sediment.

23. Toksisk virkning på vandorganismer.

23.1. Akut toksicitet på fisk.

2 fiskearter med forskellige levesteder og fødegrundlag.

 

 Arter   Påvirkningens varighed   LC50 p.p.pm 

 23.2.1. Akut toksicitet på daphnier. 

 Arter   Påvirkningens varighed   LC50 p.p.m. 

                   EC50 p.p.m. 

 23.2.2. Reproduktionstest på daphier. 

 Arter   Påvirkningens varighed   EC50 p.p.m. 

 23.3. Akut toksicitet på alger. 

 Arter   Påvirkningens varighed   EC50 p.p.m. 

                   NOEC p.p.m. 

 23.4. Toksisk virkning på andre vandorganismer. 

 Arter   Påvirkningens varighed   LC50 p.p.m. 

                   EC50 p.p.m. 

                   NOEC p.p.m. 

23.5. Bioakkumuleringsundersøgelse i akvatiske økosystemer, hvis fordelingskoefficienten n-octanol/vand er større end 10 3, jfr. pkt. 6.10.

24. Toksisk virkning på jordorganismer.

24.1. Akut toksicitet og andre påvirkninger af regnorme.

 

 Arter                LC50 p.p.m. 

 24.2. Effekt på jordrespiration. 

 24.3. Effekt på ammonifikation. 

 24.4. Effekt på nitrifikation. 

 24.5. Effekt på asymbiotisk N-fiksering undersøges. Ved skadelig 

  effekt på denne kræves tillige undersøgelse af effekt på 

  symbiotisk N-fiksering ved anvendelse i ærteblomstrede afgrøder. 

 25. Toksisk virkning på fugle. 

 25.1. Akut fødetoksicitet på mindst to fuglearter med forskelligt 

  fødegrundlag. 

 Arter                LC50 p.p.m. 

 25.2. Reproduktionstest på mindst een fugleart. 

 Arter                NOEC p.p.m. 

26. Virkning på bier.

27. Evt. oplysning om toksisk virkning på andre nyttedyr.

28. Andre oplysninger om det aktive stofs eller det nedbrydningsprodukters skæbne eller effekt i miljøet.

29. Fyto-toksicitet.

30. Resistensdannende egenskaber.

31. Toksisk virkningsmekanisme i målorganisme.

Årsag til selektivitet.

32. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med:

32.1. Håndtering.

32.2. Oplagring.

32.3. Transport.

32.4. Brandfare. (Angiv arten af evt. forbrændings- eller pyrolysegas).

33. Stoffets uskadeliggørelse.

Her angives eventuelle kemiske forbindelser og de mængder, der skal anvendes for at få en hurtig uskadeliggørelse af tiloversblevne rester eller lign.

34. Andre forholdsregler ved eventuel spredning i miljøet i forbindelse med uheld eller misbrug.

35. Registrering, klassificering, behandlingsfrister og tilladte restkoncentrationer i andre lande.

36. Litteraturreferencer, som ikke er nævnt i det foregående.

37. Nummereret bilagsfortegnelse.

Bilag 5

Ansøgning om godkendelse af bekæmpelsesmidler, der er klassificeret af Giftnævnet efter lov nr. 118 af 3. maj 1961 skal indsendes til Miljøstyrelsen inden den frist, som er fastsat i nedennævnte bilag 5.1-5.5, hvori det eller de i bekæmpelsesmidlet indeholdte virksomme stof er anført.

Såfremt et bekæmpelsesmiddel indeholder flere virksomme stoffer, der efter dette bilag skal revurderes på forskellige tidspunkter, skal godkendelsesansøgningen indsendes inden den frist, som efter dette bilag er fastsat for det af de virksomme stoffer, som skal revurderes først.

Ansøgningen om godkendelse af sådanne bekæmpelsesmidler skal indeholde de krævede oplysninger om samtlige virksomme stoffer i midlet på ansøgningstidspunktet.

Godkendelse af bekæmpelsesmidler med flere virksomme stoffer kan først meddeles i forbindelse med gennemførelsen af revurderingen af de midler, som indeholder det af det pågældende sammensatte middels virksomme stoffer, som efter dette bilag skal vurderes sidst.

Bilag 5 består af:

Bilag 5.1. Herbicider i korn og herbicider i frugt og grønt m.m.

Bilag 5.2. Herbicider i frøafgrøder, kartoffel, skov, have o.lign., roer og raps. Insekticider i frugt og grønt m.m.

Bilag 5.3. Insekticider i korn, stalde, væksthuse o.lign.

Bilag 5.4. Insekticider i raps. Fungicider i kartoffel, korn og gartneri. Bejdsemidler.

Bilag 5.5. Fungicider i raps og på prydplanter. Rottemidler, jorddesinfektionsmidler, vækstreguleringsmidler i korn og på prydplanter/grønt og træbeskyttelsesmidler.

Bilag 5.1.

Herbicider i korn og herbicider i frugt og grønt m.m.

For bekæmpelsesmidler indeholdende følgende virksomme stoffer, skal ansøgningen om godkendelse være modtaget af Miljøstyrelsen senest den 1. september 1988:

Herbicider i korn

Allylalkohol

Atrazin

Bentazon

Bromophenoxim

Bromoxynil

Clopyralid

Cyanazin

2,4-D

Dicamba

Dichlorprop

Difenzoquat

Dinoseb

Dinoterb

DNOC

Flamprop-M-isopropyl

Glyphosat

Ioxynil

Isoproturon

MCPA

MCPB

Mechlorprop

Methabenzthiazuron

Natriumchlorat

Paraquat

Pendimethalin

TCA

Terbuthylazin

Tri-allat

Trifluralin

Herbicider i frugt og grønt m.m.

Amitrol

Bromacil

Carbetamid

Chlorozuron

Chlorpropham

Dalapon

Dichlobenil

Diuron

Jordoliedestillat

Linuron

Metoxuron

Simazin

Bilag 5.2.

Herbicider i frøafgrøder, kartoffel, skov, have o.lign. roer og raps.

Insekticider i frugt og grønt m.m.

For bekæmpelsesmidler indeholdende følgende virksomme stoffer, skal ansøgning om godkendelse være modtaget af Miljøstyrelsen senest den 1. september 1989:

Herbicider i frøafgrøder

Diquat

Terbacil

Herbicider i kartoffel

EPTC

Metribuzin

Herbicider i skov, have o.lign.

Asulam

Ferrisulfat

Ferrosulfat

fosamin

Hexacinon

Propyzamid

Herbicider i roer

Alloxidim

Chlorbufam

Chloridazon

Cycloat

Ethofumesat

Lenacil

Metamitron

Phenmedipham

Herbicider i raps

Benazolin

Dimethachlor

Napropamid

Propachlor

Insekticider i frugt og grønt m.m.

Acephat

Aldicarb

Amitraz

Azinphos-methyl

Bromophos

Carbofuran

Chinomethionat

Chlorfenvinphos

Cyhexatin

Diazinon

Dicofol

Fenbutatin oxid

Heptenophos

Isofenphos

Mercaptodimethur

Methidathion

Methomyl

Mevinphos

Oxamyl

Oxydemeton-methyl

Sulfotep

Tetradifon

Tetrasul

Thoimeton

Triazophos

Trichloronat

Bilag 5.3.

Insekticider i korn, stalde, væksthuse o.lign.

For bekæmpelsesmidler indeholdende følgende stoffer, skal ansøgning om godkendelse være modtaget af Miljøstyrelsen senest den 1. september 1990:

Insekticider i korn

Cypermethrin

Deltamethin

Dimethoat

Fenitrothion

Fenvalerat

Formothion

Lindan

Malathion

Parathion

Permethrin

Phosphamidon

Phoxim

Pirimicarb

Insekticider i stalde, væksthuse o.lign.

d-trans allethrin

Alluminiumphosphid

5-benzyl-3-furylmethyl(+)cis(1R,3S,E-2,2-dimethyl-3-(2-oxo-2,3,4,5

tetrahydrothiophenylidenmethyl)cyclopropancarboxylat Bioresmethrin

Borsyre

Butoxycarbozim

Calciumcyanid

Chlorpyrifos

Dichlorvos

Dieldrin

Dienochlor

Diflubenzuron

Ethiofencarb

Etrimfos

Hydrogencyanid

Jodfenphos

Metaldehyd

Methopren

Methylbromid

Monocrotophos

Monosulfiram

Muscalure

N-Methansulfonyl-N-methyl-3.5-dichloranthranilsyre-3.4-dichloranilid

Naphtalen

Parathion-methyl

4,5,2',4',6'-pentachlor-2-(chlormethylsulfonamid)-diphenyleten

Propoxur

Pyrethrum

Rotenon

Sulcofuron-Na

Tetrachlorvinphos

Trichlorfon

Bilag 5.4

Insekticider i raps. Fungicider i kartoffel, korn og gartneri. Bejdsemidler.

For bekæmpelsesmidler indeholdende følgende virksomme stoffer, skal ansøgning om godkendelse være modtaget af Miljøstyrelsen senest den 1. september 1991:

Insekricider i raps

carbaryl

Endosulfan

Methoxychlor

Phosalon

Fungicider i kartoffel

Fentin hydroxid

Metalaxyl

Fungicider i korn

Benomyl

Carbendazim

Chlorothalonil

Dinocap

Kviksølvforbindelser

Mancozeb

Maneb

Metiram

Nuarimol

Oxycarboxin

Prochloraz

Propineb

Pyrazophos

Svovl

Svovlforbindelser

Thiophanat-methyl

Triadimefon

Triadimenol

Tridemorph

Triforin

Zineb

Fungicider i gartneri

Captan

Dithianon

Etridiazol

Fenarimol

Folpet

Kobberforbindelser

Nitrothal-isopropyl

Propamocarb

Tolylfluanid

Thiram

Ziram

Bejdsemidler

2,3-dihydro-6-methyl-5-phenylcarbamoyl-1,4-oxathiin

Fuberidazol

Guazatin

Hymexazol

Imazalil

Natrium-N-dimethyldithiocarbamat

Thiabendazol

2-(thiocyanomethylthio)benzothiazol

Bilag 5.5.

Fungicider i raps og på prydplanter. Rottemidler, jorddesinfektionsmidler, vækstreguleringsmidler i korn og på prydplanter/grønt og træbeskyttelsesmidler.

For bekæmpelsesmidler indeholdende følgende virksomme stoffer, skal ansøgningen om godkendelse være modtaget af Miljøstyrelsen senest den 1. september 1992:

Fungicider i raps

Iprodion

Vinclozolin

Fungicider på prydplanter Benodanil

Dodemorph

Dodin

Furalaxyl

Rottemidler

Alfachloralose

Bariumnitrat

Bromadiolon

Calciderol

Chlorophacinon

Cholecalciferol

Coumatetralyl

Crimidin

Didenacoum

Natriummonofluotroacetat

Thallium

Warfarin

Jorddesinfektionsmidler

1,3-dichlorpropylen

Metan-Na

Dazomet

Vækstreguleringsmidler i korn

Chlormequat

Ethephon

Mepiquat

Vækstreguleringsmidler i prydplanter/grønt

Ancymidol

Chlorphonium

Daminozid

Dikegulac

Maleinhydrazid

Mefluidid

Tecnazen

Træbeskyttelsesmidler

Benzalkoniumchlorid

Bis(tributyltin)oxyd

Bor

Dibutylphtalat

Dichlofluanid

Oleum sulforatum

Tributyltinnaphthenat

Officielle noter

(* 1) Ikke fastsat på eksperimentel basis.

(* 2) Konventionelle LD50- og LC50-værdier er ikke fastsat for disse stoffer på grund af deres ætsende/lokalirriterende egenskaber.