Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af asbest til luften fra industrielle anlæg


I medfør af § 6, § 8, stk. 2, § 43 og § 83, stk. 3 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985 med senere ændringer, og under henvisning til De Europæiske Fællesskabers Rådsdirektiv 87/217/EØF af 19. marts 1987 om forebyggelse af forurening med asbest fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på industrianlæg, der

 • 1) omdanner asbestmineral til råasbest eller
 • 2) fremstiller eller færdigbehandler produkter, der indeholder råasbest.

Stk. 2. Ved råasbest forstås i denne bekendtgørelse det produkt, der fremkommer ved den første knusning af asbestmineral.

§ 2. Fra 1. januar 1989 må koncentrationen af asbest i den luft, der ledes ud gennem udledningsrørene fra de i § 1 omhandlede anlæg, ikke overstige 0,1 mg/m3.

Stk. 2. For så vidt angår anlæg, der er etableret før den 1. januar 1989, finder reglen i stk. 1 først anvendelse fra 1. juli 1989.

§ 3. Bekendtgørelsen berører ikke de bestemmelser, der følger af anden lovgivning vedrørende asbest.

§ 4. Ved behandling af sager efter miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i henhold til denne skal tilsynsmyndigheden påse, at den i § 2 fastsatte grænseværdi overholdes.

§ 5. Tilsynsmyndigheden bestemmer under hensyn til anlæggets og produktionens karakteristika, hvor ofte der skal foretages målinger til bestemmelse af asbestkoncentrationen i udledningsluften. Medmindre tilsynsmyndigheden fastslår, at der ikke er større variationer i koncentrationen, skal der foretages målinger mindst hver sjette måned.

§ 6. Ved måling af udledningsluftens indhold af asbest anvendes den i bilaget til bekendtgørelsen anførte fremgangsmåde.

§ 7. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde, medmindre højere straf er foreskrevet efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende eller andre.

Stk. 3. For overtrædelse, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1989.

Miljøministeriet, den 15. december 1988

LONE DYBKJÆR

/Hans Jurgen Stehr

Bilag

Fremgangsmåden ved måling af indholdet af asbest i udledninger til luften

 • 1) Målingen baseres på prøver, der udtages af den udledte luft, før denne fortyndes i atmosfæren. Luftprøvens indhold af asbest frafiltreres, og asbestindholdet i det støv, der tilbageholdes i filtret, måles.
 • 2) Prøvetagningen skal være repræsentativ for hele den overvågede proces.
 • 3) Prøvetagningen foretages så vidt muligt under isokinetiske betingelser på et sted i udledningskanalen, hvor luftstrømningen er laminar.
 • 4) Luftprøvefiltret anbringes i umiddelbar nærhed af prøvetagningsstedet. Kan dette ikke gennemføres, skal der foretages nødvendig korrektion for aflejring af asbeststøv i prøvetagningsledningen før filtret.
 • 5) Inden luftprøven udtages, måles luftens temperatur og tryk samt gennemstrømningshastigheden i udledningskanalen. Foreligger der specielle omstændigheder, f.eks. tilstedeværelse af vanddamp, bør også disse registreres med henblik på at kunne foretage en passende korrektion af måleresultaterne herfor.
 • 6) Prøvetagningsudstyret afprøves for tæthed efter opstillingen og umiddelbart før brugen. Lækagen må ikke overstige 1 pct. af prøvetagningsvolumenet.
 • 7) Målingen på luftprøvefiltret foretages ved tælling af afsatte asbestfibre på filtret. Som prøvefilter anvendes et membranfilter (blandede estere af cellulose eller cellulosenitrat) med en nominel porestørrelse på 5 my m med påtrykt net og en diameter på 25 mm. Filtereffektiviteten skal være mindst 99 pct. over for tællelige asbestfibre.
 • 8) Fibertællingen udføres som beskrevet i bilag 3 til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om asbest.
 • 9) Med henblik på at kontrollere overholdelsen af grænseværdien i denne bekendtgørelses § 2 anvendes en omregningsfaktor på 2 fibre/ml svarende til 0,1 mg/m3 asbeststøv.
Officielle noter

Ingen