Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F VIII, Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. januar 2001

 

KAPITEL VIII

Foranstaltninger i nødsituationer,
mønstring og øvelser

Regel 1 Anvendelse

1 Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på nye og eksisterende fartøjer.

 

Regel 2 Hovedalarmsignalet, mønstringsruller og nødinstruktioner

1 Hovedalarmsignalet består af en række på syv eller flere korte toner efterfulgt af en lang tone, afgivet med fløjten, sirenen eller andet middel til afgivelse af effektivt lydsignal.

2 Alle fartøjer skal være forsynet med tydelige instrukser om, hvad hver af de ombordværende skal foretage sig i en nødsituation. En mønstringsrulle skal være udfærdiget, før fartøjet afsejler. Sker der en ændring i besætningen, som nødvendiggør en ændring af mønstringsrullen, skal føreren enten revidere rullen eller udarbejde en ny rulle.

 

Regel 3 Evakueringstræning og øvelser

1 Der skal holdes mindst en både- og brandøvelse hver måned. Øvelserne skal omfatte alt rednings- og brandslukningsudstyr om bord. Redningsmidler og brandslukningsudstyr skal efterses i forbindelse med øvelserne. Oplysning om afholdte øvelser skal indføres i fartøjets tilsynsbog med angivelse af tid og sted.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".