Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F XX Opbevaring og udledning af kloakspildevand, 1. januar 2001

 

KAPITEL XX

Opbevaring og udledning af kloakspildevand

Regel 1 Anvendelse *

Regel 2 Definitioner *

Regel 3 Nye fartøjer *

Regel 4 Eksisterende fartøjer *

Regel 5 Anvendelse af produkter til desinficering og
andre formål
*

Regel 6 Ikrafttrædelse *

 

 

 

KAPITEL XX

Opbevaring og udledning af kloakspildevand

Dette kapitel er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag IV, regel 7 til Østersøkonventionen.

 

Regel 1 Anvendelse

1 Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på alle fartøjer, som er godkendt til befordring af under 10 personer, som er forsynet med toilet, og som besejler østersøområdet og dansk søterritorium.

 

Regel 2 Definitioner

1 »Nyt fartøj«: Et fartøj, hvis køl er lagt eller som er produceret den 1. januar 2000 eller senere.

2 »Eksisterende fartøj«: Et fartøj som ikke er nyt.

3 »Kloakspildevand« - Afløbsstoffer og andet affald fra toiletter og urinaler.

4 »Fast installeret toiletsystem«. Et toiletsystem, som består af toiletkumme, opbevaringstank med tilhørende ventiler og rør/og/eller slangeforbindelser samt en landtilslutning.

5 »Transportabelt toilet«: Et toiletsystem, som består af en toiletkumme med tilhørende transportabel opbevaringstank uden søforbindelse, hvor tanken manuelt kan tømmes ved hældning.

6 »Landtilslutning«: Et standardkoblingsled hvorigennem opbevaringstanken kan tømmes via eksternt pumpearrangement.

7 »Søtoilet«: Et toiletsystem, som ikke er forsynet med opbevaringstank, og som har direkte forbindelse til søen.

 

8 »Østersøområdet«: Den Botniske Bugt, Den Finske Bugt, Bælterne samt Kattegat indtil breddeparallellen 57° 44,8 N gennem Skagen.

 

Regel 3 Nye fartøjer

1 Fast installerede- og transportable toiletsystemer skal opfylde de tekniske krav i den på byggetidspunktet seneste udgave af standarden ISO 8099.

 

Regel 4 Eksisterende fartøjer

1 Eksisterende transportable og fast installerede toiletsystemer kan bibeholdes, dog skal fast installerede toiletsystemer forsynes med en landtilslutning i henhold til standarden ISO 8099

2 Søtoiletter skal forsynes med en opbevaringstank og den i standarden ISO 8099 anførte landtilslutning, hvis søtoilettet ønskes bibeholdt.

3 Nyinstallerede toiletsystemer skal udføres i overensstemmelse med regel 3.

 

Regel 5 Anvendelse af produkter til desinficering og andre formål

1 I ethvert toiletsystem må der til desinficering og andre formål kun anvendes produkter, som ikke er skadelige for havmiljøet.

 

Regel 6 Ikrafttrædelse

Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2000 for nye fartøjer og den 1. januar 2005 for eksisterende fartøjer.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".