Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (* 1)

I medfør af §§ 3, stk. 3, 6, 8, stk. 1, 10, stk. 4, 20, 22, stk. 2 og 3, 22a, 22b, 23, 24, stk. 4 og 5, 25, stk. 2 og 4, 26, 27, stk. 2, 42, 45, stk. 1, 46, stk. 2 og 3, 47 og 61 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 9. juli 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter kemiske stoffer og produkter.

Stk. 2. Ved kemiske stoffer forstås grundstoffer og deres forbindelser, således som de forekommer naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, der er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, der følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, som kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.

Stk. 3. Ved kemiske produkter forstås såvel opløsninger som faste, flydende og luftformige blandinger af to eller flere kemiske stoffer, jf. lovens § 3, stk. 2.

Stk. 4. Ved medlemsstater forstås de lande, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, samt fra og med den 1. november 1993: Finland og fra og med den 1. januar 1995: Island, Liechtenstein, Norge, Sverige og Østrig.

Stk. 5. Arbejdsmiljølovgivningens krav vedrørende kemiske stoffer og produkter, herunder om leverandørbrugsanvisninger og om anmeldelse til registret for stoffer og materialer, berøres ikke af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på radioaktive stoffer som defineret i direktiv 80/836/EØF (* 2).

Stk. 2. Kapitel 3, 4, 5 og 6 finder ikke anvendelse på kemiske stoffer i form af ammunition og eksplosive stoffer, der markedsføres med henblik på at frembringe en konkret virkning ved eksplosion eller ad pyroteknisk vej.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på følgende kemiske produkter:

 • 1) blandinger af stoffer i form af affald og
 • 2) ammunition og eksplosive materialer, der markedsføres med henblik på at frembringe en konkret virkning ved eksplosion eller ad pyroteknisk vej.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på følgende kemiske stoffer og produkter i brugsklar stand, bestemt til den endelige bruger:

 • 1) lægemidler til human brug og veterinærmedicinske lægemidler,
 • 2) levnedsmidler,
 • 3) foderstoffer,
 • 4) kosmetiske produkter, jf. Miljøministeriets til enhver tid gældende regler herom, og
 • 5) bekæmpelsesmidler, som skal godkendes efter lovens kapitel 7, medmindre andet følger af Miljøministeriets til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 5. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i forbindelse med

 • 1) transport af kemiske stoffer og produkter,
 • 2) kemiske stoffer og produkter, der er fremstillet i udlandet, for så vidt de ikke er genstand for nogen behandling eller forarbejdning, men kun føres gennem landet som transitgods eller oplagres som sådant, eller,
 • 3) eksport af kemiske stoffer og produkter, med undtagelse af § 6 om oplysningspligt og § 38, stk. 1 og 3, og § 40, stk. 1, om opbevaring, som også gælder ved eksport. (* 3)

§ 3. Bekendtgørelsens regler om import gælder såvel import til videresalg som import til brug i egen virksomhed.

Kapitel 2

Klassificering

§ 4. Enhver producent eller importør af et kemisk stof eller produkt skal forud for salg eller import heraf skaffe sig sådanne oplysninger om stoffets eller produktets egenskaber og virkninger, at den pågældende kan vurdere, om stoffet eller produktet er farligt, jf. § 5.

Stk. 2. Kemiske stoffer, der er optaget på listen over farlige stoffer, skal ikke vurderes efter reglen i stk. 1, medmindre andet følger af listen over farlige stoffer.

§ 5. Kemiske stoffer, der er optaget på listen over farlige stoffer, samt kemiske stoffer og produkter, som opfylder de i bilag 1 fastsatte kriterier, betegnes som farlige.

Stk. 2. Farlige kemiske stoffer og produkter klassificeres i en eller flere af følgende fareklasser: eksplosiv, brandnærende, yderst brandfarlig, meget brandfarlig, brandfarlig, meget giftig, giftig, sundhedsskadelig, ætsende, lokalirriterende, sensibiliserende, kræftfremkaldende, mutagen og reproduktionstoksisk samt (kun for stoffer) miljøfarlig.

Stk. 3. Farlige kemiske stoffer og produkter tildeles faresymboler og farebetegnelser, jf. bilag 3, risikoangivelser (R-sætninger), jf. bilag 4, og sikkerhedsforskrifter (S-sætninger), jf. bilag 5.

Stk. 4. Indplacering i fareklasser og tildeling af faresymboler, farebetegnelser, R-sætninger og S-sætninger, jf. stk. 2 og 3, skal ske i henhold til kriterierne i bilag 1 eller for stoffer, der er optaget på listen over farlige stoffer, i henhold til denne.

§ 6. Enhver producent eller importør, som har solgt eller importeret et kemisk produkt, som en producent i en medlemsstat ønsker at anvende som bestanddel i et andet kemisk produkt, skal, efter begrundet anmodning herom fra den anden producent, så hurtigt som muligt meddele ham alle de oplysninger om de farlige kemiske stoffer, som er tilstede i produktet, som er nødvendige, for at den anden producent kan vurdere, om og hvordan det andet produkt skal klassificeres, jf. § 5.

Stk. 2. Enhver producent eller importør, som har solgt eller importeret et kemisk stof, som indeholder en enkeltbestanddel, en urenhed eller et tilsætningsstof, der er klassificeret som farlig, og som en anden producent i en medlemsstat ønsker at anvende som bestanddel i et kemisk produkt, skal, efter begrundet anmodning herom fra den anden producent, så hurtigt som muligt meddele ham alle de oplysninger om stoffet, herunder om enkeltbestanddele, urenheder eller tilsætningsstoffer, som er nødvendige, for at den anden producent kan vurdere, om og hvordan hans produkt skal klassificeres, jf. § 5.

§ 7. Enhver producent eller importør, der har klassificeret et kemisk stof som farligt, jf. §§ 4 og 5, skal, når stoffet bringes på markedet, meddele Miljøstyrelsen stoffets navn, jf. § 15, stk. 1, samt stoffets klassificering, hvad enten markedsføringen sker som rent stof eller som bestanddel af et produkt. Dette gælder ikke for stoffer, der ikke skal vurderes, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 2. Meddelelse som nævnt i stk. 1 skal ikke indsendes, hvis stoffet udelukkende er bestemt til laboratorier, medmindre stoffet er omfattet af stk. 3 eller skal klassificeres med R-sætningen R 48 (Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning) eller skal klassificeres som sensibiliserende.

Stk. 3. Enhver producent eller importør, der har klassificeret et kemisk stof som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i overensstemmelse med kriterierne i bilag 1, punkt 3.2.7., skal, ud over de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, så hurtigt som muligt fremsende et skriftligt resume af alle relevante oplysninger til Miljøstyrelsen. Resumeet skal omfatte en bibliografi med alle relevante referencer og eventuelle andre ikke offentliggjorte relevante data. Hvis producenten eller importøren kommer i besiddelse af nye data om et stof, som er relevante for klassificeringen som kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk, skal disse så hurtigt som muligt fremsendes til Miljøstyrelsen. Dette gælder, hvadenten de nye data relaterer sig til et stof, der er optaget på listen over farlige stoffer, eller et stof, der ikke er det.

Kapitel 3

Emballering og mærkning

§ 8. Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af en eller flere af reglerne i dette kapitel, må kun sælges, hvis de er emballeret og mærket i overensstemmelse med disse regler.

§ 9. Ved import, jf. § 3, af de i § 8 nævnte kemiske stoffer og produkter skal importøren umiddelbart efter hjemtagelsen på lager emballere og mærke efter de i § 8 nævnte regler.

Stk. 2. Kemiske stoffer og produkter, som nævnt i § 8, som ikke hjemtages på lager, men transporteres direkte fra udlandet til importørens danske kunde, skal være emballeret og mærket efter de i § 8 nævnte regler inden udlevering til kunden.

§ 10. Emballager, der indeholder farlige kemiske stoffer eller produkter, skal opfylde følgende krav:

 • 1) emballagen skal være således udformet og fremstillet, at indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud,
 • 2) det materiale, som emballagen og lukningen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå farlige forbindelser med dette,
 • 3) emballagen og lukningen skal i alle dele være så solid og stærk, at den ikke kan løsne sig, og skal med sikkerhed kunne tåle den behandling, som den erfaringsmæssigt udsættes for,
 • 4) emballager med lukkeanordning, der gør det muligt at lukke emballagen igen, skal være konstrueret således, at emballagen kan lukkes gentagne gange, uden at indholdet utilsigtet kan trænge ud, og
 • 5) emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.

§ 11. Emballager, som sælges en detail til offentligheden, og som indeholder kemiske stoffer eller produkter, der skal mærkes med farebetegnelsen »Meget giftig«, »Giftig« eller »Ætsende«, skal være forsynet med børnesikret lukning.

Stk. 2. Det samme gælder emballager, som sælges en detail til offentligheden, og som indeholder de i bilag 6 nævnte kemiske stoffer eller produkter.

Stk. 3. Børnesikrede lukninger skal opfylde de i bilag 7 angivne krav.

§ 12. Emballager, som sælges en detail til offentligheden, og som indeholder kemiske stoffer eller produkter, som skal mærkes med farebetegnelsen »Yderst brandfarlig«, »Meget brandfarlig«, »Meget giftig«, »Giftig«, »Ætsende« eller »Sundhedsskadelig«, skal være forsynet med en følbar advarselsmærkning.

Stk. 2. Følbare advarselsmærkninger skal opfylde de i bilag 7 angivne krav.

§ 13. Emballager, der indeholder farlige kemiske stoffer eller produkter, eller kemiske stoffer eller produkter, der er omfattet af reglerne i bilag 2, afsnit 2, skal være forsynet med en etiket, der skal indeholde:

 • 1) stoffets eller produktets betegnelse eller handelsnavn,
 • 2) for produkter, der sælges en detail til offentligheden: indholdets nominelle mængde (nominel masse eller nominelt volumen),
 • 3) navn og firmaadresse, herunder telefonnummer, for en i en medlemsstat etableret fysisk eller juridisk person, som er ansvarlig for markedsføringen,
 • 4) for stoffer: stoffets kemiske navn i overensstemmelse med reglerne i § 15,

for produkter: kemisk stofnavn i overensstemmelse med reglerne i § 15 for de indholdsstoffer, der fremgår af § 14,

 • 5) for stoffer: EØF-nummer i overensstemmelse med reglerne i § 16, samt for stoffer optaget på listen over farlige stoffer: angivelsen »EØF-etiket«,
 • 6) for stoffer og produkter, der er omfattet af bilag 2, afsnit 2: mærkning i overensstemmelse med det i bilag 2, afsnit 2 angivne, og
 • 7) for farlige stoffer og produkter: stoffets eller produktets mærkning med
 • a) farebetegnelser og faresymboler,
 • b) R-sætninger og
 • c) S-sætninger

i overensstemmelse med reglerne i bilag 2, afsnit 1. Stoffer optaget på listen over farlige stoffer skal mærkes med de farebetegnelser, de faresymboler, de R-sætninger og de S-sætninger, som listen angiver.

§ 14. På etiketten for kemiske produkter, der skal klassificeres som meget giftige, giftige eller sundhedsskadelige, skal de indholdsstoffer angives, der er klassificeret som meget giftige, giftige eller sundhedsskadelige, og som forekommer i en koncentration, der er større end eller lig med stoffets nedre koncentrationsgrænse for klassificering som sundhedsskadelig, jf. bilag 1, punkt 3.3.1.

Stk. 2. På etiketten for kemiske produkter, der skal klassificeres som ætsende, skal de indholdsstoffer angives, der er klassificeret som ætsende, og som forekommer i en koncentration, der er større end eller lig med stoffets nedre koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende, jf. bilag 1, punkt 3.3.4.

Stk. 3. På etiketten for kemiske produkter, der skal klassificeres med en eller flere af risikosætningerne R39, R40, R42, R43, R42/43, R45, R46, R48, R60, R61, R62 og R63, skal de(t) indholdsstof(fer), der giver anledning til denne klassificering, angives.

Stk. 4. På etiketten for koncentrerede produkter bestemt til parfumeindustrien, er det, uanset om produktet indeholder mere end eet sensibiliserende stof, tilstrækkeligt at angive det stof, som hovedsagelig er årsag til faren for overfølsomhedsreaktion.

§ 15. Når navnet på et kemisk stof ifølge reglerne i § 13, nr. 4, og § 14 skal angives på etiketten til et kemisk stof eller produkt, skal internationalt anerkendt nomenklatur anvendes, fortrinsvis den betegnelse, der er anvendt i EINECS (europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer). Hvis stoffet er optaget på listen over farlige stoffer, skal den betegnelse, der fremgår af denne liste, anvendes.

Stk. 2. Såfremt producenten af produktet kan godtgøre, at angivelse i overensstemmelse med kravene i stk. 1 vil skade den industrielle ejendomsrets fortrolige karakter, kan et stof, der skal klassificeres som sundhedsskadeligt, i stedet angives med en betegnelse, der angiver de væsentligste funktionelle kemiske grupper. Dette gælder dog ikke, hvis stoffet skal angives på etiketten i medfør af § 14, stk. 3.

Stk. 3. En producent, der ønsker at benytte sig af undtagelsen i stk. 2, skal, inden markedsføringen af produktet påbegyndes, give meddelelse herom til Miljøstyrelsen med dokumentation for, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Meddelelsen skal indeholde de i bilag 8 angivne oplysninger.

Stk. 4. Meddelelse til Miljøstyrelsen efter stk. 3 kan undlades, hvis en tilsvarende meddelelse med dokumentation allerede er indsendt til myndighederne i et andet land, som er medlem af De Europæiske Fællesskaber, og hvor produktet allerede markedsføres, og denne meddelelse også indeholder oplysning om det handelsnavn, hvorunder produktet markedsføres i Danmark.

Stk. 5. Hvis den i stk. 3 og 4 nævnte dokumentation er utilstrækkelig til at godtgøre, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, kan Miljøstyrelsen kræve, at stoffets kemiske navn angives på etiketten i overensstemmelse med stk. 1.

§ 16. På etiketten for farlige stoffer skal EØF-nummeret angives. Ved EØF-nummeret forstås for stoffer, der er optaget på EINECS, EINECS-nummeret, og for stoffer, der ikke er optaget på EINECS, men er optaget på ELINCS (europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer), ELINCS-nummeret. Hvis et stof, der ikke er optaget på EINECS, er anmeldt, men endnu ikke optaget på ELINCS, skal der ikke anføres EØF-nummer på etiketten.

§ 17. De i § 13 krævede oplysninger skal anføres samlet på en etiket (fareetiketten), som kan udgøre en del af en større etiket, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Fareetikettens tekst skal være affattet på dansk og skal, eksempelvis ved indramning, adskille sig klart fra andre oplysninger, herunder mærkning på andre sprog, jf. også § 43, stk. 3.

Stk. 3. Fareetiketten skal have mindst følgende format, jf. dog § 18:

 

 Emballagens rumindhold          Format 

                     (i mm) 

 1) 3 liter eller derunder .........   52 x 74 

 2) over 3 liter og mindre 

 end eller lig med 50 liter ........   74 x 105 

 3) over 50 liter og mindre 

 end eller lig med 500 liter .......  105 x 148 

 4) over 500 liter .................  148 x 210 

Stk. 4. Fareetikettens areal må kun anvendes til de i § 13 påbudte oplysninger samt eventuelle supplerende hygiejne- eller sikkerhedsforskrifter.

Stk 5. Hvert faresymbol skal optage mindst 1/10 af fareetikettens overflade. Det må ikke være mindre end 1 (cm2).

Stk. 6. Etikettens - eller i de i § 21 nævnte tilfælde emballagens - farve og udseende skal sikre, at faresymbolet og dets orangegule baggrund træder klart frem. Teksten skal skille sig ud fra baggrunden og være af tilstrækkelig størrelse og opstillet med tilstrækkeligt mellemrum, til at den er let læselig, og den må ikke let kunne udviskes.

§ 18. Fareetiketten skal fastgøres på emballagen, således at teksten kan læses vandret, når emballagen er anbragt på sædvanlig måde. Etiketten skal med hele sin overflade være fastklæbet på den emballage, som umiddelbart indeholder stoffet eller produktet og på en sådan måde, at den forbliver på emballagen, indtil indholdet er opbrugt.

Stk. 2. Såfremt stoffet eller produktet sælges i dobbelt salgsemballage, skal begge emballagens dele være forsynet med de i § 13 krævede angivelser, jf. dog § 22, nr. 1.

§ 19. Såfremt emballagens indhold er 125 ml eller derunder, er mærkning med R-sætninger og S-sætninger ikke påkrævet, hvis stoffet eller produktet er klassificeret som meget brandfarligt, brandfarligt, brandnærende eller lokalirriterende. Det samme gælder for samme rumindhold af stoffer, der skal klassificeres som sundhedsskadelige, og som ikke sælges en detail til offentligheden.

§ 20. Mærkningen kan anføres på en særskilt mærkeseddel, såfremt emballagen er af en så begrænset størrelse, at det ikke er muligt at anvende en etiket af størrelsen 522 74 mm, og teksten ikke kan udtrykkes tydeligt på en mindre etiket. Særskilt mærkeseddel kan ligeledes anvendes, såfremt emballagen er af en sådan art, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende en etiket. Den særskilte mærkeseddel skal i øvrigt opfylde de stillede krav vedrørende format, tekst og farve og skal fastgøres således, at den forbliver på emballagen, indtil indholdet er opbrugt.

Stk. 2. Såfremt der anvendes en mindre etiket, jf. stk. 1, må faresymbolet ikke være mindre end 1 cm2.

§ 21. En etiket er ikke påkrævet, når angivelserne er tydeligt anført på selve emballagen i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-20.

§ 22. Kravene i denne bekendtgørelse med hensyn til mærkning anses for opfyldt:

 • 1) når en emballage omslutter en eller flere indvendige emballager, der er mærket i overensstemmelse med bekendtgørelsen, såfremt den udvendige emballage som minimum er mærket i overensstemmelse med de internationale/nationale bestemmelser om transport af farlige stoffer og produkter, eller
 • 2) når der anvendes en enkelt emballage, såfremt denne er mærket i overensstemmelse med internationale/nationale bestemmelser om transport af farlige stoffer og produkter samt i overensstemmelse med § 13, nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 7 litra b og c samt § 17.

§ 23. Mobile gasbeholdere er omfattet af reglen i § 22, nr. 2. For gasbeholdere med en vandkapacitet på 150 l eller derunder kan formatet og udformningen af etiketten i stedet for at følge reglerne i § 17, stk. 1, 3 og 4, § 18, stk. 1, samt § 21 følge forskrifterne i ISO-standard ISO/DP7225. For stoffer kan de i § 13 nævnte oplysninger anbringes på en permanent informationsplade eller -etiket fastgjort på gasbeholderen. For produkter kan etiketten forsynes med produktets fællesbetegnelse eller industri- eller handelsbetegnelse, forudsat at navnene på de farlige stoffer, der indgår i produktet, klart og uudsletteligt er angivet på gasbeholderens krop.

§ 24. Kemiske stoffer i form af massive metaller, kemiske produkter i form af legeringer og kemiske produkter, der består af polymere eller elastomere, behøver ikke nogen etiket efter reglerne i §§ 13-20, selv om de skal klassificeres som farlige i henhold til reglerne i bilag 1, afsnit 3, hvis de ikke udgør nogen fare for sundheden ved indånding, indtagelse eller hudkontakt i den form, hvori de markedsføres.

Stk. 2. Producenten eller importøren skal, hvis et stof eller produkt i medfør af reglen i stk. 1 ikke forsynes med etiket, meddele brugeren af stoffet eller produktet alle de oplysninger, der ellers skulle have været anført på etiketten, i den leverandørbrugsanvisning, som kræves efter Arbejdsministeriets regler.

Kapitel 4

Salg af meget giftige og giftige stoffer og produkter

§ 25. Reglerne i dette kapitel samt i §§ 38 og 39 om meget giftige og giftige stoffer og produkter finder anvendelse på alle stoffer og produkter, der skal tildeles farebetegnelsen »Meget giftig« eller »Giftig«, herunder også stoffer og produkter, der skal klassificeres som kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske eller mutagene og tildeles farebetegnelsen »Giftig«.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte regler finder dog ikke anvendelse på motorbenzin og dieselolie til transportformål, der sælges i løs vægt fra standere på benzinstationer.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte regler finder endvidere ikke anvendelse på fyringsgasolie, der anvendes til fyring i faste anlæg, og som sælges i løs vægt fra tankbiler.

Stk. 4. Virksomheder, der fremstiller, anvender eller sælger de i stk. 2 og 3 nævnte kemiske stoffer og produkter er ikke omfattet af meddelelsespligten i § 27, stk. 1, nr. 2 og 3.

§ 26. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må kun sælges til købere, der afgiver rekvisition efter reglerne i §§ 31-35. Dette gælder dog ikke salg til de i § 27 nævnte virksomheder, institutioner og personer.

Stk. 2. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må ikke sælges til personer under 18 år eller i øvrigt overlades til personer, som må antages at ville forvolde skade på sig selv eller deres omgivelser.

§ 27. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må uden rekvisition sælges til:

 • 1) a) sygehuse,
 • b) videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, amtskommunerne eller kommunerne,
 • c) teknologiske serviceinstitutioner, der er godkendt af industriministeren,
 • d) laboratorier og institutioner, der er akkrediteret, jf. Industriministeriets regler herom,
 • e) virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at fremstille og forhandle lægemidler, herunder apoteker,
 • f) højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarier, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedsskoler,
 • g) læger, tandlæger og dyrlæger,
 • 2) virksomheder, som fremstiller meget giftige og giftige stoffer og produkter, og andre virksomheder, som anvender sådanne stoffer og produkter som råvarer eller hjælpemidler, når disse virksomheder har givet meddelelse herom til Arbejdstilsynet,
 • 3) virksomheder, som sælger meget giftige og giftige stoffer og produkter til videre forhandling eller til de i nr. 1 og nr. 2 nævnte virksomheder, institutioner og personer, og som har givet meddelelse herom til Miljøstyrelsen, og
 • 4) andre forhandlere end de i nr. 3 nævnte, dog kun for så vidt angår de stoffer og produkter, som er omfattet af en tilladelse meddelt efter § 29.

Stk. 2. Den meddelelse, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, skal indgives på en blanket, der udleveres af Arbejdstilsynet eller politiet. Blanketten er gengivet i bilag 9. Meddelelsen gælder for 3 år.

Stk. 3. Den meddelelse, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, skal indeholde oplysning om de pågældende stoffers eller produkters art og anvendelsesområde samt de fremstillede eller anvendte mængder.

§ 28. Enhver, der sælger meget giftige og giftige stoffer og produkter, har pligt til at sikre sig, at køberen er berettiget til at købe de pågældende stoffer eller produkter.

§ 29. Kun apoteker og de forhandlere, der har fået tilladelse hertil af Miljøstyrelsen, må sælge meget giftige og giftige stoffer og produkter til andre virksomheder, institutioner og personer end de i § 27 nævnte.

Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor kontrolhensyn eller hensynet til sikker omgang med gifte taler derfor, kan en tilladelse som nævnt i stk. 1 gives til en forening eller lignende, hvis medlemmer bruger gifte i forbindelse med aktivitet i foreningens regi, selv om foreningen ikke selv virker som forhandler. I så fald skal foreningen sørge for, at Miljøstyrelsen til enhver tid er i besiddelse af en opdateret liste over de forhandlere, som uden selvstændig tilladelse sælger gifte til foreningens medlemmer under foreningens tilladelse. Miljøstyrelsen kan i tilladelsen fastsætte nærmere vilkår, herunder om tidsbegrænsning og om krav til foreningens indsamling og opbevaring af rekvisitioner og anden dokumentation fra de enkelte forhandlere.

Stk. 3. Den, der har fået en tilladelse efter stk. 1, stk. 2 eller de tilsvarende, tidligere gældende regler, skal hvert andet år betale et gebyr på 1000 kr. til Miljøstyrelsen. Gebyret forfalder til betaling 1. januar, og skal indbetales inden 1. februar. Ved tilladelser meddelt før 1. januar 1993 forfalder gebyret næste gang 2 år efter, at der sidst har skullet betales gebyr. Ved tilladelser meddelt efter 1. januar 1993 forfalder gebyret første gang 1. januar i året efter, at tilladelsen er meddelt.

§ 30. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må kun importeres af de i § 27 nævnte virksomheder, institutioner og personer.

§ 31. Den i § 26, stk. 1 nævnte rekvisition udleveres af politiet. Rekvisitionen er gengivet i bilag 10.

Stk. 2. Rekvisitionen skal være dateret og underskrevet af rekvirenten personligt. Den skal indeholde:

 • 1) oplysning om stoffets eller produktets betegnelse, mængde og anvendelse,
 • 2) rekvirentens navn, stilling og adresse, og
 • 3) erklæring fra rekvirenten om, at den pågældende kun vil anvende stoffet eller produktet som anført, opbevare det omhyggeligt og ikke overdrage det til andre.

Stk. 3. Rekvisitionen er kun gyldig for et enkelt salg, selv om kun en del af den angivne mængde sælges.

§ 32. Rekvisitionen skal før salget være forsynet med politiets påtegning om, at politiet tillader salg til det angivne formål.

Stk. 2. Som betingelse for at påtegne rekvisitionen kan politiet kræve, at rekvirenten dokumenterer at have fornødent kendskab til omgang med det pågældende stof eller produkt og at have mulighed for at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

§ 33. Rekvisitionen må ikke påtegnes, hvis politiet skønner, at det angivne formål kan opfyldes på rimelig måde med mindre farlige midler. Endvidere skal påtegning nægtes personer, som er under 18 år, eller som må antages at ville forvolde skade på sig selv eller deres omgivelser.

§ 34. Meget giftige og giftige brugsfærdige reagenser, der bestilles på et rederis rekvisition til et bestemt angivet skib i rederiets flåde til brug for maskinchefen eller skibsføreren ved afprøvning, behandling og vedligeholdelse af tekniske installationer m.m., kan sælges uden politiets påtegning af rekvisitionen.

§ 35. Meget giftige og giftige brugsfærdige farver til kunstnerisk brug, eller brugsfærdige væsker til fotografisk brug kan sælges uden politiets påtegning af rekvisitionen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte produkter er undtaget fra den særlige bestemmelse om opbevaring af gifte i § 38, stk. 2.

§ 36. De ekspederede rekvisitioner skal forsynes med løbenummer, dato for salget og ekspedientens navn og skal derefter opbevares i nummerorden i 5 år.

Stk.2. Hvis en forretning sælges, skal de opbevarede rekvisitioner udleveres til politiet. Dersom forretningens nye indehaver opnår Miljøstyrelsens tilladelse til salg af meget giftige og giftige stoffer og produkter en detail, jf. § 29, skal rekvisitionerne dog fortsat opbevares i forretningen.

Stk. 3. I øvrigt skal de i § 27, stk. 1, nr. 1-4, nævnte virksomheder, institutioner og personer ved salg af meget giftige og giftige stoffer og produkter føre fortegnelse eller kartotek med oplysning om modtagerens navn, stilling og adresse, stoffets eller produktets betegnelse, mængde og anvendelse samt dato for salget. En specificeret udskrift af virksomhedens normale bogholderi er dog tilstrækkelig, såfremt udskriften kan godkendes af Miljøstyrelsen. Ved salg mod rekvisition er opbevaring af de ekspederede rekvisitioner tilstrækkelig, jf. stk. 1.

Stk. 4. De i § 27, stk. 1, nr. 1, nævnte virksomheder, institutioner og personer behøver dog ikke at føre fortegnelse eller kartotek ved indbyrdes salg af meget giftige og giftige stoffer og produkter.

§ 37. Stoffer, der ved anvendelse som lægemidler er undergivet receptpligt efter Sundhedsstyrelsens bestemmelser herom, må, såfremt stoffet ikke skal anvendes som lægemiddel, kun sælges til andre end de i § 27 nævnte virksomheder, institutioner og personer, når dette sker i overensstemmelse med reglerne i §§ 26, 28, 29 og 32-36. Dette gælder, uanset hvordan stoffet skal klassificeres og mærkes efter reglerne i denne bekendtgørelse. Det samme gælder for ethvert af et sådant stof fremstillet produkt, der ved anvendelse som lægemiddel er undergivet receptpligt.

Kapitel 5

Opbevaring

§ 38. Meget giftige og giftige stoffer og produkter, jf. § 25, skal overalt opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Stk. 2. De i § 29 nævnte forhandlere skal endvidere opbevare meget giftige og giftige stoffer og produkter i særskilt og aflåst skab eller rum, der tydeligt er mærket med en advarselstavle, som angivet i bilag 11. I et sådant giftskab eller giftrum må ikke anbringes andet end meget giftige og giftige stoffer og produkter, herunder meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler.

Stk. 3. Hos de i § 27, stk. 1, nr. 1-3 nævnte virksomheder, institutioner og personer skal alle døre til skabe, lokaler o.lign., hvori der opbevares meget giftige og giftige stoffer og produkter, endvidere forsynes med en advarselstavle, som angivet i bilag 11.

§ 39. Meget giftige og giftige stoffer og produkter, jf. § 25, må ikke opbevares i sådanne emballager, der kan give anledning til forveksling af indholdet.

Stk. 2. Hos de i § 27 nævnte virksomheder, institutioner og personer skal meget giftige og giftige stoffer og produkter opbevares i den oprindelige emballage eller i en anden tilsvarende emballage, der er mærket med stoffets eller produktets navn, farebetegnelser, faresymboler samt R- og S-sætninger i overensstemmelse med § 13, nr. 1, 4, 6 og 7.

Stk. 3. Hos andre end de i § 27 nævnte virksomheder, institutioner og personer skal meget giftige og giftige stoffer og produkter opbevares i den oprindelige emballage.

§ 40. Stoffer og produkter, der skal mærkes med farebetegnelsen »Ætsende«, »Sundhedsskadelig« eller »Lokalirriterende«, skal overalt opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Stk. 2. Hos detailhandlere, hvor kunderne har direkte adgang til de i stk. 1 nævnte stoffer og produkter, skal disse opbevares mindst 1,50 m over gulvhøjde. Dette gælder dog ikke, hvis emballagen er forsynet med børnesikret lukning, jf. bilag 6.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte stoffer og produkter skal opbevares i den oprindelige emballage eller i en anden tilsvarende emballage, der er mærket med stoffets eller produktets navn, farebetegnelser, faresymboler samt R- og S-sætninger i overensstemmelse med § 13, nr. 1, 4, 6 og 7.

§ 41. Miljøfarlige stoffer skal overalt opbevares forsvarligt. De skal opbevares i den oprindelige emballage eller i en anden tilsvarende emballage, der er mærket med stoffets navn, farebetegnelse, faresymbol samt R- og S-sætninger i overensstemmelse med § 13, nr. 1, 4, 6 og 7.

Kapitel 6

Vildledende markedsføring

§ 42. Et kemisk stof eller produkt må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede brugerne med hensyn til stoffets eller produktets anvendelse eller med hensyn til den risiko, der er forbundet med stoffet eller produktet.

Stk. 2. Ved markedsføring af et kemisk stof eller produkt må der ikke anvendes udsagn, der er egnet til at give brugerne den opfattelse, at stoffet eller produktet ikke indebærer risiko for mennesker eller miljø. Dette gælder bl.a. angivelser som »ufarlig«, »ugiftig«, »ikke sundhedsskadelig«, »ikke mærkningspligtig«, »testet«, herunder »testet for . . . (f.eks. allergi)», »godkendt«, »miljø« og »natur« og sammensætninger heraf.

Stk. 3. Ved markedsføring af kemiske stoffer og produkter må de i bilag 3 angivne symboler, de i bilag 4 angivne R-sætninger og de i bilag 7 angivne følbare advarsler kun anvendes, hvis dette følger af reglerne i kapitel 3. Symboler, sætninger og advarsler, der kan forveksles med de i 1. punktum nævnte, må ikke anvendes.

Stk. 4. Udsagn, der angiver, at et kemisk stof eller produkt ikke indeholder bestemte stoffer, må kun anvendes, hvis dette efter omstændighederne må anses som en relevant oplysning for brugerne. Sådanne udsagn må i øvrigt kun anvendes, hvis stoffet eller produktet ikke indeholder andre stoffer med tilsvarende eller lignende brand-, sundheds- eller miljømæssigt farlige eller uønskede egenskaber som det stof, det angives ikke at indeholde.

§ 43. Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af reglerne i kapitel 3, må ikke have en præsentation eller betegnelse, der anvendes til levnedsmidler, foder, lægemidler eller kosmetik.

Stk. 2. Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af reglerne i kapitel 3, og som sælges en detail til offentligheden, må ikke have en emballage, som er udformet eller dekoreret, så den tiltrækker børns aktive nysgerrighed.

Stk. 3. Kemiske stoffer og produkter, der skal faremærkes efter reglerne i kapitel 3, må ikke sælges med etiketter eller påskrifter, der virker vildledende i forhold til faremærkningen eller dominerer i en sådan grad, at opmærksomheden bortledes fra denne.

§ 44. Reklame for farlige stoffer, jf. § 5, er forbudt, medmindre der i reklamebudskabet henvises til stoffets klassificering i fareklasse(r).

Kapitel 7

Myndighederne. Afgørelser. Dispensation. Klage.

§ 45. Afgørelser efter denne bekendtgørelse træffes efter reglerne i lovens §§ 52, 53 og § 54, stk. 2.

§ 46. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i bekendtgørelsen samt afgørelser truffet i medfør heraf.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bistår Miljøstyrelsen ved tilsyn med overholdelsen af mærknings- og opbevaringsreglerne hos detailhandlere og lignende. Kommunalbestyrelsen påser, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter dette stykke overholdes.

§ 47. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag.

§ 48. Afgørelser truffet af politiet efter §§ 32 og 33 og af kommunalbestyrelsen efter lovens § 48 kan påklages til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal indeholde oplysning om

 • 1) datoen for klagefristens udløb
 • 2) hvortil klage indgives, jf. § 49, stk. 2, og
 • 3) at klage skal være modtaget senest ved klagefristens udløb.

§ 49. For afgørelser, der kan påklages, er klagefristen 4 uger fra afgørelsens dato, jf. lovens § 57.

Stk. 2. Klage indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og fremsendes herfra til Miljøstyrelsen ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Kapitel 8

Straf

§ 50. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år den, der

 • 1) overtræder §§ 24, stk. 2, 28, 36, 42, 43 eller 44,
 • 2) undlader at klassificere et stof eller produkt efter §§ 4 og 5, at meddele oplysninger efter § 6 eller § 7,
 • 3) sælger et kemisk stof eller produkt, der ikke er emballeret eller mærket efter § 8 eller importerer et kemisk stof eller produkt uden at emballere og mærke det efter § 9,
 • 4) sælger et kemisk stof eller produkt i strid med §§ 26, 29, stk. 1, eller 37 eller importerer et kemisk stof eller produkt i strid med § 30,
 • 5) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 29, stk. 1, eller
 • 6) opbevarer et kemisk stof eller produkt i strid med §§ 38, 39, 40 eller 41.

§ 51. For overtrædelse af §§ 8, 9, 26, 29, stk. 1, 37, 38, 39, 40 og 41 kan der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

§ 52. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der, jf. § 62 i lov om kemiske stoffer og produkter, pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 9

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. oktober 1993.

§ 54. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 8. august 1991 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

§ 55. Kemiske stoffer og produkter kan dog sælges indtil den 1. juli 1994, selv om de ikke er emballeret og mærket efter reglerne i kapitel 3, såfremt de er emballeret og mærket i overensstemmelse med de hidtil gældende regler. Mobile gasbeholdere, som udelukkende indeholder et stof, som er enten butan, propan eller LPG (fortættede råoliegasser), kan dog sælges indtil den 30. april 1997, selv om de ikke er emballeret og mærket efter reglerne i kapitel 3. Aerosoler kan dog sælges indtil 1. april 1995, selv om de ikke er emballeret og mærket efter reglerne i kapitel 3 for så vidt angår brandfarlighed, såfremt de er mærket og emballeret i overensstemmelse med de hidtil gældende regler. Petroleum kan dog sælges i dunke med et rumindhold på 10 l indtil 31. oktober 1998, selv om dunkene ikke er forsynet med børnesikret lukning ifølge reglerne i § 11, stk. 2.

Stk. 2. Hvor der i regler udstedt før den 21. august 1991 er fastsat krav vedrørende giftige stoffer eller produkter, gælder disse også for stoffer eller produkter, der skal klassificeres som kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske eller mutagene og tildeles farebetegnelsen »Giftig«. Hvor der i regler udstedt før den 21. august 1991 er fastsat krav vedrørende sundhedsskadelige stoffer eller produkter, gælder disse også for stoffer og produkter, der skal klassificeres som kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske eller mutagene og tildeles farebetegnelsen »Sundhedsskadelig«. Hvor der i gældende regler er fastsat krav vedrørende sundhedsskadelige stoffer eller produkter, gælder disse også for stoffer eller produkter, der skal klassificeres som sensibiliserende og tildeles farebetegnelsen »Sundhedsskadelig«. Hvor der i gældende regler er fastsat krav vedrørende lokalirriterende stoffer eller produkter, gælder disse også for stoffer eller produkter, der skal klassificeres som sensibiliserende og tildeles farebetegnelsen »lokalirriterende«.

Stk. 3. Virksomheder, der før den 21. august 1991 har indgivet meddelelse til Arbejdstilsynet om, at de fremstiller eller anvender meget giftige eller giftige stoffer eller produkter, skal senest den 21. august 1994 indgive fornyet meddelelse efter reglerne i § 27, stk. 1, nr. 2, og stk. 2-3.

Stk. 4. Virksomheder, der før bekendtgørelsens ikrafttræden har indgivet meddelelse til Miljøstyrelsen om, at de sælger meget giftige eller giftige stoffer eller produkter, skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden indgive fornyet meddelelse efter reglerne i § 27, stk. 1, nr. 3, og stk. 2.

Miljøministeriet, den 15. oktober 1993

Svend Auken

/ Morten Palle Hansen

Bilag 1

KLASSIFICERING

Indhold

 

 1.    Indledning 

 2.    Klassificering for brand- og eksplosionsfare 

 2.1.   Indledning 

 2.2.   Kriterier for klassificering 

 2.2.1.  Eksplosiv 

 2.2.2.  Brandnærende 

 2.2.2.1. Bemærkninger vedrørende peroxider 

 2.2.3.  Yderst brandfarlig 

 2.2.4.  Meget brandfarlig 

 2.2.5.  Brandfarlig 

 2.2.6.  Andre fysisk-kemiske egenskaber 

 2.3.   Gasformige produkter (gasblandinger) 

 2.3.1.  Brandfarlighed 

 2.3.2.  Brandnærende egenskaber 

 3.    Klassificering for sundhedsfare 

 3.1.   Indledning 

 3.2.   Kriterier for klassificering ud fra undersøgelsesdata 

 3.2.1.  Akut dødelige virkninger 

 3.2.1.1. Meget giftig 

 3.2.1.2. Giftig 

 3.2.1.3. Sundhedsskadelig 

 3.2.2.  Ikke-dødelige, men irreversible skadevirkninger efter en 

      enkelt eksponering 

 3.2.2.1. Meget giftig 

 3.2.2.2. Giftig 

 3.2.2.3. Sundhedsskadelig 

 3.2.3.  Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig 

      påvirkning 

 3.2.4.  Bemærkninger vedrørende meget flygtige stoffer 

 3.2.5.  Ætsende og lokalirriterende virkninger 

 3.2.5.1. Ætsende 

 3.2.5.2. Lokalirriterende 

 3.2.6.  Sensibiliserende virkninger 

 3.2.6.1. Overfølsomhed ved indånding 

 3.2.6.2. Overfølsomhed ved hudkontakt 

 3.2.7.  Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske 

      virkninger 

 3.2.7.1. Kræftfremkaldende stoffer 

 3.2.7.2. Mutagene stoffer 

 3.2.7.3. Reproduktionstoksiske stoffer 

 3.2.8.  Andre toksikologiske egenskaber 

 3.3.   Klassificering af produkter ud fra de indgående stoffers 

      klassificering 

 3.3.1.  Akut dødelige virkninger 

 3.3.2.  Ikke-dødelige, men irreversible skadevirkninger efter en 

      enkelt eksponering 

 3.3.3.  Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig 

      påvirkning 

 3.3.4.  Ætsende og lokalirriterende virkninger 

 3.3.5.  Sensibiliserende virkninger 

 3.3.6.  Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske 

      virkninger 

 3.3.7.  Andre toksikologiske egenskaber 

 3.3.8.  Gasformige produkter (gasblandinger) 

 4.    Klassificering for miljøvirkninger 

 4.1.   Indledning 

 4.2.   Kriterier for klassificering 

 4.2.1.  Vandmiljøet 

 4.2.2.  Andre økosystemer end vandmiljøet 

 5.    Valg af sikkerhedssætninger 

1. INDLEDNING

Kemiske stoffer og produkter skal vurderes med hensyn til deres farlighed (klassificeres), jf. §§ 4 og 5. I dette bilag findes kravene til denne klassificering.

Formålet med klassificering af kemiske stoffer og produkter er at identificere alle de iboende fysisk-kemiske, toksikologiske og - for stoffer - økotoksikologiske egenskaber, der kan give anledning til risici under normal håndtering eller brug. Der tages højde for alle de mulige farer, som man kan blive udsat for ved normal håndtering og brug af farlige stoffer og produkter, når de er i den form, hvori de markedsføres, men ikke nødvendigvis i andre former, hvorunder de kan bruges, f.eks. fortyndet.

Kriterier for klassificering af stoffer og produkter findes i afsnit 2-4. Klassificeringen omfatter indplacering i fareklasser, tildeling af risikosætninger (R-sætninger), som specificerer farerne ved stoffet eller produktet. Endvidere skal der tildeles faresymboler og farebetegnelser, jf. afsnit 2-4, samt sikkerhedssætninger (S-sætninger), der giver anvisninger om nødvendige forsigtighedsregler, jf. afsnit 5.

Når et stof eller produkt er klassificeret som farligt, skal det mærkes med angivelse af farerne for at beskytte brugerne, offentligheden og miljøet, jf. § 13, nr. 7. Nærmere regler for denne mærkning findes i bilag 2, afsnit 1.

Klassificeringen skal afspejle alle de farlige egenskaber ved et stof eller produkt. Med henblik herpå er det nødvendigt at tage hensyn til kriterierne i hvert enkelt af punkterne i afsnit 2-4. F.eks. medfører klassificering under punkt 3.2.1.1. ikke, at der kan ses bort fra f.eks. punkt 3.2.1.2., 3.2.1.3. eller 3.2.2.

Kemiske stoffer klassificeres ud fra de kriterier, der er angivet i punkt 2.2. (brand- og eksplosionsfare), 3.2. (sundhedsfare), og 4.2. (miljøvirkninger). Klassificeringen skal ske på grundlag af alle tilgængelige data om stoffet.

De data, der er nødvendige, for at klassificere et kemisk stof fremskaffes bl.a. fra følgende kilder:

- resultaterne af foreliggende undersøgelser af stoffet

- oplysninger som kræves i medfør af internationale regler om transport af farligt gods

- oplysninger fra opslagsværker og fra litteraturen

- oplysninger stammende fra praktiske erfaringer

De kriterier, der er anført i punkt 2.2., 3.2. og 4.2. finder direkte anvendelse, når de pågældende data er opnået ved undersøgelsesmetoder, der svarer til de i bilag 12 anførte. I andre tilfælde må de foreliggende data evalueres ved at sammenligne de anvendte undersøgelsesmetoder og resultaterne af undersøgelserne med de metoder, der er anført i bilag 12, og de kriterier, der er anført i punkt 2.2., 3.2. og 4.2., med henblik på bestemmelse af de rigtige klassificeringskriterier.

Såfremt der for en given egenskab eksisterer flere sæt af data, skal de data, der medfører den strengeste klassificering, anvendes, medmindre de er opnået på basis af undersøgelser, der er videnskabeligt ukorrekte.

Kemiske produkter klassificeres for brand- og eksplosionsfare efter de samme kriterier som stoffer (punkt 2.2.), jf. dog punkt 2.3.

For sundhedsfare (toksikologiske egenskaber) bortset fra kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger klassificeres kemiske produkter efter samme kriterier som stoffer, jf. punkt 3.2.1. til 3.2.6., hvis der foreligger tilstrækkelige undersøgelsesdata til at foretage klassificering.

For toksikologiske egenskaber, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige undersøgelsesdata, klassificeres et kemisk produkt ud fra de indgående stoffers klassificering ved hjælp af metoderne i punkt 3.3. (beregningsmetoderne).

For kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger skal kemiske produkter klassificeres efter metoderne i punkt 3.3.6.

De data, der bruges til at klassificere et kemisk produkt ved hjælp af undersøgelsesdata om produktet, skal være fremskaffet ved anvendelse af de metoder, der er anført i bilag 12. De skal være udført efter principperne for god laboratoriepraksis i overensstemmelse med Miljøministeriets til enhver tid gældende regler herom.

2. KLASSIFICERING FOR BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE

2.1. Indledning

Stoffer og produkter klassificeres for eksplosive, brandnærende (oxiderende) og brandfarlige egenskaber efter de i dette afsnit anførte kriterier. Kriterierne fremgår direkte af de i bilag 12 anførte undersøgelsesmetoder, hvor sådanne er angivet.

Hvis der i praksis er tilstrækkeligt bevis for, at de fysisk-kemiske egenskaber af stoffer og produkter (bortset fra organiske peroxider) er forskellige fra dem, som undersøgelsesmetoderne i bilag 12 viser, skal sådanne stoffer og produkter klassificeres efter den mulige fare, de frembyder for personer, som omgås disse stoffer og produkter, eller for andre personer.

Kriterierne i dette afsnit gælder både for stoffer og produkter. Hvis ingen af et produkts indholdsstoffer skal klassificeres i henhold til kriterierne i dette afsnit, og producenten eller importøren har oplysninger, hvoraf det fremgår, at det er lidet sandsynligt, at produktet indebærer farer af den i dette afsnit omhandlede art, er det dog ikke nødvendigt at undersøge, om produktet skal klassificeres i henhold til kriterierne i dette afsnit.

For visse gasformige produkter er der fastsat særlige regler i punkt 2.3.

2.2. Kriterier for klassificering

2.2.1. Eksplosiv

Ved eksplosive stoffer og produkter forstås faste, flydende, pastaagtige eller gelatinøse stoffer og produkter, der også uden tilførsel af ilt kan reagere stærkt varmeudviklende med hurtig gasudvikling, og som på fastlagte prøvebetingelser detonerer, hurtigt deflagrerer eller ved opvarmning ved delvis indeslutning eksploderer. Stoffer og produkter skal klassificeres som eksplosive og tildeles symbolet E samt farebetegnelsen »Eksplosiv« i overensstemmelse med resultaterne af de i bilag 12 anførte undersøgelser, hvis stofferne og produkterne er eksplosive i den form de markedsføres.

Een R-sætning er obligatorisk, og den vælges på grundlag af følgende:

R2 Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder

Alle eksplosive stoffer og produkter, herunder organiske peroxider, undtagen de nedenfor nævnte.

R3 Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder

Særligt følsomme stoffer og produkter, som f.eks. salte af picrinsyre, pentaerythritoltetranitrat (PETN).

2.2.2. Brandnærende

Ved brandnærende stoffer og produkter forstås stoffer og produkter, som i berøring med andre stoffer, især brandbare stoffer, reagerer stærkt varmeudviklende. Stoffer og produkter skal klassificeres som brandnærende og tildeles symbolet O samt farebetegnelsen »Brandnærende« i overensstemmelse med resultaterne af de i bilag 12 anførte undersøgelser (undersøgelsesmetoden er benævnt »Oxiderende egenskaber«).

Een R-sætning er obligatorisk, og den vælges på grundlag af undersøgelsesresultaterne, men under iagttagelse af følgende:

R7 Kan forårsage brand

Organiske peroxider, som er brandfarlige, selv om de ikke er i kontakt med andre brandbare materialer.

R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer

Andre brandnærende stoffer eller produkter, herunder uorganiske peroxider, som kan forårsage brand eller øge brandfaren ved kontakt med brandbare stoffer.

R9 Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer

Andre stoffer og produkter, herunder uorganiske peroxider, som bliver eksplosive, når de blandes med brandbare stoffer, f.eks. visse chlorater.

2.2.2.1. Bemærkninger vedrørende peroxider

Organiske peroxider kombinerer et brandnærende og et brandbart stofs egenskaber i et molekyle: når et organisk peroxid nedbrydes, reagerer den brandnærende (oxiderende) del af molekylet exotermt med den brandbare (oxiderbare) del. Hvad de brandnærende egenskaber angår, kan de eksisterende metoder, jf. bilag 12, ikke anvendes på de organiske peroxider.

Hvad stoffer angår, klassificeres organiske peroxider som brandnærende på grundlag af deres struktur (f.eks. R-O-O-H; R1-O-O-R2).

Produkter Klassificeres under anvendelse af følgende beregningsmetode baseret på tilstedeværelsen af aktivt ilt.

Det aktive iltindhold (%) i et produkt med organisk peroxid bestemmes ved formlen:

 

            16 x (ni x ci/mi) 

hvor:

ni = antal peroxy-grupper pr. molekyle organisk peroxid i

ci = koncentrationen (vægtprocent) af organisk peroxid i

mi = molekylvægten af organisk peroxid i

Organiske peroxider eller produkter med indhold heraf klassificeres som brandnærende, såfremt peroxidet eller produktet indeholder:

over 5% organiske peroxider eller

over 0,5% aktivt ilt fra de organiske peroxider og højst 5% hydrogenperoxid.

2.2.3. Yderst brandfarlig

Stoffer og produkter skal klassificeres som yderst brandfarlige og tildeles symbolet Fx og farebetegnelsen »Yderst brandfarlig« i overensstemmelse med resultaterne af de i direktiv 92/69/EØF anførte undersøgelser.

R-sætning tildeles i overensstemmelse med følgende kriterier:

R12 Yderst brandfarlig

Flydende stoffer og produkter, som har flammepunkt lavere end 0

grader C og kogepunkt (ved kogepunktsinterval gælder

 • begyndelseskogepunkt) lavere end eller lig med 35 grader C.

Gasformige stoffer og produkter, som kan antændes i luften ved normal temperatur og normalt tryk.

2.2.4. Meget brandfarlig

Stoffer og produkter skal klassificeres som meget brandfarlige og tildeles symbolet F og farebetegnelsen »Meget brandfarlig« i overensstemmelse med resultaterne af de i bilag 12 anførte undersøgelser.

R-sætninger tildeles efter følgende kriterier:

R11 Meget brandfarlig

Faste stoffer og produkter, som let antændes ved kortvarig påvirkning fra en antændelseskilde, og som efter dennes fjernelse fortsætter med at brænde eller gløde.

Flydende stoffer og produkter, som har flammepunkt lavere end 21

grader C, men som ikke er yderst brandfarlige.

R15 Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser

Stoffer og produkter, som i kontakt med vand eller fugtig luft udvikler yderst brandfarlige gasser i farlige mængder, dvs. mindst 1 liter pr. kg. pr. time.

R17 Selvantændelig i luft

Stoffer og produkter, som ved normal temperatur og uden energitilførsel ved luftens påvirkning kan udvikle varme og derefter antændes.

2.2.5. Brandfarlig

Stoffer og produkter skal klassificeres som brandfarlige i overensstemmelse med resultaterne af de i bilag 12 anførte undersøgelser. R-sætning tildeles i overensstemmelse med nedennævnte kriterier:

R10 Brandfarlig

Flydende stoffer og produkter, som har flammepunkt lig med eller højere end 21 grader C og lavere end eller lig med 55 grader C.

Et produkt, som har flammepunkt lig med eller højere end 21 grader C

og lavere end eller lig med 55 grader C, behøver dog ikke at

klassificeres som brandfarligt, hvis det ikke på nogen måde kan nære

en brand, og der ikke er grund til at frygte, at det medfører fare

for de personer, der håndterer det, eller for andre personer.

2.2.6. Andre fysisk-kemiske egenskaber

Stoffer og produkter, der allerede er klassificeret i henhold til punkt 2.2.1. til 2.2.5., 2.3. eller 2.4. eller i henhold til afsnit 3 eller 4, tildeles supplerende R-sætninger efter følgende kriterier:

R1 Eksplosiv i tør tilstand

Eksplosive stoffer og produkter, som markedsføres i opløsning eller i fugtet form, f.eks. nitrocellulose med et indhold på over 12,6% nitrogen.

R4 Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser

Stoffer og produkter, som kan danne følsomme, eksplosive metalderivater, f.eks. picrinsyre, styphninsyre.

R5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning

Termisk ustabile stoffer og produkter, der ikke er klassificeret som eksplosive, f.eks. perchlorsyre > 50%.

R6 Eksplosiv ved og uden kontakt med luft

Stoffer og produkter, som er ustabile ved stuetemperatur, f.eks. acetylen.

R7 Kan forårsage brand

Reaktive stoffer og produkter, f.eks. fluor, natriumhydrogensulfit.

R14 Reagerer voldsomt med vand

Stoffer og produkter, der reagerer voldsomt med vand, f.eks. acetylchlorid, alkalimetaller, titantetrachlorid.

R16 Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer

Stoffer og produkter, der reagerer eksplosivt med oxiderende midler, f.eks. rødt phosphor.

R18 Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes

Produkter, der ikke selv er klassificeret som brandfarlige, men som indeholder flygtige komponenter, der er brandfarlige i luften.

R19 Kan danne eksplosive peroxider

Stoffer og produkter, der kan danne eksplosive peroxider under opbevaring, f.eks. diethylether, 1,4-dioxan.

R30 Kan blive meget brandfarlig under brug

Produkter, der ikke selv er klassificeret som brandfarlige, men som kan blive brandfarlige på grund af tabet af ikke-brandfarlige, flygtige bestanddele.

R44 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning

Stoffer og produkter, der ikke selv er klassificeret som eksplosive i henhold til punkt 2.2.1., men som ikke desto mindre udviser eksplosive egenskaber i praksis, hvis de opvarmes under tilstrækkelig indeslutning. F.eks. kan visse stoffer spaltes eksplosivt ved opvarmning i en ståltromle, men ikke ved opvarmning i mindre solide beholdere.

Andre supplerende R-sætninger er anført i punkt 3.2.8.

2.3. Gasformige produkter (gasblandinger)

Gasformige produkter klassificeres efter kriterierne i punkt 2.2., idet dog følgende undtagelser finder anvendelse.

2.3.1. Brandfarlighed

I tilfælde, hvor gasformige produkter produceres på bestilling i små mængder, kan disse gasblandingers brandfarlighed evalueres efter følgende beregningsmetode:

Udtrykket for gasblandingen

 

 A1F1 + . . + AiFi + . . AnFn + B1I1 + . . + BiIi + . . BpIp 

 hvor: Ai og Bi er molbrøker 

   Fi brandfarlig gas 

   Ii inert gas 

   n antal brandfarlige gasser 

   p antal inerte gasser 

kan omskrives til en form, hvor alle Ii (inerte gasser) er udtrykt ved en nitrogenækvivalent under anvendelse af en koefficient Ki, og hvor det ækvivalente indhold af den farlige gas A'i er udtrykt som følger:

 

         100 

 A'i = Ai x ( ------------- ) 

       Ai + KiBi 

Ved at anvende værdien for det maksimale indhold af brandfarlige gasser, som i en blanding af nitrogen giver en blanding, der ikke er brandfarlig i luft (Tci), kan følgende udtryk opnås:

SigmaiA'i/Tci <= 1

Gasblandingen er brandfarlig, hvis værdien af ovenstående udtryk er større end 1 og produktet klassificeres som yderst brandfarlig. Endvidere tildeles sætningen R12.

Ækvivalenskoefficienter (Ki)

Værdien af ækvivalenskoefficienten Ki mellem de inerte gasser og nitrogen og værdierne af det maksimale indhold af brandfarlige gasser (Tci) kan findes i tabel 1 og 2 i ISO-standard ISO/DIS 10156.

Maksimalt indhold af brandfarlige gasser (Tci)

Værdien af det maksimale indhold af brandfarlige gasser (Tci) kan findes i tabel 2 i ISO-standarden ISO/DIS 10156.

Når en Tci-værdi for en brandfarlig gas ikke findes i ovennævnte standard, anvendes den tilsvarende lavere eksplosivitetsgrænse (LEL). Hvis der ikke findes nogen LEL-værdi, ansættes Tci-værdien til 1 volumenprocent.

Bemærkninger

- Ovenstående udtryk kan anvendes til at opnå en rimelig mærkning af gasformige produkter, men det bør ikke betragtes som en metode, der kan erstatte forsøg med henblik på bestemmelsen af tekniske sikkerhedsparametre.

- Endvidere giver dette udtryk ingen oplysninger om, hvorvidt en blanding, der indeholder oxiderende gasser kan behandles sikkert. Ved vurderingen af brandfarligheden tages der ikke hensyn til disse oxiderende gasser.

- Ovenstående udtryk giver kun pålidelige resultater, såfremt de brandfarlige gasser ikke påvirker hinanden med hensyn til deres brandfarlighed. Dette skal der f.eks. tages hensyn til ved halogenerede carbonhydrider.

2.3.2. Brandnærende egenskaber

Da de i bilag 12 anførte direktiver ikke indeholder nogen metode til bestemmelse af gasblandingers brandnærende (oxiderende) egenskaber, må disse egenskaber evalueres efter følgende metode.

Princippet i metoden bygger på en sammenligning mellem gassernes oxiderende evne i en blanding og ilts oxiderende evne i luft. Koncentrationen af gasser i blandingen udtrykkes i volumenprocent.

Gasblandingen betragtes som lige så oxiderende eller mere oxiderende end luft, såfremt følgende betingelse er opfyldt:

SigmaixiCi >= 21

hvor xi er koncentrationen af gas i i volumenprocent og Ci er iltækvivalenskoefficienten

I så fald klassificeres produktet som brandnærende og tildeles R-sætningen R8.

Koefficient for ækvivalens mellem oxiderende gasser og ilt

Der anvendes følgende koefficienter ved beregningen af den oxiderende evne for visse gasser i en blanding i forhold til den oxiderende evne for ilt i luft, opregnet i punkt 5.2. i ISO-standard ISO/DIS 10156:

O2 : 1

N2O : 0,6

Når ingen værdi for Ci-koefficienten findes for en gas i den angivne standard, tillægges koefficienten en værdi på 40.

3. KLASSIFICERING FOR SUNDHEDSFARE

3.1. Indledning

Klassificering for sundhedsfare vedrører både akutte virkninger og langtidsvirkninger af stoffer og produkter, hvad enten de hidrører fra en enkelt, gentagen eller langvarig påvirkning.

Hvis der i praksis er tilstrækkeligt bevis for, at den toksiske virkning af stoffer og produkter på mennesker er (eller sandsynligvis er) forskellig fra den, som resultaterne fra dyreforsøg eller anvendelsen af beregningsmetoden i punkt 3.3. viser, skal sådanne stoffer og produkter klassificeres efter deres toksicitet på mennesker. Undersøgelser på mennesker må dog frarådes og må normalt ikke anvendes til at modbevise positive data fra dyreforsøg.

Når klassificering foretages ud fra resultater af dyreforsøg, bør undersøgelser fra metoder, der på passende måde afspejler de risici, der er relevante for mennesket, fortrinsvis anvendes.

Klassificering af stoffer foretages på grundlag af de undersøgelsesdata der er til rådighed, i overensstemmelse med de i punkt 3.2. anførte kriterier, hvorunder der tages hensyn til omfanget af disse virkninger.

For produkter foretages klassificeringen for sundhedsfare (undtagen for kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger):

 • a) Såfremt der foreligger tilstrækkelige undersøgelsesdata: efter de kriterier, der er anført i punkt 3.2.
 • b) For toksikologiske egenskaber, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige undersøgelsesdata: på grundlag af de indgående stoffers klassificering ved hjælp af beregningsmetoderne i punkt 3.3.

For kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske egenskaber foretages klassificeringen af produkter på grundlag af de indgående stoffers klassificering ved hjælp af beregningsmetoden i punkt 3.3.6.

Uanset hvilken metode, der anvendes ved vurderingen af farerne ved et produkt, skal der tages hensyn til alle de sundhedsfarlige virkninger, der er nævnt i dette afsnit. F.eks. medfører klassificering under punkt 3.2.1.1. ikke, at der kan ses bort fra f.eks. punkt 3.2.1.2., 3.2.1.3. eller 3.2.2.

Hvis en eller flere toksikologiske egenskaber ved et produkt af kendt sammensætning er vurderet ud fra undersøgelsesdata, skal der ske en ny vurdering, enten ud fra undersøgelsesdata eller ved hjælp af beregningsmetoderne, i følgende tilfælde:

 • 1) hvis der foretages ændringer i sammensætningen af produktet ved at udskifte eller indsætte et eller flere stoffer, hvad enten disse stoffer skal klassificeres som farlige eller ikke,
 • 2) hvis koncentrationen af et af de indholdsstoffer, der er klassificeret for sundhedsfare ændres. Der behøver dog ikke at blive foretaget ny vurdering, hvis ændringen af koncentrationen ikke overskrider nedenstående grænser:
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Interval for den oprindelige   Tilladt variation i den oprindelige 
  
   koncentration af stoffet    koncentration af stoffet 
  
                   (i procent af den oprindelige 
  
                    koncentration) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   konc. <= 2,5%          +/- 15% 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2,5 % < konc. <= 10%       +/- 10% 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10%  < konc. <= 25%       +/- 6% 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   25%  < konc. <= 50%       +/- 5% 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   50%  < konc. <= 100%      +/- 2,5% 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

Såfremt urenheder, tilsætningsstoffer eller enkeltbestanddele i stoffer er blevet identificeret, skal der tages hensyn hertil, såfremt deres koncentration er større end eller lig med følgende koncentrationsgrænser:

- 0,1% for stoffer der klassificeres som meget giftige, giftige eller som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2,

- 1% for stoffer, der klassificeres som sundhedsskadelige, ætsende, lokalirriterende, sensibiliserende eller som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 3,

medmindre der er fastsat lavere værdier i listen over farlige stoffer.

Når der ifølge ovenstående skal tages hensyn til urenheder, tilsætningsstoffer eller enkeltbestanddele ved klassificeringen af et stof, skal de regler, der gælder for klassificering af produkter, anvendes.

Stoffer indeholdende asbest, skal dog ikke vurderes efter reglerne for produkter, før der er fastsat en koncentrationsgrænse i listen over farlige stoffer.

3.2. Kriterier for klassificering ud fra undersøgelsesdata

3.2.1. Akut dødelige virkninger

Stoffer og produkter skal klassificeres som meget giftige, giftige eller sundhedskadelige på basis af stoffets eller produktets akutte toksicitet udtrykt ved LD50 og/eller LC50 i henhold til nedenstående kriterier.

Akut toksicitet ved oral indgift kan dog enten fastslås ved en metode, som gør det muligt at vurdere LD50-værdien, eller ved at bestemme den kritiske dosis (fastdosis-metoden).

Den kritiske dosis er den dosis, der medfører tydelige tegn på toksicitet, men ingen dødsfald, og skal være et af de fire dosisniveauer, der er nævnt i metoden anført i bilag 12 (5, 50, 500 eller 2000 mg/kg legemsvægt).

Begrebet »tydelige tegn på toksicitet« anvendes som betegnelse på toksiske virkninger efter eksponering for det undersøgte stof eller produkt, der er så alvorlige, at eksponering for den næste højere fastsatte dosis sandsynligvis ville medføre dødsfald.

Resultaterne af undersøgelsen ved en bestemt dosis kan enten være:

- mindre end 100% overlevelse

- 100% overlevelse, men tydelige tegn på toksicitet

- 100% overlevelse, ingen tydelige tegn på toksicitet

Undersøgelsesmetoden kræver i visse tilfælde, at stoffet eller produktet undersøges igen med en højere eller lavere dosis, hvis det ikke allerede er blevet undersøgt på det relevante dosisniveau. Se også evalueringsskemaet i testmetode B1 bis anført i bilag 12.

I kriterierne i punkt 3.2.1.1., 3.2.1.2. og 3.2.1. 3. er der kun vist det endelige undersøgelsesresultat. Dosen på 2000 mg/kg skal først og fremmest anvendes til at opnå oplysninger om de toksiske virkninger af stoffer og produkter, som udviser lav akut toksicitet, og som ikke klassificeres på grundlag af akut toksicitet.

3.2.1.1. Meget giftig

Stoffer og produkter klassificeres efter følgende kriterier som meget giftige og tildeles symbolet Tx, farebetegnelsen »Meget Giftig« samt en eller flere af følgende R-sætninger:

R28 Meget giftig ved indtagelse

- akut toksicitet

LD50 oral, rotte: <= 25 mg/kg, eller

Mindre end 100% overlevelse ved 5 mg/kg, oral, rotte, efter fastdosismetoden

R27 Meget giftig ved hudkontakt

- akut toksicitet

LD50 dermal, rotte eller kanin: <= 50 mg/kg

R26 Meget giftig ved indånding

- akut toksicitet

LC50 indånding, rotte, for aerosoler og partikler: <= 0,25 mg/l/

4 timer

LC50 indånding, rotte, for gasser og dampe: <= 0,5 mg/l/4 timer

3.2.1.2. Giftig

Stoffer og produkter klassificeres efter følgende kriterier som giftige og tildeles symbolet T, farebetegnelsen »Giftig« samt en eller flere af følgende R-sætninger:

R25 Giftig ved indtagelse

- akut toksicitet

LD50 oral, rotte: 25 mg/kg < LD50 <= 200 mg/kg, eller

Kritisk dosis, oral, rotte, 5 mg/kg: 100% overlevelse, men tydelige tegn på toksicitet

R24 Giftig ved hudkontakt

- akut toksicitet

LD50 dermal, rotte eller kanin: 50 mg/kg < LD50 <= 400 mg/kg

R23 Giftig ved indånding

- akut toksicitet

LC50 indånding, rotte, for aerosoler og partikler: 0,25 mg/l/4 timer < LC50 <= 1 mg/l/4 timer

LC50 indånding, rotte, for gasser og dampe: 0,5 mg/l/4 timer < LC50

<= 2 mg/l/4 timer

3.2.1.3. Sundhedsskadelig

Stoffer og produkter klassificeres efter følgende kriterier som sundhedsskadelige og tildeles symbolet Xn, farebetegnelsen »Sundhedsskadelig« samt en eller flere af følgende R-sætninger:

R22 Farlig ved indtagelse

- akut toksicitet

LD50 oral, rotte: 200 mg/kg < LD50 <= 2000 mg/kg, eller

Kritisk dosis, oral, rotte, 50 mg/kg: 100% overlevelse, men tydelige tegn på toksicitet, eller

Mindre end 100% overlevelse ved 500 mg/kg, oral, rotte, efter fastdosismetoden, se evalueringsskemaet i testmetode B1 bis anført i bilag 12.

R21 Farlig ved hudkontakt

- akut toksicitet

LD50 dermal, rotte eller kanin: 400 mg/kg < LD50 <= 2000 mg/kg

R20 Farlig ved indånding

- akut toksicitet

LC50 indånding, rotte, for aerosoler og partikler: 1 mg/l/4 timer < LC50 <= 5 mg/l/4 timer

LC50 indånding, rotte, for gasser og dampe: 2 mg/l/4 timer < LC50 <=

20 mg/l/4 timer

3.2.2. Ikke-dødelige, men irreversible skadevirkninger efter en enkelt eksponering

3.2.2.1. Meget giftig

Stoffer og produkter skal efter følgende kriterier klassificeres som meget giftige og tildeles symbolet Tx, farebetegnelsen »Meget giftig« samt R-sætningen:

R39 1) Fare for varig alvorlig skade på helbred

- stor sandsynlighed for, at der, udover de i punkt 3.2.7. omhandlede virkninger, forårsages irreversible skader ved en enkelt påvirkning på en given måde, generelt ved doser af den i punkt 3.2.1.1. nævnte størrelsesorden.

3.2.2.2. Giftig

Stoffer og produkter skal efter følgende kriterier klassificeres som giftige og tildeles symbolet T, farebetegnelsen »Giftig« samt R-sætningen:

R39 2) Fare for varig alvorlig skade på helbred

- stor sandsynlighed for, at der, udover de i punkt 3.2.7. omhandlede virkninger, forårsages irreversibel skade ved en enkelt påvirkning på en given måde, generelt ved doser af den i punkt 3.2.1.2. nævnte størrelsesorden.

3.2.2.3. Sundhedsskadelig

Stoffer og produkter skal efter følgende kriterier klassificeres som sundhedsskadelige og tildeles symbolet Xn, farebetegnelsen »Sundhedskadelig« samt R-sætningen:

R40 3) Mulighed for varig skade på helbred

- stor sandsynlighed for, at der, udover de i punkt 3.2.7. omhandlede virkninger, forårsages irreversibel skade ved en enkelt påvirkning på en given måde, generelt ved doser af den i punkt 3.2.1.3. nævnte størrelsesorden.

3.2.3. Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig påvirkning

Stoffer og produkter skal efter følgende kriterier klassificeres som giftige eller sundhedsskadelige og tildeles symbolet T eller Xn, farebetegnelsen »Giftig« eller »Sundhedskadelig« samt R-sætningen:

 • 1) For at angive indgivelses-/påvirkningsmåde anvendes følgende

kombinationer: R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28,

R39/27/28, R39/26/27/28.

 • 2) For at angive indgivelses-/påvirkningsmåde anvendes følgende kombinationer: R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/23/25, R39/24/25, R39/23/24/25.
 • 3) For at angive indgivelses-/påvirkningsmåde anvendes følgende kombinationer: R40/20, R40/21, R40/22, R40/20/21, R40/20/22, R40/21/22, R40/20/21/22.

R48 1) Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning

- sandsynlighed for, at der ved gentagen eller vedvarende påvirkning ved en given applikationsmåde kan forårsages alvorlig skade (tydelig funktionsforstyrrelse eller morfologisk ændring af toksikologisk betydning).

Stoffer og produkter klassificeres mindst som giftige, når disse virkninger observeres ved dosisniveauer, der er en størrelsesorden lavere (dvs. 10 gange lavere) end dem, der er nævnt nedenfor.

Stoffer og produkter klassificeres mindst som sundhedsskadelige, når disse virkninger observeres ved dosisniveauer af følgende størrelsesorden:

- oral, rotte: <= 50 mg/kg (legemsvægt)/dag

- dermal, rotte eller kanin: <= 100 mg/kg (legemsvægt)/dag

- indånding, rotte: <= 0,25 mg/1,6 timer/dag

Disse vejledende værdier kan anvendes umiddelbart, når der i forsøg vedrørende subkronisk toksicitet (90 dage) er iagttaget alvorlige skader. Ved fortolkning af resultaterne af forsøg vedrørende subakut (28 dage) toksicitet bør disse værdier være ca. tre gange større. Hvis der foreligger forsøg vedrørende kronisk toksicitet (2 år), bør der foretages en evaluering fra sag til sag. Hvis der foreligger resultater af undersøgelser af forskellig varighed, bør resultaterne fra undersøgelsen af den længste varighed normalt anvendes.

 • 1) For at angive indgivelses-/påvirkningsmåde anvendes for giftige stoffer og produkter følgende kombinationer: R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25 og for sundhedsskadelige stoffer og produkter følgende kombinationer: R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22.

Bemærkninger vedrørende anvendelse af R48

Denne R-sætning anvendes for at henvise til særlige biologiske virkninger af den art, der er beskrevet i det nedenstående. Ved anvendelsen af denne R-sætning skal alvorlig skade anses for at omfatte død, tydelige funktionsforstyrrelser eller morfologiske ændringer af toksikologisk betydning. Det er særlig vigtigt at anvende den, når disse ændringer er irreversible. Det er også vigtigt, at der ikke blot tages hensyn til særligt alvorlige ændringer i et enkelt organ eller biologisk system, men også til generelle ændringer af mindre alvorlig karakter i flere organer eller alvorlige ændringer i den generelle sundhedstilstand.

Ved vurderingen af, om der er bevis for sådanne virkninger, bør der gås frem efter følgende retningslinier.

1. Tegn på at R48 bør anvendes:

 • a) Stofrelaterede dødsfald
 • b) i) Større funktionelle ændringer i centralnervesystemet eller i det perifere nervesystem, herunder syn, hørelse og lugtesans, vurderet ved kliniske observationer eller andre egnede metoder (f.eks. elektrofysiologi).
 • ii) Større funktionsmæssige ændringer i andre organsystemer (f.eks. i lungerne).
 • c) Alle vedvarende ændringer i parametre for klinisk biokemi, hæmatologi eller urinanalyser, som tyder på alvorlige funktionsfejl i et eller flere organer. Hæmatologiske forstyrrelser anses for at være særlig betydningsfulde, hvis der er tegn på, at de skyldes reduceret knoglemarvsproduktion af blodceller.
 • d) Alvorlige organskader konstateret ved mikroskopiske undersøgelser af væv efter autopsi:
 • i) Udbredt eller alvorlig dannelse af nekrose, fibrose eller granuloma i vitale organer med regenererende kapacitet (f.eks. lever).
 • ii) Alvorlige morfologiske ændringer, som potentielt er reversible, men som klart tyder på markante funktionsforstyrrelser (f.eks. alvorlig ændring i leverens fedtholdighed, alvorlig akut tubulær nefrose i nyren, ulcerøs gastritis).
 • iii) Tegn på betydelig celledød i vitale organer, som ikke kan regenerere (f.eks. fibrose i hjertets muskulatur eller henfald af en nerve) eller i stamcellepopulationer (f.eks. aplasi eller hypoplasi i knoglemarven).

Ovennævnte beviser vil sædvanligvis kunne opnås fra dyreforsøg. Hvis der anvendes data fra praktiske erfaringer, skal der lægges særlig vægt på dosisniveauer.

2. Tegn på at R48 ikke bør anvendes:

Anvendelsen af denne R-sætning er begrænset til »alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning«. Der kan observeres en række stofrelaterede virkninger både hos mennesker og dyr, som ikke berettiger anvendelsen af R48. Disse virkninger er relevante ved forsøg på at bestemme et niveau, hvor et kemisk stof ikke har nogen virkning. Som eksempler på veldokumenterede ændringer, som normalt ikke berettiger klassificering med R48, uanset at de er statistisk signifikante, kan nævnes:

 • a) Kliniske observationer eller ændringer i legemsvægtstigninger, føde- eller vandindtagelse, som kan have en vis toksikologisk betydning, men som ikke i sig selv udgør nogen »alvorlig sundhedsfare«.
 • b) Mindre ændringer i parametre for klinisk biokemi, hæmatologi eller urinanalyser, som er af tvivlsom eller minimal toksikologisk betydning.
 • c) Ændringer i organers vægt uden tegn på funktionsforstyrrelser i de pågældende organer.
 • d) Tilpasningsreaktioner (f.eks. indvandring af makrofager i lungevævet, leverhypertrofi og enzyminduktion, hyperplastiske reaktioner på irriterende stoffer). Lokale reaktioner i huden på grund af gentagen dermal anvendelse af et stof, som bedre klassificeres med R38 »Irriterer huden«.
 • e) Hvor der er påvist en artsspecifik toksicitetsmekanisme (f.eks. via specifikke metaboliseringsveje).

3.2.4. Bemærkning vedrørende meget flygtige stoffer

Ved bestemte stoffer for hvilke det gælder, at koncentrationen af de mættede dampe er høj, kan der foreligge tegn på virkninger, som giver anledning til bekymring. Sådanne stoffer bliver muligvis ikke klassificeret efter kriterierne for virkninger for sundheden i dette bilag (p 3.2.1.3., 3.2.2.3. og 3.2.3). Hvor der imidlertid er tilstrækkeligt bevis for, at sådanne stoffer kan give anledning til risici under normal håndtering og brug, kan det blive nødvendigt at klassificere dem som »sundhedsskadelige« med en passende sætning efter individuel vurdering.

3.2.5. Ætsende og lokalirriterende virkninger

3.2.5.1. Ætsende

Stoffer og produkter skal klassificeres som ætsende og tildeles symbolet C og farebetegnelsen »Ætsende«, når det på et dyrs ubeskadigede hud fremkalder dybtgående vævsdød på mindst eet dyr under den i bilag 12 anførte prøve for hudirritation eller under en tilsvarende metode, eller såfremt dette resultat kan forudsiges, f.eks. fra stærkt sure eller basiske reaktioner (målt pH på 2 eller derunder eller 11, 5 eller derover - der skal også tages hensyn til basisk eller sur reserve).

Klassificeringen kan baseres på resultater, som er underbygget af validerede in-vitro-undersøgelser.

R-sætninger tildeles efter følgende kriterier:

R35 Alvorlig ætsningsfare

- hvis der efter højst tre minutters påvirkning fremkaldes dybtgående vævsdød i et dyrs ubeskadigede hud, eller dette resultat kan forudsiges.

R34 Ætsningsfare

- hvis der efter højst fire timers påvirkning fremkaldes dybtgående vævsdød i et dyrs ubeskadigede hud, eller dette resultat kan forudsiges.

- organiske hydroperoxider, medmindre der foreligger dokumentation for det modsatte.

3.2.5.2. Lokalirriterende

Stoffer og produkter skal klassificeres som lokalirriterende og tildeles symbolet Xi og farebetegnelsen »Lokalirriterende« samt en eller flere af følgende R-sætninger i overensstemmelse med nedenstående kriterier.

1. Inflammation af huden

R38 Irriterer huden

- stoffer og produkter, som forårsager betydelig inflammation af huden, som efter en indvirkningstid på højst fire timer vedvarer mindst 24 timer, bestemt på kaniner i overensstemmelse med den i bilag 12 anførte hudirritationsprøve.

Inflammationen er betydelig

- hvis middelværdien af de scores, der er opnået for enten rødme- og skorpedannelse eller væskeansamling, beregnet for alle prøvede dyr, er 2 eller derover;

- eller, såfremt den i bilag 12 omhandlede prøve er gennemført på tre dyr, hvis middelværdien for enten rødme- og skorpedannelse eller væskeansamling, beregnet for hvert dyr, hos to eller flere dyr svarer til 2 eller derover.

I begge tilfælde indgår alle de på hvert aflæsningstidspunkt (24, 48 og 72 timer) opnåede scores i beregningen af de respektive middelværdier.

Inflammationen af huden er også betydelig, hvis den vedvarer på mindst to dyr indtil observationsperiodens afslutning. Der skal tages hensyn til særlige virkninger som f.eks. hævelser, skæl, misfarvning, revner, skorper og hårfældning.

- Stoffer og produkter, som forårsager betydelig inflammation af huden, på grundlag af praktiske observationer hos mennesker.

- Organiske peroxider, medmindre der foreligger dokumentation for det modsatte.

Irritation som følge af et stofs affedtningsegenskaber

Hvis der er begrundet formodning om, at stoffets affedtningsegenskaber kan irritere menneskers hud skal der anvendes passende S-sætninger, også selv om ovennævnte kriterier ikke er opfyldt, eller hvis der er anvendt en utilfredsstillende test.

2. Øjenskader

R36 Irriterer øjnene

- Stoffer og produkter, som efter applikation i øjet på forsøgsdyret forårsager betydelige øjenskader, der viser sig i løbet af 72 timer efter påvirkningen, og som vedvarer mindst 24 timer.

Øjenskader er betydelige, hvis middelværdien af de scores, der opnås under den i bilag 12 anførte øjeirritationsprøve, svarer til en af følgende værdier:

- uklarhed i hornhinden på 2 eller derover, men under 3

- irisskader på 1 eller derover, men højst 1,5

- rødmedannelse på bindehinden på 2,5 eller derover

- væskeansamling i bindehinden (chemosis) på 2 eller derover

eller, når den i bilag 12 omhandlede prøve er gennemført på tre dyr, hvis skaderne på mindst to dyr svarer til een af ovennævnte værdier, bortset fra irisskader, der skal være større end 1, men mindre end 2, og værdien for rødmeddannelse på bindehinden skal være på 2,5 eller derover.

I begge tilfælde indgår alle de på samtlige aflæsningstidspunkter (24, 48 og 72 timer) opnåede scores i beregningen af de respektive middelværdier.

- Stoffer og produkter, som forårsager betydelige øjenskader, på grundlag af praktiske observationer hos mennesker.

- Organiske peroxider, medmindre der foreligger dokumentation for det modsatte.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade

- Stoffer og produkter, som efter applikation i øjet på forsøgsdyret forårsager alvorlige øjenskader, der viser sig i løbet af 72 timer efter påvirkningen, og som vedvarer mindst 24 timer efter introduktionen af prøvematerialet.

Øjenskader er alvorlige, hvis middelværdien af de scores, der opnås under den i bilag 12 anførte øjeirritationsprøve, svarer til en af følgende værdier:

- uklarhed i hornhinden på 3 eller derover

- irisskader på 1,5 eller derover.

Det samme gælder, såfremt prøven er gennemført på tre dyr, og skaderne på mindst to dyr er på en af følgende værdier:

- uklarhed i hornhinden på 3 eller derover

- irisskader på 2.

I begge tilfælde indgår alle de på samtlige aflæsningstidspunkter (24, 48 og 72 timer) opnåede scores i beregningen af de respektive middelværdier.

Øjenskader er også alvorlige, hvis de stadig er til stede efter observationsperiodens afslutning.

Øjenskader er også alvorlige, hvis stoffet eller produktet forårsager en varig farvning af øjnene.

- Stoffer og produkter, som forårsager alvorlige øjenskader, på grundlag af praktiske observationer hos mennesker.

3. Irritation af åndedrætssystemet

R37 Irriterer åndedrætsorganerne

Stoffer eller produkter, som kan forårsage alvorlig irritation af åndedrætssystemet, i reglen på grundlag af praktiske observationer.

3.2.6. Sensibiliserende virkninger

3.2.6.1. Overfølsomhed ved indånding

Stoffer og produkter skal efter følgende kriterier klassificeres som sensibiliserende og tildeles symbolet Xn, farebetegnelsen »Sundhedskadelig« samt R-sætningen:

R42 Kan give overfølsomhed ved indånding

- hvis praktiske erfaringer viser, at stofferne og produkterne ved indånding forårsager overfølsomhed hos mennesker med større hyppighed, end det forventes i en normal befolkning.

- hvis stoffet er et isocyanat, medmindre der foreligger dokumentation for, at stoffet ikke forårsager overfølsomhed ved indånding.

3.2.6.2. Overfølsomhed ved hudkontakt

Stoffer og produkter skal klassificeres som sensibiliserende og tildeles symbolet Xi, farebetegnelsen »Lokalirriterende« samt R-sætningen:

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

- hvis praktiske erfaringer viser, at stofferne og produkterne forårsager overfølsomhed hos et betydeligt antal personer ved hudkontakt, eller på grundlag af en positiv reaktion hos forsøgsdyr.

Hvis den i bilag 12 anførte undersøgelsesmetode af adjuvanstypen for hudoverfølsomhed eller andre undersøgelsesmetoder af adjuvanstypen anvendes, betragtes en reaktion på mindst 30% af forsøgsdyrene som positiv. For alle andre undersøgelsesmetoder betragtes en reaktion på mindst 15% af forsøgsdyrene som positiv.

3.2.7. Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

3.2.7.1. Kræftfremkaldende stoffer

Ved klassificering inddeles disse stoffer under hensyntagen til den nuværende viden i tre kategorier:

Kræftfremkaldende kategori 1 (kategori Carc1):

Stoffer, der vides at fremkalde kræft hos mennesket. Der foreligger tilstrækkelig dokumentation for en årsagssammenhæng mellem menneskets udsættelse for stoffet og udvikling af kræft.

Kræftfremkaldende kategori 2 (kategori Carc2):

Stoffer, der bør anses for at fremkalde kræft hos mennesket. Der foreligger tilstrækkelig dokumentation til at nære stærk formodning om, at stoffets påvirkning af mennesker kan fremkalde kræft, generelt på grundlag af:

- egnede langtidsforsøg i dyr

- andre relevante oplysninger.

Kræftfremkaldende kategori 3 (kategori Carc3):

Stoffer, der giver anledning til betænkelighed, da de muligvis kan fremkalde kræft hos mennesket, men for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til at foretage en tilfredsstillende vurdering. Der er visse tegn fra relevante dyreforsøg, men disse er utilstrækkelige til at placere dem i kategori 2.

3.2.7.1.1. Følgende faresymboler, farebetegnelser og R-sætninger finder anvendelse:

Kategori Carc1 og Carc2:

T, »Giftig«, R45: Kan fremkalde kræft

For stoffer og produkter, som kun indebærer farer for kræft ved indånding, f.eks. som støv, damp eller røg (mens andre påvirkningsveje som f.eks. indtagelse eller hudkontakt ikke indebærer nogen fare for kræft), bør følgende symbol, farebetegnelse og R-sætning anvendes:

T, »Giftig«, R49: Kan fremkalde kræft ved indånding

Kategori Carc3:

Xn, »Sundhedskadelig«, R40: Mulighed for varig skade på helbred

3.2.7.1.2. Nærmere kriterier for klassificeringen af kræftfremkaldende stoffer

Placering af et stof i kategori Carc1 sker på grundlag af epidemiologiske data; placering i kategori Carc2 og Carc3 sker hovedsagelig på grundlag af dyreforsøg.

Ved klassificering som et kræftfremkaldende stof i kategori Carc2 skal der enten foreligge positive resultater fra to dyrearter eller klart positiv effekt fra een dyreart støttet af bl.a. genotoksiske data, metaboliske eller biokemiske undersøgelser, forekomst af godartede tumorer, strukturmæssige ligheder med andre kræftfremkaldende stoffer eller data fra epidemiologiske undersøgelser, som tyder på en forbindelse.

Kategori Carc3 omfatter 2 underkategorier:

 • a) stoffer, som er grundigt undersøgt, men hvor dokumentationen for tumorfremkaldende virkninger er utilstrækkelig til klassificering i kategori 2. Yderligere forsøg forventes ikke at frembringe yderligere oplysninger, der kan være relevante for klassificeringen.
 • b) stoffer, som ikke er tilstrækkeligt undersøgt. De data, der foreligger, er utilstrækkelige, men giver anledning til bekymring for mennesket. Denne klassificering er foreløbig; yderligere forsøg er nødvendige inden der kan træffes en endelig afgørelse.

Ved skelnen mellem kategori Carc2 og Carc3 er nedenstående argumenter relevante, idet de reducerer betydningen af forsøgsmæssigt fremkaldte tumorer med hensyn til eventuel menneskelig eksponering. Disse argumenter vil, navnlig når de kombineres, i de fleste tilfælde føre til klassificering i kategori Carc3, også selv om der er fremkaldt tumorer i dyr:

- kun kræftfremkaldende virkninger ved meget høje dosisniveauer, som overskrider den »maksimalt tolererede dosis«. Den maksimalt tolererede dosis karakteriseres af toksiske virkninger, som, selv om de ikke nedsætter dyrets levetid, så dog ledsages af fysiske ændringer såsom 10% nedsat tilvækst,

- tumorforekomster, navnlig ved høje dosisniveauer, som kun forekommer i særlige organer i visse dyrearter, som er kendte for at være særlig tilbøjelige til at udvise omfattende spontan tumordannelse,

- tumorforekomster, som kun forekommer på applikationsstedet, i meget følsomme prøvesystemer (f.eks. applikation under huden eller i bughulen af visse lokalt aktive forbindelser), hvis det særlige målorgan ikke er relevant for mennesker,

- manglende genotoksicitet i kortvarige undersøgelser in vivo og in vitro,

- tilstedeværelse af en sekundær mekanisme, som i praksis medfører, at der findes en tærskel ved et bestemt dosisniveau (f.eks. hormonvirkninger i målorganerne eller på fysiologisk regulerende mekanismer og kronisk stimulering af celledelingen),

- tilstedeværelse af en artspecifik tumordannelsesmekanisme (f.eks. via specifikke metaboliske mekanismer), som ikke er relevant for mennesket.

Ved skelnen mellem kategori Carc3 og uklassificerede stoffer er sådanne argumenter relevante, som udelukker bekymring for mennesker:

- Et stof skal ikke klassificeres i nogen af kategorierne, hvis den mekanisme, der er ansvarlig for tumordannelsen under forsøgene, er klart identificeret, og der er god dokumentation for, at denne proces ikke kan ekstrapoleres til mennesket.

- Hvis de eneste tumordata, der findes, er levertumorer i visse følsomme museracer, uden nogen anden supplerende dokumentation, kan dette stof ikke klassificeres i nogen af kategorierne.

- Der skal tages særlig hensyn til tilfælde, hvor de eneste tumordata, der findes, vedrører tilstedeværelsen af neoplasmer på steder og i racer, hvor det er velkendt, at de ofte optræder spontant med stor hyppighed.

3.2.7.2. Mutagene stoffer

Ved klassificering inddeles disse stoffer under hensyntagen til den nuværende viden i tre kategorier:

Mutagen kategori 1 (kategori Mut1):

Stoffer, der vides at have mutagene virkninger på mennesket.

Der foreligger tilstrækkelig dokumentation for en årsagssammenhæng mellem stoffets påvirkning af mennesket og arvelige skader på det genetiske materiale.

Mutagen kategori 2 (kategori Mut2):

Stoffer, der bør anses for at have mutagene virkninger på mennesket.

Der foreligger tilstrækkelig dokumentation til at nære stærk formodning om, at stoffets påvirkning af mennesket kan resultere i arvelige skader på det genetiske materiale, generelt på grundlag af:

- egnede dyreforsøg

- andre relevante oplysninger.

Mutagen kategori 3 (kategori Mut3):

Stoffer, som giver anledning til betænkelighed, da de muligvis har mutagene virkninger. Der foreligger dokumentation fra mutagenicitetsundersøgelser, men den er utilstrækkelig til at placere stoffet i kategori 2.

3.2.7.2.1. Følgende faresymboler, farebetegnelser og R-sætninger finder anvendelse:

Kategori Mut1:

T, »Giftig«, R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader

Kategori Mut2:

T, »Giftig«, R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader

Kategori Mut3:

Xn, »Sundhedskadelig«, R40: Mulighed for varig skade på helbred

3.2.7.2.2. Nærmere kriterier for klassificering af mutagene stoffer

Definition af udtryk:

En mutation er en permanent ændring i arvemassen eller strukturen i det genetiske materiale i en organisme, som medfører en ændring i organismens fænotypiske egenskaber. Ændringerne kan omfatte et enkelt gen, en gengruppe eller et helt kromosom. Virkninger, der omfatter et enkelt gen, kan være en følge af virkninger på enkelte DNA-baser (punktmutationer) eller af store ændringer, inklusive deletion inden for genet. Virkninger på hele kromosomer kan omfatte strukturmæssige eller numeriske ændringer. En mutation i kimcellerne i organismer med kønnet formering kan nedarves til afkommet. Et mutagen er et stof, som fremkalder eller øger antallet af mutationer.

Stoffer klassificeres som mutagene under særlig henvisning til arvelige genetiske skader. Det skal bemærkes, at den form for resultater, der fører til klassificering af stoffer i kategori Mut3: »fremkaldelse af genetisk relevante begivenheder i somatiske celler« generelt også betragtes som en advarsel om mulig kræftfremkaldende aktivitet.

Udvikling af metoder til mutagenicitetsundersøgelser er en fortsat løbende proces. For mange nye metoder foreligger der ikke nogen standardiserede protokoller og evalueringskriterier. Ved evalueringen af mutagenicitetsdata må der ses på kvaliteten af forsøgets udførelse, og omfanget af valideringen af metoden må vurderes.

Kategori Mut1:

For at kunne placere et stof i kategori Mut1 er positiv dokumentation fra epidemiologiske undersøgelser vedrørende human mutation nødvendig. Eksempler på sådanne stoffer kendes ikke til dato. Det er yderst vanskeligt at opnå pålidelige oplysninger fra undersøgelser vedrørende virkninger af mutationer i humane populationer eller om eventuel større mutationshyppighed.

Kategori Mut2:

For at kunne placere et stof i kategori Mut2 er der behov for positive resultater fra undersøgelser, som viser

 • 2a) mutagene virkninger,
 • 2b) andre cellulære vekselvirkninger i forbindelse med mutagenicitet i pattedyrs kimceller in vivo, eller
 • 2c) mutagene virkninger i pattedyrs somatiske celler in vivo kombineret med klare beviser for, at stoffet eller en relevant metabolit når frem til kimcellerne.

Med hensyn til placering i kategori Mut2 er følgende metoder for øjeblikket egnede:

ad 2a) In vivo mutagenicitetsundersøgelser på kimceller:

- metode til påvisning af mutation inden for et særligt locus

- metode til påvisning af arvelig translokation

- metode til påvisning af dominerende dødelig mutation

Disse undersøgelser påviser faktisk tilstedeværelse af påvirket afkom eller en defekt i et embryo under udvikling.

ad 2b) In vivo-undersøgelser, som viser relevant vekselvirkning med kimceller (sædvanligvis DNA):

- metode til påvisning af kromosomafvigelser, som påvist ved cytogene analyser, herunder aneuploidi, forårsaget af forkert spaltning af kromosomer;

- metode til påvisning af søsterkromatidudvekslinger (SCE);

- metode til påvisning af ikke-planmæssig DNA-syntese (UDS);

- metode til påvisning af (kovalent) binding af mutagen til kimcelle-DNA;

- metode til påvisning af andre former for DNA-skader.

Disse undersøgelser giver mere eller mindre indirekte dokumentation. Positive resultater fra disse undersøgelser vil normalt blive understøttet af positive resultater fra in vivo mutagenicitetsundersøgelser på somatiske celler, i pattedyr eller i mennesker (se nr. 3, foretrukne metoder som nr. 3a.)

ad 2c) In vivo-undersøgelser, som viser mutagene virkninger i somatiske celler i pattedyr (se nr. 3a), kombineret med toksikokinetiske metoder eller andre metoder, som kan påvise, at stoffet eller en relevant metabolit når frem til kimcellerne.

For 2b og 2c kan det overvejes at anvende positive resultater fra værtsmedierede undersøgelser eller påvisning af klare virkninger i in vitro-undersøgelser som supplerende dokumentation.

Kategori Mut3:

For at placere et stof i kategori Mut3 er der behov for positive resultater fra undersøgelser, som viser

 • 3a) mutagene virkninger, eller
 • 3b) andre cellulære vekselvirkninger, som er relevante for mutagenicitet i somatiske celler i pattedyr in vivo.

Særlig den sidstnævnte vil normalt blive understøttet af positive resultater fra in vitro-mutagenicitetsundersøgelser.

For virkninger i somatiske celler in vivo er følgende metoder for øjeblikket egnede:

ad 3a) In vivo-undersøgelser vedrørende mutagenicitet i somatiske celler;

- mikronucleusundersøgelse eller metafaseanalyse i knoglemarv;

- metafaseanalyse i perifere lymfocytter;

- musespot-test (farvepletter på museskind)

ad 3b) In vivo-undersøgelser vedrørende DNA-vekselvirkninger i somatiske celler:

- metode til påvisning af søsterkromatidudvekslinger (SCE) i somatiske celler;

- metode til påvisning af ikke-planmæssig DNA-syntese (UDS) i somatiske celler;

- metode til påvisning af (kovalent) binding af mutagen til DNA i somatiske celler;

- metode til påvisning af DNA-skader, f.eks. ved basisk elution, i somatiske celler.

Stoffer, som kun viser positive resultater ved en eller flere in vitro mutagenicitetsundersøgelser bør normalt ikke klassificeres. Det anbefales imidlertid kraftigt at foretage yderligere undersøgelser med in vivo-undersøgelser. I undtagelsestilfælde, f.eks. ved et stof, som udviser kraftige reaktioner i flere in vitro-undersøgelser, og hvorom der ikke forefindes relevante in vivo-data, og som endvidere udviser lighedspunkter med kendte mutagene/kræftfremkaldende stoffer, kan klassificering i kategori Mut3 overvejes.

3.2.7.3. Reproduktionstoksiske stoffer

Ved klassificering inddeles disse stoffer under hensyntagen til den nuværende viden i tre kategorier:

Reproduktionstoksisk kategori 1 (kategori Rep1)

Stoffer, der vides at forringe menneskers forplantningsevne. Der foreligger tilstrækkelig dokumentation for en årsagssammenhæng mellem menneskets udsættelse for stoffet og forringet forplantningsevne.

Stoffer, der vides at forårsage skader på afkommet hos mennesker. Der foreligger tilstrækkelig dokumentation for en årsagssammenhæng mellem menneskets udsættelse for stoffet og efterfølgende skader på afkommet.

Reproduktionstoksisk kategori 2 (kategori Rep2)

Stoffer, der bør anses for at forringe menneskers forplantningsevne. Der foreligger tilstrækkelig dokumentation til at nære stærk formodning om, at menneskets udsættelse for stoffet kan resultere i forringet forplantningsevne, generelt på grundlag af:

- klar dokumentation fra dyreforsøg for forringet forplantningsevne uden samtidige toksiske virkninger, eller dokumentation for at forringet forplantningsevne opstår ved omkring samme dosisniveau som andre toksiske virkninger, uden at være en sekundær ikke-specifik følge af de andre toksiske virkninger;

- andre relevante oplysninger;

Stoffer, der bør anses for at forårsage skader på afkommet hos mennesker. Der foreligger tilstrækkelig dokumentation til at nære formodning om, at menneskets udsættelse for stoffet kan resultere i skader på afkommet, generelt på grundlag af:

- klare resultater fra egnede dyreforsøg, hvor der er blevet observeret skader på afkommet ved et dosisniveau uden samtidig markant maternel toksicitet eller ved eller omkring et dosisniveau, der forårsager andre toksiske effekter, men hvor skaden på afkommet ikke er en sekundær, ikke-specifik følge af sådanne andre toksiske effekter.

- andre relevante oplysninger.

Reproduktionstoksisk kategori 3 (kategori Rep3)

Stoffer, der giver anledning til betænkelighed med hensyn til menneskers forplantningsevne, generelt på grundlag af:

- resultater fra egnede dyreforsøg, som giver tilstrækkelig dokumentation til at nære stærk formodning om forringet forplantningsevne i fravær af andre samtidige toksiske effekter eller forringet forplantningsevne opstået ved eller omkring det dosisniveau, der forårsager andre toksiske effekter, hvor den forringede forplantningsevne ikke er en sekundær, ikke-specifik følge af sådanne andre toksiske effekter, men hvor dokumentationen ikke er tilstrækkelig til at placere stoffet i kategori 2.

- andre relevante oplysninger.

Stoffer, der giver anledning til betænkelighed med hensyn til skader på afkommet hos mennesker, generelt på grundlag af:

- resultater fra egnede dyreforsøg, som giver tilstrækkelig dokumentation til at nære stærk formodning om skader på afkommet ved et dosisniveau uden samtidig markant maternel toksicitet eller ved eller omkring et dosisniveau, der forårsager andre toksiske effekter, men hvor skaden på afkommet ikke er en sekundær, ikke-specifik følge af sådanne andre toksiske effekter, men hvor dokumentationen ikke er tilstrækkelig til at placere stoffet i kategori 2.

- andre relevante oplysninger.

3.2.7.3.1. Følgende faresymboler, farebetegnelser og R-sætninger finder anvendelse:

Kategori Rep1:

For stoffer, som forringer menneskers forplantningsevne:

T, »Giftig«, R60: Kan skade forplantningsevnen

For stoffer, som forårsager skader på afkommet:

T, »Giftig«, R61: Kan skade barnet under graviditeten

Kategori Rep2:

For stoffer, der bør anses for at forringe menneskers forplantningsevne:

T, »Giftig«, R60: Kan skade forplantningsevnen

For stoffer, der bør anses for at forårsage skader på afkommet hos mennesker:

T, »Giftig«, R61: Kan skade barnet under graviditeten

Kategori Rep3:

For stoffer, der giver anledning til betænkelighed med hensyn til menneskers forplantningsevne:

Xn, »Sundhedsskadelig«, R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen

For stoffer, der giver anledning til betænkelighed med hensyn til skader på afkommet hos mennesker:

Xn, »Sundhedsskadelig«, R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten

3.2.7.3.2. Nærmere kriterier for klassificering af reproduktionstoksiske stoffer

Reproduktionstoksicitet omfatter forringelse af mænds og kvinders forplantningsfunktion eller -evne og fremkaldelse af ikke-arvelige skadelige virkninger for afkommet. Der er mulighed for klassificering i to hovedgrupper: 1) virkninger for mænds og kvinders forplantningsevne og 2) skader på afkommet.

 • 1) Virkninger for mænds og kvinders forplantningsevne, omfatter skadelige virkninger på libido, seksuel adfærd, alle aspekter ved spermatogenesen eller oogenesen eller på hormonaktiviteten eller fysiologiske reaktioner, som kan gribe ind i forplantningsevnen, selve forplantningen eller udviklingen af det befrugtede æg indtil og inklusive implantationen.
 • 2) Skader på afkommet, omfatter i sin bredeste betydning alle virkninger, der griber ind i den normale udvikling, både inden og efter fødslen. Det omfatter såvel virkninger, der forårsages eller viser sig før fødslen som virkninger, der først kommer til udtryk efter fødslen. Dette omfatter embryotoksiske/føtotoksiske virkninger såsom reduceret legemsvægt, vækst- og udviklingsretardering, organtoksicitet, dødsfald, abort, strukturelle defekter (teratogene virkninger), funktionelle defekter, peri-ogpostnatale defekter og hæmmet postnatal mental eller fysisk udvikling frem til og inklusive normal pubertetsudvikling.

Klassificeringen af kemiske stoffer som reproduktionstoksiske tænkes anvendt på kemiske stoffer, som har en iboende eller specifik egenskab, der fremkalder sådanne toksiske virkninger. Kemiske stoffer bør ikke klassificeres som reproduktionstoksiske, såfremt disse virkninger kun opstår som en ikke-specifik sekundær følge af andre toksiske virkninger. De kemiske stoffer, der giver anledning til størst bekymring, er stoffer, som er reproduktionstoksiske på eksponeringsniveauer, som ikke fremkalder andre tegn på toksicitet.

Placering af et kemisk stof i kategori Rep1 for virkninger på forplantningsevnen og/eller skader på afkommet sker på grundlag af epidemiologiske data. Placering i kategori Rep2 eller Rep3 sker hovedsagelig på grundlag af data fra dyreforsøg. Data fra in vitro-undersøgelser eller undersøgelser fra fugleæg anses som »understøttende dokumentation« og vil kun undtagelsesvis føre til klassicering i mangel på in vivo-data.

Som det er tilfældet for de fleste andre former for toksiske virkninger, formodes stoffer, der udviser reproduktionstoksicitet, at have en tærskelværdi, hvorunder der ikke opstår skadelige virkninger. Selv hvor der er påvist tydelige virkninger under dyreforsøg, kan betydningen for mennesker være tvivlsom på grund af de anvendte doser, for eksempel hvor virkningerne kun har vist sig ved høje doser, eller hvor der er markante toksikokinetiske forskelle eller applikationsmåden ikke er relevant. Disse eller lignende begrundelser kan medføre at stoffet klassificeres i kategori Rep3 eller eventuelt slet ikke klassificeres.

I metoderne anført i bilag 12 er der anført en grænsetest for stoffer med lav toksicitet. Hvis et dosisniveau på mindst 1000 mg/kg ved oral indgift ikke giver noget tegn på reproduktionstoksiske virkninger, kan forsøg med andre dosisniveauer betragtes som overflødige. Hvis der foreligger data fra undersøgelser, som er gennemført med højere dosisniveauer end ovennævnte grænsedosis, skal disse data evalueres sammen med andre relevante data. Under normale omstændigheder leder virkninger, der kun ses ved højere doser end grænsedosen, ikke nødvendigvis til klassificering som reproduktionstoksisk.

Virkninger for forplantningsevnen

For at kunne klassificere et stof i kategori Rep2 for forringet forplantningsevne skal der normalt foreligge klar dokumentation for sådanne virkninger i een dyreart med understøttende dokumentation for virkningsmekanisme eller angrebspunkt eller kemiske ligheder med andre kendte forplantningshæmmende stoffer eller andre oplysninger fra mennesker, hvoraf det kan konkluderes, at sådanne virkninger sandsynligvis vil optræde hos mennesker. Hvor der kun findes undersøgelser af een dyreart uden anden relevant understøttende dokumentation, kan klassificering i kategori Rep3 være passende.

Da forringet forplantningsevne kan optræde som en ikke-specifik følgevirkning af alvorlig generel toksicitet, eller hvor der er alvorlig afkræftelse, bør klassificering i kategori Rep2 kun finde sted, såfremt der er dokumentation for en vis grad af specifik toksicitet for forplantningen. Hvis det er blevet påvist, at forringet forplantningsevne ved dyreforsøg skyldes svigtende parring, vil det med henblik på klassificering i kategori Rep2 normalt være nødvendigt at have dokumentation for den pågældende reaktionsmekanisme for at kunne fortolke, om det er sandsynligt, at eventuelle skadelige virkninger, såsom ændringer i hormonbalancen, også vil finde sted hos mennesker.

Udviklingstoksicitet

For at kunne klassificere et stof i kategori Rep2 skal der foreligge dokumentation der klart viser skadelige virkninger fra veltilrettelagte forsøg med een eller flere dyrearter. Da skadelige virkninger under graviditet eller efter fødslen kan skyldes sekundære følger af maternel toksicitet, reduceret indtagelse af føde eller vand, stress hos moderdyret, mangel på yngelpleje, specifikke mangler ved foderet, dårlige avlsvilkår, tilstødende infektioner og så videre, er det vigtigt, at de konstaterede virkninger optræder under veltilrettelagte forsøg, og ved dosisniveauer, der ikke har forbindelse med markant maternel toksicitet. Applikationsmåden er også vigtig. Navnlig kan intraperitonæal indgift af lokalirriterende stoffer medføre lokal beskadigelse af uterus og indholdet heraf, og resultaterne af sådanne undersøgelser må fortolkes med forsigtighed og vil normalt ikke alene kunne føre til klassificering.

Klassificering i kategori Rep3 bygger på lignende kriterier som for kategori Rep2, men kan anvendes, hvor der er visse mangler ved forsøgets udformning, som kan gøre konklusionerne mindre overbevisende, eller muligheden for, at virkningerne kan skyldes ikke-specifikke indflydelser, såsom generel toksicitet, ikke kan udelukkes.

Generelt set anvendes klassificering i kategori Rep3 eller ingen kategori på et ad-hoc grundlag, hvor de eneste konstaterede virkninger er små ændringer i hyppigheden af spontane defekter, små ændringer i hyppigheden af almindeligt forekommende varianter, som observeres i skeletundersøgelser, eller små forskelle noteret i vurderingen af postnatal udvikling.

Virkninger under amning

Stoffer, som klassificeres som reproduktionstoksiske, og som også giver anledning til betænkelighed med hensyn til deres virkninger for amningen, skal endvidere tildeles R64 (se kriterierne i punkt 3.2.8).

I forbindelse med klassificeringen vil toksiske virkninger for afkommet udelukkende som følge af eksponering via modermælken eller toksiske virkninger, der er en direkte følge af børns udsættelse for stoffet, ikke blive betragtet som »reproduktionstoksiske«, medmindre virkningerne resulterer i hæmmet udvikling af afkommet.

Stoffer, der ikke klassificeres som reproduktionstoksiske, men som giver anledning til betænkeligheder som følge af toksicitet, når de overføres til spædbørn under ammeperioden skal mærkes med R64 (se kriterierne punkt 3.2.8.). Denne R-sætning kan også anvendes for stoffer, som påvirker mælkemængden eller dens kvalitet.

R64 anvendes normalt på grundlag af:

 • a) toksikokinetiske undersøgelser, der tyder på, at stoffet kan forefindes i mulige toksiske mængder i modermælk og/eller
 • b) på grundlag af resultater fra een- eller togenerationsforsøg med dyr, som tyder på skadelige virkninger for afkommet, som følge af overførsel via mælken og/eller
 • c) på grundlag af dokumentation fra mennesker, som tyder på fare for spædbørn i ammeperioden.

Stoffer, hvorom det vides, at de ophobes i kroppen, og som derefter kan overføres med mælken under amning, kan tildeles R33 og R64.

3.2.8. Andre toksikologiske egenskaber

Stoffer og produkter, som er klassificeret i henhold til ovenstående punkt 2.2.1. til 3.2.7. eller 3.3.1. til 3.3.6. eller i henhold til afsnit 4 tildeles supplerende R-sætninger efter følgende kriterier:

R29 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand

Stoffer og produkter, der i kontakt med vand eller luft udvikler meget giftige eller giftige gasarter i potentielt farlige mængder, f.eks. aluminiumphosphid, phosphorpentasulfid.

R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre

Stoffer og produkter, der reagerer med syre under udvikling af giftige gasarter i farlige mængder, f.eks. natriumhypochlorit, bariumpolysulfider. For stoffer til privat brug bør S50 (Må ikke blandes med . . . . . (angives af fabrikanten)) foretrækkes.

R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre

Stoffer og produkter, der reagerer med syre under udvikling af meget giftige gasarter i farlige mængder, f.eks. salte af hydrogencyanid, natriumazid. For stoffer til privat brug bør S50 (Må ikke blandes med . . . . . (angives af fabrikanten)) foretrækkes.

R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug

Stoffer og produkter, som formodentlig ophobes i det menneskelige legeme, og hvor denne ophobning kan give anledning til betænkelighed, men dog ikke i så høj grad, at det er berettiget at anvende R48.

Vedrørende produkter, der indeholder stoffer med R33, se punkt 3.3.7.

R64 Kan skade børn i ammeperioden

For stoffer og produkter, som indtages af kvinder, og som kan påvirke amningen, eller som kan være til stede (inklusive metabolitter) i modermælken i tilstrækkelige mængder til, at det kan blive sundhedsskadeligt for brystbørn.

Med hensyn til bemærkninger om anvendelsen af denne R-sætning (og i visse tilfælde R33) henvises der til punkt 3.2.7.3.2.

Vedrørende produkter, der indeholder stoffer med R64, se punkt 3.3.7.

Andre supplerende R-sætninger er anført i punkt 2.2.6.

3.3. Klassificering af produkter ud fra de indgående stoffers

klassificering (beregningsmetoder)

Ved klassificering af produkter for sundhedsfare ved beregning ud fra de indgående stoffers klassificering skal der tages hensyn til alle de indholdsstoffer, som skal klassificeres for sundhedsfare i henhold til punkt 3.2., også selv om disse er til stede i form af urenheder, bestanddele eller tilsætningsstoffer.

Medmindre der er fastsat lavere koncentrationsgrænser for klassificering i den pågældende fareklasse, skal der dog ikke tages hensyn til stoffer, der er til stede i et produkt i koncentrationer under

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stoffets fareklasse             Koncentration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Meget giftig                   0,1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Giftig                      0,1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sundhedsskadelig                 1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ætsende                     1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lokalirriterende                 1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

Koncentrationen af et stof i et produkt beregnes for ikke-gasformige produkter som vægtprocent og for gasformige produkter som volumenprocent.

Beregningsmetoderne fremgår af punkt 3.3.1. til 3.3.7. samt for gasformige produkter punkt 3.3.8.

Når det kan godtgøres, at beregningsmetoderne på grund af virkninger såsom potensering eller antagonisme fører til en under- eller overvurdering af sundhedsfaren ved produktet, skal der tages hensyn til disse virkninger ved klassificeringen af produktet. Dette gælder, hvadenten de stoffer, der forårsager den pågældende virkning, skal klassificeres som farlige eller ej.

3.3.1. Akut dødelige virkninger

Ved beregning af klassificering af produkter på grund af deres akut dødelige virkninger tages de indholdsstoffer i betragtning, som opfylder kriterierne for klassificering som meget giftige, giftige eller sundhedsskadelige på grund af sådanne virkninger, jf. punkt 3.2.1.

3.3.1.1. Hvis der kun indgår eet sådant stof i produktet, fremgår klassificeringen af produktet af følgende skema 1).

Koncentrationsgrænserne i skemaet gælder, medmindre der for det pågældende stof i listen over farlige stoffer er fastsat andre koncentrationsgrænser.

Produktet tildeles det faresymbol, den farebetegnelse og de(n) R-sætning(er), der svarer til klassificeringen.

 • R-sætning(er) for produktet skal med hensyn til indgivelsesvej svare til stoffets R-sætning(er).
 • 1) For gasformige produkter, se punkt 3.3.8.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
         Klassificering 
  
         af stoffet 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Koncentra-        Tx med R26,  T med R23,   Xn med R20, 
  
   tion (vægt-        R27 og/eller  R24 og/eller  R21 og/eller 
  
   procent) af stoffet    R28      R25       R22 
  
   i produktet 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   0 % < konc. < 0,1% 
  
   ---------------------------------------- 
  
   0,1% <= konc. < 1%    Xn med R20, 
  
                R21 og/eller 
  
                R22 
  
   ---------------------------------------- 
  
   1% <= konc. < 3%     T med R23, R24 
  
   3% <= konc. < 7%     og/eller R25 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                       Xn med R20, 
  
                       R21 og/eller R22 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7% <= konc. < 25%     Tx med R26, 
  
   25% <= konc.       R27 og/eller  T med R23,   Xn med R20, 
  
                R28      R24 og/eller  R21 og/eller 
  
                       R25       R22 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

3.3.1.2. Hvis der i produktet indgår mere end eet stof , som er klassificeret i henhold til punkt 3.2.1., beregnes klassificeringen af produktet efter nedenstående kriterier, idet produktet tildeles det faresymbol, den farebetegnelse og de(n) R-sætning(er), der svarer til klassificeringen af produktet.

Med hensyn til indgivelsesvej skal R-sætningerne afspejle farerne ved produktet bedømt ud fra de indgående stoffers klassificering. Hvis eet eller flere stoffer indgår i en koncentration, som i sig selv ville føre til klassificering efter punkt 3.3.1.1., skal produktet mindst tildeles R-sætning(er), der med hensyn til indgivelsesvej svarer til dette eller disse stoffers klassificering.

3.3.1.2.1. Produktet klassificeres som meget giftig , hvis summen af de tal, der fremkommer ved at dividere koncentrationen af hvert meget giftigt stof i produktet med den for dette stof fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som meget giftig, er større end eller lig med 1, dvs.:

 

      PTx 

 Sigma (-----------) >= 1 

      LTx-Tx 

hvor

PTx er koncentrationen af hvert meget giftigt stof i produktet, og

LTx-Tx er koncentrationsgrænsen for klassificering som meget giftig for hvert meget giftigt stof i produktet.

Medmindre der for et stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse for klassificering som meget giftig, benyttes følgende værdi 1):

LTx-Tx: 7%

 • 1) For gasformige produkter, se punkt 3.3.8.

3.3.1.2.2. Produktet klassificeres som giftig , hvis summen af de tal, der fremkommer ved at dividere koncentrationen af hvert meget giftigt eller giftigt stof i produktet med den for dette stof fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som giftig, er større end eller lig med 1, dvs.:

 

      PTx     PT 

 Sigma (--------- + --------) >= 1 

     LTx-T    LT-T 

hvor

PTx og PT er koncentrationen af hvert henholdsvis meget giftigt og giftigt stof i produktet, og

LTx-T og LT-T er koncentrationsgrænsen for klassificering som giftig for hvert henholdsvis meget giftigt og giftigt stof i produktet.

Medmindre der for et stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse for klassificering som giftig, benyttes følgende værdier 1):

LTx-T: 1%

LT-T : 25%

3.3.1.2.3. Produktet klassificeres som sundhedsskadelig , hvis summen af de tal, der fremkommer ved at dividere koncentrationen af hvert meget giftigt, giftigt eller sundhedsskadeligt stof i produktet med den for dette stof fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som sundhedsskadelig, er større end eller lig med 1, dvs.:

 

      PTx      PT      PXn 

 Sigma (---------- + ----------- + ---------- ) >= 1 

     LTx-Xn    LT-Xn    LXn-Xn 

hvor

PTx, PT og PXn er koncentrationen af hvert henholdsvis meget giftigt, giftigt og sundhedsskadeligt stof i produktet, og

LTx-Xn, LT-Xn og LXn-Xn er koncentrationsgrænsen for klassificering som sundhedsskadelig for hvert henholdsvis meget giftigt, giftigt og sundhedsskadeligt stof i produktet.

Medmindre der for et stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse for klassificering som sundhedsskadelig, benyttes følgende værdier 1):

 

 LTx-Xn : 0,1% 

 LT-Xn : 3% 

 LXn-Xn : 25% 

3.3.2. Ikke-dødelige, men irreversible skadevirkninger efter en enkelt eksponering.

Ved beregning af klassificering af produkter på grund af deres ikke-dødelige, men irreversible skadevirkninger efter en enkelt eksponering, tages de indholdsstoffer i betragtning, som opfylder kriterierne for klassificering på grund af sådanne virkninger, jf. punkt 3.2.2.

Klassificeringen af produktet fremgår af følgende skema 1), idet hvert stof skal betragtes for sig.

Koncentrationsgrænserne i skemaet gælder, medmindre der for det pågældende stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse.

Produktet tildeles det faresymbol, den farebetegnelse og den R-sætning, der svarer til klassificeringen. For at angive indgivelses-/påvirkningsmåde anvendes kombinationer af R-sætninger i overensstemmelse med det i punkt 3.2.2. angivne.

 • 1) For gasformige produkter, se punkt 3.3.8.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
         Klassificering 
  
         af stoffet 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Koncentra-         Tx med R39   T med R39   Xn med R40 
  
   tion (vægt- 
  
   procent) af 
  
   stoffet i produktet 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   0% < konc. < 0,1% 
  
   ------------------------------------------ 
  
   0,1% <= konc. < 1%     Xn med R40 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1% <= konc. < 10%     T med R39    Xn med R40 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10% <= konc.        Tx med R39   T med R39   Xn med R40 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

3.3.3. Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig påvirkning.

Ved beregning af klassificering af produkter på grund af deres alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig påvirkning tages de indholdsstoffer i betragtning, som opfylder kriterierne for klassificering på grund af sådanne virkninger, jf. punkt 3.2.3.

Klassificeringen af produktet fremgår af følgende skema 1), idet hvert stof skal betragtes for sig.

Koncentrationsgrænserne i skemaet gælder, medmindre der for det pågældende stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse.

Produktet tildeles det faresymbol, den farebetegnelse og den R-sætning, der svarer til klassificeringen. For at angive indgivelses-/påvirkningsmåde anvendes kombinationer af R-sætninger i overensstemmelse med det i punkt 3.2.3. angivne.

 • 1) For gasformige produkter, se punkt 3.3.8.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
         Klassificering 
  
         af stoffet 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Koncentra-         T med R48      Xn med R48 
  
   tion (vægt- 
  
   procent) af 
  
   stoffet i produktet 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   0% < konc. < 1% 
  
   ----------------------------------------------- 
  
   1% <= konc. < 10%      Xn med R48 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10% <= konc.        T med R48      Xn med R48 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

3.3.4. Ætsende og lokalirriterende virkninger

Ved beregning af klassificering af produkter på grund af deres ætsende og lokalirriterende virkninger tages de indholdsstoffer i betragtning, som opfylder kriterierne for klassificering på grund af sådanne virkninger, jf. punkt 3.2.5.

 • 1) For gasformige produkter, se punkt 3.3.8.

3.3.4.1. Hvis der kun er eet sådant stof i produktet fremgår klassificeringen af følgende skema 1):

Koncentrationsgrænserne i skemaet gælder, medmindre der for det pågældende stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse.

Produktet tildeles det faresymbol, den farebetegnelse og den R-sætning, der svarer til klassificeringen.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Klassificering 

      af stoffet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Koncen-      C med R35  C med R34  Xi med R41  Xi med R36, 

 tration (vægt-                     R37 og/eller 

 procent) af                       R38 

 stoffet i produktet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0% < konc. < 1% 

 ------------------------------- 

 1% <= konc. < 5%  Xi med R36/ 

          38 

 -------------------------------------------------------- 

 5% <= konc. < 10% C med R34  Xi med R36/ Xi med R36 

                38 

 -------------------------------------------------------- 

 10% <= konc. < 20%                   ------------- 

 ------------------ C med R35  C med R34  Xi med R41  Xi med R36, 

 20% <= konc.                      R37 og/eller 

                             R38 

 --------------------------------------------------------------------- 

3.3.4.2. Hvis der i produktet indgår mere end eet stof , som er klassificeret i henhold til punkt 3.2.5. beregnes klassificeringen af produktet efter nedenstående kriterier, idet produktet tildeles det faresymbol, den farebetegnelse og de(n) R-sætning(er), der svarer til klassificeringen.

3.3.4.2.1. Produktet klassificeres som ætsende med R35 , hvis summen af de tal, der fremkommer ved at dividere koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som ætsende med R35, med den for dette stof fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som ætsende med R35, er større end eller lig med 1, dvs.:

 

      PR35 

 Sigma (-----------) >= 1 

     LR35-R35 

hvor

PR35 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som ætsende med R35, og

LR35-R35 er koncentrationsgrænsen for klassificering som ætsende med R35 for hvert stof i produktet, der er klassificeret som ætsende med R35.

Medmindre der for et stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse for klassificering som ætsende med R35, benyttes følgende værdi 1):

LR35-R35: 10%

 • 1) For gasformige produkter, se punkt 3.3.8.

3.3.4.2.2. Produktet klassificeres som ætsende med R34 , hvis summen af de tal, der fremkommer ved at dividere koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som ætsende med R35 eller ætsende med R34 med den for dette stof fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som ætsende med R34, er større end eller lig med 1, dvs.:

 

      PR35     PR34 

 Sigma (---------- + ----------) >= 1 

     LR35-R34   LR34-R34 

hvor

PR35 og PR34 er koncentrationen af hvert stof i produktet, som er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35 og ætsende med R34, og

LR35-R34 og LR34-R34 er koncentrationsgrænsen for klassificering som ætsende med R34 for hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35 og ætsende med R34.

Medmindre der for et stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse for klassificering som ætsende med R34, benyttes følgende værdier 1):

LR35-R34 : 5%

LR34-R34 : 10%

3.3.4.2.3. Produktet klassificeres som lokalirriterende med R41 , hvis summen af de tal, der fremkommer ved at dividere koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som lokalirriterende med R41 eller som ætsende, med den for dette stof fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende med R41, er større end eller lig med 1, dvs.:

 

      PR35     PR34     PR41 

 Sigma (---------- + ---------- + ----------) >= 1 

     LR35-R41   LR34-R41   LR41-R41 

hvor

PR35, PR34 og PR41 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35, ætsende med R34 og lokalirriterende med R41, og

LR35-R41, og LR34-R41 og LR41-R41 er koncentrationsgrænsen for klassificering som lokalirriterende med R41 for hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35, ætsende med R34 og lokalirriterende med R41.

Medmindre der for et stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende med R41, benyttes følgende værdier 1):

LR35-R41 : 5%

LR34-R41 : 10%

LR41-R41 : 10%

3.3.4.2.4. Produktet klassificeres som lokalirriterende med R36/38 2), hvis summen af de tal, der fremkommer ved at dividere koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som ætsende med R35, ætsende med R34 eller lokalirriterende med R38, med den for dette stof fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende med R38, er større end eller lig med 1, dvs.:

 

      PR35     PR34     PR38 

 Sigma (---------- + ---------- + -----------) >= 1 

     LR35-R38   LR34-R38   LR38-R38 

hvor

PR35, PR34 og PR38 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35, ætsende med R34 og lokalirriterende med R38 og

LR35-R38, LR34-R38 og LR38-R38 er koncentrationsgrænsen for klassificering som lokalirriterende med R38 for hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35, ætsende med R34 og lokalirriterende med R38. Medmindre der for et stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende med R38, benyttes følgende værdier 1):

LR35-R38 : 1%

LR34-R38 : 5%

LR38-R38 : 20%

 • 1) For gasformige produkter, se punkt 3.3.8.
 • 2) Hvis et produkt ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som ætsende, men skal klassificeres på grund af indholdet af stoffer, der er klassificeret som lokalirriterende med R38 men uden R36, skal produktet klassificeres lokalirriterende med R38 og ikke med R36/38.

Hvis et gasformigt produkt indeholder stoffer, der er klassificeret som ætsende, i koncentrationer, der fører til klassificering efter dette punkt, skal produktet klassificeres som lokalirriterende med R37/38 eller R36/37/38 og ikke med R36/38.

3.3.4.2.5. Produktet klassificeres som lokalirriterende med R36 , hvis summen af de tal, der fremkommer ved at dividere koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som lokalirriterende med R41 eller lokalirriterende med R36 eller som ætsende med den for dette stof fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende med R36, er større end eller lig med 1, dvs.:

 

      PR35     PR34     PR41     PR36 

 Sigma (---------- + ---------- + ---------- + ----------) >= 1 

     LR35-R36   LR34-R36   LR41-R36   LR36-R36 

hvor

PR35, PR34, PR41 og PR36 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35, ætsende med R34, lokalirriterende med R41 og lokalirriterende med R36, og

LR35-R36, LR34-R36, LR41-R36 og LR36-R36 er koncentrationsgrænsen for klassificering som lokalirriterende med R36 for hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35, ætsende med R34, lokalirriterende med R41 og lokalirriterende med R36.

Medmindre der for et stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende med R36, benyttes følgende værdier 1):

LR35-R36 : 1%

LR34-R36 : 5%

LR41-R36 : 5%

LR36-R36 : 20%

 • 1) For gasformige produkter, se punkt 3.3.8.

3.3.4.2.6. Produktet klassificeres som lokalirriterende med R37 , hvis summen af de tal, der fremkommer ved at dividere koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som lokalirriterende med R37, med den for dette stof fastsatte koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende med R37, er større end eller lig med 1, dvs.:

 

      PR37 

 Sigma (---------- ) >= 1 

     LR37-R37 

hvor

PR37 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som lokalirriterende med R37 og

LR37-R37 er koncentrationsgrænsen for klassificering som lokalirriterende med R37 for hvert stof i produktet, der er klassificeret som lokalirriterende med R37.

Medmindre der for et stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende med R37, benyttes følgende værdi 1):

LR37-R37: 20%

3.3.5. Sensibiliserende virkninger

Ved beregning af klassificering af produkter på grund af deres sensibiliserende virkninger tages de indholdsstoffer i betragtning, som opfylder kriterierne for klassificering for sådanne virkninger, jf. punkt 3.2.6. Klassificeringen af produktet fremgår af følgende skema 1), idet hvert stof skal betragtes for sig.

Koncentrationsgrænserne i skemaet gælder, medmindre der for det pågældende stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse.

Produktet tildeles det faresymbol, den farebetegnelse og den R-sætning, der svarer til klassificeringen.

Hvis produktet både skal klassificeres med R42 og R43 bruges kombinationssætningen R42/43.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Klassificering 

       af stoffet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Koncentra-   Sensibiliserende  Sensibiliserende Sensibiliserende 

 tion (vægt-   med R42/43     med R42      R43 

 procent) af 

 stoffet i produktet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0% < konc. < 1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

         Sensibiliserende  Sensibiliserende Sensibiliserende 

         med R42/43     med R42      med R43 

 1% <= konc.   (Tildeles     (Tildeles     (Tildeles 

         faresymbol     faresymbol    faresymbol 

         og -betegnelse Xn og betegnelse Xn og-betegnelse Xi 

 --------------------------------------------------------------------- 

3.3.6. Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Hvis et kemisk produkt indeholder eet eller flere stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk, jf. punkt 3.2.7., skal produktet med hensyn til disse egenskaber klassificeres på samme måde som stoffet (stofferne), såfremt koncentrationen af stoffet (stofferne) er større end eller lig med nedennævnte koncentrationsgrænser 1). Hvert stof og hver egenskab, som stoffet er klassificeret for, skal betragtes for sig.

 • 1) For gasformige produkter, se punkt 3.3.8.

Koncentrationsgrænser for klassificering af produkter som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

   Klassificering af stoffet            Koncentrations- 

                             grænse 

                           (vægtprocent) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 kræftfremkaldende, kategori Carc1 og Carc2 

 (T med R45 eller R49)                   0,1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 kræftfremkaldende, kategori Carc3 

 (Xn med R40)                         1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 mutagen, kategori Mut1 og Mut2 

 (T med R46)                        0,1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 mutagen, kategori Mut3 

 (Xn med R40)                         1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 reproduktionstoksisk, kategori Rep1 og Rep2 

 (T med R60 og/eller R61)                  0,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 reproduktionstoksisk, kategori Rep3 

 (Xn med R62 og/eller R63)                  5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

Disse koncentrationsgrænser gælder, medmindre der for det pågældende stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse for den pågældende effekt.

Produktet tildeles det faresymbol, den farebetegnelse og de(n) R-sætning(er), der svarer til klassificeringen.

3.3.7. Andre toksikologiske egenskaber

Det skal vurderes i henhold til kriterierne i punkt 3.2.8., hvorvidt et produkt skal tildeles de supplerende R-sætninger R29, R31 og R32.

Ved produkter, som er klassificeret i henhold til ovenstående punkter 2.2.1.-3.2.7. eller 3.3.1.-3.3.6 og som indeholder et eller flere stoffer klassificeret med R33 eller R64, skal produktet klassificeres med R33, henholdsvis R64, hvis det pågældende stof indgår i produktet i en koncentration på 1% eller derover, medmindre der er fastsat en anden koncentrationsgrænse i listen over farlige stoffer.

3.3.8. Gasformige produkter (gasblandinger)

For gasformige produkter gælder andre koncentrationsgrænser for klassificering end dem, fremgår af punkt 3.3.1. til 3.3.6. I stedet for skemaet i punkt 3.3.1.1. gælder følgende:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Klassificering 

       af stoffet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Koncentra-         Tx med R26    T med R23   Xn med R20 

 tion (volu- 

 mentprocent) af 

 stoffet i produktet 

 ------------------------------------------ 

 0% < konc. < 0,02% 

 ------------------------------------------ 

 0,02% <= konc. < 0,2%   Xn med R20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0,2% <= konc. < 0,5% 

 --------------------    T med R 23 

 0,5% <= konc. < 1% 

 ------------------------------------------ Xn med R20 

 1% <= konc. < 5% 

 --------------------    Tx med R26 

 5% <= konc.                 T med R23   Xn med R20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I stedet for de grænser, der findes i punkt 3.3.1.2. gælder følgende: 

 LTx-Tx : 1% 

 LTx-T : 0,2% 

 LT-T  : 5% 

 LTx-Xn : 0,02% 

 LT-Xn : 0,5% 

 LXn-Xn : 5% 

 I stedet for skemaet i punkt 3.3.2. gælder følgende: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Klassificering 

       af stoffet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Koncentra-         Tx med R39    T med R39   Xn med R40 

 tion (volu- 

 mentprocent) af 

 stoffet i produktet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0% < konc. < 0,02% 

 ---------------------------------------- 

 0,02% <= konc. < 0,2%   Xn med R40 

 ---------------------------------------- 

 0,2% <= konc. < 0,5% 

 --------------------    T med R39    ------------ 

 0,5% <= konc. < 1% 

 --------------------            Xn med R40 

 1% <= konc. < 5% 

 --------------------    Tx med R39    ------------------------- 

 5% <= konc.                 T med R39   Xn med R40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I stedet for skemaet i punkt 3.3.3. gælder følgende: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Klassificering 

       af stoffet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Koncentra- 

 tion (volu-       T med R48        Xn med R48 

 menprocent) af 

 stoffet i produktet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0% < konc. < 0,5% 

 ----------------------------------------- 

 0,5% <= konc. < 5%    Xn med R48 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5% <= konc.       T med R48        Xn med R48 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I stedet for skemaet i punkt 3.3.4.1. gælder følgende: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Klassificering 

       af stoffet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Koncen- 

 tration (volu       C med   C med   Xi med  Xi med R36, 

 menprocent) af       R35    R34    R41    R37 og/ 

 stoffet i produktet                    eller R38 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0% < konc. < 0,02% 

 ----------------------------------- 

 0,02% <= konc. < 0,2%  Xi med R37 

 ----------------------------------- 

 0,2% <= konc. < 0,5%         -------------------------------- 

 --------------------   C med R34 

 0,5% <= konc. < 1% 

 ----------------------------------- Xi med R37 Xi med R36 

 1% <= konc. < 5% 

 --------------------   C med R35 --------------------------------- 

 5% <= konc.             C med R34 Xi med R41 Xi med 

                              R36, R37 

                              og/eller 

                              R38 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I stedet for de grænser, der findes i punkt 3.3.4.2. gælder følgende: 

 LR35-R35: 1% 

 LR35-R34: 0,2% 

 LR34-R34: 5% 

 LR35-R41: 0,2% 

 LR34-R41: 5% 

 LR41-R41: 5% 

 LR35-R38: 0,02% 

 LR34-R38: 0,5% 

 LR38-R38: 5% 

 LR35-R36: 0,02% 

 LR34-R36: 0,5% 

 LR41-R36: 0,5% 

 LR36-R36: 5% 

 LR37-R37: 5% 

 I stedet for skemaet i punkt 3.3.5. gælder følgende: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Klassificering 

       af stoffet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Koncentra- 

 tion (volu-     Sensibiliserende     Sensibiliserende 

 menprocent) af    med R42/43        med R42 

 stoffet i produktet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0% < konc. < 0,2% 

 --------------------- 

           Sensibiliserende     Sensibiliserende 

           med R42/43        med R42 

           (Tildeles faresymbol   (Tildeles faresymbol 

           og -betegnelse Xn)    og -betegnelse Xn) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I stedet for skemaet i punkt 3.3.6. gælder følgende: 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Klassificering af stoffet           Koncentrations- 

                             grænse 

                           (volumenprocent) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 kræftfremkaldende, kategori Carc1 og Carc2 

 (T med R45 eller R49)                   0,1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 kræftfremkaldende, kategori Carc3 

 (Xn med R40)                         1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 mutagen, kategori Mut1 og Mut2 

 (T med R46)                        0,1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 mutagen, kategori Mut3 

 (Xn med R40)                         1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 reproduktionstoksisk, kategori Rep1 og Rep2 

 (T med R60 og/eller R61)                  0,2% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 reproduktionstoksisk, kategori Rep3 

 (Xn med R62 og/eller R63)                  1% 

 --------------------------------------------------------------------- 

4. KLASSIFICERING FOR MILJØVIRKNINGER

4.1. Indledning

Hovedformålet med at klassificere stoffer, der er farlige for miljøet, er at advare brugeren mod de farer, som disse stoffer udgør for økosystemerne. De nuværende kriterier henviser først og fremmest til vandmiljøet, men visse stoffer kan samtidig eller i stedet have virkninger på andre økosystemer med populationer, der kan strække sig fra jordbundens mikroflora og mikrofauna til pattedyr.

Med henblik på klassificering inddeles kriterierne på grundlag af den nuværende viden i to grupper enten efter stoffernes akutte og/eller langvarige virkninger i vandmiljøet eller efter stoffernes akutte og/eller langvarige virkninger i andre økosystemer.

4.2. Kriterier for klassificering

4.2.1. Vandmiljøet

4.2.1.1. Stoffer klassificeres som miljøfarlige og tildeles faresymbolet N, farebetegnelsen »Miljøfarlig« samt R-sætninger efter følgende kriterier:

4.2.1.1.1. Begge følgende R-sætninger:

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand

og

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Akut toksicitet:

96 timers LC50 (for fisk) <= 1 mg/l eller

48 timers EC50 (for dafnier) <= 1 mg/l eller

72 timers IC50 (for alger) <= 1 mg/l,

og

stoffet er ikke let nedbrydeligt eller log Pow (log octanol/vand-fordelingeskoefficient) >= 3,0 (medmindre den forsøgsmæssigt bestemte biokoncentrationsfaktor (BCF) <= 100).

4.2.1.1.2. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand

Akut toksicitet:

96 timers LC50 (for fisk) <= 1 mg/l eller

48 timers EC50 (for dafnier) <= 1 mg/l eller

72 timers IC50 (for alger) <= 1 mg/l.

4.2.1.1.3. Begge følgende R-sætninger:

R51 Giftig for organismer, der lever i vand

og

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Akut toksicitet:

96 timers LC50 (for fisk) : 1 mg/l < LC50 <= 10 mg/l eller

48 timers EC50 (for dafnier) : 1 mg/l < EC50 <= 10 mg/l eller

72 timers IC50 (for alger) : 1 mg/l < IC50 <= 10 mg/l

og

stoffet er ikke let nedbrydeligt eller log Pow (log octanol/vand-fordelingskoefficient) >= 3,0 (medmindre den forsøgsmæssigt bestemte biokoncentrationsfaktor (BCF) <= 100).

4.2.1.2. Stoffer klassificeres endvidere som miljøfarlige og tildeles R-sætninger efter følgende kriterier:

4.2.1.2.1 Begge følgende R-sætninger:

R52 Skadelig for organismer, der lever i vand

og

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Akut toksicitet:

96 timers LC50 (for fisk) : 10 mg/l < LC50 <= 100 mg/l eller

48 timers EC50 (for dafnier) : 10 mg/l < EC50 <= 100 mg/l eller

72 timers IC50 (for alger) : 10 mg/l < IC50 <= 100 mg/l

og

stoffet er ikke let nedbrydeligt.

Dette kriterium gælder, medmindre der forefindes tilstrækkeligt yderligere videnskabeligt bevis for stoffets nedbrydning og/eller toksicitet til med rimelig sikkerhed at vide, at hverken stoffet eller dets nedbrydningsprodukter udgør nogen potentiel langvarig og/eller forsinket fare for vandmiljøet.

Sådant supplerende videnskabeligt bevis bør normalt baseres på de undersøgelser, der kræves på niveau 1 (bilag VIII til direktiv 67/548/EØF) eller undersøgelser af tilsvarende værdi, og kan omfatte:

 • i) en påvist mulighed for hurtig nedbrydning i vandmiljøet;
 • ii) mangel på kronisk toksiske virkninger ved en koncentration på 1,0 mg/l, f.eks. ingen observeret virkning ved koncentrationer over 1,0 mg/l bestemt ved forlænget toksicitetsundersøgelse med fisk eller dafnier..

4.2.1.2.2. R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Stoffer, med ringe vandopløselighed, f.eks. stoffer med en opløselighed på mindre end 1 mg/l, hvis:

 • a) de ikke er let nedbrydelige og
 • b) log Pow(log octanol/vand-fordelingskoefficient) >= 3,0 (medmindre den forsøgsmæssigt bestemte biokoncentrationsfaktor (BCF) <= 100)

Dette kriterium gælder, medmindre der forefindes tilstrækkeligt videnskabeligt bevis for stoffets nedbrydning og/eller toksicitet til med rimelig sikkerhed at vide, at hverken stoffet eller dets nedbrydningsprodukter udgør nogen potentiel langvarig og/eller forsinket fare for vandmiljøet.

Sådant supplerende videnskabeligt bevis bør normalt baseres på de undersøgelser, der kræves på niveau 1 (bilag VIII til direktiv 67/548/EØF) eller undersøgelser af tilsvarende værdi, og kan omfatte:

 • i) en påvist mulighed for hurtig nedbrydning i vandmiljøet;
 • ii) mangel på kronisk toksiske virkninger ved opløselighedsgrænsen, f.eks. ingen observeret virkning ved opløselighedsgrænsen bestemt ved forlænget toksicitetsundersøgelse med fisk eller dafnier.

4.2.1.3. Stoffer klassificeres endvidere som miljøfarlige og tildeles R-sætninger efter følgende kriterier:

R52 Skadelig for organismer, der lever i vand

Stoffer, som ikke falder ind under de kriterier, der er nævnt i punkt 4.2.1.1. og 4.2.1.2., men som på grundlag af de foreliggende beviser for deres toksicitet alligevel kan udgøre en fare for vandøkosystemers struktur og eller funktion.

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Stoffer, som ikke falder ind under de kriterier, der er nævnt i punkt 4.2.1.1. og 4.2.1.2., men som på grundlag af de foreliggende beviser for deres persistens, akkumuleringspotentiale og deres forudsete eller observerede skæbne og opførsel i miljøet alligevel kan udgøre en øjeblikkelig eller langsigtet og/eller forsinket fare for vandøkosystemers struktur og/eller funktion.

4.2.1.4. Ved anvendelse af kriterierne i punkt 4.2.1.1. til 4.2.1.3. gælder følgende:

Hvor det i forbindelse med kraftigt farvede stoffer kan påvises, at algevæksten hindres udelukkende som følge af begrænset lysintensitet, bør klassificeringsgrundlaget ikke være 72 timers IC50 for alger.

Stoffer betragtes som let nedbrydelige, såfremt følgende kriterier er opfyldt:

 • a) Hvis der ved bionedbrydelighedsundersøgelser over 28 dage opnås følgende nedbrydningsniveau:

- i undersøgelser baseret på opløst organisk kulstof: 70 %

- i undersøgelser baseret på oxygenforbrug eller produktion af kuldioxid: 60 % af det teoretiske maksimum.

Disse bionedbrydningsniveauer skal nås inden 10 dage fra begyndelsen af nedbrydningen, idet dette tidspunkt beregnes som det tidspunkt, hvor 10 % af stoffet er nedbrudt.

eller

 • b) Såfremt der kun foreligger COD- eller BOD5-data, når BOD5/COD-forholdet er større end eller lig med 0,5.

eller

 • c) Såfremt der foreligger andre overbevisende videnskabelige beviser for, at stoffet kan nedbrydes (bionedbrydning og/eller på anden måde) i vandmiljøet til et niveau på over 70 % i løbet af en periode på 28 dage.

4.2.2. Andre økosystemer end vandmiljøet

4.2.2.1. Stoffer klassificeres som miljøfarlige og tildeles faresymbolet N, farebetegnelsen »Miljøfarlig« samt mindst een af følgende R-sætninger efter følgende kriterier:

R54 Giftig for planter R55 Giftig for dyr R56 Giftig for organismer i jordbunden R57 Giftig for bier R58 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet

Stoffer, som på grundlag af de foreliggende beviser for deres toksicitet, persistens, akkumuleringspotentiale og deres forudsete eller observerede skæbne og opførsel i miljøet kan udgøre en øjeblikkelig eller langsigtet og/eller forsinket fare for struktur og/eller funktion af andre naturlige økosystemer end dem, der er omfattet af punkt 4.2.1. (uanset om disse stoffer skal klassificeres efter punkt 4.2.1.).

R59 Farlig for ozonlaget

Stoffer, som på grundlag af de foreliggende beviser for deres egenskaber og deres forudsete eller observerede skæbne og opførsel i miljøet alligevel kan udgøre en fare for struktur og/eller funktion af ozonlaget i stratosfæren. Dette omfatter stoffer, der er nævnt i bilag 1, gruppe I, II, III, IV og V i Rådets forordning (EØF) nr. 594/91 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EF-Tidende 1991 L 67 s. 1).

4.2.2.2. Stoffer klassificeres som miljøfarlige og tildeles R-sætninger efter følgende kriterier:

R59 Farlig for ozonlaget

Stoffer, som ikke er omfattet af kriterierne nævnt ovenfor under 4.2.2.1., som på grundlag af de foreliggende beviser for deres egenskaber og deres forudsete eller observerede skæbne og opførsel i miljøet kan udgøre en fare for struktur og/eller funktion af ozonlaget i stratosfæren. Dette omfatter stoffer, der er nævnt i bilag I, gruppe VI i Rådets forordning (EØF) nr. 594/91 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EF-Tidende 1991 nr. L 67 s. 1).

5. VALG AF SIKKERHEDSSÆTNINGER (S-sætninger)

Sikkerhedssætninger (S-sætninger) skal tildeles for stoffer og produkter i overensstemmelse med følgende generelle kriterier.

På alle steder i afsnit 5, hvor ordet fabrikant nævnes, menes den producent eller importør, som er ansvarlig for markedsføring af stoffet eller produktet.

S1 Opbevares under lås

anvendes til

- meget giftige, giftige og ætsende stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- obligatorisk til meget giftige, giftige og ætsende stoffer og produkter, hvis de sælges til privat brug.

S2 Opbevares utilgængeligt for børn

anvendes til

- alle farlige stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for alle farlige stoffer og produkter, hvis de sælges til privat brug, undtagen de stoffer og produkter, der alene er miljøfarlige.

S3 Opbevares køligt

anvendes til

- organiske peroxider

- andre farlige stoffer og produkter med kogepunkt <= 40 grader C

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for organiske peroxider medmindre S47 anvendes

- anbefales til andre farlige stoffer og produkter med kogepunkt <= 40 grader C.

S4 Må ikke opbevares i nærheden af beboelse

anvendes til

- meget giftige og giftige stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til meget giftige og giftige stoffer og produkter, hvis S13 bør suppleres, f.eks., når der er fare ved indånding, og stoffet eller produktet ikke bør opbevares i nærheden af beboelse. S-sætningen udelukker ikke, at stoffet eller produktet anvendes i nærheden af beboelse, når anvendelsen sker på rette måde.

S5 Opbevares under ... (en egnet væske, som angives af fabrikanten)

anvendes til

- selvantændelige faste stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde, f.eks. natrium, kalium og hvidt phosphor.

S6 Opbevares under ..... (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten)

anvendes til

- farlige stoffer og produkter, som skal opbevares under en inaktiv atmosfære

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde, f. eks. organo-metalliske forbindelser.

S7 Emballagen skal holdes tæt lukket

anvendes til

- organiske peroxider

- stoffer og produkter, som kan afgive meget giftige, giftige, sundhedsskadelige eller yderst brandfarlige dampe

- stoffer og produkter, som afgiver yderst brandfarlige gasarter ved kontakt med fugt

- meget brandfarlige faste stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for organiske peroxider

- anbefales til de øvrige ovenfor anførte anvendelsesområder.

S8 Emballagen skal opbevares tørt

anvendes til

- stoffer og produkter, der reagerer voldsomt med vand

- stoffer og produkter, der ved kontakt med vand udvikler yderst brandfarlige gasarter

- stoffer og produkter, der ved kontakt med vand udvikler meget giftige eller giftige gasarter

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til ovennævnte anvendelsesområder, når det er nødvendigt at skærpe de advarsler, der gives især med R14 og R15 samt med R29.

S9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted

anvendes til

- flygtige stoffer og produkter, der kan udvikle meget giftige, giftige eller sundhedsskadelige dampe

- yderst brandfarlige og meget brandfarlige væsker og yderst brandfarlige gasarter

anvendelseskriterier:

- anbefales til flygtige stoffer og produkter, der kan udvikle meget giftige, giftige eller sundhedsskadelige dampe

- anbefales til yderst brandfarlige og meget brandfarlige væsker og yderst brandfarlige gasarter.

S12 Emballagen må ikke lukkes tæt

anvendes til

- stoffer og produkter, der ved udvikling af gasarter eller dampe vil kunne sprænge emballagen

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til ovennævnte specielle tilfælde.

S13 Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer

anvendes til

- meget giftige, giftige og sundhedsskadelige stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- anbefales, hvis det er sandsynligt, at de pågældende stoffer og produkter vil blive brugt privat.

S14 Opbevares adskilt fra .... (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten)

anvendes til

- organiske peroxider

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for og normalt begrænset til organiske peroxider. Kan også med fordel anvendes i ganske særlige tilfælde, når stoffets uforligelighed kan indebære en speciel risiko.

S15 Må ikke udsættes for varme

anvendes til

- stoffer og produkter, der kan spaltes eller reagere spontant ved varmepåvirkning

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde, f.eks. monomerer, men ikke foreskrevet, hvis R-sætningerne R2, R3 og/eller R5 allerede er anvendt.

S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt

anvendes til

- yderst brandfarlige og meget brandfarlige væsker og yderst brandfarlige gasarter

anvendelseskriterier:

- anbefales til ovennævnte stoffer og produkter, men ikke foreskrevet, hvis R-sætningerne R2, R3 og/eller R5 allerede er anvendt.

S17 Holdes væk fra brandbare stoffer

anvendes til

- stoffer og produkter, som kan udvikle eksplosive eller selvantændelige blandinger med brandbart materiale

anvendelseskriterier:

- anvendes i særlige tilfælde, f.eks. til understregning af R8 og R9.

S18 Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed

anvendes til

- stoffer og produkter med tilbøjelighed til at frembringe overtryk i emballagen

- stoffer og produkter, der kan udvikle eksplosive peroxider

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til ovennævnte tilfælde, når der er fare for øjenskader, og/eller hvis det er sandsynligt, at stofferne eller produkterne vil blive brugt privat.

S20 Der må ikke spises eller drikkes under brugen

anvendes til

- meget giftige, giftige og ætsende stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde (f.eks. arsen og arsenforbindelser, fluoracetater), især hvis det er sandsynligt, at de vil blive brugt privat.

S21 Der må ikke ryges under brugen

anvendes til

- stoffer og produkter, der udvikler giftige forbrændingsprodukter

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde (f.eks. halogenerede forbindelser)

S22 Undgå indånding af støv

anvendes til

- alle faste stoffer og produkter, der er farlige for sundheden

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for de ovennævnte stoffer og produkter, for hvilke R42 er foreskrevet

- anbefales til ovennævnte stoffer og produkter, såfremt de leveres i form af støv, der kan indåndes, og de eventuelle sundhedsfarer ved indånding ikke kendes.

S23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)

anvendes til

- alle flydende og gasformige stoffer og produkter, der er farlige for sundheden

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for de af ovennævnte stoffer og produkter, for hvilke R42 er foreskrevet

- obligatorisk for stoffer og produkter til sprøjtning. Der foreskrives endvidere enten S38 eller S51

- anbefales, når det er nødvendigt at henlede brugerens opmærksomhed på fare ved indånding, som ikke fremgår af de foreskrevne R-sætninger.

S24 Undgå kontakt med huden

anvendes til

- alle stoffer og produkter, der er farlige for sundheden

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for de ovennævnte stoffer og produkter, for hvilke R43 er foreskrevet, medmindre S36 også er foreskrevet

- anbefales, hvis det er nødvendigt at henlede brugerens opmærksomhed på farer ved hudkontakt, som ikke fremgår af de foreskrevne R-sætninger; kan også anvendes til understregning af sådanne R-sætninger.

S25 Undgå kontakt med øjnene

anvendes til

- ætsende og lokalirriterende stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde, dvs. når det anses for væsentligt at understrege den risiko for øjnene, der er angivet ved anvendelse af R34, R35, R36 eller R41; derfor vigtig, hvis det er sandsynligt, at disse stoffer og produkter vil blive brugt privat, hvor øjen- eller ansigtsværn ikke kan påregnes at være for hånden.

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

anvendes til

- ætsende og lokalirriterende stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for ætsende stoffer og produkter samt for stoffer og produkter, for hvilke R41 er foreskrevet

- anbefales for lokalirriterende stoffer og produkter, for hvilke R-sætningen R36 allerede er foreskrevet

S27 Tilsmudset tøj tages straks af

anvendes til

- meget giftige, giftige og ætsende stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- anbefales til meget giftige og giftige stoffer og produkter, der let absorberes af huden, samt til ætsende stoffer og produkter. Denne S-sætning bør imidlertid ikke anvendes, såfremt S36 er foreskrevet.

S28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder ... (angives af fabrikanten)

anvendes til

- meget giftige, giftige og ætsende stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for meget giftige stoffer og produkter

- anbefales til ovennævnte stoffer og produkter, især hvis vand ikke er den bedst egnede rensevæske

S29 Må ikke kommes i kloakafløb

anvendes til

- yderst og meget brandfarlige væsker, der ikke lader sig blande med vand

anvendelseskriterier:

- anbefales til ovennævnte stoffer og produkter, hvis det sandsynligt, at de vil blive brugt privat.

S30 Hæld aldrig vand på eller i produktet

anvendes til

- stoffer og produkter, der reagerer voldsomt med vand

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde (f.eks. svovlsyre), men kan efter omstændighederne anvendes til at gøre oplysningerne så tydelige som muligt, enten for at understrege R14 eller som et alternativ til R14

S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet

anvendes til

- yderst og meget brandfarlige stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- anbefales til industrimæssigt anvendte stoffer og produkter, der ikke absorberer fugtighed; anvendes i realiteten aldrig til stoffer og produkter, der markedsføres til privat brug

S35 Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde

anvendes til

- eksplosive stoffer og produkter

- meget giftige og giftige stoffer og produkter

- miljøfarlige stoffer

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for eksplosive stoffer og produkter, bortset fra organiske peroxider

- anbefales til meget giftige og giftige stoffer og produkter, især hvis det er sandsynligt, at de vil blive brugt privat

- anbefales til miljøfarlige stoffer, for hvilke S56 ikke finder anvendelse, især hvis det er sandsynligt, at de vil blive brugt privat.

S36 Brug særligt arbejdstøj

anvendes til

- organiske peroxider

- meget giftige, giftige og sundhedsskadelige stoffer og produkter

- ætsende stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for meget giftige og ætsende stoffer og produkter

- obligatorisk for de stoffer og produkter, hvor enten R21 eller R24 er foreskrevet

- obligatorisk for kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske stoffer og produkter i kategori 3, medmindre virkningerne udelukkende fremkaldes ved indånding af stoffet eller produktet

- obligatorisk for organiske peroxider

- anbefales for giftige stoffer og produkter, hvis LD50 dermal-værdien ikke kendes, men stoffet eller produktet sandsynligt er giftigt ved hudkontakt

- anbefales til industrimæssigt anvendte stoffer og produkter, som vil kunne være sundhedsskadelige ved vedvarende påvirkning

S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet

anvendes til:

- meget giftige, giftige, sundhedsskadelige og ætsende stoffer og produkter

- organiske peroxider

- stoffer og produkter, der irriterer huden

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for meget giftige og ætsende stoffer og produkter

- obligatorisk for de stoffer og produkter, hvor enten R21, R24 eller R43 er foreskrevet

- obligatorisk for kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske stoffer og produkter i kategori 3, medmindre virkningerne udelukkende fremkaldes ved indånding af stoffet eller produktet

- obligatorisk for organiske peroxider

- anbefales for giftige stoffer og produkter, hvis LD50 dermal-værdien ikke kendes, men stoffet eller produktet sandsynligt er giftigt ved hudkontakt

- anbefales til stoffer og produkter, som irriterer huden på grund af deres affedtningsegenskaber.

S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig

anvendes til

- meget giftige og giftige stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde, hvor meget giftige og giftige stoffer og produkter finder anvendelse i industri eller landbrug.

S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet

anvendes til

- organiske peroxider

- ætsende og lokalirriterende stoffer og produkter, med tendens til at give alvorlige øjenskader,

- meget giftige og giftige stoffer og produkter,

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for organiske peroxider

- anbefales hvor det er nødvendigt at henlede brugerens opmærksomhed på farer ved øjenkontakt, som ikke er nævnt i de foreskrevne risikosætninger

- normalt begrænset til meget giftige og giftige stoffer og produkter i ganske særlige tilfælde, når der er risiko for oversprøjtning, og de sandsynligvis let absorberes af huden.

- obligatorisk for de stoffer og produkter, hvor R34, R35 eller R41 er foreskrevet.

S40 Gulvet og tilsmudsede genstande renses med ... (midlerne angives af fabrikanten)

anvendes til

- alle farlige stoffer og produkter,

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til farlige stoffer og produkter, for hvilke vand ikke betragtes som et egnet rensemiddel (f.eks. hvor det er nødvendigt, at det absorberes af pulverformet materiale, fortyndes med opløsningsmiddel osv.) samt hvor det af sundhedsmæssige og/eller sikkerhedsmæssige grunde er væsentligt, at etiketten påføres en advarsel.

S41 Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion

anvendes til

- farlige stoffer og produkter, der ved forbrænding udvikler meget giftige og giftige gasarter

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde

S42 Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/ sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)

anvendes til

- stoffer og produkter til denne anvendelse, der rummer fare for brugerens sundhed og sikkerhed, medmindre de rigtige forsigtighedsforanstaltninger er taget.

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde

S43 Brug . . . . ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: »Brug ikke vand«)

anvendes til

- yderst brandfarlige, meget brandfarlige og brandfarlige stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for stoffer og produkter, som ved kontakt med vand eller fugtig luft udvikler yderst brandfarlige gasarter

- anbefales til yderst brandfarlige, meget brandfarlige og brandfarlige stoffer og produkter, især hvis de ikke er blandbare med vand.

S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt

anvendes til

- meget giftige stoffer og produkter

- giftige og ætsende stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for ovennævnte stoffer og produkter.

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

anvendes til

- alle farlige stoffer og produkter undtagen meget giftige, giftige, ætsende og miljøfarlige

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for alle ovennævnte farlige stoffer og produkter, hvis der er sandsynligt, at de vil blive brugt privat, medmindre der ikke er grund til at antage, at de er farlige at indtage især for børn.

S47 Må ikke opbevares ved temperaturer på over .... grader C

(angives af fabrikanten)

anvendes til

stoffer og produkter, der bliver ustabile ved en bestemt temperatur

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde (f.eks. visse organiske peroxider).

S48 Holdes befugtet med ... (passende middel angives af fabrikanten)

anvendes til

- stoffer og produkter, som i tør tilstand kan blive meget følsomme for gnister, gnidning og stød

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til særlige tilfælde, f.eks. nitrocellulose.

S49 Må kun opbevares i den originale emballage

anvendes til

- stoffer og produkter, der let nedbrydes katalytisk

anvendelseskriterier:

- normalt begrænset til stoffer og produkter, der let nedbrydes katalytisk (f.eks. visse organiske peroxider).

S50 Må ikke blandes med . . . . (angives af fabrikanten)

anvendes til

- stoffer og produkter, som kan reagere med det angivne produkt og udvikle meget giftige og giftige gasarter

- organiske peroxider

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for visse peroxider, som kan reagere voldsomt med acceleratorer og lignende stoffer

- anbefales til ovennævnte stoffer og produkter, hvis det er sandsynligt, at de vil blive brugt privat, såfremt R31 eller R32 ikke er bedre alternativer.

S51 Må kun bruges på steder med god ventilation

anvendes til

- stoffer og produkter, som kan eller er beregnet til at frembringe damp, pulver, spray, giftige gasarter, tåge osv., der kan medføre fare ved indånding, brand eller eksplosion

anvendelseskriterier:

- anbefales, hvis S38 ikke bør anvendes; den er derfor vigtig, hvis det er sandsynligt, at disse stoffer og produkter vil blive brugt privat.

S52 Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum

anvendes til

- flygtige, meget giftige, giftige og sundhedsskadelige stoffer og produkter, som indeholder sådanne stoffer

anvendelseskriterier:

- anbefales for stoffer, der på grund af afdampning fra store behandlede overflader i beboelses- eller opholdsrum kan medføre sundhedsfare efter lang tids udsættelse for stoffet.

S53 Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug

anvendes til

- kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske stoffer og produkter

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for ovennævnte stoffer og produkter, for hvilke der er foreskrevet mindst een af følgende R-sætninger: R45, R46, R49, R60 eller R61.

S56 Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald

anvendes til

- miljøfarlige stoffer

anvendelseskriterier:

- anbefales for stoffer, som har fået tildelt symbolet N, hvis det er sandsynligt, at de vil blive brugt privat.

S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening

anvendes til

- stoffer, som har fået tildelt symbolet N

anvendelseskriterier:

- begrænses normalt til stoffer, som ikke er beregnet til privat brug.

S59 Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren

anvendes til

- miljøfarlige stoffer

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for stoffer, der er farlige for ozonlaget

- anbefales for andre stoffer, som har fået tildelt symbolet N, og for hvilke genvinding/genanvendelse må anbefales.

S60 Dette materiale og/eller dets beholder skal bortskaffes som farligt affald

anvendes til

- miljøfarlige stoffer

anvendelseskriterier:

- anbefales for stoffer, som har fået tildelt symbolet N, og som ikke er beregnet til privat brug.

S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad

anvendes til

- miljøfarlige stoffer

anvendelseskriterier:

- anvendes normalt for stoffer, som har fået tildelt symbolet N

- anbefales til alle stoffer, der klassificeres som miljøfarlige, og som ikke er omfattet ovenfor.

S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

anvendes til

- flydende stoffer og produkter, som har en kinematisk viskositet målt ved hjælp af rotationsviskosimetri i overensstemmelse med ISO-standard 3219 eller tilsvarende metode på under 7 x 10-6(m2)/sek ved 40 grader C og med indhold af alifatiske, alicycliske og/eller aromatiske carbonhydrider i en samlet koncentration på 10% eller derover

- anvendes ikke til stoffer og produkter, som markedesføres i aerosolbeholdere

anvendelseskriterier:

- obligatorisk for ovennævnte stoffer og produkter, hvis de sælges til eller er beregnet til privat brug

- anbefales til ovennævnte stoffer og produkter, når de anvendes i industrien.

Bilag 2

MÆRKNING

I dette bilag findes regler for mærkning af kemiske stoffer og produkter i henhold til § 13, nr. 6 og 7.

Reglerne om mærkning i henhold til § 13, nr. 7, med farebetegnelser, faresymboler og R- og S-sætninger findes i afsnit 1.

Visse særlige mærkningsforskrifter, jf. § 13, nr. 6, findes i afsnit 2.

1. MÆRKNING MED FARESYMBOLER, FAREBETEGNELSER OG R- OG S-SÆTNINGER

Kemiske stoffer, der er optaget på listen over farlige stoffer , skal mærkes som angivet i listen. De nedenfor angivne regler gælder for andre kemiske stoffer samt for kemiske produkter.

Mærkningen skal tage højde for alle de mulige farer, som man kan blive udsat for ved normal håndtering og brug af kemiske stoffer og produkter, når de er i den form, hvori de markedsføres, men ikke nødvendigvis i andre former, hvorunder de kan bruges, f.eks. fortyndet.

1.1. Faresymboler og farebetegnelser

Mærkning med faresymboler og farebetegnelser skal ske i overensstemmelse med klassificeringen, jf. bilag 1. En oversigt over sammenhængen mellem fareklasser, faresymboler og farebetegnelser findes i bilag 13.

Det er ikke nødvendigt at mærke med mere end eet faresymbol og een farebetegnelse, der angiver brandfaren, og eet faresymbol og een farebetegnelse, der angiver sundhedsfaren. (Herudover skal der i givet fald mærkes med faresymbol og -betegnelse for miljøfare).

Faresymboler og -betegnelser, der betegner den højeste faregrad inden for henholdsvis sundheds- og brandfare, skal vælges, idet rækkefølgen er følgende, begyndende med højeste faregrad:

Brandfare: E »Eksplosiv«, Fx »Yderst brandfarlig«, F »Meget brandfarlig«, O »Brandnærende«

Sundhedsfare: Tx »Meget giftig«, T »Giftig«, C »Ætsende«, Xn »Sundhedsskadelig«, Xi »Lokalirriterende«

Faresymbolerne skal udformes i overensstemmelse med bilag 3.

1.2. Risiko- og sikkerhedssætninger (R- og S-sætninger)

Mærkning med R- og S-sætninger skal ske i overensstemmelse med klassificeringen, jf. bilag 1.

R- og S-sætninger skal formuleres som angivet i henholdsvis bilag 4 og bilag 5.

Selv om det endelige valg af de bedst egnede R- og S-sætninger først og fremmest bestemmes af behovet for at give alle nødvendige oplysninger, skal der også tages hensyn til etikettens overskuelighed og generelle indtryk. For overskuelighedens skyld skal de nødvendige oplysninger udtrykkes i færrest mulige sætninger.

Som udgangspunkt skal alle de R- og S-sætninger, som stoffet eller produktet er klassificeret med, medtages i mærkningen, idet dog R-sætningerne R 11 »Meget brandfarlig« og R 12 »Yderst brandfarlig« ikke skal anføres, hvis der i forvejen mærkes med farebetegnelserne henholdsvis »Meget brandfarlig« og »Yderst brandfarlig«.

Hvis klassificeringen for brand- og sundhedsfare har ført til tildeling af mere end fire R-sætninger (i denne forbindelse betragtes kombinationssætningerne i bilag 4 som enkeltsætninger) kan (nogle af) de R-sætninger, der henviser til den laveste faregrad udelades, forudsat at effektiviteten af advarslen som helhed ikke nedsættes. R-sætninger, der svarer til en fareklasse, der illustreres ved symbol, skal medtages på etiketten.

For stoffer skal alle R-sætninger, der vedrører fare for miljøet, medtages på etiketten.

For produkter, der indeholder miljøfarlige stoffer, kan der tilføjes de nødvendige R-sætninger, hvis der er behov for at gøre opmærksom på farer for miljøet.

Ved det endelige valg af S-sætninger skal de på etiketten anførte R-sætninger og den tilsigtede brug af stoffet eller produktet tages i betragtning:

- i almindelighed vil indtil fire S-sætninger være tilstrækkeligt til at beskrive de vigtigste sikkerhedsforskrifter i forbindelse med brand- og sundhedsfare; i denne sammenhæng betragtes kombinationssætningerne i bilag 5 som enkeltsætninger

- ved farer for miljøet bør der anvendes mindst een og højst fire S-sætninger.

- visse R-sætninger bliver overflødige, hvis der foretages en omhyggelig udvælgelse af S-sætninger, og omvendt. S-sætninger, som klart svarer til R-sætninger, bør kun forekomme på etiketten, såfremt en særlig advarsel ønskes fremhævet.

- ved valg af S-sætninger må man være særlig opmærksom på de anvendelsesmåder, som kan forudses for visse stoffer og produkter, f.eks. sprøjtning eller anden aerosolvirkning; sætninger bør vælges med henblik på den tilsigtede anvendelse.

- S-sætningerne S1, S2 og S45 er obligatoriske for alle meget giftige, giftige og ætsende stoffer og produkter, som sælges til privat brug.

- S-sætningerne S2 og S46 er obligatoriske for alle andre farlige stoffer (undtagen de stoffer, der alene er miljøfarlige) og produkter, som sælges til privat brug.

2. SÆRLIGE MÆRKNINGSREGLER

De nedenfor nævnte mærkningskrav gælder uanset om de pågældende stoffer eller produkter er klassificeret som farlige (medmindre andet følger af selve bestemmelsen).

2.1. Nye stoffer og produkter indeholdende nye stoffer

2.1.1. Nye kemiske stoffer, der er omfattet af Miljøministeriets til enhver tid gældende regler om anmeldelse af nye kemiske stoffer, skal, såfremt der endnu ikke er tilstrækkeligt grundlag for at klassificere dem i henhold til principperne i bilag 1 (fordi alle resultaterne af de til en komplet anmeldelse krævede undersøgelser endnu ikke foreligger) ud over den mærkning, der følger af de allerede gennemførte undersøgelser, forsynes med følgende påskrift på etiketten:

»Forsigtig - stoffet er endnu ikke undersøgt fuldstændigt«.

2.1.2. Kemiske produkter, der indeholder mindst 1 % af et nyt kemisk stof, som er omfattet af punkt 2.1.1., skal forsynes med følgende påskrift på etiketten:

»Forsigtig - dette produkt indeholder et stof, der endnu ikke er fuldstændigt undersøgt«.

2.1.3. Stoffer og produkter, der er omfattet af punkt 2.1.1. eller 2.1.2., men ikke iøvrigt er omfattet af nogen af reglerne i §§ 10-24, skal mærkes i overensstemmelse med det i punkt 2.1.1. eller 2.1.2. angivne, men behøver ikke iøvrigt at opfylde de i §§10-24 angivne krav.

2.2. Meget giftige, giftige og ætsende produkter

Kemiske produkter, der sælges til offentligheden, og som er klassificeret som meget giftige, giftige eller ætsende, skal, såfremt det i praksis er umuligt at anbringe en brugsanvisning på emballagen, ledsages af en nøjagtig og let forståelig brugsanvisning, om nødvendigt indeholdende oplysninger om destruktion af den tomme emballage.

2.3. Produkter, der påføres ved sprøjtning

Farlige kemiske produkter, der påføres ved sprøjtning skal på etiketten være forsynet med S23 samt enten S38 eller S51 efter de kriterier, der er angivet i bilag 1, punkt 5.

2.4. Produkter indeholdende bly

Kemiske produkter, der skal anvendes som maling eller lakker, og hvis samlede blyindhold beregnet i henhold til ISO-standard 6503-1984 overstiger 0,15 % (udtrykt i metallets vægt), af produktets samlede vægt, skal på etiketten forsynes med følgende påskrift:

»Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på«.

Hvis emballagens indhold er mindre end 125 ml kan påskriften være følgende:

»Advarsel. Indeholder bly«.

2.5. Produkter indeholdende cyanoacrylater

Klæbestoffer på cyanoacrylat-basis, skal være forsynet med følgende påskrift:

»Cyanoacrylat

Farligt

Klæber til huden og øjnene på få sekunder

Opbevares utilgængeligt for børn«.

Emballagen skal ledsages af de nødvendige sikkerhedsforskrifter.

2.6. Produkter indeholdende isocyanater

Kemiske produkter, som indeholder isocyanater (monomerer, oligomerer, prepolymerer m.v. hver for sig eller sammenblandet) skal på etiketten forsynes med følgende påskrift:

»Indeholder isocyanater

Se fabrikantens oplysninger«.

2.7. Produkter indeholdende epoxyforbindelser

Kemiske produkter, der indeholder epoxyforbindelser med en gennemsnitlig molekylevægt på mindre end eller lig med 700, skal på etiketten forsynes med følgende påskrift:

»Indeholder epoxyforbindelser

Se fabrikantens oplysninger«.

2.8. Produkter indeholdende aktiv chlor

Kemiske produkter, som sælges til private, og som indeholder mere end 1 % aktiv chlor, skal på etiketten forsynes med følgende påskrift:

»Advarsel:

Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter, da der kan frigøres farlige luftarter (chlor)».

2.9. Produkter indeholdende cadmium

Kemiske produkter (legeringer), som indeholder cadmium, og som skal anvendes til lodning og svejsning, skal på etiketten forsynes med følgende påskrift:

»Advarsel!

Indeholder cadmium

Der udvikles farlige dampe under anvendelsen.

Se fabrikantens oplysninger.

Overhold sikkerhedsforskrifterne«.

2.10 Aerosoler

Stoffer og produkter, der har form af aerosoler omfattet af Rådets direktiv 75/324/EØF 1), skal udover mærkning efter denne bekendtgørelse, mærkes efter Arbejdsministeriets regler.

Når producenten eller importøren af et aerosol råder over prøvningsresultater eller andre beviser for, at aerosolet, selv om det efter reglerne i bilag 1 skal klassificeres som yderst brandfarligt, meget brandfarligt eller brandfarligt, ikke indebærer nogen risiko for antændelse under normale omstændigheder eller under anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, kan han på eget ansvar undlade at anvende de i bilag 1 under 2.2.3., 2.2.4. og 2.2.5. angivne faresymboler, farebetegnelser og R-sætninger.

 • 1) Direktivet findes i EF-Tidende 1975 L 147, s. 40.

Bilag 3

FARESYMBOLER OG FAREBETEGNELSER

De faresymboler og farebetegnelser, der i medfør af § 13, nr. 7, litra a skal påføres etiketten, skal udformes som angivet nedenfor.

 

   Tx            T          Xn 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

 Meget giftig        Giftig      Sundhedskadelig 

   C            Xi          E 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

 Ætsende        Lokalirriterende    Eksplosiv 

   Fx            F          O 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

 Yderst brandfarlig  Meget brandfarlig    Brandnærende 

   N 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Miljøfarlig

Faresymboler skal trykkes i sort på orangegul baggrund.

Bilag 4

R-SÆTNINGER

De R-sætninger, der i medfør af § 13, nr. 7, litra b, skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg.

Kombineres flere sætninger skal det ske på den nedenfor anførte måde. Kombinationssætningerne opfattes som een sætning.

 

 R1 Eksplosiv i tør tilstand 

 R2 Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre 

   antændelseskilder 

 R3 Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre 

   antændelseskilder 

 R4 Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser 

 R5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning 

 R6 Eksplosiv ved og uden kontakt med luft 

 R7 Kan forårsage brand 

 R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer 

 R9 Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer 

R10 Brandfarlig

R11 Meget brandfarlig

R12 Yderst brandfarlig

R14 Reagerer voldsomt med vand

R15 Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser

R16 Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer

R17 Selvantændelig i luft

R18 Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes

R19 Kan danne eksplosive peroxider

R20 Farlig ved indånding

R21 Farlig ved hudkontakt

R22 Farlig ved indtagelse

R23 Giftig ved indånding

R24 Giftig ved hudkontakt

R25 Giftig ved indtagelse

R26 Meget giftig ved indånding

R27 Meget giftig ved hudkontakt

R28 Meget giftig ved indtagelse

R29 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand

R30 Kan blive meget brandfarlig under brug

R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre

R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre

R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug

R34 Ætsningsfare

R35 Alvorlig ætsningsfare

R36 Irriterer øjnene

R37 Irriterer åndedrætsorganerne

R38 Irriterer huden

R39 Fare for varig alvorlig skade på helbred

R40 Mulighed for varig skade på helbred

R41 Risiko for alvorlig øjenskade

R42 Kan give overfølsomhed ved indånding

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R44 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning

R45 Kan fremkalde kræft

R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader

R48 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning

R49 Kan fremkalde kræft ved indånding

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand

R51 Giftig for organismer, der lever i vand

R52 Skadelig for organismer, der lever i vand

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

R54 Giftig for planter

R55 Giftig for dyr

R56 Giftig for organismer i jordbunden

R57 Giftig for bier

R58 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet

R59 Farlig for ozonlaget

R60 Kan skade forplantningsevnen

R61 Kan skade barnet under graviditeten

R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R64 Kan skade børn i ammeperioden

Kombinationer af R-sætninger

 

 R14/15    Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst 

       brandfarlige gasser 

 R15/29    Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst 

       brandfarlige gasser 

 R20/21    Farlig ved indånding og ved hudkontakt 

 R20/22    Farlig ved indånding og ved indtagelse 

 R20/21/22  Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse 

 R21/22    Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse 

 R23/24    Giftig ved indånding og ved hudkontakt 

 R23/25    Giftig ved indånding og ved indtagelse 

 R23/24/25  Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse 

 R24/25    Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse 

 R26/27    Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt 

 R26/28    Meget giftig ved indånding og ved indtagelse 

 R26/27/28  Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved 

       indtagelse 

 R27/28    Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse 

 R36/37    Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne 

 R36/38    Irriterer øjnene og huden 

 R36/37/38  Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden 

 R37/38    Irriterer åndedrætsorganerne og huden 

 R39/23    Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved 

       indånding 

 R39/24    Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved 

       hudkontakt 

 R39/25    Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved 

       indtagelse 

 R39/23/24  Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved 

       indånding og hudkontakt 

 R39/23/25  Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved 

       indånding og indtagelse 

 R39/24/25  Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved 

       hudkontakt og indtagelse 

 R39/23/24/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved 

       indånding, hudkontakt og indtagelse 

 R39/26    Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred 

       ved indånding 

 R39/27    Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred 

       ved hudkontakt 

 R39/28    Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred 

       ved indtagelse 

 R39/26/27  Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred 

       ved indånding og hudkontakt 

 R39/26/28  Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred 

       ved indånding og indtagelse 

 R39/27/28  Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred 

       ved hudkontakt og indtagelse 

 R39/26/27/28 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred 

       ved indånding, hudkontakt og indtagelse 

 R40/20    Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved 

       indånding 

 R40/21    Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved 

       hudkontakt 

 R40/22    Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved 

       indtagelse 

 R40/20/21  Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved 

       indånding og hudkontakt 

 R40/20/22  Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved 

       indånding og indtagelse 

 R40/21/22  Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved 

       hudkontakt og indtagelse 

 R40/20/21/22 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved 

       indånding, hudkontakt og indtagelse 

 R42/43    Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt 

       med huden 

 R48/20    Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved indånding 

 R48/21    Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved hudkontakt 

 R48/22    Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved indtagelse 

 R48/20/21  Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved indånding og hudkontakt 

 R48/20/22  Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved indånding og indtagelse 

 R48/21/22  Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved hudkontakt og indtagelse 

 R48/20/21/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse 

 R48/23    Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved indånding 

 R48/24    Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved hudkontakt 

 R48/25    Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved indtagelse 

 R48/23/24  Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved indånding og hudkontakt 

 R48/23/25  Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved indånding og indtagelse 

 R48/24/25  Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved hudkontakt og indtagelse 

 R48/23/24/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids 

       påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse 

 R50/53    Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan 

       forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 

 R51/53    Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage 

       uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 

 R52/53    Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage 

       uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 

Bilag 5

S-SÆTNINGER

De S-sætninger, der i medfør af § 13, nr. 7, litra c, skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg.

Kombineres flere sætninger skal det ske på den nedenfor anførte måde. Kombinationssætningerne opfattes som een sætning.

 

 S1 Opbevares under lås 

 S2 Opbevares utilgængeligt for børn 

 S3 Opbevares køligt 

 S4 Må ikke opbevares i nærheden af beboelse 

 S5 Opbevares under . . . (en egnet væske, som angives af 

   fabrikanten) 

 S6 Opbevares under . . . (en inaktiv gas, som angives af 

   fabrikanten) 

 S7 Emballagen skal holdes tæt lukket 

 S8 Emballagen skal opbevares tørt 

 S9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted 

S12 Emballagen må ikke lukkes tæt

S13 Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer

S14 Opbevares adskilt fra . . . (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten)

S15 Må ikke udsættes for varme

S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt

S17 Holdes væk fra brandbare stoffer

S18 Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed

S20 Der må ikke spises eller drikkes under brugen

S21 Der må ikke ryges under brugen

S22 Undgå indånding af støv

S23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)

S24 Undgå kontakt med huden

S25 Undgå kontakt med øjnene

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

S27 Tilsmudset tøj tages straks af

S28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder . . . (angives af fabrikanten)

S29 Må ikke kommes i kloakafløb

S30 Hæld aldrig vand på eller i produktet

S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet

S35 Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde

S36 Brug særligt arbejdstøj

S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet

S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig

S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet

S40 Gulvet og tilsmudsede genstande renses med . . . (midlerne angives af fabrikanten)

S41 Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion

S42 Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/ sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)

S43 Brug . . . ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: »Brug ikke vand«)

S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

S47 Må ikke opbevares ved temperaturer på over . . . grader C (angives af fabrikanten)

S48 Holdes befugtet med . . . (passende middel angives af fabrikanten)

S49 Må kun opbevares i den originale emballage

S50 Må ikke blandes med . . . (angives af fabrikanten)

S51 Må kun bruges på steder med god ventilation

S52 Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum

S53 Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug

S56 Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald

S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening

S59 Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren

S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald

S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad

S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

Kombinationer af S-sætninger

 

 S1/2    Opbevares under lås og utilgængeligt for børn 

 S3/7    Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted 

 S3/9/14  Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra . . . 

      (uforligelige stoffer angives af fabrikanten) 

 S3/9/14/49 Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt 

      ventileret sted og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer 

      angives af fabrikanten) 

 S3/9/49  Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt 

      ventileret sted 

 S3/14   Opbevares køligt og adskilt fra . . . (uforligelige 

      stoffer angives af fabrikanten) 

 S7/8    Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt 

 S7/9    Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt 

      ventileret sted 

 S7/47   Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved 

      temperaturer på ikke over . . . grader C (angives af 

      fabrikanten) 

 S20/21   Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen 

 S24/25   Undgå kontakt med huden og øjnene 

 S29/56   Må ikke kommes i kloakafløb, aflever dette materiale og 

      dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald 

      og problemaffald 

 S36/37   Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker 

 S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og 

      -briller/ansigtsskærm 

 S36/39   Brug særligt arbejdstøj og egnede 

      beskyttelsesbriller/ansigtsskærm 

 S37/39   Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm 

      under arbejdet 

 S47/49   Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur 

      på ikke over . . . grader C (angives af fabrikanten) 

Bilag 6

KRAV OM BØRNESIKREDE LUKNINGER EFTER § 11, STK. 2.

Ud over emballager indeholdende de i § 11, stk. 1, nævnte stoffer og produkter skal emballager indeholdende følgende kemiske stoffer og produkter forsynes med børnesikret lukning, jf. § 11, stk. 2:

 • 1) flydende kemiske stoffer eller produkter, som har en kinematisk viskositet målt med rotationsviskosimeter i overensstemmelse med ISO-standard 3219 (udgave af 15. december 1977) på mindre end 7 x 10-6(m2)/s ved 40 grader C, og som indeholder alifatiske eller aromatiske hydrocarboner i en samlet koncentration på 10% eller derover,
 • 2) kemiske produkter, der indeholder methanol i en koncentration på 3% eller derover, eller
 • 3) stoffet dichlormethan eller kemiske produkter, der indeholder dichlormethan i en koncentration på 1% eller derover.

Emballager indeholdende de stoffer og produkter, der er nævnt under nr. 1 ovenfor, behøver dog ikke blive forsynet med børnesikrede lukninger, hvis de sælges under tryk.

Bilag 7

UDFORMNING AF BØRNESIKREDE LUKNINGER OG FØLBARE ADVARSLER

1. Krav til udformningen af børnesikrede lukninger

Når en emballage i henhold til § 11 skal forsynes med børnesikret lukning, skal lukningen opfylde følgende krav:

Børnesikrede lukninger på genlukkelige emballager skal være i overensstemmelse med ISO-standard 8317 (1. juli 1989-udgave) vedrørende »Børnesikret emballage. Krav og prøvningsmetoder for genlukkelig emballage« vedtaget af den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO).

Overensstemmelse med ovennævnte standard kan kun certificeres af laboratorier, der opfylder kravene i Europæisk Standard EN 45000. For laboratorier i Danmark skal dette dokumenteres, ved at laboratoriet akkrediteres efter Industriministeriets regler herom.

Miljøstyrelsen kan af producenten, importøren eller den, der sælger stoffet eller produktet en detail til offentligheden, kræve dokumentation for overholdelse af reglerne, i form af rapporterne om testresultaterne eller certifikat for overholdelse af standarden.

Specielle tilfælde

Hvis det virker åbenlyst, at en emballage er tilstrækkeligt sikker for børn, fordi de ikke kan få fat i indholdet uden at bruge et redskab, kan det undlades at afprøve den.

I alle andre tilfælde, og når der er grundlag for at tvivle på emballagens sikkerhed for børn, kan Miljøstyrelsen afkræve producenten, importøren eller den, der sælger stoffet eller produktet en detail til offentligheden en attestation fra et laboratorium som beskrevet ovenfor, der certificerer:

- enten at lukningen er af en type, som det ikke er nødvendigt at teste efter ovennævnte ISO-standard

- eller at lukningen er blevet testet og fundet i overensstemmelse med ovennævnte ISO-standard.

2. Krav til udformning af følbare advarselsmærkninger

Når en emballage i henhold til § 12 skal forsynes med følbar advarselsmærkning, skal mærkningen opfylde kravene i EN Standard 272 (20. august 1989-udgave) vedrørende følbar advarselsmærkning.

Bilag 8

MEDDELELSE I HENHOLD TIL § 15, STK. 3.

Den i § 15, stk. 3, nævnte meddelelse skal indeholde følgende oplysninger m.m.:

 • 1) Producentens navn.
 • 2) Handelsnavn for det kemiske produkt i de stater i De Europæiske Fællesskaber, hvor produktet vil blive solgt eller importeret.
 • 3) Forventet anvendelse af produktet.
 • 4) Sammensætningsoplysninger for produktet.
 • 5) Klassificering af produktet og af de indholdsstoffer, som ikke er optaget på listen over farlige stoffer, med redegørelse for baggrunden for denne klassificering.
 • 6) Angivelse af det eller de sundhedsskadelige indholdsstoffer, der ikke ønskes angivet på etiketten, med den præcise kemiske betegnelse samt CAS-nummer og EINECS-nummer.
 • 7) Dokumentation for, at angivelse på etiketten af den præcise kemiske betegnelse vil skade den industrielle ejendomsrets fortrolige karakter.
 • 8) Angivelse af den betegnelse for det sundhedsskadelige stof som agtes anvendt på etiketten.

Bilag 9

+++BLANKET+++

Bilag 10

+++BLANKET+++

Bilag 11

ADVARSELSTAVLE

Advarselstavle til giftskab, giftrum eller lokale, hvori der opbevares meget giftige eller giftige stoffer eller produkter, jf. § 38, stk. 2 og 3.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Advarselstavlen skal trykkes med sort kant på gul baggrund. Den gule baggrund skal dække mindst 50% af tavlens overflade. Hver af tavlens sider skal mindst være 16 cm.

Bilag 12

Metoder, som skal benyttes ved udførelsen af undersøgelser i medfør af bekendtgørelsen

Hvor det i denne bekendtgørelse er foreskrevet, at udførelsen af fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske undersøgelser skal ske ved anvendelse af de metoder, der er angivet i dette bilag, skal de metoder benyttes, som er angivet i Kommissionens direktiver 88/302/EØF 1) og 92/69/EØF 2) som ændret ved art. 1, nr. 4 i direktiv 93/21/EØF 3).

 • 1) Direktivet findes i EF-Tidende 1988 L 133 s. 1.
 • 2) Direktivet findes i EF-Tidende 1992 L 383 s. 113 og L 383 A s. 1.
 • 3) Direktivet findes i EF-Tidende 1993 L 110 s. 20.

Bilag 13

Oversigt over fareklasser, faresymboler og farebetegnelser

Nedenfor er vist en oversigt over sammenhængen mellem klassificering i fareklasser (og i visse tilfælde klassificering med R-sætninger) og de faresymboler og farebetegnelser, der skal bruges ved mærkning.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

   Fareklasse      Faresymbol     Farebetegnelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksplosiv           E       Eksplosiv 

 --------------------------------------------------------------------- 

 brandnærende          0       Brandnærende 

 --------------------------------------------------------------------- 

 yderst brandfarlig       Fx       Yderst brandfarlig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 meget brandfarlig       F       Meget brandfarlig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 brandfarlig       intet faresymbol   ingen farebetegnelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 meget giftig          Tx       Meget giftig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 giftig             T       Giftig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 sundhedsskadelig        Xn       Sundhedsskadelig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ætsende            C       Ætsende 

 --------------------------------------------------------------------- 

 lokalirriterende        Xi       Lokalirriterende 

 --------------------------------------------------------------------- 

 sensibiliserende 

  med R42           Xn       Sundhedsskadelig 

  med R43           Xi       Lokalirriterende 

 --------------------------------------------------------------------- 

 kræftfremkaldende 

  Carc1 og Carc2       T       Giftig 

  Carc3            Xn       Sundhedsskadelig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 mutagen 

  Mut1 og Mut2        T       Giftig 

  Mut3            Xn       Sundhedsskadelig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 reproduktionstoksisk 

  Rep1 og Rep2        T       Giftig 

  Rep3            Xn       Sundhedsskadelig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 miljøfarlig 

  med R50/53, R50, R51/53, 

  R 54, R55, R56, R57, R58  N       Miljøfarlig 

  eller (i visse tilfælde) 

  R59 

  med R52/53, R52,   intet faresymbol   ingen farebetegnelse 

  R53 eller (i visse 

  tilfælde) R59 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 92/32, EF-Tidende 1992 L 154 s. 1, Rådets direktiv nr. 88/379, EF-Tidende 1988 L 187 s. 14, Kommissionens direktiv 88/302, EF-Tidende 1988 L 133 s. 1, Kommissionens direktiv nr. 90/35, EF-Tidende 1990 L 19 s. 14, Kommissionens direktiv nr. 91/410, EF-Tidende 1991 L 228 s. 67, Kommissionens direktiv nr. 91/442, EF-Tidende 1991 L 238 s. 25, Kommissionens direktiv 92/69, EF-Tidende 1992 L 383 s 113 og L 383 A s. 1, Kommissionens direktiv nr. 93/18, EF-Tidende 1993 L 104 s. 46 og Kommissionens direktiv nr. 93/21, EF-Tidende 1993 L 110 s. 20 og L 110 A s. 1.

(* 2) EF-Tidende 1980 L 246 s. 1.

(* 3) Regler om emballering og mærkning af kemiske stoffer og produkter, der eksporteres til lande uden for EF, findes i art. 7 i Rådets forordning (EØF) nr. 2455/92, EF-Tidende 1992 L 251 s. 13.