Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F XXI, Forebyggelse af olieforurening, 1. januar 2001

 

KAPITEL XXI

Forebyggelse af olieforurening

Regel 1 Anvendelse *

Regel 2 Definitioner *

Regel 3 Udledning af olie og olieholdige blandinger *

Regel 4 Opsamling og behandling af olie og olieholdige
blandinger
*

 

KAPITEL XXI

Forebyggelse af olieforurening

Dette kapitel er udarbejdet med baggrund i Danmarks forpligtigelse til at udstede nærmere detaljerede regler for mindre skibe jf. bilag I, regel 16(b) i den internationale konvention om forebyggelse af olieforurening af havet fra skibe, MARPOL73/78-konventionen. Konventionens bilag I er i sin helhed, inklusive nationale danske bestemmelser, optrykt i kapitel XXI i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B.

 

Regel 1 Anvendelse

1 Dette kapitel finder anvendelse på nye fartøjer, og på eksisterende fartøjer hvis køl er lagt efter den 2. oktober 1989. Eksisterende fartøjer, hvis køl er lagt før den 2. oktober 1989, skal mindst opfylde bestemmelserne i regel 4, stk. 5.

 

Regel 2 Definitioner

1 »Olie« - enhver form for mineralolie, herunder brændsels- og smøreolier samt slam og affald i den forbindelse.

2 »Olieholdig blanding« - en blanding, som indeholder olie og vand eller olie og kemiske produkter(rengøringsmidler).

 

Regel 3 Udledning af olie og olieholdige blandinger

1 Udledning af olie og olieholdige blandinger i havet er ikke tilladt. Alle olieholdige blandinger skal opsamles eller behandles i henhold til bestemmelserne i regel 4.

 

Regel 4 Opsamling og behandling af olie og olieholdige blandinger

1 Olie og olieholdige blandinger fra motorrummet samt fra andre rum, hvor de kan forekomme, skal via en fastinstalleret pumpe (mekanisk- eller hånddrevet) med rørledninger kunne ledes til en opsamlingstank/tanke med passende kapacitet. Installationen skal være separat og må ikke have forbindelse til fartøjets lænsesystem eller til sø- eller over bord ventiler.

2 Opsamlingstanken/tankene kan, alt efter Søfartsstyrelsens skøn i det enkelte tilfælde, være fast monterede eller bestå af en eller flere løse tanke på højst 25 liter hver, som er egnet for ilandtagning.

3 Fast monterede opbevaringstanke skal være forsynet med udluftningsrør, som er ført til frit dæk, og som skal kunne tømmes til modtageanlæg i land via en egnet tilslutningsmulighed på dækket.

4 Fartøjerne kan, som alternativ til opsamlingstanke, forsynes med en olie/vand separator med alarm og stop, som er godkendt i henhold til de anerkendte internationale standarder samt med en tilhørende spildolietank, som skal kunne tømmes til modtageanlæg i land, eller med andre systemer, som efter en konkret vurdering kan godkendes af Søfartsstyrelsen.

5 Eksisterende fartøjer, hvis køl er lagt før den 2. oktober 1989, skal som minimum have installeret arrangementer (lænsepotter) på lænseledningernes sugestudse til adskillelse af vand og olie samt et arrangement til opsamling af olien med tilhørende opbevaringsmulighed.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".