Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F XXIV, Forebyggelse af forurening med affald fra fartøjer, 1. januar 2001

 

 

KAPITEL XXIV

Forebyggelse af forurening med affald fra fartøjer

Regel 1 Anvendelse *

Regel 2 Definitioner *

Regel 3 Bortskaffelse af affald i nord- og østersøområdet *

Regel 4 Opslag og opbevaringsfaciliteter *

 

 

KAPITEL XXIV

Forebyggelse af forurening med affald fra fartøjer

Dette kapitel er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V til den internationale konvention om forebyggelse af forurening af specielle havområder med affald fra skibe, MARPOL 73/78-konventionen. Konventionens bilag V er i sin helhed optrykt i kapitel XXIV i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B.

Regel 1 Anvendelse

1 Dette kapitel finde anvendelse på nye og eksisterende fartøjer, dog kan eksisterende skilte bibeholdes.

 

Regel 2 Definitioner

I dette kapitel betyder:

1 »Affald« enhver form for levnedsmiddel-, husholdnings- og driftsaffald, med undtagelse af frisk fisk og dele heraf, som fremkommer ved skibets normale drift, og som bliver fortløbende eller periodisk bortskaffet. Affald omfatter ikke de stoffer, som er defineret eller anført i regelværkets øvrige kapitler om forebyggelse af forurening.

2 »Nærmeste kyst«. Udtrykket »fra nærmeste kyst« betyder fra den basislinie, hvorfra det pågældende territoriums ydre territorialfarvand er fastsat i overensstemmelse med international ret.

 

Regel 3 Bortskaffelse af affald i nord- og østersøområdet

1 Alle genstande fremstillet af plaststoffer, bl.a. syntetisk tovværk, syntetiske fiskegarn og plastskraldeposer, og alt andet affald, herunder papirsprodukter, klude, glas, metal, flasker, lervarer, dunnage og forings- og indpakningsmaterialer må ikke bortskaffes ved at kaste det i havet. Sådant affald skal bortskaffes via affaldscontainere i land.

2 Bortskaffelse af levnedsmiddelaffald må dog ske så langt fra land som muligt, men i intet tilfælde mindre end 12 sømil fra nærmeste kyst.

3 Når en type affald blandes med andet affald, for hvilke der gælder forskellige bestemmelser for bortskaffelse eller udtømning, skal de strengeste bestemmelser følges.

 

Regel 4 Opslag og opbevaringsfaciliteter

1 Alle fartøjer på 12 meters længde og derover skal være forsynet med et opslag i henhold til tillægget i dette kapitel, som gør besætningsmedlemmerne opmærksom på kravene om bortskaffelse af affald. Opslaget skal være anbragt på et iøjnefaldende sted.

2 Alle fartøjer skal, uanset størrelse, være forsynet med opbevaringsfaciliteter til affald med kapaciteter, som er tilstrækkelige til opbevaring om bord af det forekommende affald herunder levnedsmiddelaffald, idet der skal tages hensyn til det pågældende skibs sejladsområde og sejltid til havn.

 

Tillæg

Opslag om behandling af affald om bord

Affald

Bortskaffelse i havet

Plastik, herunder syntetisk reb og fiskenet samt skraldeposer

 

Forbudt

Dunnage forings- og
indpakningsmateriale som kan flyde

 

Forbudt

Papir, klude, glas metal, flasker lervarer og tilsvarende
materialer

 

Forbudt

Levnedsmiddelaffald

12 sømil fra nærmeste kyst

 

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".