Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af asbest på havanlæg(* 1)


I medfør af § 5, stk. 1, § 21, stk. 2, og efter bemyndigelse i

henhold til § 9, stk. 2, i lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse

havanlæg, samt efter samråd med Søfartsstyrelsen, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på havanlæg, som omhandlet i havanlægslovens § 1.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter import, anvendelse og bortskaffelse af asbest eller asbestholdigt materiale, ethvert arbejde hermed, samt ethvert arbejde i øvrigt, der kan være forbundet med fare for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer.

§ 3. Energistyrelsen kan bestemme, at § 21, § 24, § 27, § 29, stk. 3, § 30, § 31, § 33, stk. 4, § 36, § 37, § 40 og § 41 ikke kommer til anvendelse på nærmere angivne former for arbejde, og fastsætte betingelser herfor. Det er en forudsætning, at udsættelsen for chrysotil vurderes til ikke at overskride et niveau på 12 fiberdage/cm3 over en 3 måneders periode, og at udsættelsen for alle andre typer asbest, enten alene eller i blandinger, herunder blandinger indeholdende chrysotil, vurderes til ikke at overskride 6 fiberdage/cm3 over en 3 måneders periode.(* 2)

Kapitel 2

Forbud

§ 4. Det er forbudt at importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Indtil videre er det tilladt at importere eller anvende chrysotil og chrysotilholdigt materiale til de materialer, som er nævnt under punkterne 1-3 i bilag 1. Anvendelse af disse materialer er tilladt indtil videre med de begrænsninger, der følger af stk. 3 og af §§ 6 og 7.

Stk. 3. Anvendelse af asbestholdige pakninger er forbudt til vandsystemer med en temperatur på under 110 grader celsius.

Stk. 4. Nedrivningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af havanlæg eller dele heraf samt tekniske hjælpemidler, hvortil der er anvendt asbestholdigt materiale, er tilladt. Reparation kan foretages med materialer, der lovligt kan anvendes efter stk. 2-3.

§ 5. Asbest eller asbestholdigt materiale må ikke påføres ved sprøjtning eller bearbejdes med vinkelsliber.

§ 6. Tekniske hjælpemidler, der fra fabrikantens side er forsynet med asbestfri friktionsbelægninger, skal genmonteres med sådanne ved udskiftning af belægningerne.

Stk. 2. Tekniske hjælpemidler, der ifølge erklæring fra fabrikanten eller ifølge prøvningsrapport fra anerkendt prøvningslaboratorium, kan forsynes med asbestfri friktionsbelægninger, skal være forsynet med sådanne.

Kapitel 3

Almindelige bestemmelser

§ 7. Asbest og asbestholdige materialer, jf. § 4, stk. 2, må ikke anvendes, hvis det kan erstattes med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale.

Stk. 2. Det skal herunder sikres, at materialet anvendes i den form, der medfører mindst risiko for kontakt ved arbejdet.

Stk. 3. Hvis asbest og asbestholdige materialer ikke kan erstattes efter stk. 1 eller udelades, fordi en afvejning efter stk. 4 viser, at brugen af erstatningsmateriale vil medføre væsentlige tekniske problemer for arbejdsgiveren eller vil medføre en ikke uvæsentlig økonomisk belastning, jf. stk. 5, skal arbejdsgiveren skriftligt begrunde dette overfor sikkerhedsorganisationen. På havanlæg uden sikkerhedsorganisation skal begrundelsen gives over for de ansatte eller til deres repræsentanter. Endvidere skal det på forlangende dokumenteres overfor Energistyrelsen.

Stk. 4. Når brugen af et erstatningsmateriale vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske konsekvenser overfor de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn.

Stk. 5. Såfremt substitution er teknisk mulig, men vil medføre en ikke uvæsentlig økonomisk belastning, skal en sådan økonomisk belastning tages i betragtning ved den i stk. 4 nævnte afvejning.

Stk. 6. Hvis asbest eller asbestholdigt materiale ikke kan erstattes efter stk. 1 eller udelades, fordi en afvejning efter stk. 4 viser, at brugen af erstatningsmateriale vil medføre væsentlige tekniske problemer for arbejdsgiveren eller vil medføre en ikke uvæsentlig økonomisk belastning, jf. stk. 5, skal arbejdsgiveren sikre, at mængden af asbest eller asbestholdigt materiale begrænses mest muligt samt at antallet af arbejdstagere, der udsættes for asbest eller asbestholdigt materiale, begrænses mest muligt.

§ 8. Hvor der beskæftiges ansatte ved arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale, skal der udarbejdes en brugsanvisning med følgende oplysninger:

 • 1) handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer,
 • 2) anvendelsesområder på virksomheden,
 • 3) anvendelsesbegrænsninger på virksomheden,
 • 4) krav om særlig uddannelse,
 • 5) forholdsregler ved arbejde med materialet, herunder om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler samt eventuelt forbud mod enegang,
 • 6) førstehjælp,
 • 7) egenskaber ved opvarmning og brand,
 • 8) forholdsregler ved brand,
 • 9) forholdsregler ved spild og bortskaffelse på virksomheden,
 • 10) sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden, samt
 • 11) mærkning i overensstemmelse med de af Miljøministeriet fastsatte regler om mærkning af emballage.

Stk. 2. Såfremt personer af anden nationalitet er beskæftiget med asbest eller asbestholdigt materiale, skal brugsanvisningen endvidere forefindes på deres sprog.

Stk. 3. Brugsanvisninger skal opbevares tilgængeligt for de ansatte.

Stk. 4. De ansatte, der er beskæftiget med asbest eller asbestholdigt materiale, skal have brugsanvisningen udleveret med effektiv instruktion.

§ 9. Halvfabrikata og andre asbestholdige materialer til forarbejdning og montering skal være rengjorte, emballeret eller præpareret således, at oplagring, transport og håndtering kan ske, uden at der frigøres asbestholdigt støv.

§ 10. Færdigmaterialer skal leveres tilpasset til den påtænkte anvendelse. Nødvendig tilpasning kan ske, men materialerne må ved almindelig brug ikke afgive asbestholdigt støv.

§ 11. Asbest og asbestholdigt materiale må ikke anvendes, medmindre det er forsynet med mærkning i overensstemmelse med reglerne i bilag 2.

Kapitel 4

Fællesregler for arbejde med asbest

§ 12. Arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

Stk. 2. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt.

§ 13. Før arbejdet påbegyndes skal de ansatte instrueres omhyggeligt i, hvorledes dette kan udføres på farefri måde, herunder om hvilke tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler der skal anvendes, og om reglerne for bortskaffelse af asbestaffald, herunder emballage.

Endvidere skal de have en grundig information om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet.

§ 14. På arbejdssteder, hvor der kan være risiko for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer, skal rengøring udføres ved hjælp af afvaskning eller støvsugning. Støvsugeren skal være forsynet med et særligt filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv. Rengøring skal foretages regelmæssigt og så ofte, at der ikke opstår risiko for støvforurening.

Kapitel 5

Særlige regler om asbestaffald

§ 15. Bortskaffelse af asbeststøv og asbestholdigt affald skal ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Kapitel 6

Særlige regler for bearbejdning

§ 16. Dette kapitel gælder for bearbejdning af asbest og asbestholdigt materiale. For nedrivnings- og reparationsarbejder gælder reglerne i kapitel 7.

§ 17. Arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale må ikke finde sted, medmindre forureningen er søgt fjernet på det sted, hvor den opstår, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation.

Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet åndedrætsværn anvendes under iagttagelse af § 25.

§ 18. Forarbejdning af pladematerialer, formgods m.v. og udskiftning af bremse- og andre friktionsbelægninger skal foretages ved særligt indrettede arbejdspladser, hvor der er foretaget foranstaltninger, der effektivt fjerner støv.

§ 19. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning.

§ 20. Rengøring af maskindele, bremse- og friktionsbelægning m.v. for asbest må ikke udføres ved hjælp af trykluft, medmindre det finder sted i lukket apparatur med effektiv ventilation.

§ 21. Til kontrol af arbejdsstedets arbejdshygiejniske standard skal der foretages asbeststøvmålinger i nødvendigt omfang, mindst hver 3. måned og hver gang, der er foretaget tekniske ændringer, som påvirker støvforholdene.

Stk. 2. Hvis to på hinanden følgende målinger viser resultater, der er under halvdelen af den gældende grænseværdi, og hvis forholdene på arbejdsstedet i det væsentlige er uforandrede, kan antallet af målinger indskrænke sig til een om året.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal udlevere kopi af prøveresultater m.v. til sikkerhedsorganisationen og skal i samarbejde med sikkerhedsorganisationen vurdere resultaterne.

Stk. 4. Rapport over måleresultaterne skal indsendes til Energistyrelsen.

§ 22. Prøveudtagning, analyse og vurdering skal ske efter metoder, der er fastlagt i bilag 3, eller anerkendt af Energistyrelsen.

§ 23. Såfremt asbeststøvmålinger viser, at gældende grænseværdier overskrides, skal årsagen til overskridelsen påvises. Der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til afhjælpning af situationen og foretages en ny asbeststøvmåling til kontrol af foranstaltningernes effektivitet.

Stk. 2. Arbejdet i det berørte område må kun fortsætte, hvis der træffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de pågældende.

Arbejdstøj og personlige værnemidler

§ 24. Under arbejdet skal de beskæftigede være iført særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning. Åndedrætsværn skal udleveres til de ansatte og skal anvendes i nødvendigt omfang, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 2. Det særlige arbejdstøj skal skiftes hyppigt og må ikke bæres under spisepauser. Det særlige arbejdstøj må ikke bæres uden for det sted, hvor arbejdet med asbest foregår. Før arbejdstøjet tages af, skal det rengøres for støv. Det skal opbevares adskilt fra dagligt tøj.

Stk. 3. Hvis der ikke benyttes personrenser, skal åndedrætsværn anvendes, når det særlige arbejdstøj tages af.

Stk. 4. Når særligt arbejdstøj kasseres, skal det samles i støvtæt emballage og bortskaffes som asbestholdigt affald, jf. § 15.

Stk. 5. Det særlige arbejdstøj skal vaskes adskilt fra andet tøj. Det skal ved transport til vask være pakket i støvtæt emballage, der er tydeligt mærket om, at indholdet kan afgive asbestholdigt støv.

Stk. 6. Defekt særligt arbejdstøj og defekte værnemidler skal repareres eller udskiftes.

§ 25. Hvis anvendelsen af særligt arbejdstøj eller personlige værnemidler medfører fysiske eller psykiske belastninger som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende, skal beskæftigelsen ved det omhandlede arbejde begrænses, f.eks. ved særlige hvilepauser i det daglige arbejde.

Stk. 2. Arbejdet med åndedrætsværn med luftforsyning må for den enkelte ansatte ikke overstige 6 timer pr. dag, jf. dog § 35, stk. 3.

Stk. 3. Arbejde med filtrerende åndedrætsværn (støvmaske) må for den enkelte ansatte ikke overstige 3 timer pr. dag.

Indretning af faste arbejdssteder til bearbejdning af asbest

§ 26. Alle ventilationsanlæg skal være forsynet med en anordning, der reagerer ved nedsat effektivitet og driftsstop. Produktionsmaskineriet skal være indrettet således, at det kun kan fungere, når den ventilation, der er installeret af hensyn til arbejdet med asbest, fungerer tilfredsstillende.

§ 27. Effektiviteten af ventilationsanlæg samt alle komponenter heri skal kontrolleres ved lufthastighedsmålinger i nødvendigt omfang og mindst 4 gange årligt. Målerapporten skal være tilgængelig for Energistyrelsen.

§ 28. Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted.

§ 29. Arbejdsstedet skal være indrettet således, at rengøring kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Inventar og tekniske hjælpemidler skal udformes således, at der ikke findes unødvendige flader, revner, lister og lignende, der kan vanskeliggøre rengøring.

Stk. 3. Støvsugning skal ske til centralt støvsugeanlæg.

§ 30. På arbejdsstedet må ikke andre personer end de, der udfører arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, opholde sig så nær arbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning. Der skal opsættes advarselsskilte med teksten »PAS PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«. Der henvises til reglerne om sikkerhedsskiltning på havanlæg. Såfremt der arbejder eller færdes personer af andre nationaliteter på havanlægget, skal teksten endvidere forefindes på disses sprog.

Stk. 2. Det skal markeres, at tobaksrygning i disse områder frarådes.

§ 31. Der skal på arbejdsstedet i umiddelbar nærhed af, hvor arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale foregår, være adgang til lokaler til opbevaring af arbejdstøj adskilt fra dagligt tøj samt håndvask med varmt og koldt vand. Der skal herudover være adgang til bruserum med varmt og koldt vand.

Kapitel 7

Særlige regler om nedrivnings- og reparationsarbejde

§ 32. Dette kapitel gælder for nedrivningsarbejde på samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af havanlægget eller dele heraf samt apparater og installationer medmindre det kan godtgøres, at der ikke indgår asbest eller asbestholdigt materiale i konstruktionen. Reglerne i dette kapitel, bortset fra § 35, stk. 3, omfatter rengøringsarbejde i forbindelse med nævnte arbejder.

Stk. 2. Personer, beskæftiget med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i havanlæggets moduler eller under dæk samt i maskiner, hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal have gennemgået en særlig uddannelse, godkendt af Energistyrelsen.

§ 33. Inden et nedrivningsarbejde påbegyndes, skal der udarbejdes en arbejdsplan, der kan sikre, at arbejdet, herunder rengøringsarbejdet, udføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Arbejdsplanen skal indeholde oplysninger om arbejdets art og forventede varighed, anvendte arbejdsmetoder samt antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale.

Stk. 3. Planen skal endvidere angive, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige for de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder navnlig angive, hvorledes asbest eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden nedrivningsteknikken bringes i anvendelse, og hvilke personlige værnemidler der skal stilles til rådighed for de beskæftigede.

Stk. 4. Planen skal indsendes til Energistyrelsen inden det påtænkte arbejde påbegyndes.

§ 34. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt.

Stk. 2. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning.

Stk. 3. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt.

§ 35. Nedrivningsarbejde samt reparation og vedligeholdelsesarbejde må ikke finde sted, medmindre luftforureningen i indåndingszonen er søgt fjernet, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation.

Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet åndedrætsværn anvendes under iagttagelse af § 25.

Stk. 3. Ved nedrivningsarbejde må arbejde med åndedrætsværn med luftforsyning dog ikke overstige 4 timer pr. dag. Der skal holdes passende hvilepause senest efter 2 timers uafbrudt arbejde.

§ 36. Der skal foretages forsvarlig afgrænsning af arbejdsstedet, således at uvedkommende ansatte eller andre ikke færdes her. Der skal opsættes advarselsskilte med teksten »PAS PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«. Der henvises til reglerne om sikkerhedsskiltning på havanlæg. Såfremt der arbejder eller færdes personer af anden nationalitet på havanlægget, skal teksten endvidere forefindes på deres sprog.

Stk. 2. Ved nedrivningsarbejder, hvor asbest forekommer i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdssted afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et telt eller lignende, der er uigennemtrængeligt for støv. Adgang til teltet skal ske gennem en luftsluse.

Stk. 3. Ventilation af teltet skal foretages således, at et undertryk hindrer spredning af støv til andre områder. Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted.

§ 37. Under arbejdet skal de beskæftigede være iført særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning, om nødvendigt skal der endvidere anvendes åndedrætsværn, jf. § 35, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Alle beskæftigede skal have udleveret en egnet støvmaske, uanset om luftforureningen er søgt fjernet efter § 35, stk. 1.

Stk. 3. For arbejdstøjets og værnemidlernes anvendelse gælder reglerne i § 24, stk. 2-6, § 25 samt § 35, stk. 2 og 3.

§ 38. Ved nedrivningsarbejde og ved reparationsarbejde skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til lokaler til opbevaring af arbejdstøj adskilt fra dagligt tøj samt håndvask med varmt og koldt vand. Der skal herudover være adgang til bruserum med varmt og koldt vand.

§ 39. Arbejdsstedet skal rengøres forsvarligt, såvel under arbejdet som efter dets ophør. Rengøring udføres ved hjælp af støvsuger med et særligt filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv. Hvis det er nødvendigt for at undgå støvforurening, holdes gulve og lignende fugtige under arbejdets udførelse.

Kapitel 8

Helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede

§ 40. Ansatte, der beskæftiges ved arbejde, der omfattes af kapitel 6 og 7, skal have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de påbegynder arbejdet. Der skal desuden være adgang til en sådan undersøgelse mindst een gang hvert 3. år, så længe påvirkningen varer.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal meddele lægen alle nødvendige oplysninger til brug for lægeundersøgelserne.

Stk. 3. Lægen skal sende sin erklæring om resultaterne af undersøgelserne til Energistyrelsen og skal orientere de undersøgte om resultatet. Resultatet af lægeundersøgelserne skal opbevares i mindst 30 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt.

Stk. 4. Resultatet af undersøgelserne må ikke overlades til arbejdsgiveren.

Stk. 5. Udgifterne ved de nævnte lægeundersøgelser påhviler arbejdsgiveren.

Stk. 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at undersøgelserne kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og normalt i arbejdstiden.

§ 41. Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol med angivelse af arten og varigheden af deres arbejde samt den påvirkning for asbest, der er forbundet hermed. Energistyrelsen og den læge, der har lægetilsynet iflg. § 40, har adgang til denne protokol. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i protokollen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden eller anlægget har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i protokollen.

Stk. 2. Protokollen skal opbevares i mindst 30 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt.

Kapitel 9

Dispensation

§ 42. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med direktiv 83/477/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, som ændret ved direktiv 91/382/EØF samt direktiv 91/659/EØF om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag 1 til direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (asbest).

Kapitel 10

Straf og ikrafttræden

§ 43. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde eller hæfte den, der

 • 1) overtræder §§ 4-15, §§ 17-31 og §§ 33-41
 • 2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen
 • 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 4-8, § 12, § 15, §§ 17-31, og §§ 33-40 kan der pålægges rettighedshaverne og operatøren bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes dem som forsætlig eller uagtsom. Overtrædes de i 1. punktum nævnte bestemmelser under samme omstændigheder indenfor andre arbejdsgiveres respektive arbejdsområder, pålægges vedkommende arbejdsgiver bødeansvar som nævnt i 1. punktum. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1994.

Stk. 2. Samtidig ophæves § 4 A, nr. 41, i Energiministeriets bekendtgørelse nr. 592 af 30. december 1981 om hidtil gældende regler om sikkerhedsmæssige forhold på havanlæg, som med visse ændringer forbliver i kraft efter lov om visse havanlægs ikrafttræden.

Energistyrelsen, den 6. oktober 1994

Peter Helmer Steen

/ Uffe Danvold

Bilag 1

Liste over chrysotilholdige materialer, der er tilladt efter § 4

1. Bundne pakningsmaterialer (der samtidig skal kunne modstå høj temperatur og tryk):

Lukkede metalasbestpakninger (eksempelvis kobberasbestpakninger).

Gummiasbestpakninger o.l. (eksempelvis »it« pakninger).

2. Friktionsbelægninger (d.v.s. bremse- og koblingsbelægninger) med maksimalt 70 vægtprocent asbest.

3. Lejeforinger. Phenolharpiks-baserede lejeforinger indeholdende maksimalt 50 vægtprocent asbest til anvendelse i skibe i henhold til klassifikationsselskabernes krav.

Bilag 2

Regler for mærkning efter § 11

1. Mærkningsforpligtelsen og udformning af etiketten.

Asbestholdige materialer eller deres emballage skal være forsynet med den nedenfor beskrevne etiket:

 • a) Etiketten skal være udformet efter nedenstående model og være mindst 5 cm høj (H) og 2,5 cm bred;
 • b) den består af to dele:

- den øverste del (h1 = 40 pct. H) består af bogstavet »a« i hvidt på sort bund,

- den nederste del (h2 = 60 pct. H) indeholder en klart læselig tekst i sort og/eller hvidt på rød bund;

 • c) hvis mærkningen sker ved trykning direkte på materialet, er det tilstrækkeligt, at een farve står i kontrast til bundfarven;

2. Etikettens anbringelse

Etiketten skal anbringes i overensstemmelse med nedenstående regler:

 • a) på hver enkelt af de mindst leverede enheder;
 • b) hvis et materiale omfatter dele fremstillet af asbest, er det tilstrækkeligt, at disse dele forsynes med etiketten. Mærkningen er ikke nødvendig, såfremt det på grund af små dimensioner eller uegnet emballage ikke er muligt at anbringe en etiket på materialet.

3. Mærkning af emballerede, asbestholdige materialer

3.1. Emballerede, asbestholdige materialer skal forsynes med et klart læseligt, uforgængeligt mærke med følgende oplysninger:

 • a) symbolet for farerne og angivelse af disse i overensstemmelse med dette bilag;
 • b) sikkerhedsvejledning, der skal udvælges i overensstemmelse med angivelserne i dette bilag, for så vidt som den er nødvendig for det pågældende materiale.

Såfremt der gives yderligere sikkerhedsoplysninger på emballagen, må disse ikke afsvække eller være i modstrid med de under litra a) og b) omhandlede anvisninger.

3.2. Den under punkt 3.1. omhandlede mærkning skal

- ske på en etiket, der påklæbes solidt på emballagen, eller

- på en løs etiket, der er forsvarligt fastgjort til emballagen, eller

- ske ved trykning direkte på emballagen.

3.3. Asbestholdige materialer, der kun er emballeret i plast eller lignende, anses for at være emballerede og skal mærkes i overensstemmelse med punkt 3.2. Når materialerne udtages særskilt fra sådanne emballager og markedsføres uemballerede, skal hver enkelt af de mindste leverede enheder ledsages af en notits mærket i overensstemmelse med punkt 3.1.

4. Mærkning af uemballerede, asbestholdige materialer

For så vidt angår uemballerede, asbestholdige materialer, skal mærkningen i overensstemmelse med punkt 3.1. foregå ved hjælp af

- en etiket, der påklæbes solidt på det asbestholdige materiale, eller

- en løs etiket, der er forsvarligt fastgjort til dette materiale, eller

- ved trykning direkte på materialet,

eller, når ovennævnte fremgangsmåder ikke på rimelig vis kan anvendes, som for eksempel på grund af begrænsede dimensioner, almindelig uegnethed eller visse tekniske vanskeligheder, en medfølgende notits mærket i overensstemmelse med punkt 3.1.

5. Brugsanvisning

Brugsanvisninger efter § 8 skal udarbejdes for asbest og asbestholdige materialer.

Som minimum skal følgende elementer tages i betragtning:

- arbejdet skal så vidt muligt foregå i fri luft eller i et godt ventileret lokale;

- der skal fortrinsvis anvendes håndværktøj eller værktøj med lavt omdrejningstal, der om nødvendigt er udstyret med en anordning til opsamling af støv; når der anvendes værktøj med højt omdrejningstal, skal det altid være udstyret med sådanne anordninger;

- fugtes om muligt, inden der skæres eller bores;

- støvet fugtes og opsamles i en beholder, der lukkes omhyggeligt og bortskaffes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Bilag 3

Metode for måling af luftens asbestindhold efter § 22

1. Der skal udtages prøver inden for åndingszonen for hver beskæftiget: dvs. inden for en halvkugle med en radius på 30 cm foran ansigtet og målt fra midtpunktet af en linie, der forbinder ørerne.

2. Der anvendes membranfiltre (blandede estere af cellulose eller cellulosenitrat) med en porestørrelse på 0,8 til 1,2 micrometer, påtrykt net og med en diameter på 25 mm.

3. Der anvendes en åben filterholder med et mellem 33 og 44 mm langt cylindrisk rør med munding på mindst 20 mm diameter. Under brugen skal dette rør vende nedad.

4. Der anvendes en batteridrevet bærbar pumpe, som den beskæftigede bærer i bæltet eller i en lomme. Luftgennemtaget skal være jævnt og indledningsvis indstilles på 1 liter pr. minut +- 5 pct. Luftgennemtaget under prøveudtagningen må ikke afvige mere end +- 10 pct. fra luftgennemtaget ved målingens begyndelse.

5. Prøveudtagningstiden skal måles med en nøjagtighed på 2 pct.

6. Optimal fibertæthed i filtrene: 100 til 400 fibre/mm2.

7. Hele filteret eller, om ønsket, et udsnit af dette anbringes på objektglasset, gøres gennemsigtigt ved anvendelse af acetone-triacetin-metoden og forsynes med dækglas.

8. Der anvendes et binokulært mikroskop til tællingen, som skal have følgende specifikationer:

- Koehler-belysning;

- anordningen under objektbordet består af en Abbe-kondensator eller en akromatisk kondensator med fasekontakt, som er anbragt i en fokuserings- og centreringsanordning; indstilling af fasekontrastens centrering er uafhængig af kondensatorens centreringsmekanisme;

- et 40 x parfocalt akromatisk positiv fasekontrastobjekt med N.A. 0,65-0,70; faseringen bør have en absorption på 65 til 85 pct.;

- 12,5 x kompensationsokular; der skal kunne indsættes en måleskala i mindst et okular, som skal kunne fokuseres på skalaen;

- en Walton-Beckett cirkulær okularmålskala med en diameter i objektplanet på 100 mikrometer +- 2 mikrometer ved brug af det foreskrevne objekt og okular, og kalibreret med et objektmikrometer.

9. Mikroskopet opstilles i henhold til fabrikantens forskrifter, og opløsningsevnen kontrolleres med et standardfasekontrastobjekt. Kode 5 AIA-test-objekter eller op til blok 5 på HSE/NPL Mark 2-testobjekt skal være synlig ved anvendelse som foreskrevet af fabrikanten. Denne procedure skal gennemføres ved begyndelsen af den dag, hvor mikroskopet skal anvendes.

10. Prøver tælles efter reglerne i Dansk Standard 2169, 1. udgave, november 1981.

11. Koncentrationen i luften beregnes i henhold til afsnit 7 i den i punkt 10 nævnte standard.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen inderholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 91/382/EØF om ændring af Rådets direktiv 83/477/EØF, EF-Tidende 1991 L 206 s. 16, samt Kommissionens direktiv 91/659/EØF, EF-Tidende 1991 L 363 s. 36.

(* 2) Antallet af fiberdage kan findes på grundlag af følgende oplysninger:

1) Asbestkoncentrationen i luften (fibre/cm3)

2) Antallet af perioder med faktisk udsættelse eller af perioder med mulighed for udsættelse.

Fiberniveauet F er da:

F = 0.125 sigma C1 x T1, hvor C1 er koncentrationen (f/cm3) i

perioder med varigheden T1 (timer) inden for en 3 måneders (12 ugers) periode.