Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-4 Arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr, 1. januar 2001

 

 

 

Kapitel II-4

Arbejdsrums og arbejdssteders indretning
og udstyr

 

 

Indledning *

Regel 1 Anvendelse *

Regel 2 Definitioner *

Regel 3 Generelt om arbejdsrums og arbejdssteders indretning *

Regel 4 Mekanisk udsugning fra arbejdsrum og arbejdssteder *

Regel 5 Arbejdsrum til opbevaring og håndtering af maling mv. *

Regel 6 Kabysudstyr *

Regel 7 Forebyggelse af nedstyrtning *

 

 

Kapitel II-4

Arbejdsrums og arbejdssteders indretning
og udstyr

Indledning

Dette kapitel indeholder konstruktive bestemmelser på udvalgte arbejdsområder som en følge af bestemmelserne i regelværket "Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, forskrifter for arbejdsmiljø i skibe". Hvis bestemmelserne i dette kapitel er opfyldt, vil Søfartsstyrelsens krav til sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige arbejdsmiljøforhold normalt være opfyldt på de nævnte områder.

Søfartsstyrelsen kan dog efter en konkret vurdering stille yderligere krav, hvis det vurderes, at den søfarende er udsat for unødig sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko.

Regel 1 Anvendelse

1 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for nye skibe.

Regel 2 Definitioner

1 "Arbejdsrum": Ethvert rum i skibet, hvor der udføres et arbejde så som styrehus, maskinrum, kabysser, rum hvorfra maskineri overvåges og betjenes, værksteder, arbejdsrum hvor stoffer og materialer håndteres, kontorer og lignende.

2 "Fast arbejdssted": Det sted i et arbejdsrum eller andre steder, hvor der regelmæssigt udføres et arbejde, så som ved arbejdsborde, værktøjsmaskiner, rensekar, trykprøvningsstande, kogesteder, hvor maling blandes og tilhørende arbejdsredskaber rengøres mv. og lignende steder.

3 "Separat mekanisk udsugning": Mekanisk udsugningssystem, der ikke har forbindelse til andre ventilationssystemer.

4 "Mekanisk lokaludsugning": Udsugning der fjerner luftbårne partikler, dampe og gasser, aerosoler og lignende så tæt ved forureningskilden som muligt.

5 "Kabysudstyr": Indretninger, tekniske hjælpemidler herunder elektriske maskiner og apparater af enhver art, der anvendes ved tilberedning og forarbejdning af fødevarer, eksempelvis røremaskiner, pålægsmaskiner, grøntsagssnittere, råkostmaskiner, skivemaskiner til brød, affaldskværne, kipstegere og kipgryder.

6 "Unødig påvirkning": En påvirkning, der kan reduceres væsentligt i niveau, og som det forekommer rimeligt at gennemføre forebyggende foranstaltninger imod.

7 "Nyt skib": Et skib, hvis køl er lagt, eller som befinder sig på et tilsvarende byggestadium den 1. januar 2001 eller senere.

8 "Frit dæk": Et dæk, som er helt åbent for oven og på mindst to af siderne.

Regel 3 Generelt om arbejdsrums og arbejdssteders indretning

1 Arbejdsrum og arbejdssteder i skibet skal være således indrettet, at der tages mest muligt hensyn til de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold både fra en enkeltvis og en samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, herunder skibets bevægelser i søen, som på kort eller langt sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

2 Hvor hensynet til sikkerheden og sundheden gør det påkrævet, skal arbejdsstedet være således indrettet, at arbejdet kan udføres i forsvarlige arbejdsrum, medmindre arbejdet efter sin art er udendørs, eller med mindre det vil være åbenbart urimeligt eller uhensigtsmæssigt.

3 Arbejdsrum og arbejdssteder skal være forsvarligt og hensigtsmæssigt indrettet og placeret under hensyn til de arbejdsprocesser, der skal foregå. Det skal herunder sikres, at unødige påvirkninger fra stoffer og materialer, stråling, høje temperaturer, ildelugt, støj, vibrationer m.v. fra omgivelserne undgås eller alternativt reduceres mest muligt.

4 Det enkelte arbejdsted skal være så rummeligt, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt, så alle arbejdsfunktioner kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og bevægelser.

5 Hvor arbejdet uden ulempe kan foregå siddende, uden derved at reducere sikkerhedsniveauet, skal arbejdsstedet indrettes i overensstemmelse hermed. Ved stående og gående arbejde skal der, så vidt det er muligt, findes siddepladser, der kan benyttes ved afbrydelse i arbejdet.

6 Belysningen i arbejdsrummet og på arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt til, at arbejdet og færdslen kan foregå fuldt forsvarligt)_) .

7 Hvor det er praktisk muligt, og hvor det ikke forringer skibets sikkerhed, herunder brandsikringen, skal arbejdsrum have tilgang af dagslys gennem vinduer eller lignende.

8 Arbejdsrum og arbejdssteder skal være udformet og indrettet under hensyntagen til forholdene omkring renholdelse, ryddelighed og vedligehold.

9 Hvor det er praktisk muligt skal temperaturen i arbejdsrum og ved arbejdssteder, hvor der regelmæssigt udføres arbejde, være tilpasset den menneskelige organisme under arbejdets udførelse, idet der skal tages hensyn til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning.

Regel 4 Mekanisk udsugning fra arbejdsrum og arbejdssteder

1 Hvis der ved en arbejdsproces på et fast arbejdssted sker udvikling af, støv, dampe og gasser, aerosoler og lignende, der er unødige, sundhedsskadelige, eksplosive eller generende, skal der etableres en fast installeret mekanisk lokaludsugning. Rummet skal have tilgang af luft fra frit dæk (erstatningluft).

2 Der skal således etableres lokaludsugning ved svejseborde, trykprøvestande, rensekar til afvaskning af maskindele, stegepladser i kabys, større opvaskemaskiner og lignende faste arbejdssteder, hvor stoffer og materialer håndteres og tilhørende arbejdsredskaber rengøres m.v.

.1 Lokaludsugningen skal have en passende gribehastighed (væk fra personen), som afhænger af forureningens art. Som eksempler kan nævnes:

.1 Svejsning 0,5-1,0 m/s

.2 Rensekar (opvarmede og uopvarmede) 0,2-0,5 m/s

.3 Blande-/afrensningsplads i malershop 0,2-0,5 m/s

4 Ved arbejdssteder, der ikke kan betragtes som faste, og hvor de samme påvirkninger som nævnt under stk. 1 i denne regel kan forekomme, skal der anvendes transportabelt udsugningsudstyr og/eller egnede personlige værnemidler.

5 Den udsugede luft skal føres til frit dæk og må ikke kunne føres tilbage til arbejdsrummet eller andre rum i skibet via ventilationssystemerne (recirkulation).

6 Alle udsugningssystemer skal ved det faste arbejdssted være forsynet med en driftsindikering for utilstrækkelig funktion.

Regel 5 Arbejdsrum til opbevaring og håndtering af maling mv.

1 Der skal være indrettet et arbejdsrum, hvori maling, organiske opløsningsmidler og brændbare væsker kan håndteres, hvis der skal udføres malerarbejde om bord under skibets drift. Rummet skal have adgang fra frit dæk eller et ro/ro-dæk med forskriftsmæssig ventilation og være hensigtsmæssigt indrettet herunder have et frit dørkareal på mindst 4 m2 . Arbejdsrummet og opbevaringsrum for maling, organiske opløsningsmidler, brændbare væsker mv. kan kombineres.

2 Arbejdsrum til håndtering af maling mv. skal være forsynet med mekanisk lokaludsugning ved arbejdsstedet. Størrelsen af luftfornyelsen (luftskiftet) skal i rummet være på mindst 6 gange i timen.

.1 Ventilationen skal kunne standses uden for rummet i forbindelse med udløserstedet for det krævede faste brandslukningsanlæg.

.2 Med hensyn til gribehastighed for lokaludsugningen henvises til regel 4, stk.3.

3 Storesrum, der kun anvendes til opbevaring af maling, organiske opløsningsmidler, brændbare væsker mv., skal forsynes med rumudsugning, der skal skifte luften mindst 6 gange i timen.

4 Ved installation af mekanisk udsugning i rum til opbevaring og håndtering af maling skal bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-1, regel 45, stk. 10 og kapitel II-2, regel 16 endvidere opfyldes.

Regel 6 Kabysudstyr

1 Kabysudstyr skal være konstrueret og indrettet , så det er i overensstemmelse med gældende krav for udstyr, der forhandles i Danmark, hvilket bl. a. medfører,

.1 at udstyret er konstrueret eller afskærmet, så personer ikke kan komme i berøring med bevægelige dele og andre faresteder under drift,

.2 at afskærmninger og andre beskyttelsesforanstaltninger ikke uden videre kan fjernes eller sættes ud af drift, og

.3 at fjernede eller manglende afskærmninger og beskyttelsesanordninger hindrer igangsætning af udstyret og standser udstyret, hvis de/det aftages under drift, samt at udstyret kun kan startes igen ved at genaktivere startkontakten.

2 Kabysudstyr, der er CE-mærket, må normalt anses for at opfylde bestemmelserne i stk. 1 i denne regel.

3 Kipstegere og kipgryder skal kunne fastholdes i alle positioner under vippebevægelsen. Kipstegere og kipgryder med kardansk ophæng skal have fastholdelsesbeslag med et passende antal indstillinger. Betjeningspaneler skal placeres hensigtsmæssigt.

4 Der skal foreligge en instruktion, der indeholder fyldestgørende oplysninger om kabysudstyrets anvendelse, vedligeholdelse, rengøring og eventuel fare ved brug samt instruktion om hvordan faren imødegås.

Regel 7 Forebyggelse af nedstyrtning

1 På steder, hvor det kan forudses, at der i forbindelse med arbejde er risiko for fald på mere end 2 m til det underliggende niveau, skal faldrisikoen imødegås effektivt. Det kan gøres ved etablering af rækværk, indhegning, overdækning og lignende foranstaltninger med samme sikkerhedsniveau. Hvor dette ikke er muligt skal der anbringes forankringspunkter for faldsikringsudstyr.

2 I maskinrum, lasttanke, lastrum, pumperum, storesrum o. lign, skal trapper og lejdere mellem niveauforskelle på 2 m eller mere, være konstrueret, så færdsel kan foregå fuldt forsvarligt. Trapper og lejdere skal således have en passende hældning, der skal være mindre end 70° i forhold til det horisontale plan, og som i hele deres udstrækning skal være forsynet med gelændere)_) . Hvor dette undtagelsesvist ikke kan lade sig gøre, skal regel 7.3 opfyldes.

3 Trapper og lejdere som har en hældning i forhold til horisontalplanet på 70° eller mere og større højde end 5 m over dæk eller lignende, skal forsynes med indretninger, der kan sikre mod nedstyrtning under færdsel. Disse indretninger skal som udgangspunkt være enten rygbøjler eller forankringspunkter for faldsikringsudstyr i form af skinne eller wire.

.1 Rygbøjler skal monteres fra en højde af 2,20 m over niveau. Rygbøjlerne skal gå mindst 1 m op over det plan, lejderen fører til, og skal mindst opfylde DVS 50027 eller tilsvarende standard. Der skal etableres hvileplatforme for hver 5 m. Lejderes sektioner skal ved platformene være forskudt mindst 90° i forhold til hinanden.

.2 Forankringspunkter i form af wire eller skinne skal monteres ubrudt i hele adgangsvejens udstrækning og mindst 1 m op over det plan, lejderen fører til. Der skal etableres hvileplatforme på hensigtsmæssige steder, så den samlede afstand, der tilbagelægges på trappen/lejderen, ikke overstiger 15 m i et stræk.

.3 Hvileplatforme skal have en passende størrelse, dog mindst 600 x 600 mm, være forsynet med skridhæmmende belægning, samt et rækværk med knæ- og fodlister i en højde på 1 m.

4 Hvor det ikke er muligt at montere rygbøjler eller forankringspunkter for faldsikringsudstyr, skal der træffes foranstaltninger med samme sikkerhedsniveau for at forhindre nedstyrtning under færdsel.

Bemærkninger til regel 6 og 7

Udstyr, der er CE-mærket må normalt anses for at opfylde de krav, der inden for EU er til det pågældende udstyr.

For kabysudstyr indebærer dette opfyldelsen af kravene i direktiv 89/392/EØF om indenbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om maskiner (Maskindirektivet) med senere ændringer, som er indført i Danmark ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler.

For faldsikringsudstyr indebærer dette opfyldelse af kravene i direktiv 89/686/EØF om indenbyrdes tilnærmelser af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler med senere ændringer, som er indført i Danmark ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1273 af 18. december 1996 om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler. Personlige redningsmidler, som er krævet i medfør af SOLAS-konventionen, er ikke omfattet af disse bestemmelser.

Officielle noter

_) Der henvises til Dansk Standard 700 om kunstig belysning i arbejdslokaler og vejledning i MSC/circ.834 Guidelines for Engineroom Layout, Design and Arrangement.

_) Med hensyn til detaljeret udformning af trapper og lejdere henvises til Søfartsstyrelsens vejledning nr. 2 af 6. juni 1994 om sikker adgang til og arbejde i store tanke og store lastrum.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".