Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på havanlæg (* 1)


I medfør af § 5, stk. 1, § 21, stk. 2, og efter bemyndigelse i

henhold til § 9, stk. 2, i lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse

havanlæg, samt efter samråd med Søfartsstyrelsen, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på havanlæg, som omhandlet i havanlægslovens § 1.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansattes brug af personlige værnemidler under arbejdet.

Stk. 2. Undtaget fra bekendtgørelsens anvendelsesområde er:

 • 1) Arbejdstøj og uniformer, som ikke specielt er beregnet til at beskytte de ansattes sikkerhed og sundhed. Dog gælder § 8 i tilfælde, hvor der på grund af arbejdets art sker en forurening af beklædningen, som bevirker, at det ikke kan anses for sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at den ansatte selv rengør det.
 • 2) Udstyr til nødhjælps- og redningstjeneste.
 • 3) Personlige værnemidler til brug i forbindelse med køretøjer.
 • 4) Transportabelt udstyr til sporing og lokalisering af farlige og skadelige faktorer.

§ 3. Ved personlige værnemidler forstås i denne bekendtgørelse alt udstyr, herunder beklædning, der er bestemt til at skulle benyttes af de ansatte for at beskytte mod een eller flere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed og sundhed under arbejdet, samt ethvert tilbehør, der tjener dette formål.

Almindelige bestemmelser

Operatører, rettighedshavere m.v.

§ 4. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt og således at brug af personlige værnemidler i videst muligt omfang undgås.

Arbejdsgiveren

§ 5. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler.

§ 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

§ 7. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de personlige værnemidler, der anvendes, er i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne vedrørende deres sikkerheds- og sundhedsmæssige udformning og fremstilling.

Stk. 2. Endvidere skal arbejdsgiveren sørge for, at de anvendte personlige værnemidler til enhver tid

 • 1) yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener,
 • 2) ikke forringer eventuelle korrigerende hjælpemidler for f.eks. syn og hørelse,
 • 3) passer til brugeren, om fornødent efter tilpasning,
 • 4) er egnede til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet og
 • 5) vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og den ansattes helbred.

Stk. 3. Såfremt det på grund af flere risici er påkrævet samtidig at bære flere personlige værnemidler, skal disse kunne bæres, uden at de mister deres virkning i forhold til hver enkelt risiko.

§ 8. Arbejdsgiveren skal forsyne de ansatte med personlige værnemidler.

Stk. 2. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af personlige værnemidler.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for at personlige værnemidler opbevares og vedligeholdes på forsvarlig vis, således at de ikke mister deres beskyttende virkning.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal sikre, at personlige værnemidler er rene, tørre og desinficerede, inden de tages i brug.

Stk. 5. Vedkommende arbejdsgiverpart og arbejdstagerorganisation kan træffe aftaler om fordeling af udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af værnefodtøj.

Stk. 6. Tilsvarende aftaler kan indgås mellem en arbejdsgiver og de ansatte, når de ansatte ikke er omfattet af kollektive overenskomster.

§ 9. Arbejdsgiveren skal sikre, at personlige værnemidler anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, og at denne er klar og forståelig for de ansatte.

Stk. 2. Personlige værnemidler må kun anvendes til de angivne formål.

§ 10. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får instruktion i brugen af personlige værnemidler samt oplysning om de risici, anvendelsen af det personlige værnemiddel beskytter imod.

Stk. 2. Arbejdsgiveren sørger for, at de ansatte oplæres og om fornødent trænes i at anvende personlige værnemidler.

§ 11. Hvor brugen af personlige værnemidler gør omklædning nødvendig, skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte får passende mulighed for omklædning og opbevaring af gangtøj.

§ 12. Arbejdsgiveren skal under hensyn til den aktuelle arbejdssituation ved skiltning angive det område, inden for hvilket personligt værnemiddel skal bruges, samt arten af disse. Skiltene skal være af solidt materiale og forsvarligt vedligeholdt.

§ 13. Arbejdsgiveren skal tilrettelægge arbejdet under hensyn til den fysiske og psykiske belastning, ulempe m.v., der ved de enkelte arbejdsformer er forbundet med brugen af personlige værnemidler, samt personlige værnemidlers beskyttelsesevne.

§ 14. Bestemmelserne i §§ 5-13 fritager ikke rettighedshaverne eller operatøren for de pligter, der påhviler dem efter bestemmelserne i Energiministeriets bekendtgørelse om sikkerhed m.v. på havanlæg.

Arbejdslederen

§ 15. Arbejdslederen skal påse og medvirke til, at personlige værnemidler er til stede, hvor det er påkrævet, og at de bliver benyttet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Ansatte

§ 16. De ansatte skal bruge de udleverede personlige værnemidler straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

Stk. 2. De ansatte skal medvirke til, at udstyret virker efter hensigten, herunder meddele eventuelle fejl og mangler til et medlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Dispensation

§ 17. Energistyrelsen vil, hvor særlige forhold foreligger, og når det skønnes rimeligt og forsvarligt, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Straf

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde eller hæfte, den der

 • 1) overtræder §§ 4-13 og § 15,
 • 2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller
 • 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til § 17.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 5-13 kan der pålægges rettighedshaverne og operatøren bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes dem som forsætlig eller uagtsom. Overtrædes de i 1. punktum nævnte bestemmelser under samme omstændigheder indenfor andre arbejdsgiveres respektive arbejdsområder, pålægges vedkommende arbejdsgiver bødeansvar som nævnt i 1. punktum. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Ikrafttræden m.v.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves § 4 A, nr. 38, i Energiministeriets bekendtgørelse nr. 592 af 30. december 1981 om hidtil gældende regler om sikkerhedsmæssige forhold på havanlæg, som med visse ændringer forbliver i kraft efter lov om visse havanlægs ikrafttræden.

Stk. 3. Personlige værnemidler, som opfylder hidtil gældende krav, og som er bragt på markedet før den 1. januar 1993, kan fortsat anvendes efter denne dato.

Energistyrelsen, den 11. november 1992

Ib Larsen

/ Frank Bill

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets

direktiv nr. 89/656, EF-Tidende 1989, L 393,s. 18