Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen

(Delegationsbekendtgørelsen)


I medfør af § 80 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse

fastsættes:

§ 1. Miljøstyrelsen udarbejder vejledninger m.v. inden for miljøbeskyttelseslovens område, herunder vejledninger som nævnt i lovens § 14, stk. 1.

§ 2. Følgende beføjelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven udøves af Miljøstyrelsen:

 • 1) meddelelse af tilladelse i henhold til lovens § 17, stk. 4, til opdræt af vilde rotter,
 • 2) beføjelser i henhold til lovens § 25, stk. 1, jf. §§ 22-24 i sager, hvor miljøministeren i henhold til vandforsyningsloven træffer afgørelse om vandinvinding,
 • 3) meddelelse af tilladelse i henhold til lovens § 27, stk. 3, til, at stoffer, der kan forurene vandet, i særlige tilfælde tilføres vandløb, søer eller havet,
 • 4) begrænsning af bestående listevirksomheders adgang til at søge godkendelse i henhold til lovens § 38, stk. 2,
 • 5) udarbejdelse af standardbetalingsvedtægter i henhold til lovens § 48, stk. 4, til dækning af udgifter vedrørende affaldsbortskaffelsen,
 • 6) anmodning om oplysninger og påbud om undersøgelser m.v. i henhold til lovens § 72,
 • 7) afgørelser, som ministeren i henhold til lovens § 82 henlægger til Miljøstyrelsen,
 • 8) pålæg til amtsråd og kommualbestyrelser i henhold til lovens § 83, stk. 1, om at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af forhold vedrørende miljøbeskyttelsen,
 • 9) pålæg til amtsråd og kommunalbestyrelser i henhold til lovens § 84 om at tage spørgsmål vedrørende miljøbeskyttelsen op til behandling og beslutning,
 • 10) afgørelse i henhold til lovens § 91 af klage over kommunalbestyrelsens eller amtsrådets afgørelse og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven,
 • 11) bestemmelse i henhold til lovens § 95 om opsættende virkning af klager over påbud og forbud,
 • 12) bestemmelse i henhold til lovens § 96, stk. 1 om at tillægge klage over godkendelse, tilladelse eller dispensation opsættende virkning, og
 • 13) bestemmelse i henhold til lovens § 97 om, at klage over en ekspropriationsbeslutning ikke har opsættende virkning.

Stk. 2. Modtagne klager over afgørelse, jf. lovens § 94, indsendes af myndigheden til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen forbereder følgende afgørelser i henhold til loven:

 • 1) indgåelse af miljøaftaler i henhold til lovens § 10, stk. 2,
 • 2) bestemmelse i henhold til lovens § 32, stk. 4, om forudsætninger for planlægningen og administrationen af loven,
 • 3) bestemmelse i henhold til lovens § 47, stk. 4, om forudsætninger for den kommunale affaldsplan, herunder om, at planen skal erstattes af en fælleskommunal plan,
 • 4) bestemmelse i henhold til lovens § 49, stk. 1, om kommunernes pligt til at oprette, udvide deltagerkredsen af eller tilslutte sig kommunale fællesskaber for affaldsbortskaffelse, herunder genanvendelsesvirksomheder,
 • 5) bestemmelse i henhold til lovens § 49, stk. 2, om at kommunale fællesskaber for affaldsbortskaffelsen skal modtage affald fra kommuner, som ikke deltager i fællesskabet, samt om at kommunerne stiller arealer til rådighed for sådanne fælleskommunale virksomheder,
 • 6) bestemmelse i henhold til lovens § 51 om materialer og produkter,
 • 7) bestemmelse i henhold til § 67 om at henlægge tilsynet til andre myndigheder,
 • 8) beslutning i henhold til lovens § 82 om at overtage amtsrådets eller kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven, og
 • 9) bestemmelse i henhold til lovens § 98, stk. 4 og § 107, stk. 2, om, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.

§ 3. Bestemmelserne i § 2 gælder ikke for så vidt angår virksomheder, der er omfattet af pkt. H i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. Det samme gælder garageanlæg og pladser til kørende materiel, virksomheder og anlæg for service eller reparation af motordrevne køretøjer, trafikanlæg samt virksomheder, der har lighed hermed.

Klage m.v.

§ 4. Afgørelser, truffet af Miljøstyrelsen i henhold til § 2, stk. 1, er endelige, medmindre de kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. lovens § 103.

§ 5. Miljøministeren kan bestemme, at en afgørelse, der i henhold til denne bekendtgørelse skulle være truffet af Miljøstyrelsen, i stedet træffes af ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan give direktøren instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er henlagt til Miljøstyrelsen.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 178 af 29. marts 1974 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

§ 7. Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse opretholdes regler, der er udstedt efter de i lovens § 113 nævnte love.

Stk. 2. Afgørelser i henhold til § 69 c i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989, bevarer deres gyldighed, indtil der træffes ny afgørelse.

Miljøministeriet, den 18. december 1991

Per Stig Møller

/ Hans Jurgen Stehr

Officielle noter

Ingen