Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde omtalt, at en programdirektør i DR-TV havde kæmpet for at få flyttet TV-avisen. Klageren, der var medarbejder ved TV-avisen, ønskede et genmæle.

Hverken det genmæle, klageren ønskede, eller det genmæle, parterne enedes om, opfyldte medieansvarslovens regler. Pressenævnet kunne derfor ikke tage stilling til, om klagerens indlæg var bragt tilstrækkeligt hurtigt. Pressenævnet noterede med tilfredshed, at bladet havde beklaget det tidsmæssige forløb.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 73/1992

 

Ved skrivelse af 6. oktober 1992 har journalist ved TV-Avisen [K] klaget over den måde, hvorpå Politiken har behandlet hans forsøg på at komme til orde over for en artikel, der blev bragt den 9. september 1992.

I artiklen, der handlede om Ingolf Gabolds fratræden som programdirektør i DR-TV, hed det bl.a.: "Han kæmpede i månedsvis for at få flyttet TV-Avisen, fordi den lå i vejen for en nyskabende programflade, og det eneste han i realiteten fik ud af det, var truslen om faglige konflikter."

Klageren bad samme dag om at få optaget følgende indlæg:

" Claes Kastholm Hansen skriver i sin artikel den 9. september 1992 om Ingolf Gabold, at det eneste han fik ud af sit ønske om at flytte TV-A, var truslen om faglige konflikter. Det er grebet ud af den blå luft. Eller på mundret dansk. Det er en lodret løgn.

Medarbejderne på TV-A har på intet tidspunkt drøftet eller truet med faglig konflikt i forbindelse med diskussionen om flytning af TV-A.

Men mulige faglige konflikter passer godt i det billede, som Kastholm ønsker at give læserne af DR. Måske er hans analyse en smule præget af, at han er på lønningslisten hos vor konkurrent TV 2 i et debatprogram."

Dagen efter, den 10. september 1992, talte klageren med Politikens redaktionschef, der oplyste, at indlægget var sendt til debatredaktionen.

Den 17. september 1992 talte klageren med debatredaktøren, der oplyste, at indlægget var forelagt Kastholm med anmodning om hans kommentar.

Den 22. september 1992 rettede klageren henvendelse til chefredaktøren og efter brevveksling med denne accepterede klageren den 25. september 1992 en formulering, der med enkelte rettelser svarede til den oprindelig fremsendte.

Den 1. oktober 1992 overbragte klageren en kopi af den vedtagne formulering til Politiken, idet han havde fået at vide af chefredaktørens sekretær, at bladets eksemplar var blevet væk.

Efter at klageren havde indbragt sagen for Pressenævnet blev klagerens indlæg bragt i Politiken den 23. oktober 1992 i læserbrevsspalten.

[K] har til støtte for sin klage gjort gældende, at hans ytringsfrihed er blevet krænket i kraft af Politikens tilsidesættelse af medieansvarslovens bestemmelser om, at "dementier" skal bringes snarest muligt.

I en udtalelse om klagen har Politiken anført, at klagen er berettiget. Der har været tale om nogle redaktionelle kortslutninger og ikke om et ønske om at afvise klageren.

Da Politiken modtog den endelig version af indlægget den 1. oktober 1992, forelagde chefredaktøren det i følge udtalelsen for debatredaktøren samt Kastholm og bad om, at det snarest blev offentliggjort som læserbrev, eventuelt med Kastholms replik. Debatredaktøren ventede herefter på Kastholm, der imidlertid ikke mente at skulle foretage sig yderligere, og derfor skete der intet.

Det fremgår endelig af udtalelsen, at der nu er indført en procedure på redaktionen for at forhindre gentagelser.

Følgende nævnsmedlemmer har deltaget i behandlingen: Axel Kierkegaard, Bent A. Koch, Kaare R. Skou og Ole Malmqvist.

Pressenævnet udtaler:

Efter medieansvarslovens § 38 skal indholdet af et genmæle i alt væsentligt være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger. Et genmæle må således ikke indeholde kommentarer og vurderinger.

Hverken klagerens oprindelige formulering eller den formulering parterne senere nåede til enighed om opfylder medieansvarslovens krav. Derfor falder det uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til, om der er grundlag for kritik af Politiken.

Pressenævnet finder det dog uheldigt, at der er gået så lang tid inden læserbrevet blev bragt, og noterer med tilfredshed, at Politiken i udtalelsen om klagen har beklaget det stedfundne forløb, og at bladet har indført en procedure, der skal forhindre gentagelser.

Afsagt den 15. december 1992.