Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende stoffer


I medfør af §§ 8, 30, 45, stk. 1, 61 og 62 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 9. juli 1993 som ændret ved lov nr. 1111 af 22. december 1993 og lov nr. 438 af 1. juni 1994, samt efter forhandling med berørte erhvervs-, forbruger- og interesseorganisationer, arbejdsministeren og berørte statslige myndigheder, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter følgende kemiske stoffer og disses isomere, både alene og i blanding med andre stoffer, såfremt indholdet udgør mere end 1 vægtprocent:

 • 1) Alle CFC-er (fuldt halogenerede chlorfluorcarboner), herunder
 • a) trichlorfluormethan (CFC-11),
 • b) dichlordifluormethan (CFC-12),
 • c) trichlortrifluorethan (CFC-113),
 • d) dichlortetrafluorethan (CFC-114) og
 • e) chlorpentafluorethan (CFC-115)
 • 2) Tetrachlormethan
 • 3) Trichlorethan
 • 4) Alle haloner (fuldt halogenerede brom-

fluorcarboner, bromchlorcarboner og

 • bromchlorfluorcarboner), herunder
 • a) bromchlordifluormethan (halon-1211),
 • b) bromtrifluormethan (halon-1301) og
 • c) dibromtotrafluorethan (halon-2402)
 • 5) Alle HBFC-er (hydrobromfluorcarboner)
 • 6) Alle HCFC-er (hydrochlorfluorcarboner), herunder
 • a) chlordifluormethan (HCFC-22),
 • b) dichlortrifluorethan (HCFC-123),
 • c) dichlorfluorethan (HCFC-141) og
 • d) chlordifluorethan (HCFC-142)
 • 7) Methylbromid

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke

 • 1) genvinding, salg af genvundne, genanvendelse eller destruktion af de i § 1, nr. 1, 2, 3, 6 og 7 nævnte stoffer,
 • 2) genvinding, salg af genvundne, eller destruktion af de i § 1, nr. 4 og 5 nævnte stoffer,
 • 3) fortsat drift og servicering af anlæg til varmeoverføring, når servicering sker med genvundne stoffer,
 • 4) spraydåser til lægemidler,
 • 5) anvendelse som råmateriale til fremstilling af kemiske stoffer, der ikke er omfattet af denne bekendtgørelse, og
 • 6) videresalg i Danmark af produkter, der ved førstegangssalg opfyldte danske krav eller, ved førstegangssalg i udlandet, krav, der sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau med hensyn til ozonlagsnedbrydende stoffer.

Kapitel 2

Anvendelsesbegrænsninger

§ 3. Erhvervsmæssig anvendelse af de i § 1 nævnte stoffer er forbudt. Erhvervsmæssig fremstilling, eksport og salg af produkter indeholdende de i § 1 nævnte stoffer er forbudt.

Stk. 2. Uanset forbudet i stk. 1 kan de i § 1 nævnte stoffer dog fortsat anvendes til de i bilaget nævnte produkter og processer indtil de i bilaget anførte datoer.

Kapitel 3

Kontrol, dispensation og klageadgang

§ 4. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglene i bekendtgørelsen fraviges. Et eksempel herpå er anvendelser, der betragtes som »essentielle« i EF-forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget, og i Montreal protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder reglerne i bekendtgørelsens § 3, med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktie-, andels-, anpartsselskaber o.l., kan der pålægges selskabet bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1996. Samtidig ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 478 af 3. juni 1994.

Miljø- og Energiministeriet, den 13. december 1995

Svend Auken

/Leo Larsen

Bilag

Liste over anvendelser, hvortil fortsat anvendelse af de i § 1 nævnte stoffer er tilladt, og over produkter indeholdende de i § 1 nævnte stoffer, hvor fortsat fremstilling, eksport og salg er tilladt uanset forbudet i § 3, stk. 1, indtil den angivne dato

Alle haloner

1. Påfyldning af genvundne stoffer på stationære brand- slukningsanlæg etableret før 1.1.93, dog undtaget

 

  punkt 3                          1.1.1999 

 2. Mobile og stationære brandslukningsanlæg, dog undtaget 

  punkt 3, skal nedtages og bortskaffes senest       1.1.1999 

 3. Livsnødvendige anvendelser af genvundne stoffer til 

  brandslukningsformål i skibe, luftfartøjer, 

  flyveledercentraler og forsvaret           indtil videre 

 Alle HCFC-er 

 *1. Varmeoverføringsmiddel i luftkonditioneringsanlæg 

   i tog fremstillet efter 31.12.1997            1.1.1998 

 2. Varmeoverføringsmiddel i lukkede anlæg, bortset 

  fra luftkonditioneringsanlæg i personbiler, busser 

  og tog, og tilhørende automatikprodukter 

  fremstillet efter 31.12.1999               1.1.2000 

 3. Varmeoverføringsmiddel og tilhørende automatik- 

  produkter i eksisterende anlæg              1.1.2002 

 4. Stift plast-isolationsskum til andet end 

  fjernvarmerør                       1.1.2002 

 5. Forsknings-, udviklings- og laboratorieanvendelse     1.1.2002 

 Methylbromid 

 1. Desinfektion af møllerier og lagre for korn, mel og 

  lign.                          1 .1.1998 

 2. Desinfektion af jord i drivhuse med andre afgrøder 

  end tomater                       1 .1.1998 

 3. Desinfektion af pelse                  1 .1.1998 

 4. Desinfektion af urter                  1 .1.1998 

 5. Desinfektion af importerede frø, nødder, tørret 

  frugt og råtobak                     1 .1.1998 

 6. Desinfektion af luftfartøjer               1 .1.1998 

 7. Karantænebehandling af træemballage til eksport     1 .1.1998 

 8. Bekæmpelse af rotter på skibe              1 .1.1998 

 9. Bekæmpelse af træborende biller             1 .1.1998 

 10. Desinfektion af museumsgenstande og historiske 

   bygninger                        1.1.1998 

------------------------------

 • *) Datoen for anvendelsesforbudet for dette punkt stammer fra EF-forordning nr. 3093 af 15. december 1994 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.
Officielle noter

Ingen