Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen


I medfør af § 80 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse fastsættes:

§ 1. Miljøstyrelsen udarbejder vejledninger m.v. inden for miljøbeskyttelseslovens område, herunder vejledninger som nævnt i lovens § 14, stk. 1.

§ 2. Følgende beføjelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven udøves af Miljøstyrelsen:

 • 1) meddelelse af tilladelse i henhold til lovens § 17, stk. 4, til opdræt af vilde rotter,
 • 2) beføjelser i henhold til lovens § 25, stk. 1, jf. §§ 22-24 i sager, hvor miljøministeren i henhold til vandforsyningsloven træffer afgørelse om vandinvinding,
 • 3) meddelelse af tilladelse i henhold til lovens § 27, stk. 3, til, at stoffer, der kan forurene vandet, i særlige tilfælde tilføres vandløb, søer eller havet,
 • 4) begrænsning af bestående listevirksomheders adgang til at søge godkendelse i henhold til lovens § 38, stk. 2,
 • 5) udarbejdelse af standardbetalingsvedtægter i henhold til lovens § 48, stk. 4, til dækning af udgifter vedrørende affaldsbortskaffelsen,
 • 6) anmodning om oplysninger og påbud om undersøgelser m.v. i henhold til lovens § 72,
 • 7) afgørelser, som ministeren i henhold til lovens § 82 henlægger til Miljøstyrelsen,
 • 8) pålæg til amtsråd og kommunalbestyrelser i henhold til lovens § 83, stk. 1, om at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af forhold vedrørende miljøbeskyttelsen,
 • 9) pålæg til amtsråd og kommunalbestyrelser i henhold til lovens § 84 om at tage spørgsmål vedrørende miljøbeskyttelsen op til behandling og beslutning,
 • 10) afgørelse i henhold til lovens § 91 af klage over kommunalbestyrelsens eller amtsrådets afgørelse og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven,
 • 11) bestemmelse i henhold til lovens § 95 om opsættende virkning af klager over påbud og forbud,
 • 12) bestemmelse i henhold til lovens § 96, stk. 1 om at tillægge klage over godkendelse, tilladelse eller dispensation opsættende virkning, og
 • 13) bestemmelse i henhold til lovens § 97 om, at klage over en ekspropriationsbeslutning ikke har opsættende virkning.

Stk. 2. Modtagne klager over afgørelse, jf. lovens § 94, indsendes af myndigheden til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen forbereder følgende afgørelser i henhold til loven:

 • 1) indgåelse af miljøaftaler i henhold til lovens § 10, stk. 2,
 • 2) bestemmelse i henhold til lovens § 32, stk. 4, om forudsætninger for planlægningen og administrationen af loven,
 • 3) bestemmelse i henhold til lovens § 47, stk. 4, om forudsætninger for den kommunale affaldsplan, herunder om, at planen skal erstattes af en fælleskommunal plan,
 • 4) bestemmelse i henhold til lovens § 49, stk. 1, om kommunernes pligt til at oprette, udvide deltagerkredsen af eller tilslutte sig kommunale fællesskaber for affaldsbortskaffelse, herunder genanvendelsesvirksomheder,
 • 5) bestemmelse i henhold til lovens § 49, stk. 2, om at kommunale fællesskaber for affaldsbortskaffelsen skal modtage affald fra kommuner, som ikke deltager i fællesskabet, samt om at kommunerne stiller arealer til rådighed for sådanne fælleskommunale virksomheder,
 • 6) bestemmelse i henhold til lovens § 51 om materialer og produkter,
 • 7) bestemmelse i henhold til § 67 om at henlægge tilsynet til andre myndigheder,
 • 8) beslutning i henhold til lovens § 82 om at overtage amtsrådets eller kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven, og
 • 9) bestemmelse i henhold til lovens § 98, stk. 4 og § 107, stk. 2, om, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.

Andre opgaver

§ 3. Miljøstyrelsen varetager inden for Miljøministeriets område, de opgaver, der følger af § 2, stk. 1 og § 3, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 279 af 3. juni 1985 om det civile beredskab.

Klage m.v.

§ 4. Afgørelser, truffet af Miljøstyrelsen i henhold til § 2, stk. 1, er endelige, medmindre de kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. lovens § 103.

§ 5. Miljøministeren kan bestemme, at en afgørelse, der i henhold til denne bekendtgørelse skulle være truffet af Miljøstyrelsen, i stedet træffes af ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan give direktøren instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er henlagt til Miljøstyrelsen.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 917 af 18. december 1991 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

§ 7. Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse opretholdes regler, der er udstedt efter de i lovens § 113 nævnte love.

Stk. 2. Afgørelser i henhold til § 69 c i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989, bevarer deres gyldighed, indtil der træffes ny afgørelse.

Miljøministeriet, den 11. december 1992

Per Stig Møller

/ Hans Jurgen Stehr

Officielle noter

Ingen