Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.


I medfør af §§ 7, 13, 16, 19, stk. 5, 73, 80, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse tager sigte på at begrænse forurening og gener fra dyrehold, herunder produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning og ensilage m.v.

Stk. 2. Reglerne finder anvendelse over for stalde og lignende indretninger til dyr ved erhvervsmæssigt dyrehold, herunder lokalisering, og alle former for opbevaring og anvendelse af gødning herfra. Reglerne finder endvidere anvendelse på ensilageoplag samt opbevaring og anvendelse af ensilagesaft og visse former for spildevand. Undtaget fra bekendtgørelsens regler er butikker med almindelig dyrehandel.

Stk. 3. For virksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er godkendt i.h.t. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, gælder denne bekendtgørelses bestemmelser, jf. dog stk. 5 for pelsdyrfarme. Efterhånden som bestemmelserne får virkning, jf. § 36, erstatter de:

 • 1) Vilkår om gødningsopbevaring, herunder krav til opbevaringsanlæggenes tæthed, styrke og bestandighed samt til opbevaringskapacitet, medmindre der i godkendelsen er fastsat større krav.
 • 2) Vilkår om udbringningstidspunkter.
 • 3) Vilkår om udbringningsmængder, medmindre godkendelsen fastsætter mindre mængder end bekendtgørelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 fastsætte vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5. For pelsdyrfarme gælder reglerne i §§ 6, 8-10, 12-13, 17-19 og 21-29 a om anvendelse af husdyrgødning og om anlæg til opbevaring m.v. heraf.

Stk. 6. Reglerne finder ikke anvendelse i det omfang, de strider mod Landbrugsministeriets og Veterinærdirektoratets bestemmelser om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme.

§ 2. I bekendtgørelsen anvendes følgende definitioner:

 • 1) Ved husdyrgødning forstås fast gødning, ajle, gylle og møddingsaft fra alle husdyr.
 • 2) Fast gødning er faste ekskrementer og strøelse.
 • 3) Flydende gødning omfatter ajle, gylle og møddingsaft samt enhver sammenblanding af fast gødning med ajle, gylle og møddingsaft.
 • 4) Ajle er urin, separeret fra den faste gødning.
 • 5) Gylle er en blanding af faste ekskrementer og urin samt eventuel strøelse.
 • 6) Møddingsaft er den væske, der løber fra fast gødning under opbevaringen på møddingen samt det regnvand, der falder på møddingpladsen.
 • 7) Ensilagesaft er den væske, der løber fra ensilage, herunder sukkerroeaffald og lignende, under opbevaringen.
 • 8) Ved kvægbrug forstås husdyrbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg.
 • 9) Ved svinebrug forstås husdyrbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af svin.
 • 10) Ved spildevand forstås i denne bekendtgørelse alene mælkerumsvand samt vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift.
 • 11) En dyreenhed er en beregningsenhed, der modsvarer en malkeko af stor race uden opdræt, jf. bilaget.

Kapitel 2

Lokalisering af erhvervsmæssigt dyrehold

§ 3. I byzone- og sommerhusområde er erhversmæssigt dyrehold ikke tilladt.

Stk. 2. Dispensation til husdyrbrug kan dog meddeles af kommunalbestyrelsen, særligt til bestående landbrugsejendomme. Dispensation kan gives på vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde, møddinger m.v. udover de i bekendtgørelsen omhandlede krav.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan godkende etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug, herunder stalde og lignende, og gødningsopbevaringsanlæg inden for de i stk. 3 og 4 nævnte afstande. Etablering, udvidelse og ændring uden for de i stk. 3 og 4 nævnte afstande, samt udvidelse og ændring, der inden for disse afstande ikke medfører forøget forurening, kan ske uden godkendelse, jf. dog § 29 og § 29 a.

Stk. 2. En godkendelse skal være ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne begrænses.

Stk. 3. Afstande for lokalisering af husdyrbrug med mere end 15 dyreenheder, dog ikke husdyrbrug med mere end 250 dyreenheder i svin og fjerkræ:

 

 1) Til nabobeboelse            50 m 

 2) Til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 

  fremtidigt byzone- eller sommerhusområde samt område i landzone, 

  der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og 

  erhverv                 100 m 

Stk. 4. For følgende husdyrbrug gælder dog:

 • 1) Husdyrbrug med mere end 120 dyreenheder (svin incl. fjerkræ) dog ikke over 250 dyreenheder eller husdyrbrug med plads til mere end 20.000 slagtekyllinger eller 10.000 stk. andet fjerkræ dog ikke
   
  
    over 250 dyreenheder: 
  
   Til byzone- eller sommerhusområde     300 m 
  
   2) Øvrige husdyrbrug med mere end 120 dyreenheder: 
  
   Til byzone- eller sommerhusområde     200 m 
  
  

§ 5. Etablering, udvidelse og ændring af hundehandeler, hundekenneler og hundepensioner, herunder stalde og udendørs anlæg til hunde, skal mindst opfylde følgende afstande:

 • 1) Hundehandeler og hundekenneler for mere end 4 voksne hunde (over 18 uger) med fremavl af mere end 2 kuld hvalpe årligt:
   
  
   a) Til nabobeboelse            100 m 
  
   b) Til eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, 
  
    fremtidigt byzone- eller sommerhusområde samt områder i landzone, 
  
    der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og 
  
    erhverv                 200 m 
  
   2) Hundepensioner: 
  
   a) Til nabobeboelse            200 m 
  
   b) Til eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, 
  
    fremtidigt byzone- eller sommerhusområde samt områder i landzone, 
  
    der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og 
  
    erhverv                 300 m 
  
  

Stk. 2. Dyrehospitaler og dyreklinikker, med hunde interneret i forbindelse med behandling, er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Hvor overholdelse af de i stk. 1 nævnte afstande ikke er mulig, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning meddele dispensation fra de stillede afstandskrav til mindre udvidelser og ændringer. Dispensationen skal være ledsaget af sådanne vilkår, at der ikke opstår risiko for forurening eller gener for omgivelserne.

Placering af stalde, møddinger m.v.

§ 6. Stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning skal opfylde følgende afstandskrav:

 

 1) Til enkelt vandindvindingsanlæg     25 m 

 2) Til fælles vandindvindingsanlæg     50 m 

 3) Til vandløb (herunder dræn) og søer   15 m 

 4) Til offentlig vej, privat fællesvej og 

  naboskel (jf. dog nr. 5)         15 m 

 5) Til naboskel fra pelsdyrhal        5 m 

 6) Til levnedsmiddelvirksomhed       25 m 

 7) Til beboelse på samme ejendom      15 m 

Stk. 2. Ensilageoplag, ensilagebeholdere og lukkede beholdere til husdyrgødning samt beholdere til spildevand skal opfylde de i nr. 1-5 nævnte afstande.

Stk. 3. Hvor overholdelse af ovennævnte afstande ikke er mulig, kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation. Der kan fastsættes vilkår for indretning og drift, så at der ikke opstår væsentlige ulemper og gener eller forurening af omgivelserne, jf. § 33, stk. 3. Sådanne vilkår skal fastsættes, hvis der meddeles dispensation fra nr. 1-3.

Stk. 4. Hvor overholdelse af de nævnte afstande ikke vil medføre tilstrækkelig sikkerhed mod ikke-uvæsentlige gener eller forurening, kan kommunalbestyrelsen påbyde, at anlægget placeres mere hensigtsmæssigt, jf. § 33, stk. 3.

Stk. 5. Anlæg, jf. stk. 1, der er lovligt placeret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, kan fortsat være placeret samme sted.

Kapitel 3

Indretning af stalde m.v.

§ 7. Stalde og lignende indretninger til dyr skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. De skal have gulve, udført af for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale. Gulve skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de i stalden anvendte redskaber. Der skal etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af alle flydende affaldsstoffer i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 19 og 20.

Kapitel 4

Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg

§ 8. For ejendomme, der har et dyrehold eller som oplagrer husdyrgødning, skal opbevaringsanlæg for husdyrgødning have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 samt til, at udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstofindhold opfylder kravene i Landbrugsministeriets bekendtgørelse om grønne marker, sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskaber i jordbruget. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal dog mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet efter stk. 1 vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.

Stk. 3. Tilførslen opgøres som den mængde husdyrgødning, der produceres i det givne tidsrum, beregnet ud fra, at dyrene er på stald, samt hvad der i øvrigt tilledes anlægget f.eks. af vaskevand eller ensilagesaft. Ved opgørelsen kan gødning opbevaret i overensstemmelse med § 11 dog fraregnes. Såfremt der foreligger specielle forhold, eksempelvis hvor kødkvæg går ude en stor del af året, skal opbevaringskapaciteten minimum svare til den periode, hvor dyrene er på stald.

Stk. 4. Anlæg, der udelukkende anvendes til opbevaring af ensilagesaft og spildevand, skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringning kan ske miljømæssigt forsvarligt.

Stk. 5. Kravet i stk. 1 om opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg. Sådanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst 5 år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning.

§ 9. En opgørelse af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet, jf. § 8, skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 31. december 1994. For ejendomme, der skal opfylde opbevaringskapaciteten tidligere, jf. § 36, skal opgørelse indgives sammen med anmeldelse af byggeriet til kommunalbestyrelsen. Såfremt der foretages ændringer efter 1. januar 1995, som har indflydelse på kapaciteten jf. § 8, skal der indsendes en ny opgørelse til kommunalbestyrelsen. Kopi af aftaler efter § 8, stk. 5, skal ligeledes indsendes til kommunalbestyrelsen.

Kapitel 5

Opbevaring af fast gødning

§ 10. Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet efter bestemmelserne i §§ 12-13, eller i en lukket container, placeret på et befæstet areal med tæthed, som angivet i § 13, og afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende, jf. dog § 11.

§ 11. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må dog oplagres i marken, såfremt oplaget er overdækket. Oplaget skal opfylde afstandskravene i § 6, stk. 1, og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, for landbrugsejendomme i landsbyer, i særlige tilfælde tillade opbevaring af fast gødning i markmødding, hvis det godtgøres, at det ikke er muligt at opnå en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene.

Stk. 3. En tilladelse skal være ledsaget af sådanne vilkår for placering, indretning og drift af markmøddingen, at der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der ikke kan ske afledning til vandløb (herunder dræn), søer og havet. For markmøddinger gælder i øvrigt afstandsbestemmelserne i § 6, stk. 1.

§ 12. Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 8.

§ 13. Møddingens sidebegrænsning skal bestå af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning. Møddingbund og randbelægning samt belægning ved indkørsel i møddingen skal have mindst 3 pct. fald mod afløb.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade en anden form for begrænsning, der giver tilsvarende sikkerhed for opsamling af møddingsaften, jf. § 12.

Stk. 3. Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne, dels fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning, dels fra den oplagrede gødning.

Kapitel 6

Opbevaring af ensilage

§ 14. Saftgivende ensilage, herunder ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs, skal opbevares på ensilageplads eller i ensilagesilo.

§ 15. Ensilagepladser skal opfylde krav, svarende til bestemmelserne for møddinger med randbelægning i §§ 12-13.

§ 16. Ensilagesiloer skal have en bund, der er udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale.

Stk. 2. De skal endvidere være udført af bestandige materialer og skal kunne modstå påvirkninger fra indholdet og fra indlægning og udtagning. De skal indrettes, så ensilagesaft kun kan afledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 8.

Kapitel 7

Opbevaring af flydende husdyrgødning samt ensilagesaft og spildevand

§ 17. Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal dimensioneres for lasten af indholdet, og der skal tages hensyn til eventuelle kræfter på beholdervæg og -bund, herunder fra anlæg for omrøring og mekanisk bearbejdning. Beholderne skal endvidere udformes således, at de kan modstå påvirkninger fra omrøring og tømning.

§ 18. Beholdere for flydende husdyrgødning uden tæt flydelag skal være lukkede med anden tæt overdækning.

Stk. 2. Åbne gyllebeholdere, hvortil gylle pumpes, skal have dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb. Andre fyldningssystemer skal udføres, så at flydelaget ikke brydes.

Stk. 3. Beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingsaft, ensilagesaft eller spildevand, kan dog være åbne.

Stk. 4. Nye beholdere må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank.

Kapitel 8

Indretning af afløb

§ 19. Afløb fra stalde, møddinger og ensilageoplag, samle- og pumpebrønde skal føres gennem tætte, lukkede ledninger. Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i det af Boligministeriet udfærdigede bygningsreglement.

§ 20. Afløb fra stalde skal føres til beholder for flydende husdyrgødning.

Stk. 2. Spildevand fra vask af produkter fra husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter og lignende kan føres til en beholder for flydende husdyrgødning eller til en separat beholder.

§ 21. Afløb fra møddinger og ensilageoplag skal udføres således, at der er afløb fra disses laveste sted(er), at tilstopning undgås, og at der kan bortledes en vandmængde pr. time, svarende til mindst 100 mm nedbør. Afløbet skal føres til beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 7.

Kapitel 9

Drift og vedligeholdelse

§ 22. Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Stk. 2. Er møddingen begrænset af en randbelægning, må der ikke lægges gødning på denne. Møddingen skal i øvrigt benyttes på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at gødningen flyder uden for møddingen.

Stk. 3. På en ensilageplads må der ikke lægges ensilage på randbelægningen.

§ 23. De i bekendtgørelsen nævnte anlæg skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så at de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav.

Stk. 2. Brugeren af en beholder for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal endvidere mindst hvert 10. år lade den kontrollere med hensyn til styrke og tæthed. Kontrollen skal udføres af en af kommunalbestyrelsen udpeget person. I forbindelse med kontrollen skal der udarbejdes en rapport, som tilsendes kommunalbestyrelsen inden 8 dage efter, at kontrollen blev udført. Rapporten indgår i kommunalbestyrelsens vurdering af, om den pågældende beholder fortsat overholder bekendtgørelsens krav om tæthed og styrke.

Kapitel 10

Anvendelse af husdyrgødning og ensilagesaft

§ 24. Husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand, der tilføres jord, må kun anvendes til gødskningsformål.

Stk. 2. Husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke udbringes i skove.

Stk. 3. Undtaget for bestemmelsen i stk. 2 er pyntegrøntarealer samt skovrejsningsarealer, hvor beplantningen er mindre end 10 år gammel.

§ 25. Gylle må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Stk. 2. Udbringning af husdyrgødning m.v. må ikke give anledning til unødige gener.

§ 26. I perioden fra høst til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgødning. Undtaget herfra er udbringning fra høst til 1. oktober på etablerede, overvintrende græsarealer, samt på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps.

Stk. 2. I perioden fra høst til 20. oktober må der kun udbringes fast gødning til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

Stk. 3. I perioden fra høst til 1. november må der ikke udbringes ensilagesaft, medmindre udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

Stk. 4. I perioden fra 1. september til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgødning på de i § 24, stk. 3, omtalte arealer.

§ 27. Flydende husdyrgødning og ensilagesaft, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 12 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, skal nedbringningen finde sted, så snart det igen bliver muligt.

Stk. 2. Fast husdyrgødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedpløjes umiddelbart efter udbringning.

Stk. 3. Husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at gødningen, ensilagesaften eller spildevandet strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl.

§ 28. Inden for en landbrugsejendom, der drives som kvægbrug, må der højst udbringes husdyrgødning fra 2,3 dyreenheder pr. ha pr. år. For svinebrug, og brug uden husdyrproduktion, må der højst udbringes husdyrgødning fra 1,7 dyreenheder pr. ha pr. år og for andre husdyrbrug fra 2,0 dyreenheder pr. ha pr. år.

Stk. 2. Ved opgørelse af de arealer, der skal være til rådighed efter stk. 1, fraregnes de arealer, som ikke har et gødskningsbehov samt arealer, hvor husdyrgødning under normale omstændigheder ikke kan udbringes.

Stk. 3. Hvis en landbrugsejendom har en større gødningsproduktion, end der kan udbringes på ejendommens eget areal, jf. stk. 1, skal der foreligge skriftlig forpagtningsaftale eller anden skriftlig aftale, der sikrer, at overskydende gødning afsættes og anvendes på anden ejendom eller afsættes til fællesanlæg eller biogasanlæg. Sådanne aftaler skal også indgås ved afsætning af gødning fra fællesanlæg, biogasanlæg og lign. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning.

Stk. 4. Aftaler i medfør af stk. 3, skal gælde for mindst 1 år ad gangen regnet fra 1. august. 1-årige aftaler kan dog højst etableres for 35 ha. For den del af det nødvendige areal, jf. stk. 1, som ikke ejes eller dækkes af 1-årige aftaler, skal der foreligge skriftlige aftaler, der til enhver tid dokumenterer, at husdyrproducenten kan disponere over det fornødne areal mindst 3 år frem i tiden.

Stk. 5. Det påhviler aftaleparterne at tilsende kommunalbestyrelsen en kopi af aftaler i medfør af stk. 3. Ligger den ejendom, der aftager husdyrgødningen i en anden kommune, skal kopi af aftalen ligeledes sendes hertil.

Stk. 6. Hvis en ejendom har en større gødningsproduktion, end der kan udbringes på ejendommens eget areal, skal tilsynsmyndigheden have adgang til et ajourført regnskab over gødningsleverancer med anførsel af modtager, leveringsdata, leveret mængde og gødningstype.

Stk. 7. Det påhviler en leverandør eller en modtager af husdyrgødning med mere end 3 aftaler i medfør af stk. 3 at tilsende kommunalbestyrelsen en kopi af regnskab over gødningsleverancer årligt, senest 1. august. Ligger ejendomme, der aftager husdyrgødningen, i andre kommuner, skal kopi af regnskabet ligeledes sendes hertil.

Stk. 8. På de arealer, som er omtalt i § 24, stk. 3, må den samlede tilførsel af næringsstoffer ikke overstige 50 kg. totalkvælstof pr. ha om året og 40 kg. totalfosfor pr. ha om året. Kvælstofdoseringen kan beregnes som et gennemsnit over maximalt 10 år, fosfordoseringen kan beregnes som et gennemsnit over maksimalt 5 år.

Kapitel 11

Forhåndsanmeldelse

§ 29. Inden etablering, udvidelse eller ændring af et af de i kapitel 3-8 omhandlede anlæg, skal der indgives anmeldelse af byggeriet til kommunalbestyrelsen. Det samme gælder for pelsdyrhaller til kødædende pelsdyr.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde konstruktionstegninger m.v., som anført i bygningsreglementet, dokumentation for, at de i kapitel 3-8 nævnte krav til styrke, tæthed og bestandighed opfyldes, samt angivelse af anlæggets placering i forhold til vandindvindingsanlæg, vandløb (herunder dræn), søer, omgivende ejendomme, bebyggelse og eksisterende, eller ifølge kommuneplanen, fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde, samt områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Stk. 3. Anmeldelsespligten anses for opfyldt, når der er indgivet anmeldelse i medfør af bygningsreglementet, og når denne anmeldelse indeholder de i stk. 2 nævnte oplysninger. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 2 uger fra anmeldelsen gjort indsigelse, kan arbejdet bringes til udførelse. Såfremt byggearbejdet kræver dispensation, tilladelse eller godkendelse efter denne bekendtgørelse, skal der ansøges herom i forbindelse med anmeldelsen. Arbejdet må, uanset bestemmelsen i 1. pkt., ikke påbegyndes, medmindre dispensation, tilladelse eller godkendelse er meddelt.

Stk. 5. Har kommunalbestyrelsen gjort indsigelse, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse om, under hvilke nærmere betingelser projektet kan gennemføres.

§ 29 a. Inden etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold inden for eksisterende anlæg omfattet af kapitel 3-8, skal der indgives anmeldelse heraf til kommunalbestyrelsen. Det samme gælder for pelsdyrhold inden for eksisterende pelsdyrhaller.

Stk. 2. Anmeldelsen skal angive anlæggets placering i forhold til vandindvindingsanlæg, vandløb (herunder dræn), søer, omgivende ejendomme, bebyggelse og eksisterende, eller ifølge kommuneplanen, fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde, samt områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 2 uger fra modtagelsen af anmeldelsen gjort indsigelse, kan etableringen, ændringen eller udvidelsen bringes til udførelse. Hvis forholdet kræver dispensation, tilladelse eller godkendelse efter denne bekendtgørelse, skal der ansøges herom i forbindelse med anmeldelsen. I så fald må etableringen, udvidelsen eller ændringen, uanset bestemmelsen i 1. punktum, ikke påbegyndes, med mindre dispensation, tilladelse eller godkendelse er meddelt.

Stk. 5. Har kommunalbestyrelsen gjort indsigelse, må etablering, udvidelse eller ændring ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse om, under hvilke nærmere betingelser projektet kan gennemføres.

Kapitel 12

Tilsyn, håndhævelse m.v.

§ 30. Konstaterer kommunalbestyrelsen under tilsynet nærliggende risiko for sprængning eller lignende af en beholder til ensilagesaft, husdyrgødning eller spildevand, skal kommunalbestyrelsen umiddelbart meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller eventuelt nedlægge forbud mod drift af anlægget.

Stk. 2. Er en af de i stk. 1 nævnte beholdere anbragt således, at driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre alvorlige skader på vandindvindingsanlæg, vandløb og søer, kan kommunalbestyrelsen påbyde særlige foranstaltninger.

§ 31. For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Kapitel 13

Beslutninger, klager og straf

§ 32. For beslutninger i sager efter denne bekendtgørelse gælder bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 10.

§ 33. Klager efter denne bekendtgørelse indgives senest 4 uger efter afgørelsens meddelelse til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Denne myndighed videresender klagen til Miljøstyrelsen med sine eventuelle bemærkninger. Klagesagen afgøres efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 6, stk. 3-4, § 28, stk. 3, § 29 og § 29 a kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, forinden der efter bestemmelserne i § 6, stk. 3-4, træffes afgørelse, som ikke kan indbringes for højere administrativ instans, gøre berørte naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på 2 uger. Amtet skal tilsvarende høres i sager vedrørende ændring af de i § 6, stk. 1, nr. 1-3, omtalte afstandskrav.

§ 34. Miljøstyrelsen kan efter indstilling fra Statens Jordbrugstekniske Forsøg eller Landbrugets Rådgivningscenters afdeling for bygninger godkende, at visse anlæg og staldsystemer, beskrevet i landbrugets byggeblade, ikke behøver at overholde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3-8. Der kan stilles krav om, at nærmere angivne driftsforskrifter skal overholdes.

§ 35. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder bestemmelserne i § 3, stk. 1, § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, stk. 1 og 3, §§ 14-27, § 28, stk. 1-4 og 8,
 • 2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 6, stk. 4, og § 30,
 • 3) undlader at indhente nødvendig tilladelse efter § 4, stk. 1,
 • 4) påbegynder bygge- og anlægsarbejder ved et af de i kapitel 3-8 nævnte anlæg i strid med bestemmelserne i § 29,
 • 5) etablerer, udvider eller ændrer dyrehold i strid med bestemmelserne i § 29 a,
 • 6) undlader at indsende oplysninger eller regnskaber, herunder hindrer at give tilsynsmyndigheden adgang til et ajourført regnskab over gødningsleverancer, omfattet af §§ 8, 9 og 28, stk. 5-7, eller tilsidesætter krav til aftalernes udformning, jf. § 8, stk. 5, eller § 28, stk. 3 og 7,
 • 7) etablerer sådanne anlæg og staldsystemer, som efter § 34 er fritaget for at overholde kravene i kapitel 3-8, i strid med beskrivelserne i landbrugets byggeblade, eller overtræder fastsatte driftsvilkår, eller
 • 8) overtræder vilkår i tilladelser, godkendelser eller dispensationer.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelse er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en amtskommune, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, amtskommunen, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 14

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.m.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995, jf. dog stk. 2-9.

Stk. 2. Den i kapitel 4 omhandlede opbevaringskapacitet skal være etableret senest 31. december 1994 uanset tidligere afgørelser herom, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 3. Hvis der senest den 23. november 1994 er indgået bindende aftale om levering eller etablering af gødningsopbevaringsanlæg med den i kapitel 4 omhandlede opbevaringskapacitet, skal kapaciteten dog være etableret inden den 1. oktober 1995. Dokumentation herfor indsendes til kommunalbestyrelsen senest samtidigt med den opgørelse af den tilstrækkelige kapacitet, som skal indsendes den 31. december 1994, jf. § 9.

Stk. 4. Hvis den ansvarlige for opfyldelse af kravet om opbevaringskapacitet har indgivet ansøgning om gældssanering i henhold til lov nr. 268 af 6. maj 1993 som ændret ved lov nr. 1108 af 22. december 1993, og behandlingen af ansøgningen ikke var afsluttet 1. oktober 1994, og ansøgningen imødekommes efter den 1. oktober 1994 skal kapaciteten være etableret inden den 1. oktober 1995.

Stk. 5. Hvis kravet om opbevaringskapacitet opfyldes ved, at der i henhold til § 8, stk. 5 foreligger skriftlige aftaler af mindst 5 års varighed om levering af husdyrgødning til fælles biogasanlæg m.v., og der senest den 31. december 1994 er indgivet forhåndsanmeldelse til kommunalbestyrelsen af samlet projekt til etablering af fælles biogasanlæg m.v. i medfør af § 29, skal kravet om opbevaringskapacitet for den del af husdyrgødningen, der leveres til anlægget, være opfyldt inden den 1. oktober 1995. Det er en forudsætning herfor, at det i projektet dokumenteres, at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig for hver af de landmænd, der deltager i projektet.

Stk. 6. Hvis en landmand har været omfattet af konkrete planer om etablering af et fælles biogasanlæg m.v. i 1994, og hvor disse planer er blevet opgivet efter den 1. oktober 1994, skal opbevaringskapaciteten for den husdyrgødningsmængde, som var planlagt leveret til anlægget, være etableret inden den 1. oktober 1995.

Stk. 7. Uanset bestemmelserne i stk. 3-6 skal opbevaringskapaciteten for ejendomme, hvor dyrehold fra denne bekendtgørelses ikrafttræden til 1. oktober 1995 udvides eller nyetableres, etableres straks.

Stk. 8. Den i § 28, stk. 4, omhandlede bestemmelse om 3-årige aftaler skal være opfyldt senest den 1. september 1997.

Stk. 9. Verserende sager om dispensation i medfør af bekendtgørelse om reglement om miljøbeskyttelse, kapitel 2.1.1., der er indgivet til kommunalbestyrelsen inden 1. januar 1992, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 10. Verserende sager i 1. indstans om påbud og forbud i henhold til den hidtidige bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. samt klager til Miljøstyrelsen over sådanne påbud eller forbud, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

§ 37. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Miljø- og Energiministeriet, den 19. december 1994

Svend Auken

/ Hans Henrik Christensen

Bilag 1

Ved beregning af dyreenheder, jf. § 2, anvendes følgende omregningsfaktorer:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Husdyrart           Enhed    Antal til  Dyreenheder 

                     1 dyreenhed   pr. dyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kvæg: 

 Malkekøer,     stor race 1 årsko     1      1 

 Malkekøer,     jersey   1 årsko     1,1     0,9 

 Hundyropdræt,   stor race 1 årsdyr     3      0,33 

 Hundyropdræt,   jersey   1 årsko     5      0,2 

 Ammekøer med opdræt      1 årsko     1      1 

 Slagtekvæg,    stor race 1 årsdyr     2,5     0,4 

 Slagtekvæg     til 250 kg 1 prod. pr. år  5      0,2 

 Slagtekvæg     til 350 kg 1 prod. pr. år  3      0,33 

 Slagtekvæg     til 450 kg 1 prod. pr. år  2      0,5 

 Svin: 

 Søer med grise og polte    1 årsso     3      0,33 

 Slagtesvin,    25-95 kg  1 prod. pr. år  30      0,033 

 Slagtesvin,    25-95 kg  1 årsdyr     8      0,12 

 Fjerkræ: 

 Slagtekyllinger        1 prod. pr. år  2.500    0,0004 

 Andre fjerkræ         1 årsdyr     150     0,0067 

 Andre: 

 Moderfår med lam       1 årsfår     8      0,12 

 Heste,       400-550 kg 1 årshest    2      0,5 

 Mink, ildere o.lign.     1 årstæve    40      0,025 

 Ræve             1 årstæve    15      0,067 

 --------------------------------------------------------------------- 

Andre arter og typer af husdyr kan omregnes til dyreenheder ud fra gødningsproduktionen fra en malkeko af stor race uden opdræt under hensyntagen til gødningens indhold af plantenæringsstoffer.

Officielle noter

Ingen