Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger


I medfør af § 7 og § 8, stk. 3 i lov nr. 407 af 14. juni 1995 om

statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger fastsættes

efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Tilskudsberettigede bygninger

§ 1. Der kan gives tilskud til installation af centralvarmeanlæg i følgende elopvarmede bygninger:

  • 1) en- og tofamiliehuse, udlejningsejendomme, private andelsboliger m.v. og ejerlejligheder, som lovligt anvendes til helårsbeboelse.
  • 2) statslige, amtskommunale og kommunale bygninger, samt selvejende institutioner og lignende til offentlig og regelmæssig brug.

Stk. 2. Tilskuddet ydes til ejere, samt private andelsboligforeninger m.v.

Stk. 3. For at være tilskudsberettiget, skal bygningen være registreret som elopvarmet i Bygnings- og boligregistret (BBR) og være beliggende i et område, hvor der ikke findes fjernvarme- eller naturgasforsyning, og som i den kommunale planlægning ikke er udlagt til en sådan forsyning i henhold til lov om varmeforsyning. Mindre fælles varmeanlæg mellem nærliggende ejendomme med varmekapacitet under 0,25 MW regnes ikke som kollektiv varmeforsyning.

Stk. 4. Tilskuddet er betinget af, at bygningen samtidig omstilles fra elopvarmning til anden form for opvarmning, herunder opvarmning baseret på vedvarende energikilder.

Kapitel 2

Tilskudsberettigede arbejder

§ 2. Tilskuddet ydes til materialer og installation af centralvarmeanlægget i bygningen incl. installationer til fremføring af varmt brugsvand, men ekskl. det tilhørende opvarmningsanlæg.

Stk 2. Tilskudsberettigede centralvarmeanlæg skal udføres som almindelig anerkendt installation, f. eks. som et traditionelt vædskebårent system med radiatorer, som et gulvvarmeanlæg, eller som et luftopvarmet system med fordeling til de enkelte rum. Anlæggene skal forsynes med radiatortermostatventiler eller andet tilsvarende reguleringsudstyr. Som tilskudsberettigede arbejder regnes endvidere automatik til periodevis sænkning af rumtemperaturen (natsænkning), samt tilsvarende automatik, der kan begrænse energiforbruget.

Stk. 3. Tilskud kan ikke ydes til brugte eller renoverede anlæg. Tilskud ydes ikke til separate anlægkomponenter eller til anlægskomponenter, der ikke nødvendigt indgår i et almindeligt velfungerende centralvarmeanlæg. Særligt luksusprægede materialer eller installationer er ikke til skudsberettigede.

Stk. 4. Tilskud ydes ikke til fremføring af centralvarmeanlægget til sekundære rum, tilbygninger, garager og lignende, som ikke anvendes til bolig- eller institutionsformål, eller som kun lejlighedsvist kræver opvarmning.

Stk. 5. Finansieringsudgifter er ikke til skudsberettigede.

§ 3. Tilskuddet til centralvarmeanlægget kan kombineres med standardtilskud til vedvarende energianlæg, f.eks. mindre fastbrændselskedler, gårdbiogasanlæg, varmepumpeanlæg og solvarmeanlæg.

Kapitel 3

Information og rådgivning

§ 4. I forbindelse med tilskudsordningen ydes der af energi- og miljøkontorer og energicentre udpeget af Energistyrelsen information om de forskellige tilskudsmuligheder samt uvildig rådgivning om energibesparelser, energieffektive opvarmningsanlæg og vedvarende energianlæg i forbindelse med omstillingen af elvarme. Rådgivningen kan ydes i forbindelse med en gennemgang af den aktuelle bygning, og foretages i så fald af energikonsulenter, som i nødvendigt omfang bistås af regionale energikontorer og energicentre med særlig sagkundskab inden for vedvarende energi. Rådgivningen vedrører kun bygningens energimæssige funktioner.

Kapitel 4

Betingelser for meddelelse af tilsagn om tilskud

§ 5. Tilsagnet om tilskud kan betinges af, at der i forbindelse med omstillingen af elvarme gennemføres foranstaltninger til begrænsning af energiforbruget i et nærmere angivet omfang, samt at centralvarmeanlægget og det tilhørende opvarmningsanlæg opfylder nærmere angivne krav til energieffektivitet, holdbarhed og reduceret miljøbelastning. Nærmere angivelse af sådanne krav vil blive offentliggjort i oversigter, der formidles af de regionale centre, jf. § 11, stk. 2.

§ 6. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles, såfremt der foreligger skriftlig aftale mellem ansøger og leverandør af det samlede anlæg, hvor udgifterne til det varmefordelende anlæg og opvarmningsanlægget specificeres særskilt. Aftalen kan være betinget af, at et tilsagn om tilskud opnås fra Energistyrelsen.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles, såfremt anlægget leveres og installeres af en momsregistreret virksomhed, der driver bygge- og anlægsvirksomhed. Hvis virksomheden tillige leverer og installerer et opvarmningsanlæg baseret på vedvarende energi, skal virksomheden være tilsluttet evt. kvalitetssikringsordninger, som er gældende på området.

§ 7. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles, såfremt der gennem kommunen er indhentet bekræftelse på, at bygningen er elopvarmet og beliggende udenfor den kollektive varmeforsyning, jf. § 1, stk. 3., samt oplysninger om bygningens etageareal.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles, såfremt der foreligger en endelig byggetilladelse, hvor en sådan kræves af kommunen.

§ 7. Arbejdet må ikke påbegyndes forinden skriftligt tilsagn om tilskud er modtaget.

Stk. 2. Arbejdet anses for påbegyndt ved den fysiske iværksættelse på ejendommen. Kontrahering eller indkøb af materialer anses ikke for påbegyndelse. I tvivlstilfælde afgør Energistyrelsen, hvornår et arbejde anses for påbegyndt.

Kapitel 5

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 9. Ansøgninger om tilskud indsendes til Energistyrelsen via de udpegede regionale energikontorer, jf. § 4.

Stk. 2. Ansøgninger skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema, der sammen med en vejledning rekvireres på det regionale energikontor, eller i kommunen.

Stk. 3. Ansøgning om tilskud til bygninger, der er opdelt i ejerlejligheder eller ejes af boligforeninger m.v. indsendes samlet for den pågældende ejerlejlighedsejendom eller boligforening.

Stk. 4. Ansøgningen skal påtegnes vedrørende varmeplanmæssige og bygningsmæssige forhold, jf. § 7.

Stk. 5. Med ansøgning om tilskud skal sendes et datablad eller en kopi af en evt. udfærdiget rapport vedr. bygningens energi mæssige forhold. Dette sker i forbindelse med energikontorets videresendelse af ansøgningen til Energistyrelsen, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 6. Med ansøgning om tilskud skal sendes en kopi af skriftlig aftale om levering af centralvarmeanlægget, jf. § 6. Såfremt der efter Energistyrelsens retningslinier stilles krav til centralvarmeanlægget eller om gennemførelse af særlige supplerende foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget som vilkår for tilskuddet, jf. § 5, skal der samtidig fremsendes kopi af skriftlig aftale om udførelse af sådanne arbejder.

Stk. 7. Såfremt der udover centralvarmeanlægget også søges om standardtilskud til et tilhørende opvarmningsanlæg baseret på vedvarende energikilder, jf. § 3, skal ansøgning herom fremsendes sammen med ansøgningen om tilskud til centralvarmeanlægget.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 10. Når tilsagnsbeløbet er reserveret af Energistyrelsen, meddeles tilsagn om tilskud og adgang til at påbegynde arbejdet.

Stk. 2. Energistyrelsen skønner, hvorvidt de anførte udgifter til centralvarmeanlægget er rimelige.

Stk 3. Energistyrelsen kan på grundlag af ansøgningen meddele tilsagn om tilskud. Det meddelte tilsagn kan ikke forhøjes.

§ 11. Tilskuddet til centralvarmeanlægget beregnes som et grundbeløb med tillæg for størrelsen af det opvarmede bygningsareal, samt tillæg, der kan opnås, såfremt centralvarmeanlæggets energiforyning baseres på vedvarende energikilder. Tilskuddet kan dog ikke overstige 75% af de godkendte udgifter incl. moms, jf. § 2. Beregning af eventuelle supplerende tilskud til selve opvarmningsanlægget foretages særskilt af Energistyrelsen, jf. § 3.

Stk. 2. Størrelsen af grundbeløbet og tillæggene fastsættes af Energistyrelsen og offentliggøres sammen med nærmere principper for beregning af tillæggene i oversigter, jf. § 5.

Stk. 3. Oplysninger i Bygnings- og boligregistret (BBR) om bygninger, arealer, anvendelse og opvarmningsformer lægges til grund ved fastsættelse af tilskud.

Kapitel 7

Ansøgning om udbetaling af tilskud

§ 12. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes til Energistyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal udfærdiges på et særligt skema, der fremsendes til ansøgeren sammen med meddelelsen om tilsagn om tilskud. Med ansøgningen skal sendes fakturaer for udført arbejde påført de leverende firmaers SE-numre. Af fakturaerne skal det fremgå, hvilket arbejde der er udført, samt en angivelse af arbejdsperioden.

§ 13. Tilskuddet kan kun udbetales, såfremt nødvendige godkendelser af installationerne foreligger. Med ansøgningen om udbetaling af tilskud skal sendes kopi af sådanne godkendelser, herunder ibrugtagningstilladelse, hvor en sådan kræves af kommunen.

§ 14. Tilskuddet kan kun udbetales, hvis arbejdet er udført i henhold til leveringsaftalen. Hele arbejdet skal være afsluttet, og ansøgningen om udbetaling skal være indsendt inden 6 måneder efter tilsagnets dato.

Stk. 2. Energistyrelsen kan meddele fristforlængelse, såfremt der foreligger særlige grunde, og begrundet ansøgning om fristforlængelse er indsendt inden fristens udløb.

Stk. 3. Fristforlængelse udover den 31. oktober i året efter tilsagnsåret meddeles ikke.

§ 15. Tilskud kan kun udbetales til tilsagnsmodtagere. Dog kan, på tilsagnsmodtagerens begæring, meddelt tilsagn om tilskud overføres til pengeinstitut eller realkreditinstitut i forbindelse med låntagning med henblik på finansiering af anlægget.

§ 16. Det er en forudsætning for tilskud, at anlægget indberettes til Bygnings- og boligregistret (BBR).

Kapitel 8

Klage

§ 17. Afgørelser truffet af Energistyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 18. Meddelt tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er tilstede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 19. Den, der afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn om tilskud eller om udbetaling af tilskud, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af en forening, en selvejende institution, et selskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 1996.

Energistyrelsen, den 22. december 1995

Ib Larsen

/ Kai Worsaae

Officielle noter

Ingen