Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

 

MÅLETEKNISK DIREKTIV
Certifikater for måleudstyrs overensstemmelse
med OIML-Rekommandationer
(MDIR 20.05-03, udg. 7)

I medfør af §10, stk. 1 og 3, og §§ 11,12,13 og 14 i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 4. september 1995, fastsættes:

1. Formål

Til brug for eksport af måleinstrumenter, måleapparater o.l. kan fabrikanten på begæring få udstedt certifikater på et måleudstyrs overensstemmelse med kravene i OIML's (den Internationale Organisation for Legal (retslig) Metrologi) rekommandationer i henhold til følgende bestemmelser. Et certifikat udstedes af Erhvervsfremme Styrelsen i henhold til den relevante rekommandation for måleinstrumentet/udstyret. En liste over de rekommandationer, som der kan udstedes certifikater efter, er givet i Bilag 1.

2. Ansøgning

Ansøgning om OIML-overensstemmelsescertifikat skal sendes til:

Erhvervsfremme Styrelsen

Internationale Tekniske Handelsvilkår

Tagensvej 137

2200 København N

Ansøgninger skal indeholde alle nødvendige oplysninger for vurdering af omhandlede instrument herunder:

- Fabrikantens navn, adresse mv.

- Et udsagn om at der ikke er fremsendt ansøgning til anden side.

- Beskrivelse af udstyret til identifikation af det som en særlig type, samt alle informationer med relation til prøvning.

- Beskrivelse af udstyrets virkemåde, betjening mv.

- Resultater fra prøvninger.

3. Procedure

3.1 Prøvning

Typeprøvning foretages som akkrediteret prøvning af laboratorier, der har fornøden akkreditering fra Dansk Akkreditering (DANAK). På begæring af ansøger, vil der

blive taget hensyn til prøvninger, som den pågældende

instrumenttype har været underkastet hos den kompetente myndighed i en anden EF-medlemsstat, når resultater fra disse prøvninger stilles til rådighed for styrelsen.

 

3.2 Udstedelse af certifikat

Når styrelsen ved vurdering af ansøgningen samt den tilhørende typeprøvningsrapport har fundet, at instrumentet opfylder OIML-rekommandationens krav, sendes et tilbud om OIML-certifikatudstedelse til ansøger. Tilbuddet har form af et udkast til OIML-certifikat udformet efter retningslinierne beskrevet i pkt. 4. Når ansøger har godkendt attestudkastet vil det endelige certifikat blive udstedt.

3.3 Registrering af certifikat

Styrelsen sender en kopi af det udstedte certifikat til OIML´s sekretariat i Frankrig (BIML), der foretager en registrering af certifikatet. BIML opkræver en registreringsafgift hos ansøger.

 

4. Certifikat

Certifikatet udstedes på engelsk og/eller fransk som anvist i vedføjede model (Bilag 2) af

OIML-CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certifikatet skal bl.a indeholde følgende oplysninger:

a. Entydigt reference og identifikationsnummer. Nummeret er sammensat som det fremgår af følgende eksempel:

Reference nr. " R76/1992-DK-93.14",

som repræsenterer det 14. certifikat udstedt i 1993 i medlemsstaten med kode DK (Danmark) for de instrumenter, der er dækket af rekommandation R76, udgave 1992.

b. Styrelsens navn og adresse.

c. Ansøgers navn og adresse

d. Fabrikantens navn og adresse.

e. Identifikation af måleinstrumentet (benævnelse, type, fabrikationsnummer m.v.).

f. Nummer og udgivelsesdato på OIML-rekommandationen.

g. Nummer på den akkrediterede typeprøvningsrapport.

h. Dato og underskrift af underskriftsberettigede for styrelsen.

 

 

5. Gebyrer

Omkostninger i forbindelse med udstedelse af OIML-certifikater påhviler ansøgeren:

- Det laboratorium, der har udført typeprøvningen, opkræver beløbet direkte hos ansøger.

- Styrelsen vil opkræve alle omkostninger i forbindelse med vurdering, certifikatudformning og administration hos ansøger.

- Gebyr for registrering hos BIML vil ansøger skulle betale direkte til BIML.

 

6. Tilbagekaldelse af certifikater

Styrelsen er forpligtet til uden forsinkelse af tage skridt til at tilbagekalde eller korrigere udstedte certifikater, dersom en efterfølgende kontrol af grundlaget for certifikaterne viser fejl i prøvningsresultaterne mv.

 

7. Ikrafttræden

Dette måletekniske direktiv træder i kraft den 15.03.1997. Samtidig ophæves MDIR nr. 20.05-03, udg. 6.

 

 

P. Claudi Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference dokument: "OIML certificate system for measuring instruments". First edition. 1991.01.01.

 

Bilag 1

 

 

 

 

 

Liste over OIML rekommandationer, som er godkendt til OIML-certifikatudstedelse

 

R31 Diaphragm gas meters

R51 Automatic catchweighing instruments.

R60 Metrological regulation for load cells

R61 Automatic gravimetric filling instruments

R76 Nonautomatic weighing instruments

R97 Barometers

R98 High-precision line measures of length.

R102 Sound calibrators

R105 Direct mass flow measuring systems for quantities of liquids

R110 Pressure balances

R112 High performance liquid chromatographs for measurement of pesticides and other toxic substances

R113 Portable gas chromatographs for field measurement of hazardous chemical pollutants

R114 Clinical electrical thermometers for continuous measurement

R115 Climical electrical thermometers with maximum device

R116 Inductively coupled plasma atomic emmission spectrometers for measurement of metal pollutants in water

R117 Measuring systems for liquids other than water

R118 Testing procedures and test report format for pattern evaluation of fuel dispensers for motor vehicles

Erhvervsfremme Styrelsen, den 9. april 1997

Poul Claudi Johansen