Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af fuglelivet i og ved Hobro Vesterfjord og en del af Hobro Østerfjord.


Efter indstilling fra reservatrådet fastsætter landbrugsministeriet i medfør af § 7 i lov nr. 94 af 7. april 1936 om reservater for pattedyr og fugle følgende bestemmelser om fredning af fuglelivet i og ved Hobro Vesterfjord og en del af Hobro Østerfjord:

1. Fredningen omfatter:

a. Hobro vesterfjord og den del af Onsild å, der ligger nordøst for vejen Hobro-Tostrup Hovgård.

b. Det til nævnte vandareal grænsende landareal i en afstand af 100 m fra fjorden og i en afstand af 100 m på begge sider af den fredede del af Onsild å.

c. Hele matr. nr. 142a, 142b, 147a, 148a og 148b af Hobro købstads markjorder.

d. Den del af Hobro Østerfjord, der ligger vest for en ret linie fra Store Sildehage på fjordens nordside mod sydøst over det i sejlrenden udlagte sømærke med to koste til fjordens sydside.

Der foretages afmærkning med to skilte, påmalet ordet »Statsreservat« i båkelinie ved reservatets grænse ved Store Sildehage og ved den tilsvarende grænse på fjordens sydside.

2. På det fredede område forbydes det alle og enhver uden reservatrådets tilladelse at udøve jagt på eller på anden måde ombringe, indfange, forulempe eller forjage svømme- og vadefugle samt at beskadige disse fugles reder eller at ødelægge eller indsamle deres æg.

3. Overtrædelse af bestemmelsen i post 2 straffes i overensstemmelse med § 20 i nævnte lov om reservater for pattedyr og fugle med bøde, for så vidt der ikke i henhold til den øvrige lovgivning er forskyldt større straf.

4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 1966.

Samtidig ophæves de af landbrugsministeren den 9. august 1940 og 3. september 1952 udstedte bekendtgørelser om fredning af fuglelivet i og ved Hobro Vesterfjord og en del af Hobro Østerfjord.

Landbrugsministeriet, den 18. november 1966.

Chr. Thomsen.

/Henny Bloch-Nielsen.

Officielle noter

Ingen