Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ulvedybet vildtreservat.


Efter indstilling af vildtnævnet fastsætter landbrugsministeriet i medfør af § 35 i lov nr. 221 af 3. juni 1967 om jagten (* 1) nedennævnte bestemmelser for Ulvedybet vildreservat, der omfatter Ulvedybet med tilstødende landarealer, den mellem Øland og Gjøl førende vejdæmning samt en del af Gjøl bredning (Limfjorden) i Nordjyllands amt.

§ 1. Vildtreservatet omfatter:

a. Ulvedybets vandområde.

b. Randarealerne omkring Ulvedybet og de arealer, der er henlagt under »Landvindingslaget Ulvedybets randarealer«, herunder diger, banker, pumpestation med tilhørende arealer og pumpekanal, samt de staten mod sydøst tilhørende opgrødearealer neden for den gamle strandvold. Mod vest og nord afgrænses randarealerne af digeanlægget og mod øst af den offentlige bivej nr. 35 i Åbybro kommune. Vildtreservatet er i terrænet afmærket med skilte mærket »Statens vildtreservat«.

c. Vejdæmningen langs den sydlige del af Ulvedybet.

d. Søterritoriet ud for den under litra c nævnte vejdæmning i en bredde af 100 meter fra dæmningens sydlige fod.

§ 2. På vildtreservatets område er det forbudt uden jagtrådets tilladelse at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange, forjage, efterstræbe eller forulempe pattedyr og fugle og at ødelægge eller indsamle fugleæg.

Stk. 2. Fiskeri er forbudt på Ulvedybets vandområde.

§ 3. Færdsel er forbudt på de under § 1, litra a og b, nævnte områder.

Stk. 2. På de under § 1, litra c og d nævnte områder er færdsel med ladt skydevåben forbudt.

§ 4. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2 og 3 straffes i medfør af jagtlovens § 51, stk. 1, med bøde, for så vidt strengere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1975.

Stk. 2. Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 4. juli 1974 om vildtreservatet Gjøl bredning ophæves.

Landbrugsministeriet, den 18. august 1975.

P. Dalsager

/Henny Bloch-Nielsen

Officielle noter

Ingen