Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ebeltoft Vig Vildtreservat(* 1)

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov nr. 269 af 6. maj 1993

om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Ebeltoft Vig som rasteområde for vandfugle, herunder at undgå jagt og andre forstyrrende aktiviteter i bynære og rekreative omgivelser.

Afgrænsning

§ 2. Ebeltoft Vig Vildtreservat i Århus Amt omfatter som angivet på kortbilag:

  • 1) Den del af søterritoriet, der ligger øst for en ret linie fra det nordligste punkt på Ahl Hage mod nord-nordøst til Vibækkens udløb i Ebeltoft Vig.
  • 2) Landarealer, grænsende til det under nr. 1 nævnte vandområde indenfor en linie mod syd for udløb af afvandingskanal til kryds mellem markvej fra Skovgårde og Spejdervejen og herfra mod nordøst af Spejdervejen til Sdr. Strandvej, derfra langs denne vej, Strandvejen og Ndr. Strandvej samt videre langs Ndr. Strandvejs forlængelse til Vibækken og af Vibækken til dennes udløb i Ebeltoft Vig.

Jagt

§ 3. På de i § 2 nævnte områder er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

Stk. 2. På de i § 2 nævnte områder er færdsel med ladt skydevåben forbudt.

Sejlads

§ 4. På vildtreservatets vandområde er sejlads med jetski, vandscootere og lignende forbudt.

Stk. 2. På den del af vildtreservatets vandområde, der ligger syd for en ret linie fra det sydvestligste punkt af Skudehavnen vinkelret på reservatets nordvestgrænse er brætsejlads og sejlads med højere hastighed end 5 knob udenfor sejlrender forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3 og 4.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1994.

Miljøministeriet, den

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

Kortbilag

Ebeltoft Vig Vildtreservat

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelse uden nummer (Offentliggøres i Statstidende)