Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Hjarbæk Fjord Vildtreservat(* 1)

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3 i lov nr. 269 af 6. maj 1993

om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Hjarbæk Fjord som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Hjarbæk Fjord Vildtreservat i Viborg Amt omfatter som angivet på kortbilag:

  • 1) Hjarbæk Fjord.
  • 2) Den del af Virksund, der er beliggende syd for Virksunddæmningen.
  • 3) Den del af Virksund, der er beliggende nord for Virksunddæmningen, og som er afgrænset mod nord og af en ret linie fra skellet mellem den nordøstligste lod af matr. nr. 6 e og 16 Sundstrup By, Ulbjerg til det sydligste punkt på den odde, der er beliggende på matr. nr. 17 e Bøstrup By, Ørslev Kloster.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte arealer på søterritoriet afgrænses mod land af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt og færdsel

§ 3. På vildtreservatets område er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle.

§ 4. På vildtreservatets område er sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 8 knob forbudt.

Stk. 2. Brætsejlads er forbudt på det i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte vandområde.

Dispensation og tilsyn

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3 og 4.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1994.

Miljøministeriet, den 1994

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

Kortbilag

Hjarbæk Fjord Vildtreservat

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelse uden nummer (Offentliggøres i Statstidende)