Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om VækstFonden og ligningsloven

(Udvidelse af VækstFondens muligheder for at yde medfinansiering til enkeltvirksomheder og udviklingsselskaber og visse muligheder for at yde medfinansiering til virksomheder, der ikke er små og mellemstore)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 11. juli 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 1286 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»VækstFondens formål er at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast.«

2. I § 1, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Det skal indgå som et positivt element i vurderingen af ansøgninger om medfinansiering af udviklingsprojekter som nævnt i § 2, stk. 1, og udviklingsselskaber som nævnt i § 2, stk. 2, hvis ansøgere kan dokumentere, at der er tale om udvikling af et mere miljøvenligt produkt eller produktionsproces, eller at der er tale om et økologisk alternativ.«

3. I § 2, stk. 1, indsættes efter »medfinansiering af«: »især«.

4. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. VækstFondens formål tilgodeses ligeledes gennem medfinansiering af udviklingsselskaber.«

5. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved udviklingsselskaber forstås selskaber, der tilfører kapital og kompetence til innovation og fornyelse af enkeltvirksomheder, og som opnår medfinansiering fra VækstFonden i medfør af denne lov.«

6. I § 2, stk. 6, ændres to steder »projekter« til: »udviklingsaktiviteter«, og i 2. pkt. udgår »ved kapitalindskud eller garanti«.

7. § 2, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Til medfinansiering af udviklingsaktiviteter kan VækstFonden anvende et eller flere af følgende finansieringsinstrumenter:

1) Tilskud

2) lån med forskellige former for tilbagebetalingsvilkår,

3) kapitalindskud, herunder erhvervelse af aktier,

4) garantier og

5) andre lignende finansieringsinstrumenter, hvorom erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser efter forslag fra VækstFonden.«

8. § 2, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Erhvervsministeren fastsætter efter drøftelse med VækstFonden bestemmelser for medfinansieringen, herunder for anvendelse af finansieringsinstrumenterne.«

9. I § 2, stk. 10, indsættes efter 2. pkt.:

»VækstFonden kan tage andre initiativer, som kan understøtte fondens muligheder for at fremme udviklingen af et velfungerende marked for finansiering af innovation og fornyelse.«

10. I § 2 indsættes efter stk. 10 som nyt stykke:

»Stk. 11. Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af andre statslige erhvervsfremmeordninger vedrørende formidling af risikovillig kapital til innovation og fornyelse til VækstFonden. Lovens bestemmelser finder anvendelse ved administration af disse ordninger.«

11. § 3, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»VækstFonden er samlokaliseret med Erhvervsfremme Styrelsen. Til administration af fonden etablerer bestyrelsen et selvstændigt sekretariat.«

12. I § 3, stk. 5, ændres »1,75 mia. kr.« til: »1,70 mia. kr.«

13. § 3, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. VækstFonden kan fastsætte et årligt gebyr til dækning af fondens administrationsomkostninger, som udviklingsselskaber skal betale for at være omfattet af garantier fra VækstFonden. Endvidere kan VækstFonden fastsætte en årlig garantipræmie under hensyn til den risiko, der er forbundet med garantien set i forhold til det samfundsøkonomiske perspektiv. For garantier ydet efter § 2, stk. 4 og 5, kan VækstFonden opkræve en stiftelsesprovision og en årlig garantipræmie.«

14. § 4 a affattes således:

»§ 4 a. Op til 20 pct. af tilskud efter § 2, stk. 7, litra a, kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1301 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. § 7 D affattes således:

»§ 7 D. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst behandles lån, der ydes efter § 2, stk. 7, i lov om VækstFonden, og som kun er tilbagebetalingspligtige i tilfælde af kommerciel udnyttelse af projektet, som lån.«

§ 3

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 13. februar 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad